reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 lutego 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2013 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępniania w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz amatorskiego połowu ryb, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Nr 11 Ministra Środowiska
z dnia 1 lutego 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenie wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanikanie siedlisk ptaków wodno-błotnych wywołane ekspansją trzciny i krzewów

Koszenie trzcinowisk z usuwaniem biomasy

2

Ekspansja norki amerykańskiej (Neovison vison) jako gatunku obcego, stanowiącego zagrożenie dla trwałości populacji gatunków fauny

1. Eliminacja gatunku obcego.

2. Prowadzenie monitoringu populacji oraz identyfikowanych zagrożeń

3

Deficyt tlenowy wód w okresie wysokich temperatur w wyniku procesu zarastania koryt rzecznych Narwi (koryto anastomozujące) i spowolnienia przepływu wody

Zwiększanie retencji i utrzymanie przepływów biologicznych poprzez udrażnianie zarastających koryt rzecznych

4

Zanikanie roślinności łąkowo-pastwiskowej w następstwie zaniechania tradycyjnych form użytkowania

1. Koszenie łąk.

2. Wypas bydła, koni

5

Zarastanie trzciną i krzewami ekosystemów nieleśnych

1. Koszenie.

2. Wycinanie krzewów

6

Funkcjonowanie poza granicami Parku urządzeń hydrotechnicznych (zbiornika Siemianówka i jazów na uregulowanych odcinkach Narwi) negatywnie wpływające na jakość oraz poziom wód powierzchniowych rzeki, co ma niekorzystny wpływ na warunki środowiskowe bytowania i rozrodu ichtiofauny, zwłaszcza gatunków ryb drapieżnych

Wspomaganie populacji ryb drapieżnych oraz regulacja jej struktury wiekowej przez zarybianie – zgodnie z opracowaniem i zaleceniami Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

7

Brak akceptacji społecznej dla potrzeby prowadzenia zabiegów ochronnych na gruntach niebędących własnością Skarbu Państwa, położonych w granicach Parku

1. Wykup gruntów.

2. Działania edukacyjne społeczności lokalnych

 

II. Zagrożenie wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Występowanie pożarów

1. Współpraca ze strażą pożarną.

2. Patrolowanie terenu

2

Zagrożenia ze strony owadów

1. Wykładanie pułapek feromonowych i klasycznych.

2. Poszukiwania owadów w ściółce jako działań monitoringowych w celu identyfikacji przebiegu gradacji owadów.

 

 

 

3. Ustalenie ewentualnych metod zapobiegawczych w przypadku stwierdzenia zagrożeń o charakterze ekstremalnym (klęskowym)

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Pogarszanie się jakości wody w Narwi (obniżanie się zawartość tlenu, zwiększanie ilości biogenów i toksyn wydzielanych przez sinice) w wyniku niekontrolowanego zrzutu wody ze zbiornika Siemianówka w okresie zakwitów glonów

1. Współpraca z zarządem zbiornika Siemianówka.

2. Okresowa kontrola i ustalanie optymalnych wielkości zrzutów wody do rzeki Narew

2

Zmiana naturalnego przepływu wód w Narwi w wyniku żądań rolników dotyczących obniżania poziomów piętrzenia określonych pozwoleniem wodnoprawnym

Współpraca z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie funkcjonowania zbiornika Siemianówka i jazu w Rzędzianach w zakresie gospodarki wodnej

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Niestabilny poziom wód powierzchniowych i gruntowych

Egzekwowanie wytycznych pozwolenia wodno prawnego oraz kontrola piętrzeń wody na jazie w Rzędzianach

2

Zagrożenie pożarowe

Współpraca ze strażą pożarną

3

Nielegalne składowiska odpadów

Współpraca z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie edukacji i przestrzegania obowiązujących przepisów gospodarki odpadami

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

 

 

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wystawienie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha)2)

2 sztuki

Wieś Uhowo, działka numer 342/3

2

Poszukiwania owadów w ściółce

2 próby

3

Prognozowanie występowania cetyńca (Tomicus sp.) na pułapkach klasycznych

2 sztuki

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja3)

1

1. Koszenie łąk z wywożeniem biomasy.

2. Wypas z wykorzystaniem bydła

52,55 ha

1. Wieś Kurowo, działki o numerach – 3/1, 4/3, 6/28, 6/2.

2. Miasto Suraż, działki o numerach – 85/3, 665/1, 667/1, 669/1, 671/1, 578, 682/1, 750, 751, 792/1, 758, 716, 484/1, 880, 474/5, 474/6, 461/1, 274/1, 276/1, 278/1, 279/1, 577, 576, 580/1, 581/1, 288/3, 288/4, 360/1, 112/3, 123/1, 126/1, 143/1, 155/1, 158/2, 860, 159/1, 199/7, 173, 175, 179/3

2

1. Usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej (nalotu).

2. Koszenie z wywożeniem biomasy

135,00 ha

1. Wieś Uhowo, działki o numerach – 343/1, 343/2, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 345/4, 345/5, 346/2, 346/3, 346/4, 347/4, 347/5, 348/1, 348/2, 348/3, 349/3, 349/4, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 354/1, 354/2, 354/3, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 358/1, 358/2, 359/2, 359/3, 359/4, 360/6, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 363, 364/1, 365, 366, 364/2, 367, 368, 369/4, 369/5, 370/1, 370/2, 371/1, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 373/1, 373/2, 373/3, 373/4, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 376/1, 376/3, 376/4, 376/5, 376/6, 376/7, 376/8, 376/9, 376/10, 376/11, 377/2, 377/3, 377/4, 378/1, 378/2, 378/3, 379/1, 379/2, 379/3, 760, 761/1, 762/1, 763/1, 764/1,

 

 

 

 

765/1, 766, 767/2 769/1, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774, 775/1, 776/1, 777/1, 778/1, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806/1, 807/1, 808/1, 809/1, 810/1, 811/1, 812/1, 813/1, 814/2, 816/1, 817/1, 818/1, 819/1, 820/1, 821/2, 823/1, 824/1, 825/1, 826/1, 828/2, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834, 835/2, 837/1, 838/1, 839/1, 840/1, 841/1, 842/1, 844/2, 845/1, 846/1, 848/2, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853/1, 855/1, 858, 860/2, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902/1, 903, 904, 905, 906/1, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919.

 

 

 

2. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 82, 85/1, 92, 93/1, 93/2, 95, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 117, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 174, 175, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 453, 454, 455, 458, 459, 460, 466, 467/1

3

Koszenie z wywożeniem biomasy

78,00 ha

1. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 404, 403/10, 403/11, 403/5, 403/4, 403/3, 403/2, 403/1, 404, 403/10, 403/11, 565, 567, 591, 596, 399, 402/3, 401/1.

2. Wieś Pańki, działki o numerach – 1/4, 2/11, 4/3, 5/13, 8/37, 8/40, 8/43, 1/2, 2/10, 3/4, 3/5, 4/2, 5/12, 6/8, 7/2, 8/27, 8/39, 9/2, 9/20, 9/21, 9/22, 9/1, 331, 332, 334, 8/30, 8/38, 7/8, 8/6, 8/7, 8/10, 8/46, 10/3, 7/9, 8/33, 8/42, 4/1, 3/2, 2/9, 1/7, 336, 362, 10/1, 8/16, 8/17, 8/44, 8/20, 7/10, 8/15, 8/11, 11/1, 5/14, 5/9, 2/12, 3/8, 3/9, 4/4, 5/15, 12/5, 22/10, 24/17, 24/18, 25/1, 26/1; 31/2, 40/24, 40/26, 21/1, 20/31, 30/1, 42/2, 42/11, 41/2, 41/10, 39/2, 39/21

4

Koszenie z usuwaniem biomasy (zabiegi wieloletnie – przewidziane na okres kolejnych 7 lat)

721,95 ha

1. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 154/1, 154/2, 154/3, 156/1, 156/3, 156/4, 156/6, 159/2, 160/4, 162/1, 162/2, 162/3, 163/10, 163/4, 163/8, 163/9, 164/5, 164/6, 164/7, 168/1, 168/10, 168/11, 168/13, 168/14, 168/15, 168/24, 168/26, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9,

 

 

 

 

171/1, 171/2, 171/6, 171/7, 171/8, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 176/1, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 177/5, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/18, 178/19, 178/5, 178/6, 179/1, 179/6, 183/5, 185/2, 185/3, 185/4, 185/6, 185/7, 188/1, 188/3, 188/4, 188/5, 194/1, 203/17, 204/4, 204/5, 204/6, 209/10, 210/2, 211/17, 211/20, 211/23, 211/24, 211/25, 211/26, 211/27, 211/7, 212/14, 212/18, 212/22, 212/25, 212/29, 212/6, 212/9, 216/1, 216/2, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/10, 229/2, 229/3, 229/4, 229/8, 229/9, 230/4, 230/5, 230/6, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 234/1, 234/2, 234/3, 239/1, 239/2, 239/3, 347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 355/2, 356/2, 357/7, 357/8, 357/9, 359/10, 359/11, 359/12, 359/13, 359/17, 359/6, 359/7, 360/6, 363/1, 366/5, 378/3, 384/2, 385/1, 385/2, 385/3, 389/16, 389/17, 389/18, 389/25, 389/26, 389/27, 392/6, 394/1, 691, 692, 693, 694, 704, 711, 712, 713, 714, 715, 726, 727, 728, 734, 735, 736, 737, 738, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 785, 795, 817, 818, 819, 820, 821, 829, 832, 833, 835, 837, 843, 844, 845,846, 847, 848, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 863, 866.

 

 

 

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach –83/4, 241/4, 243/5, 245/3, 251/3, 252/4, 252/5, 252/6, 253/3, 253/4, 258/3, 298/1, 310/12, 310/6, 311/1, 311/3, 312/3, 312/4, 314/2, 317/1, 317/3, 317/4, 319/1, 319/11, 319/14, 320/1, 320/12, 320/7, 320/9, 322/1, 322/8, 325/1, 325/11, 325/15, 325/16, 325/2, 325/5, 325/6, 325/8, 327/1, 327/2, 327/3, 327/5, 327/6, 327/8, 327/9, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5, 332/1, 332/2, 332/32, 332/5, 333/12, 333/6, 334/6, 334/7, 335/6, 335/7, 337/8, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 338/8, 339/1, 339/2, 342/1, 342/3, 342/5, 342/7, 343/3, 343/4, 344/1, 344/3, 344/4, 344/5, 345/1, 345/3, 345/4, 345/4, 345/5, 346/3, 346/7, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 349/1, 349/2, 349/5, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 354/2, 355/2, 355/4, 355/6, 357/5, 357/6, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 364/1, 369/1, 369/11, 369/15, 369/19, 369/2, 369/20, 369/21, 369/3, 369/4, 369/6, 369/8, 370/4, 370/5, 371/12, 371/13, 371/14, 371/4, 371/5, 372/2, 372/5, 372/7, 372/8,

 

 

 

 

373/11, 373/7, 373/9, 374/1, 374/15, 374/17, 374/21, 374/4, 377/1, 377/11, 377/12, 377/5, 378/2, 379/1, 379/10, 379/3, 379/5, 379/7, 379/9, 380/2, 380/5, 380/8, 380/9, 381/1, 381/2, 381/5, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 384/1, 384/3, 384/5, 384/7, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 389/3, 391/2, 391/3, 392/3, 393/1, 393/3, 393/5, 393/6, 393/7, 396, 397/3, 399/3, 400/1, 400/14, 401/2, 404/4, 405/3.

 

 

 

3. Wieś Uhowo, działki o numerach – 382, 389, 392, 395, 396, 401, 403, 406, 408, 417, 432, 442, 452, 459, 466, 477, 383/1, 384/1, 384/3, 385/1, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 388/1, 388/4, 388/5, 398/1, 399/1, 399/2, 399/3, 400/1, 405/2, 407/2, 409/2, 410/2, 411/1, 411/2, 412/2, 413/1, 413/5, 413/6, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415/2, 415/3, 415/4, 418/10, 418/7, 418/8, 420/1, 420/3, 421/1, 421/6, 421/7, 422/2, 423/3, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 425/3, 426/10, 426/11, 426/12, 426/13, 426/3, 426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 427/3, 427/5, 428/2, 430/2, 435/2, 438/2, 438/3, 438/4, 440/1, 440/2, 443/1, 443/4, 444/1, 445/2, 445/3, 446/1, 446/2, 448/2, 449/1, 453/1, 453/4, 454/1, 457/1, 460/2, 460/3, 461/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/3, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 467/3, 468/1, 468/10, 468/6, 469/2, 470/1, 470/2, 470/4, 470/5, 471/2, 471/3, 472/1, 474/2, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 475/2, 476/6, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 479/2, 480/5, 481/4, 483/2, 484/1, 484/3, 484/6, 485/1, 486/2, 487/3, 487/6, 488/4, 489/3, 490/4, 490/5, 490/8, 491a/3, 491a/4, 491a/5, 491a/6, 492/2, 493/4, 493/5, 494/1, 494a/5, 494a/8, 495/1, 495/2, 496/3, 496/6, 496/8, 497/2, 497/3, 497/4, 498/3, 498/4, 499/1, 501/2, 501/3, 501/4, 501/5, 501/6, 501/7, 501/8, 502/1, 502/2, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 505/3, 506/1, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 507/7, 508/2, 508/5, 508/6, 508/7, 509/3, 509/4, 509/5, 509/6, 509/7, 510/5, 510/7, 513/1, 513/2, 514/1, 514/3, 515/1, 515/3, 515/4, 516/2, 516/4, 518/10, 518/12, 518/13, 518/8, 518/9, 519/1, 519/10, 519/2, 519/3, 519/4, 519/5, 519/7, 519/8, 519/9, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 521/4, 521/7, 522/4, 522/7, 522/8, 523/2, 525/3, 526/5, 527/2, 527/4, 528/1, 532/1, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 534/3, 536/1, 536/3, 537/2, 537/4, 539/2.

 

 

 

4. Wieś Baciuty, działki o numerach –1055, 1082, 1083, 1084, 1131, 974, 959, 1175, 930, 931, 960, 961, 996, 1164, 1117, 872, 879, 897, 803, 804, 808, 831, 837, 844, 845, 832, 820, 816, 815, 826,

 

 

 

 

777, 924, 918, 917, 915, 909, 907, 953, 1157, 1143, 1110, 988, 1189, 1190, 1137, 862, 1176, 1186, 952, 977, 759, 976, 978, 1090, 1091, 981, 1064, 761, 1044, 1045, 1046, 1047, 827, 984, 1196, 922, 983, 861, 857, 1172, 1125, 1126, 1183,1184, 1182, 1180, 1128, 1130, 1144, 875, 891, 833, 801, 813, 814, 829, 836, 825, 796, 964, 1107, 1132, 1146, 1118, 1165, 991, 1112, 1159, 935, 939, 989, 1158, 919, 776, 778, 779, 843, 765, 903, 763, 772, 1063, 1201, 1198, 1206, 1145, 864, 798, 646, 762, 767, 768, 792, 793, 794, 800, 834, 990, 1038, 1108, 1109, 1111, 1173, 628, 629, 630, 633, 635, 637, 643, 647, 649, 662, 666, 668, 669, 673, 696, 997, 998, 1036, 1037, 1039, 645, 651, 652, 943, 1178, 962, 722/1.

5. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach – 20, 21, 27/1, 27/2, 35, 47, 53, 67, 73/1.

6. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach – 90, 100, 111, 213, 223.

7. Wieś Mojsiki Borzyska, działki o numerach – 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97.

8. Wieś Jeńki, działki o numerach – 268/2, 296, 319, 385/2.

9. Wieś Waniewo, działka o numerze 441.

10. Wieś Mojsiki, działka o numerze 10

5.

Wykaszanie, usuwanie drzew i krzewów (odkrzaczanie) ze zbiorem biomasy

163,00 ha

1. Wieś Radule, działki o numerach –21/18, 26/16, 26/19, 26/20, 49/6, 49/7, 73/1, 73/2, 74/4, 74/5, 77/1, 81, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 82, 83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92/1, 92/2, 92/4, 92/5, 93, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/4, 109/5, 110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 113/2, 113/3, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 121, 122/2, 122/3, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2127/5, 127/6, 128/2, 128/3, 129/4, 129/5, 130/4, 130/5, 131/1, 131/2, 132/2, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 134/2, 134/3, 134/5, 135/1, 135/3, 135/5, 135/7, 135/9, 136/1, 136/6, 136/5, 137/1, 137/7, 138/1, 138/2

2. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach – 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201

 

6.

Koszenie (w 2013 r. także usuwanie drzew i krzewów – odkrzaczanie) ze zbiorem biomasy – przewidziane na okres kolejnych 5 lat

212,98 ha

1. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 402/3, 197/12, 366/4, 359/14, 359/15, 212/26, 212/27, 212/30, 212/31, 698, 560, 588, 860, 191/4, 191/5, 160/1, 110/10, 338, 364/4, 377/1, 585, 568, 576, 567, 578, 170/3, 315, 190/4, 190/5, 174/7, 173/6, 331/2, 110/8, 102/18, 152/2, 203/24, 357/3, 574, 212/10, 212/15, 212/19, 212/23, 359/8, 212/11, 212/16, 212/20, 212/24, 359/3, 359/9, 824, 110/9, 110/11, 110/12, 110/13, 190/1, 190/2, 190/3, 191/1, 191/2, 191/3, 377/2, 377/3, 364/2, 364/3, 695, 696, 697, 790, 792, 366/2, 366/3, 203/20, 203/21, 203/22, 203/23, 215/3, 357/1, 357/2, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7, 102/12, 102/13, 102/16, 170/1, 167/1, 167/2, 224/1, 762, 763, 764, 765, 766, 109/2, 199, 389/14, 389/15, 389/20, 389/21, 164/4, 355/5, 587, 551, 553, 387/7, 387/8, 395/1, 395/2, 810, 187/3, 187/4, 187/5, 217/2, 217/3, 217/4, 325, 352/5, 352/6, 352/7, 352/8, 371/4, 371/5, 371/6, 161/2, 161/4, 161/5, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 749, 751, 240/1, 240/2, 382/1, 382/2, 382/3, 210/1, 210/3, 210/4, 210/5, 218/6, 218/7, 219/5, 219/6, 368/1, 368/2, 368/4, 369/4.

 

 

 

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach –324/7, 324/8, 324/9, 310/1, 310/2, 310/8, 310/9, 320/2, 320/10, 320/11, 323/8, 323/14, 323/16, 325/3, 310/3, 310/7, 317/2, 336/3, 336/5, 340/1, 340/5, 341/3, 341/4, 341/5, 326/3, 326/4, 326/5, 314/1, 314/3, 319/12, 319/13, 323/1, 323/17, 324/10, 310/4, 321/7, 392/8, 400/13, 239/5, 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 320/8, 359/3, 359/4, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 405/1, 405/2, 357/1, 357/3, 389/1, 389/4, 368/6, 368/9, 368/10, 363/2, 363/4, 364/4, 364/5, 248/4, 318/2, 318/3, 318/6, 374/23.

 

 

 

3. Wieś Pańki, działki o numerach – 338, 340, 341, 11/4, 12/2, 32/4, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 39/2, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/16, 39/21, 39/22, 15/1, 15/6, 15/26, 15/27, 352, 45/15, 45/24, 45/25, 45/26, 45/27, 361, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 12/8.

 

 

 

4. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach – 78,81.

 

 

 

5. Wieś Topilec, działki o numerach – 100, 238, 439/1, 449, 490, 458, 207, 208, 216, 217, 218, 219, 224, 225, 226, 262, 265, 423, 425, 427, 429, 430/1, 432, 444, 466, 484, 494, 550, 169, 562.

 

 

 

6. Wieś Zawady, działki o numerach – 117, 121/2, 119/2, 123/1

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja3)

1

Udrażnianie zarastających koryt rzeki Narew

3400 m

 

1. Wieś Topilec, działka numer 263.

2. Wieś Izbiszcze, działka numer 488. 3. Wieś Uhowo, działka numer 942.

4. Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531

Wieś Kurowo, działki o numerach – 15 i 18/1

1900 m

Wieś Uhowo, działki o numerach –1789,1798, 1790

 

2300 m

Wieś Kurowo, działki o numerach – 15 i 18/1

2

Wykaszanie szuwaru trzcinowego pod powierzchnią wody rzeki Narew

7220 m

1. Wieś Topilec na działce numer 263. 2. Wieś Izbiszcze na działce numer 488.

3. Wieś Uhowo na działce numer 942. 4. Wieś Wólka Waniewska na działce numer 531

3

Zarybianie jesiennym narybkiem: 1) suma (Silurus glanis),

2) szczupaka (Esom lucius),

3) bolenia (Leuciscus aspius)

6000 sztuk suma

(Silurus glanis), 300 kg szczupaka (Esom lucius), 6000 sztuk bolenia

(Leuciscus aspius)

1. Miasto Suraż, działka numer 856.

2. Miasto Łapy, działki o numerach 1002, 486, 484.

3. Wieś Turośń Kościelna, działka numer 483.

4. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 1082, 1084, 26.

5. Wieś Uhowo, działka numer 942.

6. Wieś Bokiny, działka numer 53.

7. Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531.

8. Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1. 9. Wieś Kurowo, działki o numerach 15, 132, 251.

10. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 876/2, 876/3.

11. Wieś Pańki, działka numer 328

4

Odłowy kontrolne i badanie kondycji ichtiofauny

W trzech obszarach Narwi w granicach Parku

Na stanowiskach o przeciętnych dla Narwi warunkach środowiskowych

 

II. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach Parku

158,00 ha

1. Miasto Suraż, działki o numerach – 39 – 65/2, 71/1–74/6, 80/2, 102/1, 108/1, 112/4, 117/1, 120/1, 157, 158/1, 168/1, 168/2, 169, 170, 171/2, 172/2, 51, 72/3, 171/4, 174/1, 176, 190/1, 193/1, 197/1, 201/1, 208, 207, 205/1, 203/1.

2. Wieś Bokiny, działki o numerach – 323 – 351/1, 255 – 288/1.

3. Wieś Płonka Strumianka, działki o numerach – 60/4 – 130/5, 131 – 136/2, 138, 141/1 – 145/2, 122/10 – 150,

 

 

 

157/1, 157/2.

 

 

4. Wieś Uhowo, działki o numerach – 340/1 – 342/5, 370/3-371/7.

 

 

5. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach – 289/1, 291/2, 292/1, 291/2, 293/4, 293/2, 294, 297, 95/2, 96/1, 96/2, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 103, 105, 150, 159, 160/1, 162, 163/1, 163/7, 164, 165, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 230, 231/4.

 

 

6. Wieś Pańki, działki o numerach – 35/1, 35/6, 38/5, 35/14, 3/8, 3/9, 4/4, 5/15, 7/10, 8/1, 8/2, 8/5, 8/11, 8/12, 8/15, 8/45.

 

 

7. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 286, 287/2, 287/3, 288, 289/3, 152/1, 152/2, 157/8, 159/6, 160/1, 161/3.

 

 

8. Wieś Topilec, działki o numerach – 111, 105, 495, 256, 254, 253, 252, 251, 248, 247, 245, 244, 233/9, 233/11, 233/6, 229, 124, 112/2, 112/1, 120, 115.

 

 

9. Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 147, 148, 149, 124/2, 124/1, 123, 122, 121, 120, 187, 186.

 

 

10. Wieś Bojary, działki o numerach – 6, 7, 8, 9, 233-238, 247, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 261, 266

 

B. Inne według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Wykup gruntów w celu ochrony siedlisk i gatunków

163,00 ha

1. Wieś Radule, działki o numerach – 18/2, 18/3, 20/3, 21/8-21/10, 26/16-26/20, 49/6, 49/7, 73/1, 73/2, 74/4, 74/5, 77/1, 79/1-79/4, 80/1, 80/2, 81-83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1/, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/4, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92/1-92/5, 93, 94, 95/1-95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/4, 109/5, 110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 113/2, 114/1-114/3, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 121, 112/2, 122/3, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127/5, 127/6, 128/2, 128/3, 129/4, 129/5, 130/4, 130/5, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 133/1-133/4, 135/2-135/1, 135/3, 135/5, 135/7, 135/9, 136/1–135/5, 137/1, 137/7, 138/1, 138/2, 148/1, 148/2, 192/2, 193/3, 193/4, 194/9,194/12195/13, 196/4, 19715, 197/16, 198/6-198/8, 199/5, 239, 258/1, 258/2, 259.

 

 

 

2. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach – 15, 71-83, 84/1-84/3, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 91-99, 101/1, 102/1, 103-110, 112-118, 120-126, 128, 129, 132-135, 186-196, 198-201, 203-206, 207/1, 207/2, 208-212, 214-222, 224

2

Wykup gruntów w celu odtwarzania siedlisk i ograniczenia wpływu inwazyjnych gatunków

80,00 ha

1. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 405, 406/1, 406/3, 407/2, 490, 408/1, 408/2, 315, 316/3, 317, 319, 320, 314/1, 314/2, 313/2, 312/1, 311, 310/1, 309/1, 308/1, 306, 395/1, 395/3, 396, 551, 553, 386/4-386/10, 387/1-387/8, 388/1-388/6, 389/19-389/24,

 

 

 

 

389/1-389/6, 389/28-389/31, 389/13-389/15, 390/17, 390/19-390/25, 391/1-391/3, 392/4, 392/1, 393/3, 392/8, 397/1-397/4, 398/2-398/4, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 429, 324/3, 325-329, 330/1, 331/1, 331/2, 332/1, 332/2, 333, 334/1, 334/2, 471, 336/1, 335, 337-339, 341-343, 344/2, 344/1, 345/4, 384/1, 384/3-384/5, 381/1-383/3, 382/1-382/3, 382/5, 381/1-381/3, 380/1-380/3, 379/1-379/3, 550, 378/7, 378/10, 378/4, 378/5, 336/2, 378/6, 377/1, 377/2, 377/4-377/6, 376/2, 378/3, 375/1-375/4, 374/1, 374/2, 340/1-340/3, 373/1, 373/6-373/9, 372/1-372/3, 371/1-371/6, 345/1-345/3, 370/4-370/8, 396/1-396/4, 368/1, 368/2, 368/4, 368/5, 367/1-367/4, 366/1, 366/3, 366/4, 365/1-365/9, 364/1-364/4, 363/2, 363/3, 362/1-362/3, 361/1-361/3, 360/1, 360/2, 360/4, 359/3, 359/9, 358/1, 358/5, 357/6, 357/1, 355/8, 354/2, 354/3, 359/3, 358/2, 394/1, 353/9, 352/5, 352/1, 351/1, 350/4, 350/1, 349/1, 347/11, 346/1, 359/18-359/20, 359/14, 359/15, 354/5-357/7, 355/9, 357/3, 355/7, 353/10-353/12, 352/6, 352/2, 352/3, 352/7, 351/2-351/4, 350/5, 350/6, 350/2, 350/3, 349/2, 349/3, 348/2, 347/7, 347/12, 499/1, 414/3, 1/3, 1/2, 240/1, 238/1-238/3, 240/2, 237/1-237/6, 236/1-236/5, 235/4-235/9, 233/8, 233/6, 233/10, 232/1, 232/2, 231/1-231/5, 227/1-227/3, 226/1-226/3, 225/1-225/4, 453, 224/1-224/3, 223/4, 223/5, 223/1, 223/2, 222/8, 222/5, 222/9, 223/10, 222/1, 222/2, 222/4, 221/9, 221/7, 221/8, 221/11, 221/5, 221/1, 221/4, 221/3, 220/1, 220/2, 219/5, 219/6, 218/6, 218/7, 217/4, 217/1-217/4, 215/1-215/4, 454-457, 214/1-214/9, 213/1-213/4, 211/8, 211/13, 211/18, 211/21, 211/22, 2111/12, 211/15, 455/1, 212/15, 212/16, 212/19, 212/20, 212/23, 212/24, 212/26, 212/27, 212/30, 212/31, 212/10, 212/11, 210/5, 209/2, 210/1, 210/3210/4, 209/3, 209/9, 209/11, 209/6, 209/5-209/8, 208/2-208/5, 208/7-208/10, 208/12, 207/1-207/3, 206/6-206/10, 205/6-205/9, 203/11-203/15, 203/20-203/24, 202/1-202/12, 201/2-201/4, 201/6, 200/1-200/4, 197/9-197/16, 198, 199, 546, 102/16, 102/17, 102/20, 102/13, 102/12, 102/18, 102/19, 196/7-196/11, 196/2, 196/4-195/6, 196/1, 195/1-195/6, 194/2-194/9, 193/1-193/6, 192/1-192/12, 191/1-191/5, 190/1-190/5, 189/1-189/5, 104/5, 188/7, 188/8, 188/5, 187/1-181/5, 186/1-186/5, 185/1, 185/5, 184/1-184/10, 183/1-183/4, 183/6-183/11, 105/8-105/16, 106/20, 182/1-182/7, 181/1-181/5, 181/7-181/13, 181/17-181/30, 180/8, 180/1, 180/2, 180/4-180/14, 108/1-108/6, 109/1-109/8, 110/4-110/13, 179/2-

 

 

 

 

179/5, 176/14, 177/5, 176/16-176/18, 175/1-175/3, 175/6-175/9, 174/5-174/7, 174/3, 173/2-173/6, 172/7-172/12, 171/3-171/5, 170/1-170/3, 113/8-113/10, 169/4, 169/5, 313/13, 168/12, 167/1-167/3, 166/1-166/12, 165/1-165/3, 164/1-164/4, 163/5-163/7, 161/2-161/5, 160/1-160/3, 159/1-159/3, 157/6-157/8, 157/1-157/3, 156/5, 152/1, 152/2, 153/5-153/10, 153/1, 655-658, 660-668, 670-690, 695-703, 705-710, 716-725, 729-733, 739-751, 762-766, 774, 777-779, 786-794, 796-816, 780, 822-831, 132, 859-862.

 

 

 

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach – 238/5, 238/7, 239/5, 239/6, 239/9, 240/8, 240/10, 243/3, 243/6, 243/7, 245/4-245/6, 246/1-246/4, 247/2-247/5, 246/3, 248/4-248/6, 249/2, 250/3, 251/4, 254/5, 254/11, 255/3, 255/4, 255/11, 255/12, 257/1, 257/2, 259/3, 323/15-323/17, 323/5, 324/7, 324/9, 324/10, 324/4, 324/1, 325/3, 325/4, 325/6-325/11, 326/2-326/5, 325/15, 325/16, 328/1, 328/2, 447, 448, 333/11, 334/5, 327/2, 327/3, 331/1-331/4, 332/4, 333/4, 333/10, 336/1-336/7, 337/1, 337/2, 337/3, 337/5, 337/7, 338/1, 338/2, 339/1-339/3, 340/1, 340/4, 340/5, 341/1-341/3, 341/8, 342/2, 342/4, 342/6, 343/1-343/4, 344/2, 345/2, 346/10, 346/9, 346/4, 347/5-347/7, 347/3, 388/6, 350/1, 350/3, 350/4, 351/1, 351/3, 354/2-354/6, 356/3, 357/1, 357/3, 357/7, 434, 358/3, 359/1-359/5, 359/7-359/9, 360/1, 360/2, 360/6, 360/7, 361/1-361/4, 451, 362/1, 362/3, 361/4, 363/4, 364/4, 364/5, 365/1-365/4, 367/1-367/3, 366/1-366/3, 368/6-368/11, 368/1-368/4, 368/13, 433/1, 369/5, 369/93, 369/7, 369/10, 369/14, 371/15, 371/11, 371/6, 371/3, 371/16-371/18, 432/2, 373/4, 453, 454, 372/6, 372/3, 372/4, 373//5, 373/6, 373/8, 373/10, 374/3, 374/8, 374/13, 374/19, 374/22, 374/23, 375/5, 376/1-376/5, 377/2, 377/9, 377/10, 379/2, 379/4, 379/11, 380/1, 380/3, 380/4, 380/6, 380/7, 382/2, 382/5, 384/2, 384/4, 384/8, 385/1, 385/4-385/8, 386/1-386/11, 388/1, 388/2, 389/1, 398/2, 389/4, 390/1, 390/2,391/1, 391/4-391/6, 392/1, 392/2, 392/4-392/8, 392/10, 392/11, 394/1, 395/3, 397/5, 398/2, 399/1, 399/2, 402/2, 400/4, 400/8-400/12, 401/1, 401/3, 402/1, 402/2, 403/1-403/3, 404/1, 404/5, 405/1 405/2, 406/1, 406/2, 434, 470/3, 472-476, 477, 479-483, 499.

 

 

 

3. Wieś Pańki, działki o numerach – 66/1, 67/2, 66/2, 63/3, 62/3, 61/1, 60/1, 59/4, 70/3, 70/5, 68/8, 68/6, 68/467/4, 68/5, 63/4, 62/4, 61/2, 60/3, 60/2, 60/4, 61/5, 60/7, 59/3, 58/3, 51/34, 57/42, 57/41, 57/40, 54/22, 54/20, 53/28, 51/10, 50/28, 51/2,

 

 

 

 

50/36, 48/11, 57/33, 57/32, 58/4, 57/38, 57/37, 57/36, 57/39, 54/21, 52/1, 51/1, 50/35, 49/1, 48/3, 48/2, 48/1, 45/16, 44/23, 44/21, 43/16, 39/20, 39/18, 70/6, 69/2, 68/9, 67/5, 68/8, 64/3, 62/5, 61/6, 60/6, 59/5, 58/6, 78/7, 77/6, 76/8, 75/1, 75/8, 74/21, 74/22, 74/31, 74/34, 73/2, 72/15, 72/16, 74/10, 73/3, 72/13, 72/14, 71/26, 71/2, 71/8, 57/19, 74/38, 73/4, 72/11, 72/12, 71/27, 71/3, 73/5, 72/9, 72/10, 73/6, 72/7, 72/8, 71/28, 71/4, 71/9, 57/18, 57/18, 57/17, 57/16, 55/16, 53/19, 74/39, 73/7, 72/5, 76/6, 71/29, 71/5, 74/41, 73/8, 72/3, 72/4, 74/43, 73/9, 72/1, 72/2, 71/25, 71/1771/6, 71/11, 57/3, 57/2, 57/1, 55/20, 57/15, 57/14, 57/13, 57/9, 56/10, 57/6, 55/18, 55/19, 53/13, 52/12, 55/8, 53/33, 52/11, 51/9, 51/8, 51/7, 49/6, 52/8, 53/12, 53/11, 52/7, 52/6, 51/6, 53/10, 52/5, 51/5, 55/15, 53/30, 51/4, 51/11, 50/29, 49/12, 48/8, 48/7, 48/29, 48/81, 48/45, 48/9, 48/14, 48/12-48/17, 49/5, 45/27, 45/8, 44/16, 49/6, 49/13, 48/28, 48/25, 48/22, 48/19, 48/18, 46/4, 47/9, 46/3, 46/2, 46/1, 45/14, 44/8, 44/15, 43/4, 43/2, 43/6, 44/14, 44/13, 44/7, 44/6, 45/6, 45/26, 44/12, 44/10, 44/5, 45/4, 44/25, 45/24, 45/17, 44/24, 44/28, 43/30, 43/10, 43/8, 39/21, 39/19, 38/11, 39/2, 39/10, 39/22, 39/4, 39/11, 38/2, 39/5, 39/15, 39/14, 39/6, 39/7, 39/12, 38/3, 40/32, 39/8, 39/13, 38/4, 37/27, 36/6, 35/52, 35/18, 35/10, 37/21-37/26, 36/2-36/5, 36/7, 35/50-35/53, 35/30, 35/32, 35/44, 35/37, 37/3, 35/43, 35/36, 35/28, 35/21, 35/35, 35/27, 35/41, 35/34, 35/20, 35/40, 35/33, 35/25, 35/15, 35/47, 35/12, 35/11, 35/10, 34/19-34/22, 34/13, 34/13-34/17, 33/13, 33/2, 33/3-33/5, 33/1, 34/18, 33/15-33/18, 32/1-32/10, 31/4-31/7, 29/10, 29/9, 29/4, 29/8, 28/3, 29/3, 29/7, 28/4, 27/2, 27/1, 28/6, 28/5, 29/6, 29/5, 29/2, 29/1, 30/4, 30/5, 31/6, 25/4, 28/2, 28/1, 27/4, 21/26, 21/30, 21/1, 20/2-20/4, 19/9-19/13, 21/2, 20/30, 20/29, 18/11, 21/31, 21/3, 20/28, 21/4, 20/26, 20/25, 18/10, 21/32, 21/33, 21/5, 20/32, 21/6, 20/22, 20/21, 19/13, 18/8, 18/9, 15/26-15/29, 14/11-14/14, 11/2-11/4, 12/8, 12/9, 12/2, 18/12, 18/13, 19/8, 20/1, 358-361, 350-354, 337-345, 335, 333, 9/17, 9/18, 9/5, 9/4, 7/1, 7/6, 7/3, 5/1, 5/2, 3/1, 3/3, 3/6, 3/7, 1/5, 1/6.

 

 

 

4. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach – 1, 2, 3, 3/3, 3/4, 4, 5, 6/1, 6/4, 6/5, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 15-17, 18/4, 19, 22, 23/3, 24-26, 28/1, 28/2, 29-31, 32/3, 33, 34/3, 36/1, 36/2, 37/1, 38-40, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 45, 46, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 54-57, 58/1, 60/1, 60/2, 61, 62/1, 62/2, 63-66, 68-70,

 

 

 

 

71/1, 71/2, 72, 73/2, 73/3, 74-77, 78/1, 78/2, 79, 80/3, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83-86, 87/2, 88, 89, 90/1-90/3, 91-93, 94/1, 94/2, 95/2, 96/1, 96/2, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 103, 105, 106/1, 108/3, 109, 110/1, 110/2, 111-116, 117/1-117/4, 118, 119/3, 119/4, 120/1, 120/3-120/5121/1-121/4, 122/3, 123/1-123/3., 124/1, 124/2, 125, 126/1, 126/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 130/1, 131/1, 131/2, 132/-132/3, 133, 134, 135/1, 135/2, 136-140, 141/1, 141/3, 141/4, 142/4, 143-146, 147/1, 147/2, 148-154, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 160/1, 162, 163/1, 163/2, 164-167, 169/1, 169/2, 170, 171/1, 172, 173, 174, 175/1, 177/1, 180, 181/3, 181/4, 182/1, 183, 184, 186/1, 186/2, 187, 189, 190, 192/1, 192/3, 193, 194, 195, 196, 198/2, 200-206, 207/4, 207/5, 209/1, 209/2, 210, 211/1-211/3, 212,, 213/2, 214, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1-219/3, 220, 221/1, 221, 2, 224-227, 228/1, 228/2, 229/1-229/3, 230, 231/1, 231/4, 232/3, 232/4, 233/1, 233/3, 233/4, 234/1, 234/2, 235/1-235/3, 236/1, 236/2, 237, 238, 240, 242, 244, 245, 247-263, 256/1, 256/2, 266/1, 266/2, 267/1, 268, 269, 270/1, 270/2, 271, 272, 275/1, 276-279, 280/1-280-3, 283/1, 284/4, 284/6, 285, 286/3, 286/4, 289/, 291/2, 292/1, 292/2, 293/1-293/4, 294, 297, 298, 299/1-299/4, 330, 393/6, 484, 529-531, 554-559, 562-564, 627, 628.

 

 

 

5. Wieś Jeńki, działki o numerach – 246, 247, 248/1-248/4, 249/1-249/3, 250/1, 250/2, 251/1-251/5, 252/1-252/5, 253/1253/3, 254, 255, 256/1-256/3, 257, 258/1-258/7, 259/2-259/5, 260/1-260/5, 261-263, 264/264/3, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 267/3-267/6, 268/1, 268/3, 269/1-269/4, 292/2, 293/1, 293/3, -293/5, 294/1, 294/2, 295/1, 295/2, 297/1, 297/2, 297/3, 298/2, 299, 300/1, 300/2, 301, 302/1-302/5, 303/1-303/3, 304, 305/1, 305/2, 306/1, 306/2, 307, 308/1-308/6, 309/309/3, 310/1-310/3, 311/1, 311/2, 312/1-312/5, 314/1-314/3, 315/1-315/3, 316/1-316/3, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, 320, 321, 322, 323/1, 323/2, 324, 325/, 325/2, 326, 327/1-327/4, 328, 329, 340-345, 346/, 346/2, 347, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350/2, 351/1-351/4, 352/-352/3, 353/1-353/3, 354/2, 354/7-354/11355/1-355/3, 356/1, 356/2, 357/1-357/4, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/2, 361/1, 361/3361/5, 361/6, 362/1, 362/5, 363/1-363/8, 363/10, 363/14, 363/16, 364/1-364/5, 365/1, 365/2, 366/1-366/3, 367/1, 367/2, 368/1-368/4, 369, 370/1-370/3, 371, 372/1-372-4, 373/1, 373/3, 373/4, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2,

 

 

 

 

377/2-377/4, 378/1-378/4, 379/2, 380/1, 380/2, 380/5, 380/6, 381/2, 382/2, 383/1, 383/2, 384/2, 385/1, 385/3, 386/2, 387/2, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 390/1, 390/2, 391, 391/2, 391/3, 391/4, 392/2, 393/2, 393/3, 394/1-394/4, 395/1-395/10, 395/18, 395/20, 396-398, 399/1-399/3, 399/6, 399/9, 400/1-400/3, 401/1-401/5, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 411/1-411/4, 412/2, 412/3, 414/3, 415/1-415/4, 416/3, 417/3, 418/2, 419/2, 420/2, 421/1, 421/, 422/1, 422/3, 423/1-423/3, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 426, 427/1, 427/2, 439-442, 473, 493, 495 537/1-537/3, 538-544, 545/1, 545/2, 546548, 549/1, 549/2, 550, 551, 552a/1, 552b/2, 553, 554/1, 554/2, 555-558, 559/1, 559/2, 560-566, 582, 587, 589, 590-594, 596, 598, 600, 632, 633, 663, 664.

 

 

 

6. Wieś Topilec, działki o numerach – 418, 419, 421, 422, 435, 436/1, 436/2, 437, 438, 439/2, 440, 434, 431, 445, 446, 503, 441, 442, 443, 433, 445, 446, 447, 448, 487, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 481, 478, 479, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 495, 496, 99, 101, 106, 109, 110, 111, 121/1, 112/2, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 198, 197, 199, 205, 209, 210, 211, 212, 214, 215.

 

 

 

7. Wieś Kowalewszczyzna, działki o numerach – 172, 174/1, 174/2, 232, 234, 175/1, 175/3, 175/4, 176/1, 176/2, 177-180, 181/3-181/7, 227, 183/1-183/6, 184/1, 184/2, 185/1-185/3, 186-188, 189/1-189/3, 235, 190/1, 190/3, 190/5, 190/7, 191/1, 192/1, 192/2, 193/1-193/4, 194, 195, 196/1-196/3, 197/1-197/3 , 198/1-198/3, 199/1-199/4, 200/1, 200/2, 201, 202, 203/1-203/3, 204/1-204/3, 205, 206, 207/1, 207/2, 208/1-208/6, 209/1-209/6, 210/1-210/3, 211, 212/1-212/3, 213/1-213/4, 214, 215/1, 215/3, 215/4, 216/1, 216/2, 217, 218/1, 218/2, 219, 220/1, 220/2, 221, 222

3

Wykup gruntów w celu ochrony siedlisk ichtiofauny

25,00 ha

1. Wieś Uhowo, działki o numerach – 467/1, 467/2, 467/4, 467/5, 468/2, 468/9, 469/1, 469/3, 469/4, 471/4, 471/5, 472/2, 472/3, 473, 475/1, 480/3, 480/4, 481/1, 481/2, 481/3, 482/1, 483/1, 484/4, 484/5, 485/2, 485/3, 485/4, 486/1, 487/1, 487/2, 488/1, 488/2, 488/3, 488/5, 489/1.

 

 

 

2. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach – 209/1, 209/2, 210, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 214, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 230, 231/1, 231/4, 232/3, 232/4, 233/1, 233/3, 233/4, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3.

 

 

3. Wieś Topilec, działki o numerach – 551, 552, 553.

 

 

 

4. Wieś Izbiszcze, działki o numerach – 238/7, 239/6, 239/9, 240/10, 240/8, 243/4, 243/6, 243/7, 245/5, 245/6, 246/1, 246/2, 246/3, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 248/5, 250/2, 250/3, 251/4, 254/5, 254/11, 255/3, 255/4, 255/11, 255/12, 256/3, 257/1, 257/2, 376/5, 377/10, 377/2, 377/9, 379/11, 379/2, 379/4, 380/1, 380/3, 380/4, 380/6, 380/7, 382/1, 382/2, 382/5, 384/2, 384/4, 384/6, 384/8, 385/1, 385/4, 385/5, 385/6, 385/7, 385/8, 386/1, 386/10, 386/11, 386/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/6, 386/8, 386/9, 388/1, 388/2, 389/2, 390/1, 390/2, 391/1, 391/4, 391/5, 391/6, 392/1, 392/10, 392/11, 392/2, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 392/9, 394/1, 395/3, 397/5, 398/2, 399/1, 400/10, 400/11, 400/12, 400/2, 400/4, 400/8, 400/9, 401/1, 401/3, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 403/3, 404/1, 404/5, 406/1, 406/2

4

Modernizacja wież widokowych

4 sztuki

1. Wieś Topilec, działka o numerze 554.

5

Modernizacja ścieżki „Kładka wśród bagien”

450 m

2. Wieś Kurowo, działki o numerach 4/2 i 4/3.

3. Wieś Kurowo, działki o numerach 4/2 i 4/3

 

1) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Uhowo, gmina Łapy z 8 sierpnia 1982 r.

2) Zadanie kontynuowane z 2012 r.

3) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993; miasta Suraż z 1984 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r., wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października 1978 r., wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r., wsi Mojsiki Borzyska z dnia 13 października 1997 r., wsi Mojsiki z dnia 13 października 1997 r. gmina Sokoły wsi Kurowo Kolonia z dnia 4 września 2009 r. gmina Kobylin Borzymy.

4) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: miasta Suraż z 1984 r; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Płonka - Strumianka, gmina Łapy z dnia 8 maja 1980 r. ; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 1987 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna z 1979 r.

5) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Radule, gminna Tykocin, z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.; wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993; wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobu ochrony

1

Wodniczka
(Acrocephalus paludicola)

Ochrona i odtwarzanie siedlisk gatunku

Koszenie obszarów łąkowo –bagiennych w sezonie wegetacyjnym połączone z usuwaniem biomasy

2

Derkacz (Crex crex)

Ochrona i odtwarzanie siedlisk gatunku

1. Koszenie obszarów łąkowo –bagiennych w sezonie wegetacyjnym połączone z usuwaniem biomasy.

2. Odkrzaczanie

3

Płazy:

Zabezpieczenie dróg w okresie rozrodczym płazów

1. Przenoszenie płazów.

1) żaba moczarowa (Rana awalis),

2) żaba trawna (Rana temporaria),

3) ropuchy (Bufo)

2. Montaż folii uniemożliwiającej wchodzenie płazów na drogę

4

Ptaki:

1) rybitwy (Laridae),

2) kaczka krzyżówka (Anas płatyrhynchos),

3) łyska (Fulica atra),

4) zielonka (Porzana parva),

5) błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

Ochrona ptasich lęgów

1. Prowadzenie badań naukowych w celu określenia wpływu norki amerykańskiej (Neovison vison) jako gatunku obcego na obniżenie sukcesu lęgowego ptaków.

2. Prowadzenie odłowów norki amerykańskiej (Neovison vison).

3. Przekazywanie osobników do badań naukowych poza obszar Parku

 

Załącznik 4. [OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona czynna

Działki zgodnie z mapami ewidencyjnymi:

1982,1408 ha

 

 

1) Wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.,

(grunty w użytkowaniu wieczystym Parku)

 

 

2) Wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.,

 

 

 

3) Wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna, z dnia 30 grudnia 1987 r.,

 

 

 

4) Miasta Suraż z 1984 r.,

 

 

 

5) Wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.,

 

 

 

6) Wsi Płonka – Strumianka, gmina Łapy z 8 maja 1980 r.,

 

 

 

7) Wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.,

 

 

 

8) Wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.,

 

 

 

9) Wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.,

 

 

 

10) Wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.,

 

 

 

11) Wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna, z 1979 r.,

 

 

 

12) Wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.,

 

 

 

13) Wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.,

 

 

 

14) Wsi Zawady, gmina Turośń Kościelna z dnia 2 maja 1979 r.,

 

 

 

15) Wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października z 1978 r.,

 

 

 

16) Wsi Łapy – Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.,

 

 

 

17) Wsi Łapy – Szołajdy, gmina Łapy z dnia 19 lipca 1986 r.,

 

 

 

18) Miasta Łapy „Łąki nad Narwią”, z 1980 r.,

 

 

 

19) Wsi Łupianka Stara, gmina Łapy z dnia 25 czerwca 1979 r.,

 

 

 

20) Wsi Łupianka Stara „Łąki nad Narwią”, gmina Łapy z 1962 r.,

 

 

 

21) Wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.,

 

 

 

22) Wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.,

 

 

 

23) Wsi Kowalewszczyzna – Folwark, gmina Sokoły z 1933 r.,

 

 

 

24) Majątku Borzyska, gmina Sokoły z 1958 r.,

 

 

 

25) Wsi Pszczółczyn, gmina Kobylin Borzymy z 1952 r.,

 

 

 

26) Wsi Rzędziany, gmina Tykocin z 1958 r.

 

 

2

Ochrona krajobrazowa

Działki zgodnie z mapami ewidencyjnymi:

4828,0892 ha

1) Wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.,

(grunty prywatne)

 

 

2) Wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.,

 

 

 

3) Wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 1987 r.,

 

 

 

4) Miasta Suraż z 1984 r.,

 

 

 

5) Wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.,

 

 

 

6) Wsi Płonka – Strumianka, gmina Łapy z dnia 8 maja 1980 r.,

 

 

 

7) Wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.,

 

 

 

8) Wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.,

 

 

 

9) Wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.,

 

 

 

10) Wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.,

 

 

 

11) Wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna z 1979 r.,

 

 

 

12) Wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.,

 

 

 

13) Wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.,

 

 

 

14) Wsi Zawady, gmina Turośń Kościelna z dnia 2 maja 1979 r.,

 

 

 

15) Wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października z 1978 r.,

 

 

 

16) Wsi Łapy – Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.,

 

 

 

17) Wsi Łapy – Szołajdy, gmina Łapy z dnia 19 lipca 1986 r.,

 

 

 

18) Miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.,

 

 

 

19) Wsi Łupianka Stara, gmina Łapy z dnia 25 czerwca 1979 r.,

 

 

 

20) Wsi Łupianka Stara „Łąki nad Narwią”, gmina Łap, z 1962 r.,

 

 

 

21) Wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.,

 

 

 

22) Wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.,

 

 

 

23) Wsi Kowalewszczyzna – Folwark, gmina Sokoły z 1933 r.,

 

 

 

24) Majątku Borzyska, gmina Sokoły z 1958 r.,

 

 

 

25) Wsi Pszczółczyn, gmina Kobylin Borzymy z 1952 r.,

 

 

 

26) Wsi Rzędziany, gmina Tykocin z 1958 r.

 

Razem

 

6810,23 ha

 

Załącznik 5. [MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Obszar całego Parku

Bez ograniczeń

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Kładka przyrodnicza Waniewo – Śliwno, wieś Kruszewo, działki o numerach – 817, 818, 819, 820, 821, 871 i 876

200

2

Siedziba Parku wraz z terenem przyległym wsi Kurowo, działki o numerach – 6/2, 5,12, 4/2, 4/3

1500

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsca udostępniane2)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Pole namiotowe we wsi Kurowo, działka numer 4/3

30

2

Pole namiotowe we wsi Topilec, działka numer 439/1

25

3

Rzeka Narew w granicach Parku:

28 osób na szlakach oznakowanych w obwodach ochronnych Kurowo i Łapy

 

1) Miasto Suraż, działka numer 856,

 

2) Miasto Łapy, działki o numerach – 1002, 486, 484,

 

 

3) Wieś Turośń Dolna, działka numer 483,

 

 

4) Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 1082, 1084, 26.

 

 

5) Wieś Uhowo, działka numer 942,

 

 

6) Wieś Bokiny, działka numer 53,

 

 

7) Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531,

 

 

8) Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1,

 

 

9) Wieś Kurowo, działki o numerach – 15, 132, 251,

 

 

10) Wieś Radule, działka numer 260/2,

 

 

11) Wieś Kruszewo, działki o numerach – 876/2, 876/3,

 

 

12) Wieś Pańki, działka numer 328

 

4

Wieże widokowe, działki o numerach – 46/2 we wsi Pańki, 201/1 we wsi Topilec, 111 we wsi Wólka Waniewska, 36/1 miasta Suraż, 468/10 i 380/1 we wsi Uhowo oraz 1620 we wsi Łapy Dębowina

15 osób na jednej wieży

 

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Miejsce udostępniane3)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Rzeka Narew w granicach Parku:

150

1)

Miasto Suraż, działka numer 856,

 

2)

Miasto Łapy, działki o numerach – 1002, 486, 484,

 

3)

Wieś Turośń Dolna, działka numer 483,

 

4)

Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 1082, 1084, 26,

 

5)

Wieś Uhowo, działka numer 942,

 

6)

Wieś Bokiny, działka numer 53,

 

7)

Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531,

 

8)

Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1,

 

9)

Wieś Kurowo, działki o numerach – 15, 132, 251,

 

10)

Wieś Radule, działka numer 260/2,

 

11)

Wieś Kruszewo, działki o numerach – 876/2, 876/3,

 

12)

Wieś Pańki, działka numer 328

 

 

V. Miejsca udostępniane w celu amatorskiego połowu ryb

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Rzeka Narew w granicach Parku:

200

1) Miasto Suraż, działka numer 856,

 

2) Miasto Łapy, działki o numerach – 1002, 486, 484,

 

3) Wieś Turośń Dolna, działka numer 483,

 

4) Wieś Borowskie Żaki, działki o numerach – 1082, 1084, 26,

 

5) Wieś Uhowo, działka numer 942,

 

6) Wieś Bokiny, działka numer 53,

 

7) Wieś Wólka Waniewska, działka numer 531,

 

8) Wieś Izbiszcze, działka numer 177/1,

 

9) Wieś Kurowo, działki o numerach – 15, 132, 251,

 

10) Wieś Radule działka numer 260/2,

 

11) Wieś Kruszewo, działki o numerach – 876/2, 876/3,

 

12) Wieś Pańki, działka numer 328

 

 

1) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.

2) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r. i wsi Topilec z, gmina Turośń Kościelna, z dnia 30 grudnia 1987 r.; miasta Suraż z 1984 r.; miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r. wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r. wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Łapy Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.

3) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: miasta Suraż z 1984 r.; miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.; wsi Turośń Dolna, gmina Turośń Kościelna z dnia 24 marca 1986 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.; wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r., wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama