reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2013–2014.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz amatorskiego połowu ryb, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 20 Ministra Środowiska
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Odwodnienie siedlisk bagiennych spowodowane pracami hydrotechnicznymi i melioracjami przeprowadzonymi w XIX i XX w. oraz w ostatnich latach związanymi z utrzymywaniem cieków prowadzące do degradacji torfowisk:

1. Ograniczanie odpływu wód z systemów melioracyjnych na gruntach Skarbu Państwa, poprzez:

1) wykonanie urządzeń hydrotechnicznych umożliwiających regulację odpływu,

2) budowę progów piętrzących,

3) zasypywanie rowów.

2. Odtwarzanie naturalnej sieci hydrograficznej.

3. Ustalenie z zarządcami wód warunków korzystania z wód regionu Biebrzy (np. w zakresie rozdziału wód jeziora Rajgrodzkiego, zarówno ilościowego jak i w czasie) w celu optymalizacji stanu uwodnienia siedlisk.

1) mineralizacji torfu,

2) zmniejszenia retencyjności i wzrostu eutrofizacji wód powierzchniowych.

4. Dążenie do sporządzenia ustaleń w zakresie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Biebrzy.

2. Rozdział wód w dolinie Biebrzy niezapewniający optymalnego stanu uwodnienia siedlisk (np. niewłaściwy w czasie i ilości rozdział wód z Jeziora Rajgrodzkiego)

5. Ochrona naturalnych procesów w ciekach – sedymentacji, erozji, zarastania przez roślinność.

6. Monitorowanie stanu wód powierzchniowych i gruntowych (podziemnych I poziomu wodonośnego).

7. Edukacja społeczności lokalnej o potrzebie poprawy uwilgotnienia torfowisk zdegradowanych i związanej z nimi szacie roślinnej.

8. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie nielegalnego odwadniania siedlisk w granicach Parku

2

Zarastanie ekosystemów nieleśnych Parku, drzewami, krzewami i trzciną w wyniku naturalnej sukcesji spowodowanej, m.in. zaprzestaniem użytkowania rolniczego skutkujące także obniżeniem różnorodności biologicznej ekosystemów nieleśnych (gatunków i siedlisk)

1. Systematyczne wykaszanie.

2. Usunięcie krzewów, podrostów drzew i następnie systematyczne koszenie.

3. Ekstensywny wypas.

4. Zwiększenie uwilgotnienia siedlisk.

5. Utrzymanie dróg i mostów w celu umożliwienia dojazdu do miejsc wykonywania zabiegów ochronnych.

6. Promowanie programów rolnośrodowiskowych.

7. Monitorowanie stanu ekosystemów nieleśnych Parku.

8. Edukacja społeczności lokalnej o potrzebie ochrony ekosystemów nieleśnych

3

Rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych fauny i flory zagrażające rodzimym populacjom gatunków roślin i zwierząt

1. Monitorowanie występowania inwazyjnych gatunków obcych fauny i flory na obszarze Parku.

2. Ograniczanie liczebności populacji gatunków obcych lub ich eliminacja

4

Nadmierna liczebność populacji ekspansywnych rodzimych gatunków roślin i zwierząt zagrażająca przyrodniczo cennym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym

1. Monitorowanie zagrożeń dla cennych przyrodniczo gatunków i siedlisk ze strony ekspansywnych gatunków rodzimych.

2. Ograniczanie liczebności populacji gatunków ekspansywnych:

1) w przypadku roślin, np. poprzez ich wykaszanie, ścinanie, wyrywanie,

2) w przypadku lisów (Vulpes vulpes), poprzez odstrzały redukcyjne

 

5

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych

1. Wykrywanie i monitorowanie źródeł zanieczyszczeń.

2. Współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku w zakresie zwiększenia punktów monitoringu stanu ekologicznego wód rzeki Biebrzy i jej dopływów w granicach Parku.

3. Utrzymywanie stref buforowych wzdłuż brzegów rzek w postaci pasów roślinności stanowiącej barierę przed zanieczyszczeniami obszarowymi i erozją.

4. Wnioskowanie do właścicieli gruntów prywatnych o pozostawianie trzciny w ujściowych odcinkach rowów jako ważnej bariery biogeochemicznej (biofiltru) zatrzymującej i pochłaniającej zanieczyszczenia.

5. Współpraca z gminami w celu:

1) zapewnienia rozbudowy systemu oczyszczania ścieków, kanalizacji wsi, oczyszczania ścieków burzowych, budowy płyt obornikowych w miejscowościach położonych w granicach Parku,

2) zabezpieczenia studni kopanych przed dopływem zanieczyszczeń,

3) likwidacji nieczynnych studni kopanych.

6. Propagowanie zasad dobrych praktyk rolniczych oraz ograniczania stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w granicach Parku.

7. Dążenie do osiągnięcia bardzo dobrego stanu ekologicznego wód w rzece Biebrzy i jej dopływach.

8. Wykupy gruntów prywatnych w granicach Parku.

9. Zachęcanie rolników gospodarujących w granicach Parku do uczestnictwa w programach rolnośrodowiskowych.

10. Edukacja w zakresie negatywnych skutków zanieczyszczenia wód.

11. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych

6

Duży udział gruntów prywatnych o małej powierzchni występujących w mozaice z gruntami Skarbu Państwa, utrudniający realizację zadań ochronnych

1. Wykupy gruntów prywatnych.

2. Dzierżawienie gruntów prywatnych.

3. Zamiana gruntów z prywatnymi właścicielami

7

Nielegalne przebywanie i przemieszczanie się ludzi w miejscach występowania cennych przyrodniczo gatunków roślin, grzybów i zwierząt zagrażające trwałości ich występowania w wyniku samowolnego pozyskiwania okazów, niszczenia, wydeptywania, płoszenia lub niepokojenia zwierząt

1. Egzekwowanie zakazu wstępu do stref wyłączonych z turystyki.

2. Budowa i utrzymanie urządzeń służących kanalizowaniu ruchu turystycznego, w tym oznakowań szlaków turystycznych.

3. Ustawianie szlabanów w celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na drogi nieudostępnione.

4. Tworzenie ostoi i stref ochronnych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

5. Monitorowanie miej sc występowania cennych przyrodniczo gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

6. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie naruszania zakazów obowiązujących na obszarze Parku

 

8

Intensyfikacja rolnictwa w Parku powodująca eutrofizację wód powierzchniowych i podziemnych

1. Propagowanie zasad dobrych praktyk rolniczych, rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych.

2. Wykup gruntów prywatnych w granicach Parku.

3. Monitorowanie skutków intensywnej działalności rolniczej.

4. Edukacja społeczności lokalnej o ekologicznych skutkach intensyfikacji produkcji rolniczej, w tym eutrofizacji wód

9

Nadmierna presja związana z wędkowaniem, w tym:

1. Monitorowanie skutków połowów wędkarskich.

2. Limitowanie udostępniania obszaru Parku do wędkowania.

1) zaśmiecanie brzegów rzeki Biebrzy i jej dopływów,

3. Okresowa kontrola miejsc udostępnianych do wędkowania i sprzątanie pozostawionych przez wędkarzy śmieci.

2) płoszenie i niepokojenie ptaków oraz ssaków,

4. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie nieprzestrzegania regulaminu udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb

3) wydeptywanie roślinności przybrzeżnej

10

Brak odpowiednich miejsc do zakładania gniazd przez bociana czarnego (Ciconia nigra), puchacza (Bubo bubo), orlika grubodziobego (Aquila clanga), orlika krzykliwego (Aquila pomarina) i bielika (Haliaeetus albicilla), powodujący zmniejszanie się ilości par lęgowych oraz potomstwa

1. Tworzenie stref ochronnych wokół gniazd i w obszarach stałego przebywania ptaków w okresie lęgowym.

2. Budowa platform gniazdowych.

3. Ograniczanie udostępniania Parku (okresowe zamykanie szlaków turystycznych w sąsiedztwie stref ochronnych)

11

1. Drogi, linie kolejowe na obszarze Parku powodujące fragmentację siedlisk, stanowiące bariery w migracji zwierząt, będące przyczyną zwiększonej śmiertelności niektórych gatunków.

Współpraca z zarządcami dróg i kolei w zakresie:

1) Stawiania płotków wzdłuż odcinków dróg rozpoznanych jako najważniejsze szlaki migracyjne poszczególnych gatunków i przenoszenie zwierząt – okres godowy płazów i gadów,

2) budowy przejść dla zwierząt pod lub nad drogami w miejscach stwierdzanych zagrożeń,

2. Zanieczyszczenia oraz hałas, wytwarzane przez pojazdy poruszające się po szlakach komunikacyjnych powodujące pogorszenie stanu siedlisk i siedlisk gatunków w ich sąsiedztwie

3) stawiania znaków zakazów zatrzymywania się i postoju oraz ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się w miejscach rozpoznanych jako najważniejsze szlaki migracyjne zwierząt

12

Deficyt rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych stanowiący zagrożenie dla różnorodności biologicznej lasów (np. występowania chrząszczy saproksylicznych, nietoperzy (Chiroptera))

Zmniejszanie deficytu rozkładającego się drewna, poprzez pozostawianie zamierających i martwych drzew

13

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy i struktura przestrzenna drzewostanów sztucznego pochodzenia

Przywracanie składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów zgodnej z typem ekosystemu naturalnego (i siedliska) poprzez zabiegi towarzyszące prowadzonej przebudowie drzewostanów:

1) cięcia regulujące strukturę przestrzenną, gatunkową i wiekową,

2) dolesienia wybranych luk i poprawki w oparciu o gatunki zgodne z typem siedliska,

3) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia,

4) pielęgnację upraw,

5) inicjowanie odnowień naturalnych

 

14

Nadmiernie rozmnażające się owady i grzyby

Monitoring występowania oraz ograniczanie liczebności nadmiernie rozmnażających się owadów i grzybów, w przypadku stwierdzenia zagrożeń o charakterze masowym i wielkopowierzchniowym, poprzez:

1) prognozowanie występowania owadów,

2) wykładanie pułapek,

3) wyszukiwanie i usuwanie części drzew zasiedlonych,

4) korowanie drewna leżącego

15

Uszkodzenia w drzewostanach w wyniku działania czynników abiotycznych wiatru, śniegu i lodu

Kształtowanie wewnętrznej struktury lasu w ramach prowadzonej przebudowy monokultur w celu zwiększania stabilności (odporności) drzewostanów na działanie czynników abiotycznych

16

Nadmierne uszkodzenia w lasach powodowane przez ssaki roślinożerne

Zabezpieczanie upraw leśnych przed zgryzaniem i spałowaniem poprzez:

1) grodzenie upraw leśnych,

2) naprawianie już istniejących ogrodzeń upraw leśnych,

3) zabezpieczanie upraw za pomocą osłonek mechanicznych,

4) zabezpieczanie repelentami

17

Pożary stanowiące zagrożenie dla życia wielu organizmów, w tym życia i zdrowia człowieka, powodujące niekorzystne zmiany roślinności, właściwości fizyczno-chemicznych torfu

1. Odnawianie pasów przeciwpożarowych.

2. Utrzymanie wyznaczonych dróg w stanie przejezdności.

3. Stała kontrola terenu w okresie zagrożenia pożarowego.

4. Zwalczanie pożarów.

5. Oczyszczanie dostępu do punktów czerpania wody.

6. Remont i wymiana tablic informacyjnych o zagrożeniach pożarowych.

7. Edukacja społeczna informująca o skutkach pożarów w celu wyeliminowania przyczyn ich powstawania.

8. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

18

Zanieczyszczenie powietrza

1. Monitorowanie źródeł zanieczyszczeń.

2. Promowanie ocieplania budynków i modernizacji systemów ogrzewania wykorzystujących źródła energii odnawialnej.

3. Edukacja społeczna o źródłach i skutkach zanieczyszczenia powietrza

19

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi

1. Edukacja w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.

2. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów w granicach Parku.

3. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie zanieczyszczania powierzchni ziemi w Parku

20

Zanieczyszczenie świetlne

1. Promowanie rozwiązań prośrodowiskowych ograniczających nadmierne i niepotrzebne oświetlenie miejscowości, dróg i obiektów.

2. Edukacja w zakresie oddziaływania emisji światła na faunę Parku

21

Nielegalne pozyskanie zwierząt, grzybów, roślin, kopalin, artefaktów kultury materialnej i militariów

1. Kontrola obszaru Parku.

2. Edukacja społeczna w zakresie zakazów obowiązujących na obszarze Parku.

3. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie naruszania zakazów obowiązujących na obszarze Parku

22

Urbanizacja Parku prowadząca do obniżenia jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych

1. Wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa zapisów postulujących ograniczanie zabudowy obszarów Parku, w szczególności położonych poza granicami zwartej zabudowy oraz innych zasad i wytycznych dotyczących zrównoważonego gospodarowania przestrzenią i budownictwa na terenie Parku.

2. Prowadzenie uzgodnień w ramach postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, odnoszących się do terenu Parku,

3. Promowanie tradycyjnych lokalnych cech architektonicznych

4. Wykupy gruntów prywatnych znajdujących się na terenie Parku

23

Napowietrzne linie energetyczne stanowiące zagrożenie dla awifauny Parku

Postulowanie w uzgadnianych dokumentach planistycznych:

1) zastępowania linii napowietrznych przewodami podziemnymi,

2) umieszczania na liniach napowietrznych elementów odstraszających ptaki w celu obniżenia ich śmiertelności

24

Niewystarczająca wiedza o zasobach, tworach i składnikach przyrody Parku

Prowadzenie inwentaryzacji, rozwój badań naukowych i monitoringu przyrodniczego i sozologicznego

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne:1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego spowodowane przez:

1. Ocena wpływu i opiniowanie przedsięwzięć.

2. Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, zapisów ograniczających budowę infrastruktury technicznej oraz inwestycje drogowe i kolejowe stwarzających zagrożenia dla walorów przyrodniczych Parku

1) nowe inwestycje drogowe i kolejowe,

2) nową infrastrukturę techniczną

2

Zanieczyszczenie środowiska spowodowane intensyfikacją rolnictwa

Propagowanie „Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej” i programów rolnośrodowiskowych

3

Obniżenie poziomu wód gruntowych

1. Budowa, remonty i konserwacja infrastruktury technicznej wspomagającej retencję wód.

2. Monitorowanie stanu wód

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Odwodnienie siedlisk bagiennych spowodowane pracami hydrotechnicznymi i melioracjami przeprowadzonymi w XIX i XX w. oraz w ostatnich latach związanymi z utrzymywaniem cieków, prowadzące do degradacji torfowisk:

1. Odtwarzanie naturalnej sieci hydrograficznej.

2. Ustalenie z zarządcami wód warunków korzystania z wód regionu Biebrzy (np. w zakresie rozdziału wód Jeziora Rajgrodzkiego zarówno ilościowego jak i w czasie) w celu optymalizacji stanu uwodnienia siedlisk.

3. Dążenie do sporządzenia ustaleń w zakresie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Biebrzy.

4. Monitorowanie stanów wód powierzchniowych i gruntowych (podziemnych I poziomu wodonośnego).

1) mineralizacji torfu,

5. Edukacja społeczności lokalnej o potrzebie poprawy uwilgotnienia torfowisk zdegradowanych

2) zmniejszenia retencyjności i wzrostu eutrofizacji wód powierzchniowych.

2. Rozdział wód w dolinie Biebrzy niezapewniający optymalnego stanu uwodnienia siedlisk (np. niewłaściwy w czasie i co do ilości rozdział wód z Jeziora Rajgrodzkiego)

 

2

Rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych fauny i flory zagrażające rodzimym populacjom gatunków roślin i zwierząt w Parku

1. Monitorowanie występowania inwazyjnych obcych gatunków w otulinie Parku.

2. Usuwanie ekspansywnych obcych gatunków roślin.

3. Ograniczanie liczebności obcych gatunków zwierząt stanowiących zagrożenie dla populacji gatunków rodzimych

3

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych w otulinie Parku

1. Wykrywanie i monitorowanie źródeł zanieczyszczeń.

2. Współpraca z wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska w zakresie zwiększenia punktów monitoringu stanu ekologicznego wód rzeki Biebrzy i jej dopływów.

3. Utrzymywanie stref buforowych wzdłuż brzegów rzek w postaci pasów roślinności stanowiącej barierę biogeochemiczną.

4. Wnioskowanie do właścicieli gruntów prywatnych o pozostawianie trzciny w ujściowych odcinkach rowów jako bariery biogeochemicznej (biofiltru) zatrzymującej i pochłaniającej zanieczyszczenia.

5. Współpraca z gminami w zakresie:

1) zapewnienia rozbudowy systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wsi, oczyszczania ścieków burzowych, budowy płyt obornikowych w miejscowościach położonych w dolinie Biebrzy i w jej sąsiedztwie,

2) zabezpieczenia studni kopanych przed dopływem zanieczyszczeń,

3) likwidacji nieczynnych studni kopanych.

6. Wpływanie na ograniczanie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w dolinie Biebrzy i jej sąsiedztwie.

7. Dążenie do osiągnięcia bardzo dobrego stanu ekologicznego wody w rzece Biebrzy i jej dopływach.

8. Zachęcanie rolników z doliny Biebrzy do uczestnictwa w programach rolnośrodowiskowych

4

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Promowanie selektywnej zbiórki oraz segregacji odpadów i ich wywozu na składowiska

5

Zanieczyszczenie powietrza

1. Monitorowanie źródeł zanieczyszczeń.

2. Promowanie ocieplania budynków i modernizacji systemów ogrzewania wykorzystujących źródła energii odnawialnej

6

Urbanizacja obszarów otuliny Parku mająca wpływ na przyrodę Parku i jego walory krajobrazowe (np. zabudowa panoram widokowych)

Dążenie do wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów ograniczających zabudowę w wybranych miejscach w sąsiedztwie granic Parku

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Inwestycje z zakresu energetyki wiatrowej stanowiące zagrożenie dla ptaków migrujących oraz gniazdujących w Parku, w szczególności żerujących poza jego granicami

1. Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, zapisów ograniczających budowę farm wiatrowych na trasach wędrówek oraz na obszarach żerowania ptaków w otulinie Parku.

2. Uzgadnianie strategii planistycznych, w szczególności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Prowadzenie uzgodnień w ramach postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

2

Zanieczyszczenie środowiska powodowane przez:

Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, zapisów ograniczających w otulinie Parku budowę obiektów przemysłowych, inwestycje drogowe lub kolejowe mogące negatywnie wpływać na stan środowiska wewnątrz Parku

1) nowe inwestycje drogowe i kolejowe,

2) nowe obiekty przemysłowe

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony na obszarach objętych ochroną ścisłą

Lp.

Rodzaj działań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Remont przepustu z piętrzeniem i modernizacja przepustu bez piętrzenia na przepust z piętrzeniem

2 przepusty

Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi, działka nr – 2669

2

Usunięcie obcego gatunku inwazyjnego – łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus)

Corocznie około 2 ha

145o, p, r, 153h, o, 160h, 161b, c, d, f, 162a, 173h, k, l

 

II. Sposoby ochrony na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Wycięcie gniazd w drzewostanie w okresach od 2 stycznia do końca lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia.

0,50 ha

24b

2. Uprzątnięcie drzew i krzewów.

1,27 ha

20a, 24b

 

 

3. Przygotowanie gleby pod sadzenie gatunków liściastych (przebudowa drzewostanów)

1,27 ha

20a, 24b

2

Przygotowanie gleby pod sadzenie gatunków liściastych i iglastych (odnowienia drzewostanów uszkodzonych przez silne wiatry – dolesienia luk)

12,04 ha

48a, d, 511a, o, p, obręb ewidencyjny Jagłowo, działka nr 138/2

3

Przygotowanie gleby pod sadzenie gatunków liściastych i iglastych w uprawach leśnych w ramach poprawek

0,83 ha

15b, 20a, 48a, d

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pielęgnowanie upraw leśnych przez wykaszanie roślinności zielnej

17,78 ha

15b, 20a, 24b, 48a, d, 511a, o, p, obręb ewidencyjny Jagłowo, działka nr 138/2

 

5

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach (czyszczenia wczesne)

3,42 ha

15b, 39b, 41b, 42d, 50b, 51a, 62f, 63a

6

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) poprzez usuwanie zbędnych drzew, w okresie od 2 stycznia do końca lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia

12,68 ha

14g, 23d, 33f, 52g, 60h, 63b, c, g

7

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach w wieku od 21 do 40 lat poprzez usuwanie niektórych drzew występujących w nadmiarze oraz należących do gatunków niezgodnych z siedliskiem, w okresie od 2 stycznia do końca lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia

20,87 ha

47g, 300p, 313b, k, 314c, 320d, j, 329c, 375d, 378j

8

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach starszych niż 40 lat poprzez usuwanie drzew zbędnych w tym należących do gatunków niezgodnych z siedliskiem, w okresie od 2 stycznia do końca lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia

203,06 ha

20a, 24b, 33c, 43a, 48d, 60f, 61g, 299b, 300a, d, o, r, 305a, 306b, 312f, 313h, 318g, 331c, 332h, 333a, c, f, 334a, 337b, 338b, 339f, 342f, 343c, d, 344h, 345b, 346h, 347j, 348a, 351g, 363a, d, f, g, h, 372b, 385a

9

Zabezpieczanie drzewek repelentami przed zgryzaniem przez jeleniowate (Cewidae)

Corocznie 5,92 ha

39b, 41b, 42d, 50b, 51a, b, c, 52a, f, g, 53b, 54h, 61i, 62f, 63c

10

Zabezpieczenie upraw leśnych za pomocą osłonek mechanicznych

Corocznie 0,77 ha

41b, 51a, 52d, 63a, g

11

Ogrodzenie upraw leśnych siatką w celu ochrony przed zwierzętami

12,04 ha

48a, b, 511a, o, p, obręb ewidencyjny Jagłowo, działka nr 138/2

 

12

Konserwacja istniejących ogrodzeń

Corocznie 340 m

Obwody ochronne – Trzyrzeczki, Tajno

13

Odsłonięcie lub oznakowanie granic leśnych w okresie od 2 stycznia do końca lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia

32 150 m

Obwody ochronne – Trzyrzeczki, Tajno, Kopytkowo

14

Monitorowanie i prognozowanie występowania owadów poprzez:

Corocznie 1980 ha

7c, d, 11a, f, g, h, 12c, d, f, h 13c, 15c, 16a, 17b, 19f, 20h, 21d, 23c,d, 24b, c, 25a, 27a, 33b, c, d, n, 34d, f, h, m, n, 35c, d, f, 39a, b, 40d, 41b, d, 42b, c, d, 43a, b, 44a, d, f, 47f, 48a, d, 49b, 50b, c, 52a, 53a, b, c, 54d, f, g, h, i, 60a, f, g, i, j, 61a, d, f, g, h, 62a, c, d, f, 63a, b, f, g, h, o, 69i, 107m, 116b, f, 125i, 245b, c, d, 246b, 291, 297a, b, c, d, 298c, d, g, f, 299a, b, c, f, 300a, b, c, d, o, r, 301a, 302a, b, d, k, m, 303a, 304a, 305a, 306a, b, 307a, b, d, g, h, 308c, f, g, i, 309a, b, c, 310a, 311a, b, c, 312a, b, d, f, 313a, b, f, g, h, i, j, k, 314a, b, c, d, f, j, k, p, 315c, 316a, b, c, 317a, d, f, g, h, i, l, m, 318a, b, f, g, h, j, k, l, n, p, r, 319a, b, d, f, g, h, i, j, k, 320a, b, c, d, f, i, j, k, l, p, r, 321b, 322a, b, c, d, f, g, 323a, b, d, f, g, i, 324a, c, f, 325a, b, d, f, h, i, j, l, o, r, t, w, y, bx, cx, 326a, 328b, c, d, h, i, j, k, 329b, c, d, f, g, h, j, 330a, f, i, j, k, 331a, b, c, 332a, b, c, d, f, g, h, 333a, b, c, d, f, g, h, i, 334a, b, c, d, f, g, h, i, 335a, b, c, d, 336a, b, c, d, g, 337a, b, 338a, b, d, f, 339a, c, f, g, h, i, 340b, d, f, g, h, 341a, b, c, d, f, g, 342a, b, c, d, f, 343a, b, c, d, f, g, 344a, b, c, d, f, h, i, j, 345a, b, c, d, f, g, h, 346a, b, f, g, h, i, 347a, b, c, d, g, j, k, l, m, 348a, 349a, b, c, 350a, b, c, d, f, g, 351a, b, c, d, f, g, h, 352a, b, c, d, f, g, h, i, j, 353a, b, c, d, f, g, h, 354a, 356a, d, f, g, h, 357b, 358a, b, 362c, d, 363a, b, f, h, 364b, d, g, 368a, b, c, 369a, b, 370a, b, c, d, f, g, i, j, 372b, 373c, 374a, b, d, f, g, h, k, 375a, b, c, d, f, g, 377d, g, i, j, 378b, c, j, n, r, 379c, 380c, d, g, 381a, c, g, 382b, 385a, 388d, 389j, k, 393b, 394b, c, 395b, c, f, 396a, b, c, g, i, 397a, b, c, 398a, b, d, f, g, n, o, 399c, 405b, c, 406a, b, 407a, c, f, l, 417c, d, 445i, j, 446g, 511c, i, n, o, p, r, s

1) wykładanie pułapek feromonowych na:

116 sztuk

a) brudnicę mniszkę (Lymantria monacha),

b) brudnicę nieparkę (Lymantria dispar),

c) kornika drukarza (Ips typographus),

d) zwójkę dębową (Archips xylosteana),

2) wykładanie drzew pułapkowych na kornika drukarza (Ips typographus),

40 sztuk

3) zakładanie opasek lepowych na Miernikowce (Geomatridae),

60 sztuk

4) jesienne poszukiwania owadów w ściółce na próbnych powierzchniach podokapowych

106 prób

15

Ewentualne przeciwdziałanie szkodom i zagrożeniom powodowanym w drzewostanach przez masowe pojawianie się owadów i grzybów, poprzez:

Według potrzeb, z pozostawieniem minimum 25% drzew opanowanych przez owady, grzyby lub uszkodzonych w skutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych do naturalnego rozkładu na miejscu

Miejsca zagrożenia w lasach objętych ochroną czynną

1) korowanie drewna leżącego,

2) usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady, grzyby lub uszkodzonych w skutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych

 

16

Usuwanie drzew wywróconych lub złamanych przy drogach, szlakach turystycznych, w pobliżu zabudowań, obiektów turystycznych, linii energetycznych stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia

Doraźnie według potrzeb

Obszar całego Parku

17

Usunięcie obcego gatunku inwazyjnego słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus)

0,25 ha

Obręb ewidencyjny Budy, działka nr 130/51

18

Usunięcie obcych gatunków inwazyjnych:

0,1 ha

107b, d, k, m, 116b, c, d, f, 331c

1) niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora),

2) tawuły (Spiraea sp.)

19

Usuwanie innych obcych gatunków inwazyjnych, np.:

Według potrzeb

W miejscach występowania (lokalizacja, rozmiar oraz częstotliwość zabiegów określona będzie po przeprowadzeniu inwentaryzacji tych gatunków oraz ocenie ich wpływu na lokalne populacje rodzimych gatunków i ich siedliska)

1) dębu czerwonego (Quercus rubra),

2) czeremchy amerykańskiej (Padus serotina),

3) klonu jesionolistnego (Acer negundo)

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacj1)

1

Ręczne wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów a następnie koszenie ręczne z usunięciem biomasy w celu ochrony torfowisk zasadowych (siedliska przyrodniczego 7230)

16 ha

Obręb ewidencyjny Szuszalewo, działki nr – 98/2, 99/1, 99/2, 100/2

2

Wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów, ręczne wycinanie odrostów z usunięciem biomasy w celu ochrony torfowisk zasadowych (siedliska przyrodniczego 7230)

41,72 ha

1. Obręb ewidencyjny Jałowo, działki nr – 369/2, 413, 487/1, 490, 494.

2. Obręb ewidencyjny Kropiwno, działki nr – 247, 253, 299, 33.

 

3. Obręb ewidencyjny Lipsk, działki nr – 367/1, 368/1, 368/3, 413, 490, 1043, 1438, 1413.

4. Obręb ewidencyjny Ostrowie, działki nr – 226/2, 299, 300/1, 301, 390, 393, 397, 401/1.

 

3

Koszenie ręczne lub mechaniczne z usunięciem biomasy w celu ochrony torfowisk zasadowych (siedliska przyrodniczego 7230):

1) od dnia 15 lipca do dnia 30 września przy poziomie wody poniżej 15 cm nad poziomem gruntu, bez niszczenia pokrywy roślinnej i glebowej,

2) wysokość koszenia 10–15 cm nad poziomem gruntu lub do 5 cm powyżej kęp w przypadku ich występowania,

3) koszenie 25–50% powierzchni obszaru/działki w danym roku, przy czym w kolejnych latach na innym fragmencie,

4) w przypadku występowania wody gruntowej ponad 15 cm nad poziomem gruntu dłużej niż 1 miesiąc, w okresie od 15 lipca do 30 września dopuszcza się wydłużenie terminu koszenia do 30 listopada,

5) zebranie ściętej biomasy (np. w stogi, kopy) w terminie do 3 tygodni po skoszeniu,

6) wywiezienie biomasy po zamarzniętym gruncie,

7) w obszarze występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola) koszenie po 15 sierpnia,

8) na stanowiskach lipiennika Loesela (Liparis loeselii) i skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus) – koszenie po 15 września

327 ha

1. Obręb ewidencyjny Nowa Wieś-Bagno Ławki, działki nr – 451, 466, 467, 472, 479, 491, 492, 530, 532, 577, 578, 580, 589, 592, 594, 601, 602, 607, 608, 611, 616, 618, 619, 620, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 639, 642, 643, 646, 647, 648, 652, 655, 656, 673, 699, 700, 739, 743, 747, 749, 751, 833, 837, 840, 841, 843, 844, 845, 848, 852, 853, 858, 867, 870, 875, 878, 879, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 896, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 913, 921, 922, 923, 927, 935, 941, 1135, 1140, 1155, 1163, 1165, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1186, 1188, 1189, 1191, 1193, 1194, 1195, 1196, 1208, 1211, 1213, 1216, 1251, 1252, 1253, 1261, 1262, 1265,1268,1299, 1300, 1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1316, 1410, 1464, 1553, 1559, 1562, 1563, 1564, 1566, 1567, 1582, 405/1, 412/1, 447/4, 1166/1, 1167/1, 1169/1, 1171/1, 1173/1, 1183/1, 1192/1, 1199/1, 1201/1, 1205/1, 1219/1, 1219/3, 1230/1, 1236/1, 1242/1, 1247/1, 1264/1.

2. Obręb ewidencyjny Szorce, działki nr – 5, 10, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 62, 63/1, 67, 97, 98, 100, 103, 105, 106, 107, 112, 113, 116, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 140, 141, 144, 145, 147, 148, 153, 155, 157, 161, 162, 163, 166, 167, 168; 384, 389, 390, 391, 392, 395, 396, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, cz. dz. 408, cz. dz. 409, cz. dz. 410, 411, 412.

 

4

Koszenie ręczne lub mechaniczne wraz z usunięciem biomasy, poprawa uwilgotnienia siedlisk w celu ochrony zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion) (siedliska przyrodniczego 6410), z zachowaniem następujących uwarunkowań:

1) od dnia 15 września do dnia 30 października w sposób nieniszczący pokrywy roślinnej i glebowej,

2) wysokość koszenia 5–15 cm nad poziomem gruntu,

3) koszenia 1/2 powierzchni działki, naprzemiennie w kolejnych latach,

4) ścięta biomasa powinna być zebrana w ciągu 3 tygodni po skoszeniu,

5) biomasa powinna być wywieziona z łąki po zamarzniętym gruncie do końca stycznia

28 ha

Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi, działki nr – 166, 167, 171, 186, 187, 188, 189, 207, 519, 524, 525, 547, 807, 808, 812, 813, 815 oraz części działek nr: 128, 130, 133, 135, 144, 173, 179, 182, 183, 190, 830, 831.

5

Koszenie ręczne lub mechaniczne wraz z usunięciem biomasy, usuwanie krzewów i podrostów drzew, wypas w celu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków z nimi związanych:

1) torfowiska zasadowe o charakterze mechowisk i turzycowisk (Caricion davallianae) (siedlisko przyrodnicze 7230):

a) koszenie od dnia 15 lipca do dnia 30 września przy poziomie wody poniżej 15 cm nad poziomem gruntu, w sposób nieniszczący pokrywy roślinnej i glebowej,

b) wysokość koszenia 10–15 cm nad poziomem gruntu lub do 5 cm powyżej kęp w przypadku ich występowania,

3 500 ha

1. Obręb ewidencyjny Biele Suchowolskie, działki nr – 691, 750, 751, 769, 773, 798, 804, 823, 911, 939, 970, 971, 972, 979, 980, 981, 1002, 1003, 1016, 1017, 1022, 1023, 1024, 1050, 1051, 1052, 1053, 1057,1070, 1072, 1073, 1074, 1173, 1174, 1175, 1181, 1188, 1189, 1190, 1221, 1222, 1223, 1237, 1238, 1239, 1240, 1248, 1249, 1250, 1261, 1262, 1269, 1270, 1283, 1284, 1301, 1310, 1321, 1326, 1327, 1333, 1335, 1339, 1341, 1344, 1355, 1357, 1373, 1375, 1377, 1381, 1415, 1417, 1528, 1529, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 1556, 1559, 1567, 1591, 1593, 1594, 1602, 1630, 1659, 1662, 1699, 1702, 1710, 1739, 1742, 1748, 2105, 2108, 2109, 2129, 2141, 2161, 2195, 2280, 2797, 2798, 2809, 2810, 2811, 2812, 2871, 2898, 2915, 2946, 2957, 2960, 3054, 3063, 3111, 3116, 3218, 3251, 3031/1, 1167/1, 1168/1, 1169/1.

2. Obręb ewidencyjny Brychy, działka nr – 689.

3. Obręb ewidencyjny Budy, działki nr – 2, 7, 9, 11, 32, 34, 22/9, 131/50, 132/49.

4. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Budy, działki nr – 8, 11, 24.

5. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Dzieżki, działki nr – 177/1, 186/3.

6. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Gugny, działki nr – 4, 20, 27, 28.

 

 

c) koszenie 25-50% powierzchni obszaru/działki w danym roku, przy czym w kolejnych latach na innym fragmencie,

d) w przypadku występowania wody gruntowej ponad 15 cm nad poziomem gruntu dłużej niż 1 miesiąc, w okresie od 15 lipca do 30 września dopuszcza się wydłużenie terminu koszenia do 30 listopada,

e) zebranie ściętej biomasy (np. w stogi, kopy) w terminie do 3 tygodni po skoszeniu,

f) wywiezienie biomasy po zamarzniętym gruncie,

g) w obszarze występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola) koszenie po 15 sierpnia,

h) na stanowiskach lipiennika Loesela (Liparis loeselii) i skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus) koszenie po 15 września,

2) szuwary wielkoturzycowe (Magnocaricion):

a) koszenie ręczne lub mechaniczne od dnia 15 lipca do dnia 30 września, przy poziomie wody poniżej 15 cm nad poziomem gruntu, bez niszczenia pokrywy roślinnej i glebowej,

b) coroczne koszenie 20% powierzchni, przy czym każdego roku innego fragmentu działki,

c) wysokość koszenia 10 -20 cm nad poziomem gruntu lub do 5 cm powyżej kęp w przypadku ich występowania,

d) zebranie biomasy w ciągu 3 tygodni od skoszenia,

 

7. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Jaskra, Dudki, Lewonie, działki nr – 11, 217.

8. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Kalinówka Królewska, działki nr – 829, 831, 767/1, 767/2, 775/1, 776/2, 777/1, 783/3, 803/4, 820/2, 821/1.

9. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Kołodzież, działki nr – 128, 129, 130, 132/2, 146/2, 146/3, 146/6, 147/1, 147/2, 147/3, 148/2, 148/5, 149/1, 150/1, 150/2, 161/1, 161/3, 172/2, 172/4, 175/10, 175/2, 175/3, 175/5, 175/7, 175/8, 176/1, 176/2.

10. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Potoczyzna, działki nr – 178/1, 197/4, 197/6, 198/3, 198/5, 207/4, 215/3.

11. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Przytulanka-Ciesza, działki nr – 42, 62, 43/1, 43/2, 60/1, 60/2, 331/1, 341/1, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4.

12. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Zalesie i Zucielec, działki nr – 158, 164, 183, 186, 188, 97/2, 106/2, 124/2, 126/2, 133/1, 137/1, 137/2, 146/1, 155/2, 162/2, 163/2, 173/1, 184/2, 184/3, 184/4, 185/2.

13. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Zofiówka, działka nr – 371.

14. Obręb ewidencyjny Chilmony, działka nr – 20.

15. Obręb ewidencyjny Ciszewo, działki nr – 367, 399, 392, 394, 395.

16. Obręb ewidencyjny Czarniewo, działki nr – 40/19, 40/24.

17. Obręb ewidencyjny Dawidowizna, działki nr –333, 348, 368, 319/2, 335/1, 335/2.

18. Obręb ewidencyjny Dębowo, działki nr – 7, 35, 5/5, 6/5, 6/6, 6/17, 6/18, 6/41.

19. Obręb ewidencyjny Dolistowo Nowe, działki nr – 433, 548.

20. Obręb ewidencyjny Downary, działki nr – 1347, 1348, 1367.

21. Obręb ewidencyjny Giełczyn, działki nr – 1, 368, 369, 1654, 1668, 1680, 1682, 1688, 1695, 1705, 1710, 1718.

22. Obręb ewidencyjny Gugny, działki nr – 10, 13, 14, 72, 82 (część), 86, 72/1, 81/1, 81/2, 81/2.

23. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Boguszewo, działki nr – 8, 29, 34, 59, 73, 74, 76, 45/2, 45/4, 65/1, 2/1, 20/2.

24. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Dobarz, działki nr – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 98, 99, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 111, 112, 120, 128, 130, 139, 140, 141, 141, 142, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157, 158, 158, 159, 159, 160, 161, 161, 162, 162, 163, 163, 164, 164, 165, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 176, 182, 183, 183,

 

 

e) wywóz biomasy z łąki po zamarzniętym gruncie (do końca stycznia),

3) łąki trzęślicowe (Molinion) i selernicowe (Cnidion dubii):

a) koszenie od dnia 15 września do dnia 30 października w sposób nieniszczący pokrywy roślinnej i glebowej,

b) wysokość koszenia 5–15 cm nad poziomem gruntu,

c) zebranie biomasy w ciągu 3 tygodni i wywiezienie po zamarzniętym gruncie (do końca stycznia),

4) półnaturalne łąki świeże (Arrhenatherion) i wilgotne (Calthion):

a) koszenie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września bez niszczenia pokrywy roślinnej i glebowej, nie więcej niż dwa pokosy w roku, wysokość koszenia 5–15 cm,

b) ścięta biomasa powinna być usunięta lub zebrana, np. w stogi w terminie do 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie,

5) murawy ciepłolubne (Koelerion glaucae):

a) koszenie ręczne od dnia 15 lipca do dnia 30 września, w sposób nieniszczący pokrywy roślinnej i glebowej, nie więcej niż dwa pokosy w roku; wysokość koszenia do 10 cm,

b) usunięcie ściętej biomasy lub złożenie w stogi w terminie do 2 tygodni od skoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie,

c) pozostawienie 15–20% powierzchni nieskoszonej, przy czym co roku powinno to dotyczyć innego fragmentu działki,

 

184, 184, 185, 186, 186, 187, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 194, 195, 195, 196, 196, 197, 197, 198, 198, 198, 199, 199, 199, 200, 200, 201, 201, 202, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 220, 221, 221, 222, 222, 223, 223, 224, 224, 225, 225, 226, 226, 227, 227, 228, 228, 229, 229, 230, 230, 231, 231, 232, 232, 233, 233, 234, 234, 235, 235, 236, 236, 237, 237, 238, 238, 239, 239, 240, 240, 241, 241, 242, 242, 243, 243, 244, 244, 245, 245, 246, 246, 247, 248, 249, 250, 250, 251, 251, 252, 253, 254, 255, 255, 256, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263, 264, 264, 265, 265, 266, 267, 267, 268, 268, 269, 269, 270, 270, 271, 271, 272, 273, 273, 274, 274, 275, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 303, 304, 304, 305, 305, 306, 306, 307, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398, 399, 410, 411, 413, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 437, 441, 443, 47/1, 109/1, 109/2, 129/1, 135/2, 151/1, 184/1, 191/1, 191/2, 196/3, 197/1, 197/3, 197/4, 200/1, 200/2, 201/1, 235/1, 236/3, 245/2, 270/2, 274/1, 274/4, 278/1, 278/3, 278/4, 279/1, 281/2, 283/2, 291/4, 300/1, 300/2, 303/2, 314/1.

25. Obręb ewidencyjny Gumny-Dział Guzy, Przytulanka, działki nr – 144, 145, 378, 120/2, 125/3, 133/2, 377/1, 381/2, 390/1, 390/2, 398/1, 398/2.

26. Obręb ewidencyjny Gumny-Dział Konopczyn, działki nr – 120, 123, 129, 140, 151, 156, 159, 121/1, 121/2, 136/2, 141/2, 145/1, 145/2, 148/1, 148/2, 158/1, 158/2.

27. Obręb ewidencyjny Gumny-Dział Krypno Kościelne, działki nr – 1570, 1571, 1572, 1574, 1576.

28. Obręb ewidencyjny Gumny-Dział Krypno Wielkie, działki nr – 413, 424, 403/4, 403/8, 414/1, 416/1, 416/2, 418/3, 419/1, 432/2, 492/1, 492/2, 493/1, 495/2, 497/1, 497/2.

29. Obręb ewidencyjny Gumny-Dział Niewiarowo, działki nr – 14, 22, 28, 160.

30. Obręb ewidencyjny Gumny-Dział Zastocze, działki nr – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 27, 36, 38, 42, 46, 53, 54, 55, 58, 59, 68, 72, 73, 74, 83, 87, 101, 102, 104, 105, 110, 129, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 142, 152, 156, 159, 168, 176, 177, 181, 193, 194, 196, 199, 201, 202, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 223, 226, 230, 234, 238, 244, 248, 254, 259, 276, 277, 279, 283, 285, 298, 299, 308, 310, 85/1, 171/1, 187/1.

 

 

6) murawy bliźniczkowe (Nardetalia) wypas:

a) od dnia 1 maja do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt wynoszącej 0,4–0,6 DJP/ha,

b) na terenach zalewowych nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód

 

31. Obręb ewidencyjny Jagłowo, działki nr – 23, 24, 32, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323.

32. Obręb ewidencyjny Jałowo, działki nr – 18, 40, 41, 47, 51, 68, 75, 76, 85, 107, 413, 490.

33. Obręb ewidencyjny Jasionowo Dębowskie, działki nr – 47, 45/9, 50/14.

34. Obręb ewidencyjny Jasionowo koło Krasnegoboru, działki nr – 321/1.

35. Obręb ewidencyjny Jaziewo, działka nr – 466.

36. Obręb ewidencyjny Kapice, działki nr – 236, 243, 260, 308, 315, 316, 323, 618, 619, 622, 624, 625, 630, 631, 637, 648, 650, 663, 666, 674, 675, 695, 698, 699, 703, 704, 706, 708, 711, 712, 717, 721, 722, 725, 728, 731, 733, 744, 636/2.

37. Obręb ewidencyjny Klimaszewnica, działki nr – 818, 880, 881, 882, 917, 922, 883/3, 883/4, 883/5, 896/2, 899/4, 916/1, 916/2.

38. Obręb ewidencyjny Koniuszki, działka nr – 54/7.

39. Obręb ewidencyjny Kopytkowo, działki nr – 1, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 33, 34, 42, 85, 92, 107, 135, 136, 139, 139, 140, 141, 148, 49/1, 82/2, 82/3, 90/2.

40. Obręb ewidencyjny Krasnoborki, działki nr – 539, 545, 136/3, 137/4, 180/2, 184/7.

41. Obręb ewidencyjny Krasnybór, działki nr – 575, 576, 577, 578, 579, 612, 652, 658, 670, 686, 688, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 775.

42. Obręb ewidencyjny Kropiwno, działki nr – 298, 340, 375, 376, 379, 380, 862, 420/1, 472/1, 497/1, 762/1, 770/1, 774/1, 800/1.

43. Obręb ewidencyjny Kunicha, działki nr – 5, 191, 152/4.

44. Obręb ewidencyjny Lipsk, działki nr – 1081, 1089, 1107, 1111, 1118, 1127, 1130, 1136, 1137, 1139, 1146, 1275, 1292, 1339, 1357, 1371, 1372, 1375, 1413, 1416, 1424, 1438, 351/1, 365/1, 365/2, 368/4.

45. Obręb ewidencyjny Łoje Awissa, działki nr – 171, 173, 174, 176, 177, 205, 222, 605, 606, 617, 623, 624, 625, 633, 641, 648, 654, 659, 677, 697, 708, 713, 715, 716, 733, 734, 742, 743, 761, 762, 763, 764, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 814, 815,

 

 

 

 

816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 838, 840, 842, 843, 844, 845, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 905, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 963, 964, 965, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1013, 1014, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1062, 1063, 1064, 1065, 1101, 1101, 1102, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1031/1, 695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 714/1, 714/2, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 786/1, 786/2, 839/1, 839/2, 841/1, 841/2.

46. Obręb ewidencyjny Małowista, działki nr – 612, 615, 631, 715, 796, 804, 718/1, 724/1, 729/1.

47. Obręb ewidencyjny Mogilnica, działki nr – 136, 178, 187, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 460, 461, 158/1, 158/2, 158/3, 159/1, 159/2, 159/4, 159/5, 159/6, 169/2, 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 472/3, 473/1, 473/2, 476/1, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 478/4, 478/5.

48. Obręb ewidencyjny Mścichy Łąki, działka nr – 401.

49. Obręb ewidencyjny Nowa Kamienna, działki nr – 429, 435, 438, 447, 457, 460, 477, 491, 525, 617, 618, 650, 14/1, 17/8, 592/4.

50. Obręb ewidencyjny Nowa Wieś-Bagno Ławki, działki nr – 254, 255, 262, 321, 336, 350, 389, 390, 391, 401, 407, 408, 409, 410, 448, 459, 470, 474, 517, 526, 529, 539, 540, 545, 546, 548, 549, 551, 556, 559, 560, 561, 563, 572, 573, 575, 576, 584, 595, 659, 660, 669, 670, 676, 679, 680, 685, 686, 692, 693, 694, 695, 701, 710, 711, 726, 727, 728, 732, 733, 737, 832, 893, 897, 898, 899, 912, 918, 925, 939, 1028, 1144, 1270, 1272, 1277, 1281, 1283, 1285, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1296, 1312, 1317, 1318, 1319, 1321, 1326, 1337, 1338, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350, 1351, 1356, 1358, 1359, 1369, 1371, 1373, 1379, 1388, 1389, 1396, 1484, 1554, 258/1, 261/1, 404/1, 405/7, 439/1, 439/3, 442/1, 442/2, 442/3, 447/1, 447/2, 503/8, 503/9, 536/1, 565/1, 565/3, 565/7, 1274/1, 1357/1, 1368/1.

51. Obręb ewidencyjny Nowy Rogożyn, działka nr – 293/1.

52. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga Goniądz Las, działka nr – 277.

53. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga Kropiewnica, działki nr – 157, 148/1, 148/2, 165/6, 165/7.

54. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga za Twierdzą, działki nr – 191, 222, 290, 1324/2, 1345/6, 1348/1, 1348/2, 1348/5, 1348/6, 1352/2.

55. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga, działki nr – 405, 554, 705, 706, 804, 824, 832, 833, 901, 1008, 1023, 1047.

 

 

 

 

56. Obręb ewidencyjny Osowiec, działki nr – 23, 51, 124, 132, 155.

57. Obręb ewidencyjny Ostrowie, działki nr – 293, 337, 351, 355, 363, 383, 384.

58. Obręb ewidencyjny Podhorodnianka, działka nr – 416.

59. Obręb ewidencyjny Polkowo, działki nr – 73/4, 76/6, 79/1, 106/5, 106/7.

60. Obręb ewidencyjny Sośnia, działki nr – 387, 387, 388, 390 (część), 391 (część), 221/2, 222/2, 224/4, 247/2, 386/2, 393/3.

61. Obręb ewidencyjny Stara Kamienna, działki nr – 884, 1028.

62. Obręb ewidencyjny Stary Rogożyn, działki nr – 540, 557, 558.

63. Obręb ewidencyjny Szorce, działki nr – 28, 29, 31, 58, 60, 70, 73, 74, 75, 79, 108, 126, 127, 142, 159, 169, 363, 367, 371, 374, 376, 377, 379, 380, 383, cz. dz. 408, cz. dz. 409, cz. dz. 410, 417, 436, 437, 438, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 455, 457, 458, 468, 470, 472, 474, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 1259 (część), 1264, 1269/1.

64. Obręb ewidencyjny Sztabin, działka nr – 314.

65. Obręb ewidencyjny Trzyrzeczki, działki nr –162/154 (część), 163/144 (część).

66. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bagno I, działki nr – 12, 17, 20, 42, 48 (część), 50 (część), 54, 73 (część), 82 (część), 89, 108.

67. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bobrówka I, działki nr – 272, 252/1, 252/2, 287/1 (część), 296/2, 298/1 (część).

68. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, działki nr –110, 111, 112, 135, 267, 464, 492 (część), 500, 508, 509, 517, 518, 526, 551, 554, 560, 602, 614, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 657, 696, 698, 706, 714, 736, 771, 904, 905, 914, 915, 918, 927, 928, 937, 954, 133/1, 133/2, 164/2, 273/1.

69. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Jaświły, działki nr – 370, 383, 428, 342/1, 342/4, 343/1, 343/2, 381/3, 393/1, 394/2, 404/1, 404/4, 406/1, 412/2, 412/3.

70. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Kalinówka Królewska, działki nr – 699, 753, 706/1, 716/1.

71. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Klewianka, działki nr – 121/1, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 454/1, 454/2.

72. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Łąki, koło Wólki Piasecznej działki nr – 3, 5.

73. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi, działki nr – 76, 77, 87, 128 (część), 130 (część), 131, 133 (część), 135 (część), 137, 138, 142, 144 (część), 153, 154, 155, 157, 163, 170, 172, 173 (część), 175, 179 (część), 180, 182 (część), 183 (część), 190 (część), 193, 194, 196,

 

 

 

 

201, 217, 218, 231, 274/2, 275/2, 276/2, 427, 444, 445, 453, 496, 497, 498, 509, 510, 546, 554, 556, 559, 560, 561, 562, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 587, 588, 598, 599, 709, 713, 714, 727, 728, 755, 756, 757, 794, 796, 798, 802, 819, 821, 822, 825, 830 (część), 831 (część), 832, 833, 847, 850, 854, 891 (część), 1021, 1080, 1379 (część), 1552 (część), 1620, 1624, 1625, 1626, 1627, 1671, 1673, 1698, 1729, 1734, 1741 (część), 1783, 2041, 2051, 2467, 2524, 2553, 2594 (część), 2598, 2598, 2601, 2601 (część), 2615, 2618, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657 (część), 2658 (część), 2659 (część), 2679, 2680, 2683, 2688, 2689, 2690, 2690, 2691, 2691, 2692, 2693, 2694, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2718 (część), 2719, 2721, 2726, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752 (część), 2756, 2757, 2759, 2772, 2773, 2774, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 1375/1.

74. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Piwowary, działki nr – 179/2, 188/2, 195/3, 195/4.

75. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Szaciły, działki nr – 27, 40, 74, 151, 32/1, 107/1, 110/1, 118/2.

76. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Szpakowo, działki nr – 293/1, 293/3, 311/1, 316/3

6

Renaturyzacja sieci hydrograficznej w basenie środkowym doliny rzeki Biebrzy poprzez wybudowanie:

 

Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi:

1) jaz z przepławką – działki nr 160, 152, 151,

2) próg Nr 1 – działki nr 2796, 2619,

3) próg Nr 2 – działki nr 2643, 2798, 2397/2,

4) próg Nr 3 – działki nr 2648, 2797, 2681,

5) próg Nr 4 – działki nr 2652, 2797, 2685,

6) próg Nr 5 – działki nr 758, 2699,

7) próg Nr 6 – działki nr 2752, 2786, 2703

1) progów piętrzących,

6 sztuk

2) jazu na Kanale Woźnawiejskim

1 sztuka

7

Budowa drogi dojazdowej na potrzeby renaturyzacji sieci hydrograficznej basenu środkowego doliny Biebrzy. W ramach prac przy budowie drogi usunięcie:

7122 m

Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi, działki nr – 134, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 204, 212

1) drzew,

417 sztuk

2) krzewów

2,36 ha

8

Renaturyzacja koryta rzeki Jegrzni

10, 8 km

1. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi, działki nr – 134, 2782, 2783.

2. Obręb ewidencyjny Kuligi, działki nr – 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388.

3. Obręb ewidencyjny Woźnawieś, działka nr – 199/2.

9

Budowa i remont obiektów małej retencji na tzw. „rowie spod Polkowa” (rozpoczynającym się na zachód od miejscowości Polkowo i łączącym się z Kanałem Woźnawiejskim) w celu poprawy uwilgotnienia siedlisk orlika grubodziobego (Aquila clanga). W ramach realizacji zadania przewiduje się wycięcie drzew

2 przepusty z piętrzeniem,

Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi:

2 zastawki z piętrzeniem, zasypanie kilkumetrowego odcinka rowu w miejscu wododziału,
wycięcie do 20 sztuk drzew

1) przepust z piętrzeniem do 1 m (Nr 1) wraz z groblą – działka nr 2744,

2) zastawka z piętrzeniem do 1 m (Nr 2) wraz z groblą – działka nr 2701,

3) zastawka z piętrzeniem do 1 m (Nr 3) – działka nr 2726,

4) przepust z piętrzeniem do 1 m (Nr 4b) – działka nr 2744,

5) zasypanie kilkumetrowego odcinka rowu w miejscu wododziału (Nr 5) – działka nr 2694

wycięcie do 20 sztuk drzew

 

10

1. Likwidacja rowów na Bagnie Ławki w celu spowolnienia odpływu wód pozimowych z obszaru torfowiska.

Według potrzeb

Rowy na Bagnie Ławki, obwód ochronny Brzeziny

2. Budowa urządzeń hydrotechnicznych na kanałach: Łęg i Kapickim w celu poprawy uwilgotnienia siedlisk.

Według potrzeb, zgodnie z założeniami dokumentacji techniczno-budowlanej przedsięwzięć

1. Kanał Łęg.

2. Kanał Kapicki

3. Ustalenie z zarządcami warunków korzystania z wód dorzecza Jegrzni (rozdziału wód jeziora Rajgrodzkiego zarówno ilościowego jak i w czasie) w celu optymalizacji stanu uwodnienia siedlisk w dolinach Jegrzni i Ełku.

Według potrzeb

Rzeka Jegrznia i obiekty melioracyjne w dolinie Jegrzni

 

4. Wykonanie na rowach melioracyjnych urządzeń hydrotechnicznych umożliwiających regulację odpływu wody z torfowisk.

Według potrzeb, które będą określone w dokumentacjach techniczno-budowlanych przedsięwzięć

Obiekty melioracyjne w granicach Parku

5. Odtworzenie meandrów rzek: Kosódki, Jaziewianki, Klimaszewnicy w celu spowolnienia odpływu wód z ich dolin i poprawy uwilgotnienia siedlisk

Według potrzeb

Rzeki – Kosódka, Klimaszewnica, Jaziewianka w granicach Parku

11

1. Utrzymanie stref buforowych wzdłuż brzegów rzek w postaci pasa roślinności stanowiącej barierę przed zanieczyszczeniami i erozją.

Według możliwości

Wzdłuż brzegów rzek w granicach Parku

 

 

2. Ograniczanie odpływu wód z rowów drenujących silnie przesuszone torfowiska, z powodu zagrożenia przenikaniem do nich azotanów powstających w wyniku mineralizacji torfu.

Według możliwości

Rowy melioracyjne drenujące przesuszone torfowiska na gruntach Skarbu Państwa w granicach Parku

3. Dążenie do uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach położonych w granicach Parku w celu poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze Parku poprzez postulowanie:

1) konieczności rozbudowy sieci kanalizacyjnej,

2) zwiększenia liczby oczyszczalni ścieków,

3) instalacji III stopnia oczyszczania wód (w celu usunięcia związków biogennych) w oczyszczalniach już funkcjonujących.

Według potrzeb

Obszar Parku

4. Postulowanie (m.in. w ramach procesu opiniowania i uzgadniania inwestycji) budowy na istniejących trasach komunikacyjnych zabezpieczeń przed tzw. zagrożeniami nadzwyczajnymi (potencjalne katastrofy i awarie na mostach), konieczności oczyszczania wód deszczowych spływających z powierzchni utwardzanych

Według potrzeb

Obszar Parku

12

Usuwanie inwazyjnego gatunku obcego wierzby gęstolistnej (Salix cordata)

0,02 ha

Obwód ochronny Grzędy

13

Usuwanie inwazyjnych gatunków obcych derenia rozłogowego (Cornus sericea), kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata)

Według możliwości

Obwód ochronny Osowiec

 

III. Sposoby ochrony na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Wykup borów i lasów bagiennych (siedlisko przyrodnicze 91D0) stanowiących własność prywatną lub kompensacje utraconych korzyści wynikających z przyjęcia ograniczeń w ich eksploatacji (pozyskania drewna)

600 ha

Obwód ochronny Trzyrzeczki

 

B. W ekosystemach nieleśnych

Lp.

Rodzaj działań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykup gruntów prywatnych lub zawarcie umów cywilnoprawnych z właścicielami tych gruntów pozwalających na realizację ochrony torfowisk zasadowych o charakterze mechowisk i torfowisk przejściowych (siedlisk przyrodniczych 7230 i 7140) poprzez wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów oraz wykoszenie ręczne z usunięciem biomasy

613 ha

1. Obręb ewidencyjny Jałowo, działki nr – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 402, 403, 404.

2. Obręb ewidencyjny Lipsk, działki nr – 981, 982, 983, 984, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992/1, 992/2, 993/1, 993/2, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1004, 1005, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1059, 1060, 1061/1, 1061/2, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105,1106,1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1138, 1140, 1141, 1144/1, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253, 1253, 1255, 2314, 2403.

3. Obręb ewidencyjny Ostrowie, działki nr – 220, 298/2, 300/2, 302, 303, 304, 305, 388, 389, 391, 392, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401/2, 402, 403/1, 403/2, 404, 405, 491, 492.

4. Obręb ewidencyjny Szuszalewo, działki nr – 6, 7, 8, 10/1, 12/1, 13/1, 14/1, 16/1, 18/1, 20, 22/1, 24/1, 26/1, 28/1, 30/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 45/1, 46, 47, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 84/1, 101/1, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 112/1, 113, 114, 115/1, 115/3, 115/4, 117.

5. Obręb ewidencyjny Kropiwno, działka nr – 239.

6. Obręb ewidencyjny Kamienna Nowa, działki nr – 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

 

 

 

 

88, 89, 90, 91, 92, 93, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69/1, 70, 71.

7. Obręb ewidencyjny Kamienna Stara, działki nr – 679, 673, 671, 670, 669, 668, 667, 665/1, 662, 663, 664/1, 664/2, 664/3, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 649, 648, 642, 641, 638, 637, 635/1, 634, 643, 644/2, 647, 646, 645, 674, 678, 676, 675

2

Wykup gruntów prywatnych lub zawarcie umów cywilnoprawnych z właścicielami tych gruntów pozwalających na realizację ochrony torfowisk zasadowych o charakterze mechowisk (siedliska przyrodniczego 7230) poprzez koszenie z usunięciem biomasy

150 ha

1. Obręb ewidencyjny Jałowo, działki nr – 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 491, 492, 493, 495, 496.

2. Obręb ewidencyjny Szuszalewo, działki nr – 49, 50, 51, 53, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1, 75/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, cz. dz. 84/1, cz. dz. 86, część działki 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97

3

Wykup gruntów prywatnych w celu ochrony łąk trzęślicowych (Molinion)

4,87 ha

Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, działki nr – 238, 239/1, 239/2, 248, 410

4

Wykup gruntów prywatnych w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych poprzez:

1) usunięcie krzewów i podrostów drzew,

2) koszenie z usunięciem biomasy,

3) wypas

160 ha

Obwody ochronne – Ciszewo, Kapice

5

Wykup lub dzierżawienie gruntów w celu ochrony cennych/rzadkich gatunków i siedlisk przyrodniczych

200 ha

W miejscach występowania cennych/rzadkich gatunków i siedlisk przyrodniczych

6

Usuwanie inwazyjnych obcych gatunków flory i fauny

Według potrzeb

Obszar Parku w miejscach występowania

 

IV. Inne zadania wynikające ze specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

1. Gospodarowanie liczebnością populacji dzika (Sus scrofa) poprzez jej redukcję.

1. Corocznie do 70 sztuk.

1. Odstrzały redukcyjne w rejonach występowania szkód w uprawach rolnych i na użytkach zielonych.

 

2. Zmniejszenie szkód w uprawach rolnych i na użytkach zielonych poprzez zakładanie w kompleksach leśnych

(np. na dawnych poletkach łowieckich) remiz śródleśnych oraz oszyjków i sadzenia wewnątrz lasu gniazd z dzikimi odmianami drzew owocowych:

1) jabłoni (Malus sylvestris),

2) gruszy pospolitej (Pyrus communis),

3) wiśni (Cerasus avium),

4) tarniny (Prunus spinosa),

5) krzewami na obrzeżach:

a) różą (Rosa sp.),

b) głogiem (Crataegus monogyna),

c) tarniną (Prunus spinosa),

d) jarzębiną (Sorbus aucuparia)

2. 20–30 remiz oraz oszyjków i gniazd śródleśnych

2. Kompleksy leśne Parku

2

Koszenie ręczne roślinności w ciekach z zachowaniem następujących warunków:

1) usuwaniem skoszonej roślinności z cieku,

2) prowadzenia prac poza okresem tarła ryb (najlepiej po 15 sierpnia),

3) podania lokalizacji i zakresu planowanych prac we wniosku na ich przeprowadzenie kierowanym do uzgodnienia przez dyrektora Parku

Według potrzeb

Obszar Parku, w miejscach występowania zalewów uniemożliwiających zbiór siana z łąk prywatnych

3

Utrzymanie ścieżek edukacyjnych i szlaków turystycznych oraz dróg poprzez usuwanie drzew i krzewów przesłaniających osie widokowe ze szlaków

5 km

Droga Woźnawieś – Leśniczówka Grzędy

7 km

Droga Leśniczówka Grzędy – Nowy Świat

9 km

Szlak konny, obwód ochronny Tajno

2,2 km

Ścieżka edukacyjna „Wydmy”, obwód ochronny Grzędy

3,5 km

Szlak żółty nowy Świat – Kopytkowo

5,6 km

Szlak czerwony Wilcza Góra – węzeł szlaków „Kłycek”

4,4 km

Szlak zielony Solistowska Góra – węzeł szlaków „Kłycek”

9 km

Szlak czerwony Barwik – Gugny

2,2 km

TOE Osowiec ścieżka „Kładka” i „Las”

4 km

Szlak czerwony Leśniczówka Kapice – wieś Kapice

0,5 km

Szlak czarny Sośnia – Marachy

4

Usuwanie drzew i ich podrostów w celu odsłonięcia panoram widokowych z platform i wież widokowych

95 ha

1. Platforma widokowa i wieża widokowa, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna – Łąki Różnych Wsi, działki nr – 2724, 2725, 2728, 2729, 2733 (części działek).

8,99 ha

2. Wieża widokowa „Lisie nory”, obręb ewidencyjny Gugny-Dział Dobarz, działki nr –139, 140, 141, 142.

0,18 ha

3. Wieża widokowa „Grobla Honczarowska”, obręb ewidencyjny Nowa Wieś-Bagno Ławki, działka nr – 1213.

0,02 ha

4. Wieża widokowa, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, część działki nr – 2680

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami, zgodnie z zarządzeniem nr 20/2002 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie numeracji oddziałów z dnia 2.12.2002 r. i zarządzeniem nr 16/2008 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie zmian w podziale powierzchniowym wydzieleń leśnych z dnia 20.10.2008 r.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Obszary objęte ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Sasanka otwarta (Pulsatilla patens)

Usuwanie gatunków konkurencyjnych i zacieniających, odsłanianie gleby

1. Ręczne usuwanie malin (Rubus sp.), jałowców (Juniperus communis) i innych gatunków, wycięcie pojedynczych drzew ocieniających.

2. Odsłanianie gleby na powierzchniach wielkości do 0,5 m2 (od 1 do 20 powierzchni w zależności od stanowiska) pod koniec owocowania sasanki (Pulsatilla patens)

2

Leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum)

Usuwanie zacieniających gatunków drzew i krzewów, koszenie z usunięciem biomasy

1. Wycinanie krzewów, pojedynczych drzew i ich podrostów zacieniających stanowisko.

2. Koszenie ręczne lub mechaniczne późnym latem z usuwaniem biomasy

3

Lipiennik Loesela
(Liparis loesela),
skalnica torfowiskowa
(Saxifraga hirculus)

1. Wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów.

2. Koszenie ręczne łąk

1. Wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów w terminie od 15 września do końca stycznia, zebranie ich w stosy i wywóz poza obszar torfowiska po zamarzniętym gruncie. Koszenie ręczne odrostów drzew i krzewów przez kolejne 3–4 lata.

2. Coroczne koszenie ręczne stanowisk gatunków zarastających ekspansywnymi i konkurencyjnymi gatunkami wysokich bylin – pałką szerokolistną (Typha latifolia) bądź trzciną pospolitą (Phragmites australis), w terminie od 15 września do 30 listopada. Wysokość koszenia 10–15 cm nad poziomem gruntu. Zebranie skoszonej roślinności w stogi bądź w kopy w terminie do 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, lecz niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które pierwotny termin nie został dotrzymany. Wywiezienie stogów bądź kop siana poza obszar torfowiska po zamarzniętym gruncie.

3. Koszenie ręczne stanowisk gatunków z wysokimi turzycami (Carex sp.) w runi w terminie od 15 września do 30 listopada. Wysokość koszenia 10–15 cm nad poziomem gruntu lub do 5 cm powyżej kęp, w przypadku ich występowania. Koszenie 25–50% powierzchni danego obszaru/działki w danym roku, przy naprzemiennym koszeniu wybranych fragmentów działki w kolejnych latach i zakończeniu wykaszania całej powierzchni w ciągu 4 lat. Zebranie skoszonej roślinności w kopy bądź w stogi w terminie do 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, lecz niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które pierwotny termin nie został dotrzymany. Wywiezienie stogów bądź kop siana poza obszar torfowiska po zamarzniętym gruncie

4

Ozorka zielona
(Coeloglossum viride)

Wypas zwierząt

1. Kwaterowy wypas kóz lub krów bądź kontrolowany przez osobę dozorującą w celu zmniejszenia udziału bliźniczki psiej trawki (Nardus stricta) w okresie 1–15 maja, 1–31 sierpnia.

2. Koszenie ręczne z usunięciem biomasy w okresie 1 września – 1 listopada

5

Niebielistka trwała
(Swertia perennis)

Usunięcie podrostów drzew oraz wykoszenie roślinności zielnej

Usunięcie podrostów brzozy oraz wykoszenie roślinności zielnej wraz z wywozem biomasy na powierzchni 0,08 ha, w okresie 1 października – 30 marca

6

Goryczuszka gorzkawa
(Gentianella amarella)

Koszenie ręczne lub mechaniczne roślinności z usunięciem biomasy

Zabieg wykonywany raz do roku, po zakończeniu bukowiska (okresu godowego łosi) do 1 listopada

7

Brzoza niska
(Betula humilis)

Usunięcie drzew brzozy omszonej (Betula pubescens) i brodawkowatej (Betula pendula) i ich podrostów wyższych niż 1,5 m oraz krzewów wierzby szarej (Salix cinerea)

Ścięcie drzew brzozy omszonej (Betula pubescens) i brodawkowatej (Betula pendula) na wysokości 1m, z wyjątkiem 0,5 ha powierzchni eksperymentalnej, na której brzozy omszone i brodawkowate powinny być ścięte przy ziemi. Wycięcie podrostów brzozy omszonej i brodawkowatej, wyższych niż 1,5 m, oraz krzewów wierzby szarej (Salix cinerea) na wysokości tuż przy gruncie. Złożenie ściętych drzew i krzewów w stosy, wywóz ściętej biomasy z powierzchni zabiegów po zamarzniętym gruncie

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Błotniak łąkowy
(Circus pygargus).

2. Czajka
(Vanellus vanellus).

3. Derkacz (Crex crex).

4. Dubelt (Gallinago media).

5. Krwawodziób (Tringa totanus).

6. Kszyk (Gallinago gallinago).

7. Kulik wielki (Numenius arquata).

8. Rycyk (Limosa limosa).

9. Wodniczka (Acrocephalus paludicola)

1. Koszenie łąk

2. Usunięcie krzewów, drzew i ich podrostów.

3. Ochrona kolonii lęgowych.

4. Redukcja liczebności norki amerykańskiej

1. Koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, z wyjątkiem miejsc bukowiska łosi (Alces alces), gdzie koszenie w terminie od 1 października do 30 listopada, wysokość koszenia 1020 cm nad gruntem lub do 5 cm nad kępami turzyc, pozostawienie 10-25% powierzchni obszaru nieskoszonego, przy czym w każdym roku musi to być inny fragment działki, z zachowaniem uwarunkowań:

1) w przypadku występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola) pozostawienie 50-75% powierzchni obszaru nieskoszonego, przy czym w kolejnych latach na innym fragmencie obszaru tak, aby co najmniej w cyklu 4-letnim cały obszar został wykoszony, koszenie po 15 sierpnia,

2) w przypadku najważniejszych tokowisk dubelta (Gallinago media) (powyżej 5 tokujących samców) koszenie ręczne,

3) w czasie występowania wody gruntowej ponad 15 cm nad poziomem gruntu dopuszcza się tylko koszenie ręczne. W przypadku utrzymywania się takich warunków dłużej niż 1 miesiąc w okresie od 1 sierpnia do 30 września dopuszcza się przedłużenie terminu koszenia do 30 listopada. Przy braku możliwości (w danym roku) wykonania koszenia we wskazanym terminie – dopuszcza się możliwość koszenia w okresie od 1 do 31 grudnia (w przypadku braku pokrywy śnieżnej i po zamarzniętym gruncie),

4) usunięcie ściętej biomasy lub złożenie w stogi, lub zebranie w bele powinno nastąpić w terminie 3 tygodni od skoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które pierwotny termin nie został dotrzymany.

2. Wycięcie i usunięcie drzew i krzewów w okresie od 1 sierpnia do końca lutego, w przypadku ostoi cietrzewia w okresie od 1 sierpnia do końca listopada, a w przypadku ostoi łosia w okresie od 1 października do końca lutego.

3. Utrzymanie na powierzchni obszarów, większych niż 10 ha, enklaw dzikiej przyrody, tj. pojedynczych drzew i krzewów lub ich skupisk.

4. Grodzenie pastuchem elektrycznym kolonii lęgowych z jednoczesną jak najmniejszą ingerencją w kolonie.

5. Coroczna redukcja metodą odłowu do pułapek żywołownych i usypianie oraz poprzez odstrzał redukcyjny

 

2

Cietrzew (Tetrao tetrix)

1. Usunięcie krzewów, drzew i ich podrostów, koszenie.

2. Redukcja liczebności lisa (Vulpes vulpes)i jenota (Nyctereutes procyonoides).

3. Zasilanie populacji osobnikami wychowanymi w hodowli lub dzikimi po ich odłowieniu

1. Wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów, koszenie w październiku i listopadzie wraz z usunięciem biomasy, kształtowanie stref ekotonu.

2. Coroczny odstrzał redukcyjny (według możliwości): 1) lisa (Vulpes vulpes) do 70 sztuk (łącznie w obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej),

2) jenota (Nyctereutes procyonoides) bez ograniczeń (przy czym odstrzał będzie wykonywany głównie na terenie aktualnego występowania cietrzewia, w szczególności w obwodach ochronnych – Kapice, Ciszewo, Grzędy i Kopytkowo).

3. Wypuszczanie osobników wychowanych w hodowli, przystosowanych do życia w warunkach naturalnych oraz osobników dzikich. Dotyczy populacji bliskiej wymarcia w basenie górnym Biebrzy oraz Bieli Suchowolskich. Wyposażanie wypuszczanych osobników w nadajniki telemetryczne w celu ich monitorowania i wnioskowania o efekcie ekologicznym realizacji tego zadania. Realizacja zależy od dostępności osobników kwalifikujących się do wypuszczenia w warunkach naturalnych

3

1. Orlik grubodzioby (Aquila clanga).

2. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

1. Usunięcie krzewów, drzew i ich podrostów, koszenie.

2. Budowa i remont obiektów małej retencji.

3. Budowa platform gniazdowych.

4. Zabezpieczanie gniazd przed presją drapieżników.

5. Zabezpieczanie gniazd przed niepożądaną obecnością ludzi

1. Wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów, koszenie z usunięciem biomasy na żerowiskach gatunku.

2. Budowa i remont obiektów małej retencji na tzw. „rowie spod Polkowa” (obwód ochronny Kopytkowo i obwód ochronny Grzędy), w tym:

1) wykonanie przepustu z piętrzeniem,

2) wykonanie zastawki drewnianej,

3) modernizacja istniejącej zastawki,

4) modernizacja 2 przepustów i 1 przepustu z piętrzeniem,

5) zasypanie kilkumetrowego odcinka rowu w miejscu wododziału.

3. Budowa platform gniazdowych w wymagających tego przypadkach (np. gdy spadnie gniazdo założone w sposób naturalny).

4. Zabezpieczanie gniazd przed drapieżniczą presją kuny leśnej (Martes martes) poprzez spryskanie środkami odstraszającymi pni drzew w ich sąsiedztwie.

5. Monitoring 2 gniazd corocznie przy pomocy kamery CCTV

 

4

Bocian czarny (Ciconia nigra)

1. Budowa platform gniazdowych.

2. Zabezpieczanie gniazd przed presją drapieżników

1. Budowa platform gniazdowych w wymagających tego przypadkach, (np. gdy spadnie gniazdo założone w sposób naturalny).

2. W przypadku niskiego sukcesu lęgowego bociana czarnego zabezpieczanie gniazd przed drapieżniczą presją kuny leśnej (Martes martes) poprzez spryskanie środkami odstraszającymi pni drzew w ich sąsiedztwie

5

Łoś (Alces alces)

1. Ograniczanie płoszenia zwierząt w ostojach łosia (Alces alces) w okresie bukowiska (w okresie godowym łosi).

2. Wzbogacanie zasobności bazy pokarmowej łosia (Alces alces) zimą

1. Ograniczanie niepożądanej obecności ludzi w ostojach łosia (Alces alces) w okresie bukowisk.

2. Opóźnianie terminu rozpoczęcia działań ochronnych w ekosystemach nieleśnych w ostojach łosia do zakończenia bukowiska.

3. Prowadzenie części trzebieży zaplanowanych w lasach sosnowych w okresie późnojesiennym i zimowym z pozostawianiem wierzchołków i części gałęzi ściętych drzew na miejscu w celu zwiększenia bazy pokarmowej łosia

6

Modraszek alkon (Maculinea alcon)

Usunięcie krzewów i koszenie na stanowisku gatunku

Usunięcie krzewów i koszenie z usunięciem biomasy w okresie od 1 października lub po zakończeniu bukowiska do 30 listopada

7

Konik polski

1. Wypas.

2. Gromadzenie paszy na zimę

1. Wypas koni w zagrodzie (184 ha).

2. Koszenie łąk w zagrodzie (32 ha) w celu pozyskania paszy na zimę w ramach hodowli zachowawczej gatunku

 

II. Obszary objęte ochroną krajobrazową

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Glony:

1) Bulbochaete obligua var. subreticulata,

2) Oedogonium excitans,

3) O. alternans var. brevicellulare,

4) O. vivaticum

1. Wycięcie drzew i krzewów.

2. Usuwanie odrostów drzew

1. Usunięcie drzew i krzewów (do 50% ich aktualnego pokrycia) ze skarpy rowu na długości 4 km (4 ha), obręb ewidencyjny Szorce, działka nr 361.

2. Utrzymywanie zwarcia drzew poprzez usuwanie odrostów w kolejnych latach

2

1. Lipiennik Loesela (Liparis loesela).

2. Skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus)

Wykup gruntów lub zawarcie umów cywilnoprawnych z właścicielami gruntów prywatnych pozwalających na realizację ochrony siedlisk tych gatunków poprzez:

1) wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów,

2) koszenie ręczne roślinności,

3) budowę zastawek na rowach odwadniających na stanowiskach gatunków lub w ich sąsiedztwie

1. Wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów w terminie od 15 września do końca stycznia, zebranie ich w stosy i wywiezienie poza obszar torfowiska po zamarzniętym gruncie. Ręczne wycinanie odrostów drzew i krzewów przez kolejne 3-4 lata.

2. Coroczne koszenie ręczne stanowisk gatunku zarastających ekspansywnymi i konkurencyjnymi gatunkami wysokich bylin – pałką szerokolistną (Typha latifolia) bądź trzciną pospolitą (Phragmites australis), w terminie od 15 września do 30 listopada. Wysokość koszenia 10-15 cm nad poziomem gruntu. Zebranie skoszonej roślinności w stogi bądź w kopy w terminie do 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, lecz niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które pierwotny termin nie mógł być dotrzymany. Wywiezienie stogów bądź kop siana poza obszar torfowiska po zamarzniętym gruncie.

3. Koszenie ręczne stanowisk gatunku z wysokimi turzycami (Carex sp.) w runi w terminie od 15 września do 30 listopada. Wysokość koszenia 10-15 cm nad poziomem gruntu lub do 5 cm powyżej kęp, w przypadku ich występowania. Koszenie 25-50% powierzchni danego obszaru/działki w danym roku, przy czym w kolejnych latach na innym fragmencie, tak by w cyklu 4-letnim cały obszar został wykoszony. Zebranie skoszonej roślinności w kopy bądź w stogi w terminie do 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, lecz niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które pierwotny termin nie mógł być dotrzymany. Wywiezienie stogów bądź kop siana poza obszar torfowiska po zamarzniętym gruncie.

4. Budowa zastawek na rowach odwadniających na stanowiskach gatunków bądź w ich sąsiedztwie

3

1. Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis).

2. Sasanka otwarta (Pulsatilla patens)

1. Koszenie roślinności zielnej na poboczach Carskiej Drogi.

2. Usuwanie gatunków konkurencyjnych i zacieniających.

3. Odsłanianie gleby

1. Koszenie roślinności zielnej na poboczach Carskiej Drogi przy użyciu sprzętu nieniszczącego struktury gleby.

2. Ręczne usuwanie malin (Rubus sp.), jałowców (Juniperus communis) i innych gatunków, wycięcie pojedynczych drzew ocieniających.

3. Odsłanianie gleby na powierzchniach o wielkości do 0,5m2 (od 1 do 20 powierzchni w zależności od stanowiska), pod koniec owocowania sasanki (Pulsatilla patens)

4

Niebielistka trwała (Swertia perennis)

1. Wycięcie drzew i krzewów.

2. Koszenie.

1. Przerzedzenie drzewostanu brzozowego (około 20%) w okresie 1 października – 30 marca.

 

 

 

3. Budowa zastawek na rowie lub zasypanie fragmentu rowu

2. Regularne, co 2-3 lata, koszenie ręczne wraz z wywozem biomasy w okresie od 15 września do 30 listopada.

3. Budowa zastawek na rowie lub zasypanie początkowego fragmentu rowu na odcinku 10 m

5

1. Goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarella).

2. Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus).

3. Buławnik czerwony (Cephalantera rubra).

4. Kosaciec bezlistny (Iris aphylla)

1. Usunięcie krzewów i podrostów drzew

2. Koszenie.

3. Odsłonięcie podłoża poprzez usunięcie darni

1. Jednokrotne usunięcie roślinności drzewiastej i krzewiastej z łącznej powierzchni około 6 ha, prześwietlenie koron drzew.

2. Coroczne koszenie ręczne na łącznej powierzchni około 2 ha z usunięciem biomasy w okresie 15 września – 1 listopada.

3. Odsłonięcie podłoża poprzez usunięcie darni w 90 miejscach o łącznej powierzchni około 90 m2 w okresie listopad – marzec

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Błotniak łąkowy (Circus pygargus).

2. Czajka (Vanellus vanellus).

3. Derkacz (Crex crex).

4. Dubelt (Gallinago media).

5. Krwawodziób (Tringa totanus).

6. Kszyk (Gallinago gallinago).

7. Kulik wielki (Numenius arquata).

8. Rycyk (Limosa limosa).

9. Wodniczka (Acrocephalus paludicola)

1. Wycięcie drzew i krzewów.

2. Koszenie.

3. Redukcja liczebności norki amerykańskiej (Neovision vison).

4. Ochrona kolonii lęgowych.

5. Wykup gruntów będących siedliskiem lub stanowiących potencjalne siedliska gatunków

1. Wycięcie i usunięcie drzew i krzewów w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.

2. Koszenie od 1 sierpnia do końca grudnia z usunięciem biomasy, z pozostawianiem od 5 do 50% powierzchni nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni, wysokość koszenia 5-15 cm.

3. Coroczna redukcja metodą odłowu do pułapek żywołownych i usypianie oraz poprzez odstrzał redukcyjny, nielimitowane.

4. Grodzenie pastuchem elektrycznym kolonii lęgowych z jednoczesną jak najmniejszą ingerencją w kolonie.

5. Wykup gruntów będących siedliskiem lub stanowiących potencjalne siedliska wymienionych gatunków w celu realizacji zabiegów ochronnych

2

Cietrzew (Tetrao tetrix)

1. Wycięcie drzew i krzewów, koszenie.

2. Redukcja liczebności lisa (Vulpes vulpes)i jenota (Nyctereutes procyonoides).

3. Zasilanie populacji osobnikami wychowanymi w hodowli lub dzikimi po ich odłowieniu

1. Wycięcie drzew i krzewów, koszenie w październiku i listopadzie wraz z usunięciem biomasy, kształtowanie stref ekotonowych.

2. Coroczny odstrzał redukcyjny według możliwości:

1) lisa (Vulpes vulpes) do 70 sztuk (łącznie w obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej),

2) jenota (Nyctereutes procyonoides) bez ograniczeń liczbowych (przy czym odstrzał ten powinien być wykonywany głównie na terenie aktualnego występowania cietrzewia, w szczególności w Obwodach Ochronnych Kapice, Ciszewo, Grzędy i Kopytkowo oraz Trzyrzeczki).

3. Wypuszczanie osobników wychowanych w hodowli, przystosowanych do życia w warunkach naturalnych. Dotyczy populacji bliskiej wymarcia w Górnym Basenie Biebrzy oraz Bieli Suchowolskich. Osobniki wypuszczane powinny być wyposażone w nadajniki telemetryczne w celu ich monitorowania i wnioskowania o efekcie ekologicznym realizacji tego zadania. Realizacja zależy od dostępności osobników kwalifikujących się do wypuszczenia w warunkach naturalnych

3

Wstęgówka bagienna (Catocala pacta)

Utrzymanie krzewów w miejscach występowania gatunku

Uzgadnianie z zarządcą drogi utrzymania zakrzewień wierzbowych w pasie drogowym w miejscach występowania gatunku

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem2)

1

Ochrona ścisła

Oddziały - 8, 9 h - 1, 12 a, b, 13 a, b, 14, 18, 19 a - d, 22, 23 a, 26 a, 29 - 32, 36, 37, 45, 46, 55 - 59, 64 - 68, 69 a - d, f, h, j - p, 70 - 93, 94 a - c, 95 - 101, 102 a - d, f - y, 103 a - d, 104, 106, 115 a - d, f - l, m, r, 124, 136, 137, 138 a, b, l - o, 141 - 147, 148 a - d, f - j, 153 a - d, f, i -o, 157 - 163, 170 - 178, 239, 240, 247, 248, 256 - 258, 265 - 267, 274 k, 275 a, b, i, k, m, 276 a - d, h - k, 290 l, m, n, 291 d, r, 293 - 296, 382 d, f, g, 383 f - k, 384 f - j, 389 b - d, f, g, i, l, 391 d, f, 392 g - m, 393 d, f, g, 394 d, g - j, 395 g, 400 c, d, f - n, 401 - 403, 404 a, c, d, f - i, 405 d, f - k, 406 c, d, f, 407 j, 409 a - d, f, 410 - 415, 416 a, b, d, f, g, 449 c, f - l, 450 c, d, f - h, 451 - 460;461 a, b, g, 462 d, f - h, 463 - 510

7 361 ha

2

Ochrona czynna

1. Oddziały – 1 - 7, 9 a - d, f, g, 10, 11, 12 c, d, f - h, 13 c, 15, 16, 17 a - d, f, 19 f, 20, 21, 23 b - d, 24, 25, 26 b, 27 a - d, f, 28, 33, 34 d, f - i, m - o, 35, 38 - 44, 47 - 54, 60 - 63, 69 g, i, 94 d, f, 102 z, 103 f, g, 105, 107 - 114, 115 n - p, 116 a - f, i, k, l, 117 - 123, 125 a, d, h -l, 126 - 135, 138 c, d, f - k, p - u, 139, 140, 148 k - m, 149 - 152, 153 g, h, 154 - 156, 164 - 169, 179 - 230, 231 y, 233 p, t, w, 234 h - m, o, s, t, x, cx, dx, 235 - 238, 241 - 246, 249 - 255, 259 - 264, 268 - 273, 274 a -d, f - j, l, m, 275 c, d, f - h, j, l, 276 f, g, 277 - 289, 290 a - d, f - k, 291 a - c, f - i, k, o, p, 292, 297 - 354, 355 d, j, o -t, w - z, ax, cx, dx, lx -ox, 356 - 377, 378 a - d, f, h, j, m, n, p - z, 379 - 381, 382 b, c, 383 a - d, l, m, 384 a - d, 385 - 388, 389 a, h, j, k, m, n, 390, 391 a - c, 392 a - d, f, 393 a - c, h, 394 a - c, f, 395 a - d, f, 396 - 399, 400 a, b, o, 404 b, 405 a - c, 406 a, 407 a - d, f - i, k - r, 408 a, b, d, f - i, 409 g, 416 c, h, 417, 418 b - d, f, i -l, n, o, 419 - 445, 446 a - d, f - h, k - y, 447, 448, 449 a, b, d, 450 a, b, 461 c, d, f, 462 a - c, 511 a, c, d, f, g, i, k - s, y, z, ax, bx.

2. Obręb ewidencyjny Biele Suchowolskie, działki nr – 12, 37, 39, 42, 43, 48, 53, 55, 60, 67, 71, 81, 83, 84, 95, 103, 107, 113, 131, 134, 139, 142, 144, 146, 162, 172, 178, 189, 194, 198, 225, 261, 330, 439, 440, 478, 632, 644, 691, 749, 750, 751, 769, 773, 798, 804, 817, 821, 822, 823, 911, 939, 970, 971, 972, 979, 980, 981, 1002, 1003, 1016, 1017, 1022, 1023, 1024, 1050, 1051, 1052, 1053, 1057, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1173, 1174, 1175, 1181, 1188, 1189, 1190, 1204, 1205, 1221, 1222, 1223, 1237, 1238, 1239, 1240, 1248, 1249, 1250, 1261, 1262, 1269, 1270, 1283, 1284, 1301, 1310, 1321, 1326, 1327, 1333, 1335, 1339, 1341, 1344, 1355, 1357, 1373, 1375, 1377, 1381, 1402, 1403, 1415, 1417, 1464, 1465, 1528, 1529, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 1556, 1559, 1567, 1591, 1593, 1594, 1602, 1630, 1659, 1662, 1699, 1702, 1710, 1739, 1742, 1748, 1777, 2105, 2108, 2109, 2129, 2141, 2161, 2195, 2233, 2248, 2280, 2640, 2641, 2686, 2797, 2798, 2809, 2810, 2811, 2812, 2863, 2871, 2898, 2915, 2946, 2957, 2960, 3054, 3063, 3111, 3116, 3218, 3240, 3251, 3031/1, 3363/2, 1167/1, 1168/1, 1169/1,201/2,207/1.

3. Obręb ewidencyjny Brychy, działki nr – 241, 321, 330, 349, 416, 425, 444, 503, 505, 662, 686, 689, 695, 706, 709.

4. Obręb ewidencyjny Budne Żarnowo, działki nr – 269, 271, 277, 278, 279, 285, 286, 288, 33/2, 152/24, 152/37, 182/1, 182/2, 270/1, 280/1.

25 405 ha

 

 

 

5. Obręb ewidencyjny Budy, działki nr – 22/9, 127/47, 130/51, 131/50, 132/49, 186/2.

6. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Budy, działki nr – 8, 11, 24, 28.

7. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Dzieżki, działki nr – 161, 196, 151/3, 177/1, 186/3.

8. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Gugny, działki nr – 4, 20, 27, 28, 38.

9.Obręb ewidencyjny Budy-Dział Jaskra, Dudki, Lewonie, działki nr –11, 149, 217, 144/5, 147/1, 150/4, 155/1, 155/2, 161/1.

10. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Jaskra, działka nr 24/2.

11. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Kalinówka Królewska, działki nr –103, 829, 831, 767/1, 767/2, 775/1, 776/2, 777/1, 783/3, 800/1, 803/4, 803/6, 820/2, 821/1.

12. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Kołodzież, działki nr – 128, 129, 130, 132/2, 144/1, 144/2, 146/2, 146/3, 146/6, 147/1, 147/2, 147/3, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149/1, 149/2, 149/3, 150/1, 150/2, 161/1, 161/3, 172/2, 172/4, 175/1, 175/10, 175/2, 175/3, 175/5, 175/6, 175/7, 175/8, 176/1, 176/2.

13. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Krasne Małe, działki nr – 53/1, 53/2.

14. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Milewskie, działki nr – 671, 675, 691, 694, 696, 698, 699, 722, 724, 728, 738, 745, 755, 758, 771, 794.

15. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Nowiny Kasjerskie, działki nr –120, 125, 126, 129, 138, 139, 127/2, 128/1.

16. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Potoczyzna, działki nr – 178/1, 197/4, 197/6, 198/3, 198/5, 207/4, 215/3.

17. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Przytulanka-Ciesza, działki nr – 42, 62, 360, 41/4, 43/1, 43/2, 60/1, 60/2, 61/3, 331/1, 341/1, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 361/1, 361/2.

18. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Rekle, działki nr – 54, 57, 61.

19. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Zalesie i Zucielec, działki nr – 111, 138, 144, 158, 164, 168, 174, 178, 183, 186, 188, 190, 256, 97/2, 106/2, 118/2, 120/3, 124/2, 126/2, 133/1, 137/1, 137/2, 145/2, 146/1, 147/3, 153/2, 155/2, 162/2, 163/2, 169/1, 173/1, 184/2, 184/3, 184/4, 185/1, 185/2.

20. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Zofiówka, działki nr – 8, 9, 19, 20, 21, 43, 71, 97, 101, 124, 134, 149, 185, 271, 311, 334, 344, 367, 368, 369, 370, 371, 165/1,207/1.

21. Obręb ewidencyjny Chilmony, działka nr 20.

22. Obręb ewidencyjny Chyliny, działka nr 365/2.

23. Obręb ewidencyjny Ciszewo, działki nr – 341, 343

24. Obręb ewidencyjny Czarniewo, działki nr – 136, 137, 138, 40/24.

25. Obręb ewidencyjny Czarny Las, działki nr – 53, 54.

26. Obręb ewidencyjny Dawidowizna, działki nr – 333, 348, 368, 1367, 1368, 1369, 1611, 1423/2, 319/2, 335/1, 335/2.

27. Obręb ewidencyjny Dębowo, działki nr – 7, 10, 34, 35, 1/6, 5/5, 6/5, 6/6, 6/17, 6/18, 6/41.

28. Obręb ewidencyjny Domuraty, działka nr 119.

29. Obręb ewidencyjny Dolistowo Nowe, działki nr – 128, 433, 455, 456, 457, 458, 527, 548, 574, 616.

30. Obręb ewidencyjny Dolistowo Stare, działki nr – 3, 86, 577, 578, 659, 749, 757, 774, 781, 834, 838, 845, 856, 859, 860, 870, 873, 883, 898, 921, 922, 925, 47/1, 47/4, 21/3, 756/2.

31. Obręb ewidencyjny Downary, działki nr – 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1350, 1351, 1353, 1354, 1359, 1367, 1370, 19/1, 26/1.

 

 

 

 

32. Obręb ewidencyjny Giełczyn, działki nr – 1, 368, 369, 970, 1193, 1199, 1244, 1302, 1303, 1312, 1344, 1353, 1358, 1436, 1464, 1478, 1500, 1580, 1606, 1641, 1654, 1661, 1664, 1665, 1668, 1680, 1682, 1688,1692, 1695, 1705, 1710, 1718.

33. Obręb ewidencyjny Gugny, działki nr – 10, 32, 58, 59, 68/1, 69/1.

34. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Boguszewo, działki nr – 8, 29, 34, 47, 59, 73, 74, 76, 80, 45/2, 45/4, 65/1, 69/1, 2/1, 20/2.

35. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Dobarz, ark. 1, działki nr – 437, 438, 440, 441, 442, 443, 445437, 438, 440, 441, 442, 443, 445.

36. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Dobarz, ark. 2, działki nr – 102, 103, 109, 111, 112, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398, 399, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 184/1, 314/1.

37. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Dobarz, ark. 3, działki nr – 139, 140, 141, 142, 148, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 213, 214, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 255, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 278, 294, 299, 151/1, 154/1, 167/2, 254/1, 303/1, 303/2.

38. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Dobarz, ark. 4, działki nr – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 128, 130, 47/1, 109/1, 109/2, 129/1, 131/1, 135/2, 136/2.

39. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Dobarz, ark. 5, działki nr – 198, 199, 251, 256, 266, 267, 285, 296, 303, 304, 305, 306, 307, 191/1, 191/2, 193/2, 196/3, 196/5, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 200/1, 200/2, 201/1, 235/1, 236/3, 242/1, 245/2, 262/1, 270/1, 270/2, 274/1, 274/4, 277/2, 278/1, 278/3, 278/4, 279/1, 279/3, 281/2, 283/2, 291/4, 300/1, 300/2;

40. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Guzy, Przytulanka, działki nr –144, 145, 378, 120/2, 125/3, 133/2, 377/1, 381/2, 388/1, 388/2, 390/1, 390/2, 398/1, 398/2.

41. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Kalinówka Kościelna, działki nr –165.

 

 

 

 

42. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Konopczyn, działki nr – 120, 123, 129, 134, 140, 143, 151, 156, 159, 121/1, 121/2, 136/2, 141/2, 145/1, 145/2, 148/1, 148/2, 158/1, 158/2.

43. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Krypno Wielkie, działki nr – 413, 424, 431, 501, 403/4, 403/8, 414/1, 416/1, 416/2, 418/3, 419/1, 425/1, 425/2, 427/2, 427/4, 428/1, 428/4, 430/5, 432/2, 445/2, 450/1, 464/3, 484/2, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 486/5, 492/1, 492/2, 493/1, 495/2, 497/1, 497/2.

44. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Niewiarowo, działki nr – 7, 8, 14, 22, 26, 28, 160.

45. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Zastocze, działki nr – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 27, 35, 36, 38, 42, 46, 53, 54, 55, 58, 59, 68, 73, 74, 79, 83, 87, 102, 104, 105, 110, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 142, 147, 151, 152, 156, 159, 168, 169, 176, 177, 178, 180, 181, 193, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 223, 226, 230, 234, 238, 248, 251, 254, 259, 267, 276, 277, 279, 282, 283, 285, 287, 290, 298, 299, 308, 310, 85/1, 143/1, 171/1, 187/1, 191/2.

46. Obręb ewidencyjny Horodnianka, działki nr – 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529/2, 530/1.

47. Obręb ewidencyjny Jagłowo, działki nr – 41, 45, 47, 66, 68, 94, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 244, 405, 138/2.

48. Obręb ewidencyjny Jałowo, działki nr – 18, 40, 41, 47, 51, 68, 75, 76, 85, 107, 413, 490, 494, 369/1, 369/2.

49. Obręb ewidencyjny Jasionowo Dębowskie, działki nr – 47, 79, 45/9, 50/14.

50. Obręb ewidencyjny Jasionowo koło Krasnegoboru, działki nr – 421, 321/1.

51. Obręb ewidencyjny Jaziewo, działki nr – 365, 371, 466, 484, 572, 574, 575, 576, 583, 584, 586, 587, 589, 670, 671, 672.

52. Obręb ewidencyjny Kapice, działki nr – 188, 204, 236, 243, 258, 260, 264, 265, 308, 315, 316, 321, 323, 618, 619, 622, 624, 625, 630, 631, 637, 648, 650, 661, 663, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 674, 675, 694, 695, 698, 699, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 711, 712, 714, 717, 718, 720, 721, 722, 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 636/2, 645/2.

53. Obręb ewidencyjny Karpowicze, działki nr – 29, 1/1.

54. Obręb ewidencyjny Klewianka, działki nr – 503, 695, 742, 814.

55. Obręb ewidencyjny Klimaszewnica, działki nr – 651, 657, 808, 814, 818, 830, 831, 842, 850, 858, 880, 881, 882, 917, 922, 977, 1007, 1008, 1009, 1010, 1002/2, 664/3, 714/2, 809/2, 840/1, 841/2, 853/1, 853/2, 857/3, 857/4, 883/3, 883/4, 883/5, 896/2, 899/4, 913/2, 916/1, 916/2, 958/1.

56. Obręb ewidencyjny Koniuszki, działka nr 54/7.

57. Obręb ewidencyjny Kopytkowo, działki nr – 1, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 40, 42, 85, 92, 107, 133, 135, 136, 139, 140, 141, 148, 160, 49/1, 82/2, 82/3, 90/2.

58. Obręb ewidencyjny Krasnoborki, działki nr – 493, 539, 545, 136/3, 137/4, 180/2, 184/7.

59. Obręb ewidencyjny Krasnybór, działki nr – 575, 576, 577, 578, 579, 580, 612, 629, 645, 652, 658, 670, 686, 688, 689, 690, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 775, 796, 797, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 813, 815, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 435/2.

 

 

 

 

60. Obręb ewidencyjny Kropiwno, działki nr – 247, 298, 299, 339, 340, 375, 376, 379, 380, 862, 872, 420/1, 472/1, 497/1, 762/1, 770/1, 774/1, 800/1.

61. Obręb ewidencyjny Kuligi, działki nr – 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 274/2, 275/2, 276/2.

62. Obręb ewidencyjny Kunicha, działki nr – 5, 191, 152/4.

63. Obręb ewidencyjny Lipowo, działki nr – 177, 182.

64. Obręb ewidencyjny Lipsk, działki nr – 1043, 1057, 1063, 1081, 1089, 1107, 1111, 1118, 1127, 1130, 1136, 1137, 1139, 1146, 1169, 1170, 1275, 1292, 1324, 1339, 1357, 1371, 1372, 1375, 1413, 1416, 1424, 1438, 1326/2, 1584/2, 351/1, 365/2, 368/1, 368/3.

65. Obręb ewidencyjny Lipsk Miasto, działka nr 172.

66. Obręb ewidencyjny Łąki Wsi Tajno Orzechówka, działki nr – 192, 194, 195, 197, 198, 200, 201.

67. Obręb ewidencyjny Łoje Awissa, działki nr – 49, 73, 102, 171, 173, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 205, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 414, 578, 579, 580, 581, 582, 605, 606, 617, 623, 624, 625, 633, 641, 648, 654, 659, 677, 697, 708, 713, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 840, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023,1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,1042,1043,1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062,1063,1064,1065, 1066, 1067, 1068, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103,1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1129, 1133, 1135, 1137, 1031/1, 1031/2, 1522/2, 156/2, 203/1, 203/2, 203/3, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 714/1, 714/2, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 786/1, 786/2, 839/1, 839/2, 841/1, 841/2.

68. Obręb ewidencyjny Małowista, działki nr – 612, 615, 631, 715, 795, 796, 804, 528/3, 718/1, 724/1, 729/1, 797/1.

69. Obręb ewidencyjny Miasto Goniądz, działki nr – 21, 22, 36, 53, 61, 86, 143, 145.

 

 

 

 

70. Obręb ewidencyjny Mocarze, działka nr 307.

71. Obręb ewidencyjny Mogilnica, działki nr – 136, 178, 187, 214, 215, 218, 219, 220, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 460, 461, 485, 491, 601, 604, 606, 607, 608, 611, 613, 616, 617, 620, 622, 623, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 152/3, 152/4, 158/1, 158/2, 158/3, 159/1, 159/2, 159/4, 159/5, 159/6, 169/1, 169/2, 175/1, 175/3, 195/1, 195/3, 195/4, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 216/2, 226/2, 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 472/3, 473/1, 473/2, 476/1, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 478/4, 478/5, 509/1, 509/2, 509/3.

72. Obręb ewidencyjny Mścichy Łąki, działki nr – 102, 233, 234, 376, 401, 406, 409, 472, 634, 729, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 751.

73. Obręb ewidencyjny Nowa Kamienna, działki nr – 81, 284, 429, 435, 438, 447, 617, 647, 649, 650, 651, 14/1, 17/8, 590/4, 592/4.

74. Obręb ewidencyjny Nowa Wieś-Bagno Ławki, działki nr – 1, 54, 62, 63, 70, 71, 87, 90, 96, 105, 118, 121, 174, 181, 182, 183, 220, 221, 223, 235, 236, 239, 240, 241, 243, 251, 251, 252, 254, 255, 256, 262, 274, 287, 292, 296, 298, 312, 316, 318, 320, 321, 328, 336, 349, 350, 351, 354, 358, 361, 368, 371, 374, 387, 389, 390, 391, 395, 401, 407, 408, 409, 410, 448, 451, 456, 457, 459, 466, 467, 470, 472, 479, 486, 491, 492, 517, 526, 529, 530, 532, 545, 546, 548, 549, 551, 556, 559, 560, 561, 562, 563, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 580, 584, 586, 588, 589, 592, 594, 595, 601, 602, 607, 608, 611, 616, 618, 619, 620, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 639, 642, 643, 646, 647, 648, 652, 654, 655, 656, 659, 660, 668, 669, 670, 671, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 686, 690, 692, 693, 694, 695, 699, 700, 701, 710, 711, 726, 727, 728, 732, 733, 737, 739, 743, 747, 749, 750, 751, 767, 771, 772, 777, 780, 783, 784, 786, 787, 790, 798, 813, 827, 828, 830, 832, 833, 837, 840, 841, 843, 844, 845, 848, 852, 853, 858, 867, 870, 871, 872, 875, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 912, 913, 917, 918, 921, 922, 923, 925, 927, 933, 935, 936, 939, 940, 941, 944, 947, 952, 955, 957, 959, 963, 969, 976, 977, 978, 979, 987, 989, 990, 994, 995, 996, 998, 1003, 1005, 1008, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1041, 1043, 1046, 1051, 1052, 1090, 1131, 1133, 1140, 1144, 1150, 1154, 1155, 1163, 1165, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1186, 1188, 1189, 1191, 1193, 1194, 1195, 1196, 1208, 1211, 1213, 1216, 1221, 1223, 1225, 1251, 1252, 1253, 1261, 1262, 1265, 1268, 1270, 1272, 1277, 1281, 1283, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1296, 1299, 1300, 1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1311, 1312, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1324, 1326, 1328, 1336, 1337, 1338, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350, 1351, 1356, 1358, 1359, 1369, 1371, 1373, 1379, 1388, 1389, 1396, 1410, 1417, 1425, 1435, 1452, 1454, 1459, 1464, 1466, 1484, 1499, 1502, 1503, 1504, 1505, 1517, 1518, 1521, 1522, 1524, 1529, 1531, 1540, 1541, 1547, 1553, 1554, 1559, 1562, 1563, 1564, 1566, 1567, 1582, 88/1, 91/1, 107/1, 1166/1, 1167/1, 1169/1, 1171/1, 1173/1, 1183/1, 1192/1, 1199/1, 120/1, 1201/1, 1205/1, 1219/1, 1219/3, 1230/1, 1236/1, 1242/1, 1247/1, 1264/1, 1274/1, 1357/1, 1368/1, 1469/1, 1473/1, 1477/1, 173/1, 258/1, 261/1, 377/1, 404/1, 405/1, 405/7, 412/1, 439/1, 439/3, 442/1, 442/2, 442/3, 447/1, 447/2, 447/4, 485/1, 485/2, 503/3, 503/8, 503/9, 565/1, 565/3, 565/7, 803/1, 808/1, 815/1, 824/1, 831/1.

75. Obręb ewidencyjny Nowy Rogożyn, działki nr – 355, 293/1.

 

 

 

 

76. Obręb ewidencyjny Okrasin, działki nr – 391, 542, 768, 814, 815, 400/4, 400/7, 411/1, 411/2, 453/1, 453/2, 463/1, 464/2, 541/1, 541/2, 558/3, 558/4, 754/2.

77. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga Goniądz Las, działki nr – 165, 277.

78. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga Kropiewnica, działki nr – 157, 123/1, 123/2, 126/3, 126/6, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 148/1, 148/2, 165/6, 165/7, 179/2, 179/4, 181/1, 181/2.

79. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga, działki nr – 9, 14, 25, 34, 41, 68, 84, 85, 93, 94, 97, 104, 118, 123, 132, 137, 140, 162, 168, 174, 188, 204, 215, 217, 223, 235, 239, 243, 251, 255, 259, 282, 285, 291, 292, 299, 302, 339, 341, 370, 371, 393, 405, 406, 438, 471, 472, 497, 523, 543, 544, 552, 554, 557, 567, 572, 575, 595, 596, 601, 610, 658, 669, 670, 681, 699, 700, 705, 706, 719, 720, 721, 804, 810, 832, 901, 938, 942, 976, 1023, 1034, 1046, 1052, 1053, 1075, 1076, 1077, 1094, 1095, 1130, 1141, 1142, 1152, 1153, 1163, 1236, 1268.

80. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga za Twierdzą, działki nr – 22, 33, 48, 58, 87, 88, 103, 111, 112, 133, 191, 222, 290, 1376, 1377, 1378, 1324/2, 1324/3, 1345/6, 1345/9, 1348/1, 1348/2, 1348/5, 1348/6, 1352/1, 1352/2.

81. Obręb ewidencyjny Osowiec, działki nr – 23, 26, 51, 52, 108, 123, 124, 132, 133, 155, 173, 197, 278, 279, 280, 284, 285, 290, 312, 313, 392, 832, 832, 272/3, 275/5.

82. Obręb ewidencyjny Ostrowie, działki nr – 293, 299, 301, 337, 351, 355, 363, 383, 384, 390, 393, 397, 541, 226/2, 300/1, 401/1;

83. Obręb ewidencyjny Pieńczykowo, działki nr – 221/1, 221/2.

84. Obręb ewidencyjny Pluty, działka nr 468.

85. Obręb ewidencyjny Podhorodnianka, działki nr – 416, 417, 415/2.

86. Obręb ewidencyjny Polkowo, działki nr – 171, 172, 173, 176, 177, 178, 54/2, 55/2, 73/4, 76/6, 79/1, 106/5, 106/7, 133/2.

87. Obręb ewidencyjny Rogożynek, działka nr 411.

88. Obręb ewidencyjny Rutkowszczyzna, działki nr – 513, 514, 515, 516, 517, 518, 577, 601.

89. Obręb ewidencyjny Sieburczyn, działka nr 431.

90. Obręb ewidencyjny Sojczyn Gradowy, działki nr – 256, 264, 877, 885, 916, 1095, 158/2.

91. Obręb ewidencyjny Sośnia, działki nr – 87, 143, 144, 145, 156, 158, 205, 206, 221, 252/3, 252/6, 392/4.

92. Obręb ewidencyjny Stara Kamienna, działki nr – 639, 640, 672, 677, 680, 860, 884, 1028, 1355/1.

93. Obręb ewidencyjny Szafranki, działki nr – 1, 3, 4, 5, 6, 7.

94. Obręb ewidencyjny Szorce, działki nr – 5, 10, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 67, 70, 73, 74, 75, 79, 97, 98, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 116, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 363, 367, 371, 374, 376, 377, 379, 380, 383, 384, 386, 389, 390, 391, 392, 395, 396, 402, 404, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 455, 457, 458, 467, 468, 470, 472, 474, 485, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 1259,63/1.

95. Obręb ewidencyjny Szostaki, działki nr – 181, 182.

96. Obręb ewidencyjny Sztabin, działki nr – 314, 1102, 1102.

97. Obręb ewidencyjny Szuszalewo, działki nr – 58, 62, 98/2, 99/2, 100/2.

 

 

 

 

98. Obręb ewidencyjny Wolne, działka nr 112.

99. Obręb ewidencyjny Woźnawieś, działka nr 199/2.

100. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bagno I, działki nr – 12, 17, 20, 42, 44, 48, 50, 54, 73, 82, 85, 89, 106, 107, 108.

101. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bagno II, działa nr – 1.

102. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bobrówka I, działki nr – 272, 549, 549, 550, 252/1, 252/2, 287/1, 296/2, 298/1.

103. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bobrówka II, działki nr –551, 552, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5.

104. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, działki nr – 110, 111, 112, 135, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 224, 227, 256, 257, 258, 267, 308, 332, 366, 385, 426, 464, 492, 500, 508, 509, 517, 518, 526, 542, 551, 554, 560, 571, 602, 614, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 657, 674, 695, 696, 698, 700, 706, 714, 720, 736, 755, 771, 777, 778, 779, 780, 791, 792, 803, 804, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 871, 918, 133/1, 133/2, 273/1, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2.

105. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Jaświły, działki nr – 370, 383, 428, 342/1, 342/4, 343/1, 343/2, 364/1, 381/3, 393/1, 393/2, 394/2, 404/1, 404/4, 406/1, 412/2, 412/3, 426/5.

106. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Kalinówka Królewska, działki nr – 699, 734, 742, 753, 768, 706/1, 716/1.

107. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Klewianka, działki nr – 129, 525/1, 525/2, 538, 539, 540, 541, 121/1, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 454/1, 454/2, 522/2, 522/3.

108. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Krasne Stare, działka nr 8.

109. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Łąki koło Wólki Piasecznej, działki nr – 3, 5, 6, 1/2, 2/1.

110. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi, działki nr – 39, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 64, 65, 76, 77, 87, 99, 101, 126, 128, 130, 131, 133, 134, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 163, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 207, 212, 213, 217, 218, 230, 231, 323, 324, 427, 444, 445, 453, 455, 480, 482, 484, 488, 496, 497, 498, 507, 509, 510, 524, 546, 547, 548, 549, 554, 556, 559, 560, 561, 562, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 586, 587, 588, 597, 598, 599, 636, 637, 644, 645, 709, 713, 714, 727, 728, 755, 756, 757, 758, 767, 768, 777, 778, 794, 796, 798, 802, 803, 807, 808, 812, 813, 815, 819, 821, 822, 825, 830, 831, 832, 833, 847, 848, 850, 854, 855, 860, 880, 882, 889, 891, 1080, 1379, 1423, 1424, 1620, 1624, 1625, 1626, 1627, 1659, 1674, 1931, 1964, 1966, 2172, 2280, 2343, 2379, 2434, 2445, 2467, 2481, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2789, 2789, 2790, 2791, 2792, 2796, 2797, 2798, 2397/1, 2397/2, 1375/1, 1579/3.

111. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Piwowary, działki nr – 217, 179/2, 188/2, 195/3, 195/4.

112. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Szaciły, działki nr – 27, 40, 43, 74, 80, 133, 135, 151, 160, 173, 541, 32/1, 62/2, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 104/6, 104/8, 107/1, 107/2, 110/1, 118/2, 124/1, 124/2.

113. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Szpakowo, działki nr – 299, 355, 356, 293/1, 293/3, 311/1, 316/3.

114. Obręb ewidencyjny Wroceń, działka nr 247.

 

 

 

 

115. Obręb ewidencyjny Zabiele, działki nr – 970, 974, 976, 977, 1125.

 

3

Ochrona krajobrazowa

1. Oddziały – 17 g, 19 g, 27g - i, 34 a - c, j,- l, 116 g, h, j, 125 b, c, f, g, m - s, 291 i, j, l - n, 355 b, c, f - i, k - m, fx - kx, px, 378 g, i, k, l, o, 408 c, 418 a, g, m, o, 511 h, x.

2. Obręb ewidencyjny Biele Suchowolskie, działki nr – 62, 63, 66, 69, 72, 73, 74, 76, 85, 112, 116, 140, 640, 641, 746, 763, 764, 794, 937, 938, 1007, 1008, 1009, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1161, 1162, 1179, 1180, 1254, 1255, 1256, 1296, 1314, 1318, 1386, 1472, 1484, 1628, 1668, 1708, 1747, 2107, 2110, 2197, 2203, 2208, 2217, 2232, 2250, 2272, 2278, 2281, 2284, 2959, 3219, 2278/1, 3098/1, 3206/1, 3206/2, 3280/1.

3. Obręb ewidencyjny Budy, działki nr – 61/1, 61/2, 61/3, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5.

4. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Czechowizna, działka nr 1.

5. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Długołęka, działki nr – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

6. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Guzy, działka nr 185.

7. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Koleśniki, działka nr 1.

8. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Milewskie, działki nr – 703, 761, 762, 769.

9. Obręb ewidencyjny Budy-Dział Rekle, działki nr – 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 53/2, 53/3.

10. Obręb ewidencyjny Ciszewo, działki nr – 384, 65/3.

11. Obręb ewidencyjny Dawidowizna, działka nr 369/2.

12. Obręb ewidencyjny Dolistowo Stare, działki nr – 151/1, 151/2.

13. Obręb ewidencyjny Downary, działka nr 1348.

14. Obręb ewidencyjny Giełczyn, działki nr – 1021, 1180.

15. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Długołęka Romaniska, działka nr 1.

16. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Krypno Kościelne, działki nr – 1573, 1575, 1578, 1579, 1580.

17. Obręb ewidencyjny Gugny-Dział Krypno Wielkie, działki nr – 488/5.

18. Obręb Gugny-Dział Zastocze, działka nr 76.

19. Obręb ewidencyjny Jagłowo, działki nr – 24, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 67, 92, 95, 97, 100, 102, 106, 108, 109, 155, 213, 221, 249, 368, 404, 406, 165/1, 165/2, 165/3.

20. Obręb ewidencyjny Laskowiec, działka nr 99.

21. Obręb ewidencyjny Miasto Goniądz, działka nr 170.

22. Obręb ewidencyjny Mogilnica, działka nr 482.

23. Obręb ewidencyjny Mścichy Łąki, działki nr – 98, 179, 245, 478.

24. Obręb ewidencyjny Nowa Kamienna, działka nr 432.

25. Obręb ewidencyjny Nowa Wieś-Bagno Ławki, działki nr – 449, 497, 1241/1.

26. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga Goniądz Las, działki nr – 12, 238, 312.

27. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga, działki nr – 974, 975.

28. Obręb ewidencyjny Sośnia, działki nr – 8, 41, 42, 136, 138.

29. Obręb ewidencyjny Szorce, działki nr – 30, 85.

30. Obręb ewidencyjny Szuszalewo, działka nr 39.

31. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bagno II, działka nr 2.

32. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Jaświły, działka nr 363/1.

33. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Krasne Stare, działki nr – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

34. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Łąki Różnych Wsi, działki nr – 186, 187,1034.

35. Obręb ewidencyjny Zubole, działka nr 344.

36. Pozostałe działki ewidencyjne położone w granicach Parku nie wymienione w Lp. 1, 2 i 3

26 457 ha

 

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami, zgodnie z zarządzeniem nr 20/2002 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie numeracji oddziałów z dnia 2.12.2002 r. i zarządzeniem nr 16/2008 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie zmian w podziale powierzchniowym wydzieleń leśnych z dnia 20.10.2008 r.

2) Stan według ewidencji gruntów na 31.12.2011 r.

Załącznik 5. [MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Obszar ochrony ścisłej

10

2

Obszar ochrony czynnej

50

3

Obszar ochrony krajobrazowej

50

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Obiekt edukacyjny „Las”, Terenowy Ośrodek Edukacyjny, obręb ewidencyjny Downary, działki nr – 1349, 1361, 1348

100

2

Obiekt edukacyjny „Kładka”, Terenowy Ośrodek Edukacyjny, obręb ewidencyjny Osowiec działki nr – 275/5, 173

100

3

Obiekt edukacyjny „Czerwone Bagno”, oddziały – 101, 145, 144

100

4

Obiekt edukacyjny „Wydmy”, oddziały – 189, 190

100

5

Obiekt edukacyjny „Brzeziny Kapickie”, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, działka nr – 957

50

6

Obiekt edukacyjny „Biały Grąd” PL – 2539 - s, obręb ewidencyjny Mścichy, działka nr – 40

100

7

Obiekt edukacyjny „Barwik”, obręb ewidencyjny Budy, działka nr – 130/541, obręb ewidencyjny Gugny-Dział Dobarz, działki nr – 139, 140, 141

200

8

Obiekt edukacyjny „Długa Luka”, obręb ewidencyjny Szorce, działka nr – 27

50

9

Obiekt edukacyjny „Borek bartny”, oddział – 159

50

10

Obiekt edukacyjny „Grobla Honczarowska”, obręb ewidencyjny Nowa Wieś – Bagno Ławki, działka nr – 1569

100

11

Obiekt edukacyjny „Wokół Fortu IV”, oddziały – 329, 330, 331, 332, 337

150

12

Obiekt edukacyjny „Błota Biebrzańskie – Szuszalewo”, obręb ewidencyjny Jałowo, działka nr – 494

50

13

Obiekt edukacyjny „Las i fortyfikacje”, oddziały – 27, 23, 19, 22, 25, 26

100

14

Obiekt edukacyjny „Szlak historii i kultury Sośnia”, oddziały – 317, 318, 316, 322, 323, 324

100

15

Obiekt edukacyjny „Las w zasięgu ręki”, obręb ewidencyjny Downary, działki nr – 3, 1371/5

50

16

Obiekt edukacyjny „Wody Biebrzy”, obręb ewidencyjny Downary, działki nr – 1346 i 1347

25

17

Obiekt edukacyjny, obręb ewidencyjny Szuszalewo (budowa kładki długości 1330 m)

25

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Pole namiotowe „Bóbr” oraz parking Osowiec-Twierdza, obręb ewidencyjny Downary, działki nr – 1347, 1348

150

2

Pole namiotowe „Grzędy”, oddział – 116

50

3

Pole namiotowe „Biały Grąd”, obręb Mścichy działka nr – 401

50

4

Pole namiotowe „Kamienna Nowa”, obręb ewidencyjny Kamienna Nowa, działka nr – 590/4

50

5

Pole namiotowe „Wólka Piaseczna”, oddział – 291

50

6

Pole namiotowe i punkt widokowy „Burzyn”, obręb ewidencyjny Burzyn, działka nr – 109/6

50

 

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Osowiec-Twierdza, miejsce wypoczynku „Stary Most”, obręb ewidencyjny Downary, działka nr – 1347

100

2

Miejsce wypoczynku „Kamienna Nowa”, obręb ewidencyjny Kamienna Nowa, działka nr – 590/4

100

3

Kąpielisko „Goniądz”, obręb ewidencyjny Goniądz Miasto, działka nr – 21

500

4

Kąpielisko „Dolistowo”, obręb ewidencyjny Dolistowo Stare, działka nr – 659

200

5

Miejsce do zbierania grzybów, oddziały – 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 54

50

6

Miejsce do zbierania grzybów, oddziały – 351, 344, 336, 328, 337, 329, 338, 330, 339, 331, 340, 332, 341, 333, 342, 334, 343, 335, 348, 349, 350

100

7

Miejsce do zbierania grzybów, oddziały – 322, 323, 316, 317, 318, 319, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 303, 304, 305, 306, 307

50

 

V. Miejsca udostępniane w celu amatorskiego połowu ryb

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Rzeka Biebrza od płn. granic Parku do mostu kolejowego w Osowcu wraz ze starorzeczami:

500

 

1) obręb ewidencyjny Rogożyn Nowy, działka nr – 355,

 

2) obręb ewidencyjny Rogożyn Stary, działki nr – 390, 592,

 

3) obręb ewidencyjny Rogożynek, działka nr – 411,

 

4) obręb ewidencyjny Lipsk, działki nr – 1169, 1326/2, 1584/2,

 

5) obręb ewidencyjny Lipsk Miasto, działka nr – 172,

 

6) obręb ewidencyjny Ostrowie, działka nr – 541,

 

7) obręb ewidencyjny Krasnybór, działka nr – 580,

 

8) obręb ewidencyjny Jasionowo k/Krasnegoboru, działka nr – 421,

 

9) obręb ewidencyjny Wolne, działka nr – 112,

 

10) obręb ewidencyjny Krasnoborki, działka nr – 493,

 

11) obręb ewidencyjny Sztabin, działka nr – 1102 – część,

 

12) obręb ewidencyjny Czarniewo, działki nr – 136, 137, 138,

 

13) obręb ewidencyjny Mogielnice, działki nr – 649, 651, 653, 642, 645,

 

14) obręb ewidencyjny Jagłowo, działki nr – 41, 47, 66, 68, 98, 103, 107,

 

15) obręb ewidencyjny Dębowo, działki nr – 34, 35,

 

16) obręb ewidencyjny Jasionowo Dębowskie, działka nr – 79,

 

17) obręb ewidencyjny Zabiele, działka nr – 1125,

 

18) obręb ewidencyjny Dolistowo Stare, działka nr – 659,

 

19) obręb ewidencyjny Dolistowo Nowe, działka nr – 456, 128,

 

20) obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna – łąki Różnych Wsi, działka nr – 1659,

 

21) obręb ewidencyjny Wroceń, działka nr – 247,

 

22) obręb ewidencyjny Dawidowizna, działka nr – 1432/2,

 

23) obręb ewidencyjny Goniądz, działki nr – 21, 22,

 

24) obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, działka nr – 385,

 

25) obręb ewidencyjny Szafranki, działka nr – 1,

 

 

26) obręb ewidencyjny Downary, działka nr – 1359,

 

 

27) obręb ewidencyjny Osowiec, działka nr – 832 część,

 

 

28) obręb ewidencyjny Osowiec, działki nr – 272/3, 407 – własność Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

 

2

Rzeka Biebrza od ujścia rzeki Wissy do rzeki Narwi:

 

 

1) obręb ewidencyjny Brychy, działka nr 706,

 

 

2) obręb ewidencyjny Pluty, działka nr 468,

 

 

3) obręb ewidencyjny Gugny – Dział Dobarz, działki nr – 442, 445,

 

 

4) obręb ewidencyjny Nowa Wieś-Bagno Ławki, działki nr – 1, 251, 312, 387,

300

 

5) obręb ewidencyjny Mocarze, działka nr 307,

 

 

6) obręb ewidencyjny Szostaki, działki nr 181, 182,

 

 

7) obręb ewidencyjny Giełczyn, działka nr 970, obręb ewidencyjny Sieburczyn, działka nr 431

 

3

Rzeka Jegrznia od północnych granic Parku do mostu w Ciszewie:

 

 

1) obręb ewidencyjny Kuligi, działka nr 384, 386,

25

 

2) obręb ewidencyjny Wołka Piaseczna – Łąki Różnych Wsi, działka nr – 134, 2782, 3)

 

 

3) obręb ewidencyjny Woźnawieś, działka 199/2

 

4

Kanał Rudzki od mostu kolejowego w Osowcu do rzeki Biebrzy, obręb ewidencyjny Osowiec, działka nr – 108

50

5

Rzeka Sidra od Kolonii Kropiwna do rzeki Biebrzy:

1) obręb ewidencyjny Ostrowie, działka nr – 254,

25

 

2) obręb ewidencyjny Kropiwno, działka nr – 872

6

Rzeka Brzozówka od Kolonii Karpowicze do rzeki Biebrzy:

 

 

1) obręb ewidencyjny Karpowicze, działki nr – 1/1, 29,

50

 

2) obręb ewidencyjny Zabiele, działka nr – 970

 

7

Rzeka Wissa od Kolonii Łoje Awissa do rzeki Biebrzy:

 

 

1) obręb ewidencyjny Łoje Awissa, działki nr – 581, 582, 1522/2,

50

 

2) obręb ewidencyjny Brychy, działki nr – 241, 662

 

 

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami, zgodnie z zarządzeniem nr 20/2002 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie numeracji oddziałów z dnia 2.12.2002 r. i zarządzeniem nr 16/2008 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie zmian w podziale powierzchniowym wydzieleń leśnych z dnia 20.10.2008 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama