reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 25
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012, poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Zespół do spraw budżetu zadaniowego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Środowiska w związku z pracami nad budżetem zadaniowym w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Środowiska;

3) członkowie Zespołu:

a) Koordynator resortowy budżetu zadaniowego Ministerstwa Środowiska,

b) osoba zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska,

c) Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Środowiska,

d) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Środowiska,

e) Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska,

f) Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska,

g) Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska,

h) Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska,

i) Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska,

j) Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska,

k) Radca Ministra w Departamencie Informacji o Środowisku w Ministerstwie Środowiska,

l) Naczelnik Wydziału Nadzoru nad Państwową Służbą Geologiczną w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska,

m) Główny Księgowy Resortu w Ministerstwie Środowiska,

n) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,

o) Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

p) Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej,

r) Dyrektor Departamentu Planowania i Sprawozdawczości w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) rekomendowanie Ministrowi Środowiska kierunków prac nad budżetem zadaniowym;

2) wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie tworzenia budżetu zadaniowego;

3) opiniowanie półrocznego oraz rocznego sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym;

4) opiniowanie półrocznego oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowych osób prawnych w układzie zadaniowym;

5) opiniowanie proponowanych przez komórki merytoryczne Ministerstwa Środowiska modyfikacji Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań opracowywanego na kolejny rok realizacji;

6) opiniowanie prawidłowego określenia celów i właściwego doboru mierników ujmowanych w projekcie budżetu zadaniowego oraz w aktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa;

7) opiniowanie informacji z realizacji w resorcie Ministerstwa Środowiska harmonogramu wykonania wartości mierników stopnia realizacji celów.

§ 3.
1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracą Zespołu, a w uzasadnionych przypadkach na jego polecenie – Zastępca Przewodniczącego.

2. Do Przewodniczącego Zespołu należy decyzja w sprawach spornych.

§ 4.
1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu albo członka Zespołu, po zatwierdzeniu tego wniosku przez Przewodniczącego.

3. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji Przewodniczącego Zespołu, dopuszcza się opiniowanie dokumentów w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby spoza Zespołu, w szczególności członków ścisłego Kierownictwa Resortu Ministerstwa Środowiska, pozostałych dyrektorów lub zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska oraz jednostek podległych albo nadzorowanych.

5. Powiadomienie członków Zespołu o terminie posiedzenia Zespołu dokonywane jest drogą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 5.
1. Z każdego posiedzenia Zespołu jest sporządzany protokół, który następnie jest zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje:

1) kolejny numer oraz datę posiedzenia;

2) listę uczestników posiedzenia;

3) ustalenia poczynione w trakcie posiedzenia;

4) podpis osoby sporządzającej protokół.

3. Każdy członek Zespołu otrzymuje kopię egzemplarza protokołu z posiedzenia Zespołu.

§ 6.
Przewodniczący Zespołu, Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, a także nie przysługuje im zwrot kosztów związanych z pełnioną funkcją.
§ 7.
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Ekonomiczny w Ministerstwie Środowiska.
§ 8.
Zespół zostaje powołany na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
§ 9.
Traci moc zarządzenie Nr 32 Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 2, poz. 31, z późn. zm.2)).
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany niniejszego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2011 r. Nr 3, poz. 40 oraz z 2012 r., poz. 26.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama