reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2014 r.

§ 2.

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 oraz Nr 284, poz. 1671)

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICHSKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 5 marca 2014 r. (poz. 21)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH
SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zagrożenie przyrody spowodowane przez działania właścicieli nieruchomości, niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku, a położonych w obszarze Parku

1. Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku.

2. Działania na rzecz ustanowienia rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla właścicieli nieruchomości nabywanych w celu oddania w użytkowanie wieczyste Parku (Obręb Ochronny Laski w oddziale 26 oraz Obręb Ochronny Kromnów w oddziale 269).

3. Działanie na rzecz wykluczenia inwestycji takich jak:

1) napowietrzne linie przesyłowe,

2) siłownie wiatrowe,

3) maszty przekaźnikowe,

4) obiekty wysokościowe,

5) obiekty wielkokubaturowe

2

Obniżenie poziomu wód gruntowych

1. Budowa i konserwacja zastawek na ciekach wodnych należących do Parku.

2. Likwidacja kanałów odwadniających.

3. Budowa grobli ograniczających spływ wód powierzchniowych.

4. Renaturyzacja głównych cieków Parku

3

Niekontrolowana penetracja obszaru Parku

Ukierunkowanie ruchu turystycznego, poprzez:

1) zaprojektowanie, budowę i konserwację infrastruktury turystycznej,

2) jednolite i czytelne oznakowanie granicy zewnętrznej Parku,

3) konserwację szlaków pieszych (według potrzeb),

4) ewentualne korekty przebiegu szlaków pieszych (według potrzeb),

5) wymianę słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

6) konserwację szlaków rowerowych,

7) wyznaczenie sieci szlaków we wschodniej części Parku,

8) oznakowanie w terenie szlaków turystyki konnej,

9) konserwację istniejących oraz zaprojektowanie i wykonanie nowych ścieżek dydaktycznych,

10) konserwację szlabanów metalowych,

11) instalowanie nowych szlabanów w celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na tereny chronione,

12) budowę zapór (z żerdzi, kłód, gałęzi) u podnóża wydm i miejsc nielegalnej penetracji (ścieżki, wjazdy, itp.),

13) ustawianie:

a) tablic informacyjnych,

b) map,

c) tablic z regulaminem Parku,

d) piktogramów

4

Występowanie pożarów

1. Wykonanie pasów przeciwpożarowych.

2. Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności.

3. Usuwanie krzewów i drzew pod liniami energetycznymi oraz wokół transformatorów.

4. Gaszenie pożarów.

5. Modernizacja systemu łączności.

6. Oczyszczanie punktów czerpania wody.

7. Porządkowanie terenów zagrożonych.

8. Usuwanie materiałów łatwopalnych.

9. Remont i wymiana słupów tablic informujących i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu

5

Opanowywanie siedlisk przez ekspansywne gatunki obcego pochodzenia, zagrażające gatunkom rodzimym

1. Usuwanie mechaniczne drzew i krzewów obcego pochodzenia oraz roślin zielnych zagrażających rodzimym gatunkom.

2. Wspomaganie usuwania mechanicznego drzew i krzewów oraz roślin zielnych obcego pochodzenia preparatami chemicznymi i biologicznymi w przypadku najbardziej ekspansywnych (czeremcha amerykańska (Prunus serotina), klon jesionolistny (Acer negundo), dąb czerwony (Quercus rubra), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia ))

6

Niezgodność składu gatunkowego części drzewostanów z siedliskiem

1. Regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów.

2. Dolesianie wybranych luk i przerzedzeń.

3. Produkcja sadzonek drzew i krzewów do odnowień i zalesień w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku.

4. Pielęgnacja upraw.

5. Utrzymywanie odpowiedniej struktury zbiorowiska leśnego.

6. Wykonywanie cięć pielęgnacyjno-hodowlanych i ochronnych.

7. Odnowienie lasu w drodze siewu (naturalnego, sztucznego) lub sadzenia.

8. Przebudowa drzewostanów.

9. W razie konieczności:

1) wykonywanie poprawek i uzupełnień,

2) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia,

3) wprowadzanie podszytów zgodnych z siedliskiem

7

Zanieczyszczenie wód

1. Działania na rzecz rozbudowy systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wsi.

2. Działania na rzecz wprowadzenia systemu oczyszczania wód opadowych.

3. Zabudowa biologiczna rzek, strumieni oraz terenów wokół zbiorników wodnych.

4. Przeciwdziałanie przekształcaniu łąk na grunty rolne.

5. Działania na rzecz ograniczenia stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych.

6. Działania na rzecz wprowadzania do układu hydrograficznego Parku wód pościekowych o parametrach:

1) BZT5 (mgO2/m3) – 8 i poniżej,

2) zawiesiny (mg/l) – 30 i poniżej,

3) CHZT er (mg/l) – 70 i poniżej,

4) azot ogólny (mg N/l) - 10 i poniżej,

5) fosfor ogólny (mg P/l) - 0,25 i poniżej.

7. Działanie na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (tylko w przypadku zabudowy rozproszonej)

8

Zanieczyszczenie powietrza

Działania na rzecz:

1) termomodernizacji budynków,

2) zastosowania/wymiany izolacji termicznej,

3) modernizacji/wymiany instalacji grzewczej,

4) wymiany kotłów na nowe, bardziej przyjazne środowisku,

5) zmiany paliwa/ewentualne zastosowanie energii odnawialnej

9

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi

1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych.

2. Likwidacja starych składowisk odpadów.

3. Działanie na rzecz systematycznej likwidacji eternitowych pokryć dachowych i ich utylizacja.

4. Rekultywacja terenu

10

Zagrożenia drzewostanów przez owady

1. Prognozowanie występowania owadów, poprzez:

1) wykładanie pułapek feromonowych,

2) wykonanie jesiennych poszukiwań owadów w ściółce i glebie.

2. Ograniczanie liczebności owadów poprzez:

1) wyszukiwanie i usuwanie zasiedlonych drzew stojących,

2) usuwanie części drzew przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych,

3) mechaniczne rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna, z pozostawieniem ich na powierzchni,

4) korowanie surowca drzewnego,

5) chwytanie owadów w pułapki

11

Zagrożenia sadzonek hodowanych na szkółce przez owady i pasożytnicze grzyby

1. Prognozowanie występowania owadów, poprzez poszukiwanie owadów w glebie.

2. Zwalczanie owadów oraz chorób grzybowych w szkółce (mechanicznie, chemicznie, biologicznie)

12

Szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne w ekosystemach leśnych i nieleśnych

1. Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed zgryzaniem, poprzez wykonanie nowych ogrodzeń oraz naprawianie już istniejących.

2. Zabezpieczanie upraw rolnych przez grodzenie i stosowanie repelentów.

3. Ograniczenie liczebności zwierząt łownych zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226)

13

Zarastanie drzewami i krzewami zbiorowisk nieleśnych

1. Koszenie łąk i usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej na łąkach, murawach napiaskowych, wrzosowiskach, wraz z usunięciem biomasy.

2. Utrzymanie i powiększanie wybranych luk w drzewostanie oraz eliminacja podrostu i podszyta (według potrzeb).

3. Wspieranie rolnictwa ekologicznego i promowanie „pakietów przyrodniczych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

14

Zmniejszanie się liczebności niektórych rodzimych gatunków roślin

1. Eliminacja nadmiernej konkurencji gatunków osobników ekspansywnych, zwłaszcza obcych.

2. Prowadzenie działań zmierzających do przywrócenia i utrzymania właściwych stosunków wodnych.

3. Działania na rzecz zachowania gospodarki ekstensywnej i przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów użytkowania terenów przeznaczonych pod rolnictwo.

4. Ochrona gatunków zagrożonych in situ (monitoring oraz ewentualne zastosowanie ochrony czynnej, np. odsłanianie terenów otwartych) oraz ex situ (kolekcja wybranych gatunków w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku)

15

Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków zwierząt

1. Zachowanie różnorodności, powierzchni i właściwego środowiska życia zwierząt.

2. Sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną populacji zwierząt

16

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków zwierząt

Ograniczanie liczebności gatunków obcych (w szczególności norki amerykańskiej (Mustela vision) i jenota (Nyctereutes procyonoides)), stanowiących zagrożenie dla gatunków rodzimych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

17

Ginięcie rodzimych gatunków zwierząt

1. Przywracanie gatunków zwierząt, które dawniej występowały na terenie Parku.

2. Zasilanie grup zwierząt nowymi osobnikami.

3. Prowadzenie zamkniętej hodowli zachowawczej żubrów (Bison bonasus).

4. Ograniczanie liczebności gatunków stanowiących niebezpieczeństwo dla istnienia gatunków zagrożonych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

5. Dokarmianie zwierząt w okresie zalegania wysokiej pokrywy śnieżnej i ekstremalnie niskich temperatur.

6. Pogłębianie i odladzanie wodopojów

18

Zagrożenie zwierząt kłusownictwem

1. Patrolowanie Parku przez służby terenowe i straż Parku – zdejmowanie wnyków i innych pułapek na obszarze Parku.

2. Współpraca z policją

19

Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta

1. Odpowiednie oznakowanie dróg przecinających korytarze ekologiczne.

2. Budowa przejść dla zwierząt nad lub pod drogami

20

Zagrożenie wścieklizną

1. Ograniczenie liczebności lisa (Vulpes vulpes) i jenota (Nyctereutes procyonoides) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

2. Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

21

Zużycie techniczne zabytków budownictwa i architektury

Prace konserwacyjne i rewaloryzacyjne

22

Zniekształcenie krajobrazu kulturowego

Prace rekonstrukcyjne, w tym przycinanie gałęzi wierzb przydrożnych (ogławianie) oraz kształtowanie zadrzewień

23

Antropogenna erozja gleb na wydmach

1. Odgrodzenie fragmentów wydm narażonych na penetrację ludzką i erozję wodną.

2. Wykonanie zabezpieczeń przeciwerozyjnych (według potrzeb)

24

Zbyt mała ilość martwego drewna w niektórych drzewostanach, zapewniająca szansę przeżycia gatunków saproksylicznych

1. Pozostawianie martwego drewna w lasach w różnej postaci, zarówno wydzielonego w trakcie naturalnych procesów zachodzących w drzewostanie (przechodzenie faz rozwojowych), jak i w wyniku zdarzeń losowych.

2. Pozostawienie martwego drewna wycinanego podczas zabezpieczenia szlaków turystycznych

25

Niekontrolowana działalność ludzka wynikająca ze zbyt wysokiego stanu wód powierzchniowych, zmierzająca do przyspieszenia ich odpływu

1. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną na danym terenie.

2. Działania techniczne ograniczające podnoszenie poziomu wody przez bobra europejskiego (Castor fiber)

26

Niszczenie rzadkich gatunków roślin i ich stanowisk przez zwierzęta (np. zgryzanie, buchtowanie)

1. Regulacja populacji zwierzyny.

2. Ewentualne wzmacnianie populacji zagrożonych roślin.

3. Techniczne zabezpieczanie stanowisk roślin.

4. Ochrona roślin ex situ

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Degradacja gleb i degeneracja roślinności pod wpływem obniżonego melioracyjnie poziomu wód gruntowych

1. Kontynuacja nabywania gruntów prywatnych.

2. Renaturyzacja obszarów małych zlewni hydrologicznych

2

Pojawianie się:

1) nowych, obcych gatunków roślin i zwierząt, zwłaszcza inwazyjnych,

2) innych organizmów zagrażających istnieniu populacji rodzimych roślin i grzybów w tym gatunków z załącznika II dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

1. Monitoring organizmów zagrażających rodzimej faunie i florze.

2. Zwalczanie organizmów zagrażających rodzimej faunie i florze oraz skutków ich pojawiania się

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Presja urbanizacji na terenie otuliny Parku.

2. Zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód

Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień ograniczających presję urbanizacyjną na terenie otuliny Parku oraz opiniowanie inwestycji

2

Przerwanie powiązań przyrodniczych Parku z otoczeniem, w szczególności z doliną Wisły, a w konsekwencji doprowadzenie do zubożenia genetycznego i gatunkowego roślin i zwierząt Parku

Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień zapobiegających przerwaniu powiązań przyrodniczych Parku z otoczeniem

3

Opanowywanie siedlisk Parku przez ekspansywne gatunki obcego pochodzenia zagrażające gatunkom rodzimym

1. Propagowanie hodowli rodzimych gatunków roślin wśród mieszkańców otuliny Parku.

2. Prowadzenie edukacji ekologicznej.

3. Produkcja i sprzedaż okazów gatunków rodzimych do wykorzystania w ogrodach przydomowych i przy zadrzewieniach

4

Obniżanie poziomu wód gruntowych oraz ich zanieczyszczanie

1. Ograniczenie liczby ujęć wody.

2. Zaniechanie prowadzenia prac powodujących obniżanie poziomu wód w Parku.

3. Badanie czystości wód

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Utrzymywanie się wysokiego zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych w Parku i otulinie

Opiniowanie inwestycji mających wpływ na stan wód, w szczególności:

1) gminnych sieci wodociągowych,

2) sieci kanalizacyjnych

2

Antropogeniczne przekształcenia gleb

Wspieranie tradycyjnego rolnictwa (ekologicznego) i agroturystyki

3

Pojawianie się:

1) nowych obcych gatunków roślin i zwierząt, (zwłaszcza inwazyjnych),

2) innych organizmów zagrażających istnieniu populacji rodzimych roślin i grzybów w tym gatunków z załącznika II dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

1. Monitoring organizmów zagrażających rodzimej faunie i florze.

2. Zwalczanie organizmów zagrażających rodzimej faunie i florze oraz skutków ich pojawienia

4

Zmiana warunków siedliskowych na skutek nieprzewidywalnych zmian pogodowych oraz zjawisk o charakterze katastrof

1. Prowadzenie monitoringu.

2. Podejmowanie działań mających na celu zachowanie trwałości istnienia populacji rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimej fauny i flory

 

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi – bariery wzdłuż granic i na drogach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłej

Według potrzeb

Obszar Parku

2

1. Naprawa i wymiana:

1) tablic informujących o nazwie i celach utworzenia obszarów ochrony ścisłej,

2) słupków granicznych obszarów ochrony ścisłej.

2. Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych.

3. Bieżące naprawy infrastruktury turystycznej

3

Ścinanie pojedynczych drzew zagrażających turystom przy szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, drogach (z pozostawieniem ich na gruncie)

4

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny (Pinus sylvestris) na stałych partiach kontrolnych, do oceny zagrożenia przez szkodniki liściożerne, głównie takich gatunków jak:

1) strzygonia choinówka (Panolis flammea),

2) poproch cetyniak (Bupalus piniaria),

3) siwiotek borowiec (Hyloicus pinastri),

4) barczatka sosnówka (Dendrolimus pini),

5) osnuja gwiaździsta (Acantholyda posticalis)

6) gatunków z rodziny borecznikowatych (Diprionidae)

7 prób

Obszar Parku

5

Ochrona przed ekspansją obcego gatunku czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina), przez wycinanie i wyrywanie

6,86 ha

Obwód Ochronny Sieraków, oddział 36f, 37a

6

Ochrona przeciwpożarowa, poprzez:

2,50 km

Obszar Parku

1) utrzymanie przejezdności 27 dojazdów pożarowych, łącznie z ich oznakowaniem,

 

 

2) budowę i remont istniejących dróg z drewnianych wałków,

2,50 km

Obręb Ochronny Kromnów, oddział 183i

3) prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych w obrębach i obwodach ochronnych (patrole)

Według potrzeb

Obszar Parku

7

Konserwacja słupków granicznych

Według potrzeb

Obszar Parku

8

Modernizacja grobli przeciwpowodziowej we wsi Sadowa w ramach projektu Life+ Naturę „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 900 m

Obręb Ochronny Laski, oddziały 34, 35, 36

9

Likwidacja rowów melioracyjnych w ramach projektu Life+ Naturę „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 800 m

Obręb Ochronny Kampinos, Obwód Ochronny Grabina

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi – bariery wzdłuż granic i na drogach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłej

Według potrzeb

Obszar Parku

2

1. Naprawa i wymiana:

1) tablic informujących o nazwie i celach utworzenia obszarów ochrony ścisłej,

2) słupków granicznych obszarów ochrony ścisłej.

2. Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Ścinanie pojedynczych drzew zagrażających turystom przy szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, drogach (z pozostawieniem ich na gruncie)

 

 

4

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych w obrębach i obwodach ochronnych (ochrona przeciwpożarowa)

Według potrzeb

Obszar Parku

 

C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Renaturalizacja stosunków wodnych w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu różnorodności biologicznej oraz zachowania i poprawy stanu zjawisk zależnych od wód

Według potrzeb

Obszar Parku

 

D. Inne, według specyfikacji Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Opieka nad Mogiłą Powstańców z 1863 r.

1 obiekt

Obręb Ochronny Laski, oddział 234c

2

Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowych i pomników

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury edukacyjno-turystycznej, w tym:

1) oznakowań,

2) drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

3) tablic edukacyjno-informacyjnych,

4) szlaków turystycznych,

5) ścieżek edukacyjnych

Według potrzeb

Szlaki turystyczne i obiekty przy szlakach turystycznych

4

Monitoring zbiorowisk roślinnych:

1) muraw szczotlichowych Spergulo vernalis-Corynephoretum canescentis,

2) muraw piaskowych, w tym Sileno otitis-Festucetum,

3) torfowisk wysokich, w tym Sphagnetum magellanici,

4) borów suchych (Cladonio-Pinetum),

5) borów świeżych (Peucedano-Pinetum),

6) borów wilgotnych Molinio (caeruleae)-Pinetum,

7) borów bagiennych Vaccinio uliginosi-Pinetum,

8) borów mieszanych, w tym Ouerco roboris-Pinetum,

9) dąbrów świetlistych Potentillo albae-Quercetum petraeae

Według potrzeb

Obszar Parku

5

Monitoring szczególnie cennych gatunków roślin

 

 

6

Monitoring restytuowanej populacji cisa pospolitego
(Taxus baccata)

 

 

7

Inwentaryzacja grzybów, w tym zbiór owocników do dokumentacji i oznaczenia

 

 

8

Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych

 

 

9

Inwentaryzacja roślinności wodnej i nadwodnej

 

 

10

Inwentaryzacja inwazyjnych gatunków roślin

 

 

11

Monitoring:

1) muchołówki małej (Ficedula parva),

2) ptaków szponiastych,

3) bociana czarnego (Ciconia nigra),

4) żurawia (Grus grus),

5) derkacza (Crex crex)

 

 

12

Inwentaryzacja (nieinwazyjna):

1) pachnicy dębowej (Osmoderma eremita),

2) zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus),

3) chrząszczy saproksylicznych

 

 

13

Monitoring przyrodniczy

 

 

14

Monitoring rozpadu i regeneracji drzewostanu olszowego w obszarze ochrony ścisłej „Żurawiowe”

Według potrzeb

Obręb Ochronny Kampinos, oddział 6a, 15b

15

Monitoring na powierzchniach pohuraganowych w obszarze ochrony ścisłej „Cyganka”

Według potrzeb

Obręb Ochronny Laski, oddział 173a

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia o charakterze trzebieży), w celu zwiększenia odporności drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne:

611,09 ha

 

 

1) cięcia w drzewostanach młodszych klas wieku (II klasa wieku),

119,22 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 281bx, 281cx, 296a, 296d, 296j, 296l, 304c, 305gx, 315y, 315bx, 337a, 339l, 339m, 340j, 345k, 349p, 354sx, 355b, 355h, 355i, 369l, 369z, 370a, 371f, 372c, 372d, 372f, 384c, 385r, 385cx, 387jx, 395f, 413d, 415dx, 416m, 418o, 449c, 449g, 449i.

 

 

 

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 3b, 204h, 229r, 229x, 269a, 269d, 269f, 309w, 356a, 361bx, 365t, 367z, 368ox, 369k, 375b, 375d, 375h, 386g.

 

 

 

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 134Ai, 134Ak, 185d, 217a, 217i, 217l, 290n, 290r, 290s, 308mx, 308ox, 309c, 309d, 3lig, 311l, 312y, 312z, 334a, 336y, 336ix, 348b, 348f, 357a, 357c

 

2) cięcia w drzewostanach starszych klas wieku (III i starsze klasy wieku)

491,87 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 89g, 118d, 129f, 189g, 189h, 189i, 194c, 194f, 197c, 199b, 219d, 296b, 296k, 354ox, 384h, 387o, 388c, 388g, 413b, 413j, 419l.

 

 

 

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 16i, 17i, 22b, 31a, 31b, 37f, 51a, 55g, 57c, 60b, 62c, 82h, 85a, 85b, 85c, 85f, 108d, 116a, 123a, 123h, 128f, 128g, 128k, 148a, 170b, 215f, 219a, 219b, 226d, 229w, 281g, 281i, 28lk, 350s, 357w, 359h, 359cx, 363f, 363s, 365h, 377k, 380ax, 380dx.

 

 

 

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 1c, 43b, 43d, 45i, 45j, 64b, 75d, 75f, 76i, 77a, 77g, 78d, 89c, 102c, 112a, 112c, 112d, 138a, 146d, 163b, 164d, 166a, 169b, 169c, 169d, 169f, 180f, 192a, 193d, 194l, 194o, 199a, 203n, 209h, 209i, 210b, 217c, 217d, 217g, 217h, 217j, 217k, 217m, 227i, 227j, 247c, 257f, 257g, 257h, 326p, 333c, 342d, 342f, 352g, 352h

2

Poprawa warunków wzrostu młodego pokolenia (cięcia odsłaniające)

10,09 ha

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 2f, 116a

3

Usuwanie części drzew opanowanych przez owady lub grzyby, których masowe występowanie zagraża w znaczący sposób trwałości drzewostanów oraz drzew wywróconych i złamanych przy drogach, szlakach turystycznych, w pobliżu zabudowań, obiektów turystycznych, linii energetycznych, itp., stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia

Zgodnie z oceną Zespołu Ochrony Lasu (według potrzeb)

Obszar Parku

4

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach i młodnikach (o charakterze czyszczeń):

95,37 ha

 

 

1) zabiegi w uprawach (o charakterze czyszczeń wczesnych),

35,68 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 109a,d, 113a, 189i,h, 191a, 192c,i, 196c, 197d,g, 198a, 199b,g, 201a, 204g, 254k, 255g, 258b, 262a.

 

 

 

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 93g, 135c, 144a, 173c, 400b,d.

 

 

 

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 19j, 41i, 62b, 268m

 

2) zabiegi w młodnikach (o charakterze czyszczeń późnych)

59,69 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 185l, 201l, 227a, 255c, 277i, 297a,o, 301x, 345c,d, 362y, 363g, 389n, 412a, 415jx, hx, 418d, 419d,i.

 

 

 

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 53h, 77dx,hx, 134h, 204h, 306h, 332m, 336c, 338f, 348hx, 354b,n, 355hx,ix, 368i, 369l,k, 370a,ax, 372k, 375b,d, 384s,w, 385fk,gx, 386g, 387j.

 

 

 

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 268m, 275f,g, 276d, 277f, 293g, 297y, 333w,y,ax,dx, 348a,d

5

Zalesienia nabytych gruntów rolnych (zalesienia na gruntach porolnych)

1,76 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 307c,d,f.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddział – 367kx, wieś Miszory dz. nr 51, 52

 

6

Dosadzanie pożądanych dla danego siedliska gatunków drzew (dolesienia luk)

0,54 ha

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 273o, 274o, 369j, wieś Rybitew dz. nr 4

7

Zalesienia nabytych gruntów rolnych w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

20,00 ha

Obszar całego Parku – szczegółowa lokalizacja po realizacji wykupu gruntów zależna od oceny eksperta

8

Podsadzenia hodowlane luk w drzewostanach po usunięciu czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) i dębu czerwonego (Quercus rubra)

4,00 ha

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 113a, 189h,i, 192i

9

Dosadzanie pożądanych gatunków drzew w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki i uzupełnienia)

0,73 ha

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 59a, 73c, 348s,t, wieś Gorzewnica działka nr 29.

2. Obręb Ochronny Laski, wieś Truskawka dz. nr 138

10

Wykonanie dolesień wspierających naturalną sukcesję na nabytych gruntach w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

80,00 ha

Obszar Parku

11

Użytkowanie istniejących plantacji świerkowych (Picea abies)

2,71 ha

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 77w, wieś Kromnów dz. nr 279.

2. Obręb Ochronny Laski, oddziały –26f,j, 37b

12

Odnowienie plantacji świerkowej (Picea abies)

0,10 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział – 26b

13

Zabezpieczanie mechaniczne modrzewia (Larix decidua) i cisa (Taxus baccata),w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne przez palikowanie

155 sztuk

Obszar Parku

14

Palikowanie modrzewia i cennych gatunków drzew przy zalesianiu i dolesianiu gruntów rolnych w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+: „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

Według potrzeb, po określeniu siedliska

Obszar Parku

15

Konserwacja ogrodzeń zabezpieczających uprawy i odnowienia leśne przed jeleniowatymi

Według potrzeb

Obszar Parku

16

Wzbogacanie składu gatunkowego granicy polno-leśnej

0,03 ha

Obręb Ochronny Kampinos, wieś Zamość, dz. nr 228

17

Wprowadzanie podszytów

0,25 ha

Obręb Ochronny Kromnów, oddział – 166h

18

Zbiór nasion i owoców z rodzimych drzew i krzewów

Według potrzeb

Obszar Parku

19

Wykaszanie roślin zielnych na powierzchni upraw leśnych

13,48 ha

 

20

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny (Pinus syfoestris) na stałych partiach kontrolnych, w celu oceny zagrożenia spowodowanego przez szkodniki liściożerne, w szczególności:

1) strzygonia choinówka
(Panolis flammea),

2) poproch cetyniak
(Bupalus piniaria),

3) siwiotek borowiec
(Hyloicus pinastri),

4) barczatka sosnówka
(Dendrolimus pini),

5) osnuja gwiaździsta
(Acantholyda posticalis),

6) gatunków z rodziny borecznikowatych
(Diprionidae)

501 prób

Obszar Parku

21

Prognozowanie występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha) – wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych)

51 sztuk

 

22

Wycinanie i wyrywanie, a w wyjątkowych przypadkach zwalczanie chemiczne obcych gatunków roślin:

1) czeremchy amerykańskiej
(Prunus serotina),

2) robinii akacjowej
(Robinia psudoacacja),

3) dębu czerwonego
(Quercus rubra),

4) klonu jesionolistnego
(Acer negundo),

5) sosny Banksa
(Pinus banksiana)

Około 750,00 ha

Obszar Parku

23

Ograniczenie liczebności sarny (Capreolus capreolus) zgonie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk, w tym 45 kozłów, 40 kóz, 15 koźlaków

Obszar Parku

24

Ograniczenie liczebności jelenia (Cervus elpahus) zgonie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

25 sztuk, w tym 10 byków, 10 łań, 5 cielaków

 

25

Ograniczenie liczebności dzika (Sus scrofa) zgonie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych

400 sztuk –struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku

 

26

Ograniczenie liczebności lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes pryconoides), norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) zgonie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków

Bez ograniczeń

 

27

Łagodzenie wpływu ekstremalnych warunków pogodowych na zwierzynę poprzez:

1) wykładanie lizawek dla zwierząt,

2) pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych,

3) udostępnianie runa – częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej,

4) dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadku masowego zagrożenia życia zwierząt,

5) oczyszczanie poboczy dróg w celu poprawienia widoczności wybiegającej zwierzyny

Według potrzeb

Obszar Parku

28

Konserwacja słupków granicznych

Według potrzeb

Obszar Parku

29

Konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja)

5,77 km

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 297m, 304y, 308d, 316x, 334t, 372o, 373dx, 411c, 419a.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 229z.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały 111Am, 134As, 306a, y, lx, mx, ox, sx, tx, wx, 307cx, 308k, bx, kx, tx, 309 cx, 310i, n, w, x, y, cx, dx, gx, kx, nx, rx, wx, xx, zx, 311m, l, o, 312d, g, h, k, n, 313c, d, f, g, 314g, 333w, dx, gx, ix, 339a, b, m, 341d, i, l, m

30

Konserwacja punktów czerpania wody

2 punkty

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 323i.

2. Obręb Ochronny Laski, oddział 26k

31

Utrzymanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych – konserwacja

79 km

Obszar Parku

32

Remont istniejących dojazdów pożarowych poprzez utwardzenie gruntu płytami typu JOMB

Około 5 km

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 81a, 89g, i, 99g, i, 103b, 123b, 124h, 140b, 156a, 158a, 179a, 186a, 187k, 256a, 330t, 349r, 370m, p, t, 375j, 376c, 377bx, 382m, 384f, 385 dz. 75, 76, 411a, 413a, b, d, 414b.

2. Obręb Ochronnym Kromnów, oddziały – 6k, 13g, i, 28a, c, d, 39f, 59a, b, 60a, 61b, 67a, 68b, 79b, 117d, 136a, f, 146b, c, 150a, d, 160i, 168a, 183i, 188f, 189a, 192h, 204a, 205a, 229w, 281c, 365d, 370m, 371b.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 21Ab, d, f, 61k, 64a, 76d, i, 78f, 88a, b, 105b, 107c, 124a, 127d, 128d, 129c, 138a, 142a, 143a, 144b, 148c, 150a, 155a, 159h, j, 160a, 165a, 170b, 176a, b, d, 178l, m, n, 179a, 180a, f, 181a, c, 182b, 234b, 235a, b, 261f, 262h, 343r, y

33

Stabilizacja dojazdów pożarowych – zasypywanie dołów kruszywem naturalnym

Według potrzeb

Obszar Parku

34

Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce drewna

64,38 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 129f, 199a, 219d, 281bx, cx, 337a, 339l, m, 355b, i, 360z, 369l, 370a, 371f, 372c, d, f, 4191, 449g.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 16i, 17i, 31a, b, 22b, 37f, 57c, 60b, 62c, 82h, 116a, 123a, 215f, 229w, 350s, 357w, 361bx, 368ox, 375b, d, h, 377k, 386g.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 43b, 45i, 64b, 89c, 112a, 134Ak, i, 146d, 166a, 169c, d, 192a, 193d, 194l, o, 203n, 209h, i, 210b, 217a, d, g, h, i, j, k, l, m, 227i, j, 257g, 312y, z, 326p, 333c, 334a, 342d, f, 348b, f, 352g, h

35

Usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej spod linii energetycznych i wokół transformatorów

Według potrzeb

Obszar Parku

 

36

1. Naprawa i wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu.

2. Oznakowanie dojazdów pożarowych

 

 

37

Ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu

Według potrzeb

38

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku

7 wież, zależnie od zagrożenia

39

Odkrzaczanie wrzosowiska w ramach realizacji zadań projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – „Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim Parku Narodowym”

1000 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział 334h, j, k

40

Wykaszanie luk w drzewostanach w ramach realizacji zadań projektu ze środków EFRR w ramach POIiŚ –„Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim Parku Narodowym”

10,00 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział 334k

41

Naprawa nawierzchni dróg gospodarczych

Według potrzeb

Obszar Parku

42

Ochrona muraw napiaskowych poprzez usuwanie podrostu drzew i krzewów i nadmiaru warstwy mszystej

0,10 ha

Według potrzeb

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 188,

2. Inne miejsca występowania

43

Wycinanie lub karczowanie (w zależności od ekologii gatunku) wybranych pojedynczych stanowiskach obcych zielnych gatunków roślin (wielokrotnie powtarzane w sezonie):

1) kolczurka klapowana
(Echinocystis lobata),

2) niecierpek gruczołowaty
(Impatiens glandulifera),

3) niecierpek drobnokwiatowy
(Impatiens parviflora),

4) rdestowiec japoński (Reynoutria japonica),

5) nawłoć olbrzymia (Solidago gigantea),

6) nawłoć kanadyjska
(S. canadensis)

0,5 ha, według potrzeb

Obszar Parku

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona cennych płatów siedlisk dogodnych dla rozwoju rzadkich gatunków motyli, poprzez:

1) wykaszanie łąk,

2) usuwanie pokosu,

3) stogowanie siana w ramach realizacji zadań projektu ze środków EFRR w ramach POIiŚ – „Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim Parku Narodowym”

67,00 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 420d,f.

2 Obręb Ochronny Laski, oddziały – 115d, k, 198k, 227f, 228h, 135n, 309k, 334m

2

Budowa kładki drewnianej na ścieżce edukacyjnej „Wokół Opalenia”, w celu ograniczenia wydeptywania siedlisk rzadkich gatunków motyli, w ramach realizacji zadań projektu ze środków EFRR w ramach POIiŚ –„Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim Parku Narodowym”

310 m

Obręb Ochronny Laski, oddział 198k

3

Odkrzaczanie i koszenie łąk oraz usuwanie pokosu w celu ochrony cennych płatów łąk wilgotnych i zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (siedlisko przyrodnicze z załącznika I dyrektywy 92/43/EWG) i gatunków z nimi związanych, w tym:

1) pełnika europejskiego (Trollius europaeus),

2) goździka pysznego (Dianthus superbus),

3) goryczki wąskolistnej (Gentiana pneumonanthe),

4) kosaćca syberyjskiego (Iris sibirica),

5) staroduba łąkowego (Ostericum palustre) (gatunek z załącznika II dyrektywy 92/43/EWG)

5,00 ha

Według potrzeb

1. Obręb Ochronny Laski, oddział 320, 376, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 420.

2. W innych miejscach występowania

4

Wycinanie lub karczowanie (w zależności od ekologii gatunku) wybranych pojedynczych stanowiskach obcych zielnych gatunków roślin (wielokrotnie powtarzane w sezonie):

1) kolczurka klapowana
(Echinocystis lobata),

2) niecierpek gruczołowaty
(Impatiens glandulifera),

3) niecierpek drobnokwiatowy
(Impatiens parviflora),

4) rdestowiec japoński
(Reynoutria japonica),

5) nawłoć olbrzymia (Solidago gigantea),

6) nawłoć kanadyjska (S. canadensis)

1,5 ha, według potrzeb

Obszar Parku

5

Koszenie łąk i usuwanie pokosu w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz NFOŚiGW –„Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

62,44 ha

Obszar Parku

 

6

Odkrzaczanie powierzchni łąk w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz NFOŚiGW – „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

30,00 ha

Obszar Parku

7

Koszenie i odkrzaczanie łąk w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”

Około 40 ha

1. Kompleks „Sieraków” Obwód Ochronny Sieraków: wieś Sieraków oddział 320s, x, część działek nr ewidencyjny – 312/3, 316/3, 318, 473.

2. Kompleks „Aleksandrów” Obwód Ochronny Dąbrówka i Obwód Ochronny Wiersze, wieś Aleksandrów działki nr – 26, 27, 49, 50 i 108.

3. Kompleks „Dąbrówka” Obwód Ochronny Dąbrówka – wieś Dąbrówka, oddziały – 290l, n, o, 318a, f, g, działki nr – 40, 44, 48, 88, 98/1, 100.

4. Kompleks „Sowia Wola” Obwód Ochronny Dąbrówka, wieś Sowia Wola, oddziały – 289b, c, h, i, j, m, n, działki nr – 4, 17, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 50, 52, 58, 59.

5. Kompleks „Górki” Obwód Ochronny Wilków, wieś Górki Kampinoskie, oddziały – 332a, c, f, g, h, i, j, k, l, działki nr – 196, 204.

6. Kompleks „Famułki Brochowskie” Obwód Ochronny Przyćmień, wieś Famułki Brochowskie działka nr 216.

7. Kompleks „Wiejca” Obwód Ochronny Zamczysko, wieś Wiejca, oddział 358h, 359c

8

Zapobieganie naturalnemu pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin (sukcesji) przez wykaszanie krzewów i odrośli

3,32 ha

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 172f, 204t, 204r, 389a

9

Koszenie łąk przez miejscowych rolników, na terenach bezpośrednio przyległych do użytkowanych przez nich gruntów w ramach zbioru traw

28,00 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddział 275cx, 355s,

2) wieś Aleksandrów dz. nr 45,

3) wieś Kiścinne dz. nr 88/2.

2. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 19h, i, j, k, l, 302c, f, g, j

2) wieś Cisowe dz. nr 7, 23, 56, 81,

3) wieś Górki dz. nr 121, 128, 288,

4) wieś Zamość dz. nr 52.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 306bx, zx, 307b, w, x, y, bx, dx, gx, fx, d, w, 308dx, 309w, y, gx, 310p, 313i, l

10

Użytkowanie gruntów rolnych przez miejscowych rolników w ramach umów dzierżawy

82,00 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały – 170g, 219i, f, j, 288b, 298b, t, dx, dy, 304x, y, bx, cx, fx, 325l, o, s, x, y, z,

2) wieś Górki część dz. nr 381/3,

3) wieś Famułki Brochowskie część dz. 283,

4) wieś Roztoka część dz. 21/1.

2. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 20j, k, 216a, b, c, f, l, 273n, 291ax, cx, 292d, o, 297l, 299c, d, fx, 300c, 301a, c, 302c, f, g, i, l, 304g, 306a, 325cx, gx, 328m, 355dx, fx, 410l, 412b, c, d, f, g, h, i, j, 419c, k,

2) wieś Nowa Dąbrowa dz. nr 67/1,

3) wieś Górki część dz. nr 145, 172, 319, 194,

4) wieś Kromnów dz. 283/1.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 115c, 310w, hx, by, 312c, i, j, 323t, ax, 324y, lx 325t, w, x, y, cx, mx, rx, tx, 345c

 

11

Zachowanie ekosystemów otwartych w ramach dzierżaw rolnośrodowiskowych przez:

1) usuwanie krzewów,

2) koszenie,

3) usuwanie pokosu

639,84 ha

1. Tereny łąkowe przeznaczone pod wieloletnią dzierżawę (5 lat) – w ramach umów dzierżawy dla osób uczestniczących w programach rolno-środowiskowych.

2. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały – 59a, b, 170h, 212c, 245d, f, 275b, o, ax, dx, fx, 284a, b, 295c, 310a, b, 311j, 312b, c, d, f, g, 313a, b, c, 314a, b, c, 317a, 320a, 322h, 324g, h, i, j, l, m, n, 325c, d, f, g, h, i, k, l, m, n, p, r, w, ax, 326a, b, c, d, f, g, h, 328c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 331a, b, 333a, b, c, 334a, b, c, d, o, 335a, b, c, d, f, h, k, 336a, b, c, f, 342a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 343a, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 361c, d, f, 362c, f, g, h, 364c, i, j, k, 366m, 368w, 390a, b, c, 391a, 392a, 393a, b, g, h, i, 394a, 396l, i, k, 398p, 399i, 400a, d, i, k, o, 401c, g, 402d, 403c, f, 404d, 405b, j, k, l, p, 406d, r, x, cx, dx, fx, hx, 407f, 408b, i, p, 409b, d, i, m, n, 425b, c, 452d, g, h,

2) wieś Górki, cz. dz. nr 339,

3) wieś Famułki Brochowskie dz. nr – 60, 68, 72, 78 cz., 84 cz., 90, 98, 101, 113, 152, 157 cz., 159 cz., 160, 161, 162, 165, 181 cz., 182, 192, cz. 283, 376 cz.,

4) wieś Kiścinne-Krogulec, część dz. nr 86.

5) wieś Lasocin dz. 342, 354, cz. dz. nr 247, 341

6) wieś Zaborówek, dz. 455, cz. dz. nr – 331, 333, 334, 335, 337, 339, 344, 355, 362, 366, 393, 396, 398, 422, 424.

3. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 322p, 324o, 325i, r, y, z, cx, 326o, r, s, ax, bx, 327d, f, g, h, i, 328o, p, 369r, ax, 381y, z, 384d, f, g, h, i, n, o, p, r, t, 393a, b, c, g, f, i, j, l, m, o, p, s, t, 398l, m, n, o,

2) wieś Famułki Brochowskie dz. nr – 2 cz., 4 cz., 13 cz., 19 cz., 25 cz., 30 cz., 40, 47 cz., 53,

3) wieś Famułki Królewskie dz. nr – 207 cz., 254 cz.,

4) Nowa Dąbrowa dz. nr – 3 cz., 9 cz., 13 cz., 27 cz., 34/2 cz., 41, 48, 60/1, 62, 63/1, 69, 70/1, 160/1, 168, 170/1 cz., 182,

5) wieś Władysławów dz. nr – 67 cz., 79 cz.

4. Obręb Ochronny Laski:

1) oddziały – 309g, ax, 310b, c, j,

2) wieś Janówek działki nr 35, 84

12

Kontrola gatunków inwazyjnych w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) –„Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

200,00 ha

Obszar Parku

13

Nabywanie gruntów prywatnych położonych w granicach Parku w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz NFOŚiGW –„Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

27,00 ha

Obszar Parku

 

14

Nabywanie gruntów prywatnych położonych w granicach Parku w ramach realizacji zadań projektu ze źródła EFRR (POIiŚ) „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”

Około 25 ha

Obszar Parku

15

Rozebranie 18 gospodarstw zabudowanych w ramach realizacji zadań projektu ze źródła LIFE+ oraz NFOŚiGW – „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

18 gospodarstw

1. Wieś Dąbrówka dz. ewid. nr 12.

2. Wieś Famułki Królewskie dz. ewid. nr 170/1 .

3. Wieś Famułki Królewskie dz. ewid. nr 170/2.

4. Wieś Gorzewnica dz. ewid. nr 3/2.

5. Wieś Górki dz. ewid. nr 63.

6. Wieś Granica dz. ewid. nr 67.

7. Wieś Kiścinne-Krogulec dz. ewid. nr 94.

8. Wieś Lasocin dz. ewid. nr 249.

9. Wieś Łubiec dz. ewid. nr 7.

10. Wieś Mariew dz. ewid. nr 15.

11. Wieś Mariew dz. ewid. nr 62/2.

12. Wieś Nowa Dąbrowa dz. ewid. nr 50/1.

13. Wieś Roztoka dz. ewid. nr 9.

14. Wieś Sowia Wola Fol. dz. ewid. nr 52.

15. Wieś Stara Dąbrowa dz. ewid. nr 182.

16. Wieś Wólka dz. ewid. nr 22/1.

17. Wieś Zamość dz. ewid. nr 244.

18. Wieś Nowa Dąbrowa dz. ewid. nr 32

16

Rozebranie 3 gospodarstw zabudowanych, wykupionych z EFRR (POIiŚ) z projektu „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”

3 gospodarstwa

Obszar Parku

17

1. Ograniczenie liczebności dzika (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.

2. Zabezpieczanie pól środkami zapachowymi.

3. Grodzenie

400 sztuk struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku

Obszar Parku

18

Ograniczenie liczebności sarny (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk, w tym 45 kozłów, 40 kóz, 15 koźlaków

 

19

Ograniczenie liczebności jelenia(Cervus elpahus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

25 sztuk, w tym 10 byków, 10 łań, 5 cielaków

 

20

Ograniczenie liczebności lisa
(Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes pryconoides), norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie, w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków

Bez ograniczeń

21

dwukrotne koszenie roślinności zielnej i usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej VI–X) wewnątrz oraz na zewnątrz ogródka meteorologicznego

Około 1 ha

Obręb Ochronny Kampinos, Obwód Ochronny Kampinos, oddział 172Af

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Spowalnianie odpływu wód powierzchniowych.

2. Zwiększanie małej retencji.

3. Zasypywanie zbędnych odcinków rowów melioracyjnych.

4. Uzupełnienie wypłukanej przez wodę ziemi (z przetamowań i wałów ziemnych).

5. Remont drewnianych przegród.

6. Naprawa innych uszkodzeń w istniejących przetamowaniach

Według potrzeb

Obszar Parku

2

Przyspieszanie odpływu wód powierzchniowych w przypadku wyjątkowo wysokich, długo utrzymujących się stanów wysokich wód powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia

Według potrzeb

Obszar Parku

3

Utrzymanie i prowadzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych

39 punktów pomiaru (piezometrów)

Obszar Parku

4

Utrzymanie i prowadzenie monitoringu pogody

1. 3 punkty meteorologiczne.

2. 5 punktów opadowych

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 172A, 205, 275.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 276, 419.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 2, 206, 333

5

Renaturalizacja stosunków wodnych w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu różnorodności biologicznej oraz zachowania i poprawy stanu zjawisk zależnych od wód

Według potrzeb

Obszar Parku

6

Modernizacja grobli przeciwpowodziowej w Sadowej w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 900 m

Obręb Ochronny Laski, oddziały 34, 35, 36

7

Likwidacja rowów melioracyjnych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 800 m

Obręb Ochronny Kampinos, Obwód Ochronny Grabina

 

D. Ochrona przyrody nieożywionej, gleb, walorów widokowych oraz obszaru Parku przed penetracją ludzką

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Przeciwdziałanie osuwaniu się wydm

Naprawa 30 drewnianych płotków przeciwerozyjnych

Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –136–138, 178–183, 184–188

2

Ochrona i kształtowanie walorów widokowych – ogławianie wierzb

20 sztuk wierzb

Obręb Ochronny Kromnów, oddział –376l, 387j, 388a

3

Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką:

1) konserwacja istniejących szlabanów,

2) ustawianie ogrodzeń i „barier”

Według potrzeb

Obszar Parku

4

1. Ochrona obszarów Parku przed nadmiernym ruchem turystycznym.

2. Bieżąca naprawa, konserwacja, odbudowa i budowa infrastruktury turystycznej

Według potrzeb

Obszar Parku

5

Konserwacja leśnych mogił z okresu II Wojny Światowej

Według potrzeb

 

6

Konserwacja cmentarzy z okresu II Wojny Światowej – zadanie realizowane we współpracy z Wojewodą Mazowieckim, okolicznymi gminami i parafiami

1. Cmentarz – Mauzoleum i Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry, oddział –123a.

2. Cmentarze wojenne w:

1) Wierszach, dz. ew. nr 118

2) Laskach, oddział 210c

3) Granicy, oddział 173f

4) Wiktorowie, oddział 298g

7

Konserwacja miejsca pochówku Żydów

Obręb Ochronny Kampinos, oddział –354ox

8

1. Uporządkowanie cmentarza kolonistów niemieckich, konserwacja i opieka nad cmentarzem.

2. Odkrzaczenie oraz inne czynności według wskazań Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Według potrzeb

Obręb Ochronny Laski, oddział 2f

9

1. Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką.

2. Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystyki konnej

Według potrzeb

Obszar Parku

10

Konserwacja i ochrona na terenie wykupionych nieruchomości:

1) kapliczek,

2) krzyży przydrożnych,

3) tablic pamiątkowych,

4) pomników

Według potrzeb

 

11

1. Opieka nad cmentarzami kolonistów „olenderskich”.

2. Budowa ogrodzeń.

3. Usunięcie krzewów.

4. Ustawianie tablic informacyjnych

1. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –367dx, 391m.

2. Obręb Ochronny Kampinos działka nr 2 we wsi Karolinów

12

Opieka nad Sosną Powstańców 1863 r.

Obręb Ochronny Kampinos, oddział – 82d

 

E. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Monitoring zbiorowisk roślinnych:

1) muraw szczotlichowych Spergulo vernalis-Corynephoretum canescentis,

2) muraw piaskowych, w tym Sileno otitis-Festucetum,

3) torfowisk wysokich, w tym Sphagnetum magellanici,

4) borów suchych Cladonio-Pinetum,

5) borów świeżych Peucedano-Pinetum,

6) borów wilgotnych Molinio (caeruleae)-Pinetum,

7) borów bagiennych Vaccinio uliginosi-Pinetum,

8) borów mieszanych, w tym Ouerco roboris-Pinetum,

9) dąbrów świetlistych Potentillo albae-Quercetum petraeae

Według potrzeb

Obszar Parku

2

Monitoring wybranych szczególnie cennych gatunków roślin

3

Monitoring restytuowanej populacji cisa pospolitego (Taxus baccata)

4

Inwentaryzacja grzybów, w tym zbiór owocników do dokumentacji i oznaczenia

5

Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych

6

Inwentaryzacja roślinności wodnej i nadwodnej

7

Monitoring:

1) muchołówki małej (Ficedula parva),

2) ptaków szponiastych,

3) bociana czarnego (Ciconia nigra),

4) żurawia (Grus grus),

5) derkacza (Crex crex)

8

Budowa ścieżek edukacyjnych

9

Inwentaryzacja pachnicy dębowej (Osmoderma eremita), zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus) i chrząszczy saproksylicznych

10

Monitoring populacji motyli, roślin pokarmowych larw motyli oraz ptaków, będących docelowymi gatunkami ochrony w ramach realizacji zadań projektu finansowanego w ramach funduszy EFRR w ramach POIiŚ – „Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Parku”

11

Modernizacja i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ścieżki edukacyjnej „Do Leśnego Ogródka Botanicznego”

12

Monitoring przyrodniczy

Według potrzeb

Obszar Parku

13

Monitoring stanów wód powierzchniowych i podziemnych

56 piezometrów,
20 punktów wodowskazowych

Obszar Parku

14

Monitoring wpływu działań podjętych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Według potrzeb

Obszar Parku

 

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku

Według możliwości

Obszar Parku

2

Produkcja materiału sadzeniowego

3,08 ha

Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku

3

Propagowanie sadzenia gatunków rodzimych drzew i krzewów przy gospodarstwach prywatnych (i szerzej –w otulinie Parku)

Według możliwości

Obszar Parku

4

Zwalczanie chemiczne i biologiczne chorób grzybowych materiału sadzeniowego

0,215 ha

Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku

5

Kontrolne poszukiwania owadów w glebie

Według potrzeb

Grunty rolne do zalesień i Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku

6

Ograniczenie liczebności sarny (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk, w tym 45 kozłów, 40 kóz, 15 koźlaków

Obszar Parku

7

Ograniczenie liczebności jelenia (Cervus elaphus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

25 sztuk, w tym 10 byków, 10 łań, 5 cielaków

 

8

Ograniczenie liczebności dzika (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych

400 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku

 

9

Ograniczenie liczebności lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes pryconoides), norki amerykańskiej (Mustela vision), szopa pracza (Procyon lotor) zgonie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków

Bez ograniczeń

 

10

Ochrona przeciwpożarowa:

1) konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja),

2,82 km

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały – 152a, 157h, 172Ar, 253p, 366f, 368h,

2) wieś Korfowe działka nr 77.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –84k, 180f, 420a.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 81b, 194f,g,i,j

2) konserwacja punktów czerpania wody,

1 sztuka

Obręb Ochronny Laski, oddział – 369b

3) utrzymanie przejezdności 20 dojazdów pożarowych – konserwacja,

2,5 km

Obszar Parku

4) usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów,

5) usuwanie zbędnych przewodów energetycznych, słupów energetycznych i telekomunikacyjnych,

6) naprawa i wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu,

7) oznakowanie dojazdów pożarowych,

8) ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu,

9) prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku

Według potrzeb

 

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku

Według możliwości

Obszar Parku

2

1. Ograniczenie liczebności dzika (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.

2. Zabezpieczanie pól środkami zapachowymi oraz przez grodzenie

400 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku

Obszar Parku

3

Ograniczenie liczebności sarny (Capreolus capreolus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych

100 sztuk, w tym 45 kozłów, 40 kóz, 15 koźlaków

 

4

Ograniczenie liczebności osobników z gatunku jeleń (Cervus elpahus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych

25 sztuk, w tym 10 byków, 10 łań, 5 cielaków

 

5

Ochrona ptaków i drobnych ssaków przez ograniczenie liczebności:

1) lisa (Vulpes vulpes),

2) jenota (Nyctereutes procyonoides),

3) norki amerykańskiej (Mustela vision),

4) szopa pracza (Procyon lotor),

5) bażanta (Phasianus colchicus)

zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Bez ograniczeń

 

6

Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych

1 punkt pomiarowy (piezometr)

Obręb Ochronny Kromnów, oddział 420

7

Użytkowanie terenów rolnych

20,48 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddział 219f,

2) wieś Lasocin działki nr 21, 22.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddział 419k.

3. Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach (OHŻ), oddział 1a, 3b,c,d,f,g,h,i,j

8

Wykup gruntów w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

120 ha

Obszar Parku

9

Koszenie inicjujące łąk w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

 

Obręb Kampinos, obręb ewidencyjny Brochów Łąki, grunty wsi Łubiec i Kępiaste

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Utrzymanie ziemnego zbiornika retencyjno-infiltrującego, pełniącego również funkcję gromadzenia części oczyszczonych wód pościekowych z oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”

1,71 ha

Obręb Ochronny Laski, oddział 222a

2

Renaturalizacja stosunków wodnych w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu różnorodności biologicznej oraz zachowania i poprawy stanu zjawisk zależnych od wód, w tym konserwacja kanałów melrioracyjnych – nakaz płatniczy Spółki Wodnej w Starych Babicach – powierzchnia gruntu Parku w zasięgu urządzeń melioracyjnych

Według potrzeb

Obszar Parku

9,80 ha

3

Ogroblowanie kanałów podstawowych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 7,6 km

Obręb Kromnów, obręb ewidencyjny Brochów Łąki, grunty wsi Łubiec i Kępiaste

4

Budowa piętrzeń na kanałach w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 40 progów

Obszar Parku

5

widacja rowów melioracyjnych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

Około 2,5 km

Obręb Kampinos, obręb ewidencyjny Brochów Łąki

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Konserwacja i ochrona cmentarzy z okresu II Wojny Światowej

Według potrzeb

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały –210c,298g, działka nr 118.

2. Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173f

2

Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowych i pomników

 

Obszar Parku

3

Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką:

1) bieżąca konserwacja, naprawa, odbudowa i budowa infrastruktury turystycznej, odnowienie oznakowania szlaków turystycznych, zmiana przebiegu szlaków, wytyczenie szlaków łącznikowych,

Według potrzeb

Obszar Parku

2) modernizacja parkingów, budowa infrastruktury towarzyszącej,

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 3d, 135t, 227b, 208h, 326n.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały –67b,84k

3) wytyczenie i wyznakowanie szlaków turystyki konnej,

Obszar Parku

4) wytyczenie i wyznakowanie szlaku do Zbiornika Mokre Łąki

Obręb Ochronny Laski, oddziały – 223, 224, 225

4

1. Aleja III Tysiąclecia – konserwacja i utrzymanie obiektu.

2. Sadzenie kolejnych dębów

1 obiekt

Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny w Granicy

5

1. Kompleksowa modernizacja i adaptacja do celów edukacji kompleksu budynków na terenie Ośrodka Dydaktyczno – Muzealnego w Granicy, w tym budynków zabytkowych (siedziba Obrębu Ochronnego Kampinos i Muzeum Puszczy Kampinoskiej).

2. Edukacyjne zagospodarowanie terenu

6

Ochrona obszaru Parku przed nadmiernym ruchem turystycznym, poprzez modernizację istniejącego parkingu, urządzenie terenów rekreacyjnych oraz budowę wiaty wielofunkcyjnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki

1 obiekt

Obręb Ochronny Kampinos, oddziały –172Aw,x, 366i

7

Ochrona obszarów Parku przed nadmiernym ruchem turystycznym, przez modernizację

istniejącego parkingu i zagospodarowanie polany wypoczynkowej oraz urządzenie ścieżki edukacyjnej

1 obiekt

Obręb Ochronny Laski, oddział – 188a,h, i,l, 186a

8

1. Upowszechnianie wiedzy o Parku, wiedzy przyrodniczej, ekologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju, poprzez działania edukacyjne i informacyjne:

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych, ośrodków edukacyjnych i punktów informacyjnych,

2) organizacja wydarzeń edukacyjnych (festiwale, szkolenia, warsztaty, konkursy, wernisaże, wystawy, festyny, kampanie informacyjne i promocyjne).

2. Działalność wydawnicza.

3. Komunikacja społeczna.

4. Sympozja.

5. Seminaria, konferencje

Według potrzeb

1. Centrum Edukacji w Izabelinie.

2. Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny w Granicy.

3. OHŻ.

4. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrody „Kampinos” w Granicy.

5. Obszar Parku

9

1. Ochrona elementów dawnych fortyfikacji.

2. Zabezpieczenie przed niekontrolowaną penetracją

4 obiekty

1. Fort V Dębina.

2. Fort VII Cybulice.

3. Prochownie Generała Zajączka.

4. Grochalskie Piachy

10

1. Prowadzenie Muzeum Puszczy Kampinoskiej.

2. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów

1 obiekt

Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny w Granicy

11

1. Prowadzenie Centrum Edukacji w Izabelinie.

2. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów ekspozycji stałej „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”

1 obiekt

Centrum Edukacji w Izabelinie

12

Rozbudowa infrastruktury terenowej, poprzez zagospodarowanie modelu wydmy i urządzenie ogródka roślinności puszczańskiej

1 obiekt

1.Centrum Edukacji w Izabelinie.

2. Obręb Ochronny Laski, oddział – 209d, 209f

13

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, poprzez:

1) likwidację nielegalnych składowisk,

2) wymianę pokryć dachowych na nowe w obiektach stanowiących własność Parku

Według możliwości

Obszar Parku

14

Wykonanie audytów energetycznych i termomodernizacja budynków mieszkalnych i gospodarczych Parku

15

Rozbiórka obiektów budowlanych, zbędnych dla realizacji zadań ochronnych, na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Parku

16

Rozbiórka obiektów budowlanych w ramach realizacji zadań projektów:

1) „Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”, w ramach LIFE+,

2) „Ochrona gatunków i siedlisk w Parku –obszarze Natura 2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, ze środków EFRR, w ramach POIiŚ

20 gospodarstw

Obszar Parku

17

Rozbiórka masztów o konstrukcji stalowej zbędnych do realizacji zadań ochronnych

Według możliwości

1. Famułki oddział – 204l.

2. Truskaw oddział – 268l.

3. Rybitew oddział – 6p

18

1. Budowa parkingów turystycznych – leśnych.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej

7 sztuk

1. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 2l, 135t, 188i,208h, 227b.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 67b, 84k

 

19

Prowadzenie Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

1 obiekt

Stacja Bazowa „Kampinos”

20

Powadzenie monitoringu siedlisk

Według możliwości

Obszar Parku

21

Remont mostu drewnianego

1 obiekt

Obręb Ochronny Kampinos, oddział – 184a,b

22

Sprzątanie i wywóz odpadów

Według potrzeb

Obszar Parku

23

Instalacja automatycznej stacji meteorologicznej dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej

1 komplet

Siedziba dyrekcji Parku (oddział 209z)

24

Budowa masztów metalowych stacji bazowych łączności radiowej

2 sztuki

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddział –271j.

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddział – 301, działka nr 105

25

Budowa masztów łączności wewnętrznej sieci informatycznej Parku o konstrukcji metalowej wraz z systemem przesyłu

2 zestawy

1. Obwód Ochronny Wiersze dz. ew. 80.

2. Obwód Ochronny Dąbrówka dz. ew. 105

26

Monitoring zbiorowisk roślinnych:

Według potrzeb

Obszar Parku

1) muraw szczotlichowych Spergulo vernalis-Corynephoretum canescentis,

2) muraw piaskowych, w tym Sileno otitis-Festucetum,

3) torfowisk wysokich, w tym Sphagnetum magellanici,

4) borów suchych Cladonio-Pinetum,

5) borów świeżych Peucedano-Pinetum,

6) borów wilgotnych Molinio (caeruleae)-Pinetum,

7) borów bagiennych Vaccinio uliginosi-Pinetum,

8) borów mieszanych, w tym Ouerco roboris-Pinetum,

9) dąbrów świetlistych Potentillo albae-Quercetum petraeae

27

Monitoring wybranych szczególnie cennych gatunków roślin

28

Inwentaryzacja grzybów, w tym zbiór owocników do dokumentacji i oznaczenia

29

Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych

30

Inwentaryzacja roślinności wodnej i nadwodnej

31

Monitoring:

1) muchołówki małej (Ficedula parva),

2) ptaków szponiastych,

3) bociana czarnego (Ciconia nigra),

4) żurawia (Grus grus),

5) derkacza (Crex crex)

32

Monitoring przyrodniczy

Według potrzeb

Obszar Parku

33

Opracowanie projektów budowlanych wraz z pozyskaniem pozwoleń na budowę przetamowań i grobli oraz uzyskanie nowych pozwoleń wodnoprawnych dla jazów na Łasicy podjętych w ramach projektu Life+ Nature ,Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

4 obszary

Obszar Parku

34

Monitoring wpływu działań podjętych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000

„Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084:

Według potrzeb

Obszar Parku

1) fitosocjologiczny,

2) glebowy,

3) stanu ekologicznego wód,

4) hydrologiczny,

5) chemizmu wody,

6) ornitofauny

35

Inwentaryzacja populacji bobra (Castor fiber) podjętych w ramach projektu Life+ Nature „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” NAT/PL/000084

 

Obszar Parku

 

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów, Ośrodka Hodowli Żubrów Smardzewice sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)

Ochrona ex situ

1. Utrzymanie hodowli gatunków w Gospodarstwie Szkółkarskim w Julinku.

2. Zbiór nasion i wzbogacenie kolekcji o kolejne wybrane gatunki

2

Zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris)

3

Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris)

4

Szałwia łąkowa (Sylvia pratensis)

5

Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)

6

Inne szczególnie cenne gatunki roślin

7

Sasanka otwarta (Pulsatilla patens)

Ochrona in situ, poprzez utrzymanie odpowiednich warunków siedliskowych

Eliminacja podrostu i podszytu, ograniczanie warstwy mszystej w części wydzieleń:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały – 113a, 334r,

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddział – 138b

8

Światłolubne, szczególnie cenne gatunki roślin, w tym:

1) sasanka otwarta (Pulsatilla patens) i leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum) (gatunki z załącznika II dyrektywy 92/43/EWG),

2) goździk piaskowy (Dianthus arenarius)

0,10 ha

 

1. Usuwanie podrostu drzew i krzewów i nadmiaru warstwy mszystej – Obręb Ochronny Kromnów, oddział 188.

Według potrzeb

2. Inne miejsca występowania

9

Światłolubne gatunki roślin szczególnej troski, w tym gatunki restytuowane –szałwia łąkowa (Salvia pratensis) i sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis),

0,10 ha

1. Usuwanie podrostu drzew i krzewów – Obręb Ochronny Kromnów, oddział 372.

Według potrzeb

2. Inne miejsca występowania

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Bezkręgowce chronione na podstawie dyrektywy 92/43/EWG.

Zachowanie miejsc bytowania i rozrodu

1. Zachowanie siedlisk poprzez koszenie i odkrzaczanie łąk.

2. Zapobieganie sukcesji na wrzosowiskach.

2. Gatunki ptaków chronionych na podstawie dyrektywy 2009/147/WE

3. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód w zbiornikach.

4. Pozostawianie drzew z dziuplami, próchniejących i martwych

2

Bezkręgowce:

1) strojniś nadobny (Philaeus chrysops),

Czynna ochrona siedlisk w ramach realizacji zadań projektu finansowanego z funduszy EFRR w ramach POIiŚ – „Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Parku”

1. Odkrzaczanie łąk.

2. Wykaszanie łąk.

3. Odkrzaczanie wrzosowisk

2) przeplatki – aurinia (Euphydryas aurinia),

3) didyma (Melitaea didyma),

4) diamina (Melitaea diamina),

5) modraszki – alkon (Phrngaris alcon),

6) arion (Phrngaris arion),

7) telejus (Phengaris telejus),

8) lelek (Caprimulgus europaeus)

3

1. Bocian czarny (Ciconia nigra).

Ochrona miejsc gniazdowania

Wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd i przestrzeganie zaleceń ochronnych z nimi związanych

2. Bielik (Haliaeetus albicilla).

3. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

4

1. Nietoperze (Chiroptera).

Zachowanie miejsc rozrodu, miejsc lęgowych i bazy pokarmowej

Pozostawianie drzew z dziuplami i martwych

2. Ptaki (w szczególności dziuplaki).

3. Bezkręgowce

5

1. Nietoperze (Chiroptera), w tym gatunki chronione na podstawie dyrektywy 92/43/EWG.

Ochrona nisz bytowania cennych gatunków

Pozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub rekonstrukcja ich części

2. Inne drobne ssaki.

3. Owady

6

Żubr (Bison bonasus)

Hodowla zamknięta w OHŻ

1. Zapewnienie właściwych warunków bytowych hodowanych zwierząt.

2. Opieka weterynaryjna.

3. Sterowanie rozmnażaniem (księgi rodowodowe).

4. Wymiana zwierząt z innymi ośrodkami

7

Ryś (Lynx lynx)

Program reintrodukcji gatunku rozpoczęty w 1992 r.

1. Śledzenie zachowań rysia (Lynx lynx) w naturze.

2. Odłów i leczenie osobników chorych lub osłabionych i ponowne ich uwalnianie.

3. Dopuszczenie kolejnych osobników w celu wzbogacenia puli genowej

8

Bóbr (Castor fiber)

1. Ochrona gatunku reintrodukowanego w 1980 r.

1. Ochrona tam i żeremi.

2. Ograniczenie zabiegów udrażniania cieków wodnych.

2. Zmniejszanie szkód na gruntach stanowiących własność prywatną

3. Budowa urządzeń i wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom w uprawach rolnych na gruntach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

9

Ssaki kopytne

Łagodzenie wpływu ekstremalnie warunków pogodowych

1. Wyłożenie lizawek dla zwierząt w ilości 34 sztuk.

2. Pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych.

3. Udostępnianie runa, poprzez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej oraz dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadkach masowego zagrożenia życia zwierząt

10

1. Sarna (Capreolus capreolus).

Utrzymanie liczebności na poziomie niezagrażającym środowisku

Ograniczenie liczebności sarny, jelenia, dzika zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Dzik (Sus scrofa)

11

1. Lis (Vulpes vulpes).

Obniżenie pogłowia lisa (Vulpes vulpes) i redukcja gatunków obcych

Ograniczenie liczebności lisa, jenota, norki amerykańskiej, szopa pracza, bażanta, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

2. Jenot (Nyctereutes procyonoides).

3. Norka amerykańska (Mustela vision).

4. Szop pracz (Procyon lotor).

5. Bażant (Phasianus colchicus)

12

Lis (Vulpes vulpes)

Ochrona populacji przed wścieklizną

Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt na obszarach objętych ochroną krajobrazową

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Zwierzęta łowne

Łagodzenie wpływu ekstremalnych warunków pogodowych

1. Pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych.

2. Udostępnianie runa poprzez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej.

3. Dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych w przypadkach masowego zagrożenia życia zwierząt

2

1 .Sarna (Capreolus capreolus).

Regulacja liczebności

Ograniczenie liczebności sarny, jelenia, dzika zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Dzik (Sus scrofa)

3

Ryś (Lynx lynx)

Program reintrodukcji rysia rozpoczęty w 1992 r.

1. Siedzenie zachowań osobników w naturze.

2. Odłów.

3. Leczenie osobników chorych lub osłabionych i ponowne ich uwalnianie.

4. Dopuszczenie kolejnych osobników w celu wzbogacenia puli genowej

4

Bóbr (Castor fiber)

1. Ochrona gatunku reintrodukowanego w 1980 r.

1. Ochrona tam i żeremi.

2. Ograniczenie zabiegów udrażniania cieków wodnych.

2. Zmniejszanie szkód na gruntach stanowiących własność prywatną

3. Budowa urządzeń i wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom w uprawach rolnych na gruntach niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

5

1. Jenot (Nyctereutes procyonoides).

Regulacja liczebności

Ograniczenie liczebności jenota, norki amerykańskiej, lisa, bażanta, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

2. Norka amerykańska (Mustela vision).

3. Lis (Vulpes vulpes).

4. Bażant (Phasianus colchicus)

6

Lis (Vuples vuples)

Ochrona populacji przed wścieklizną

Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie

7

1. Nietoperze (Chiroptera).

Ochrona nisz bytowania cennych gatunków

Pozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub rekonstrukcje ich części

2. Inne drobne ssaki.

3. Owady

8

1. Bocian czarny (Ciconia nigra).

Ochrona miejsc gniazdowania

Wyznaczanie i przestrzeganie zaleceń ochronnych w strefach ochronnych wokół gniazd

2. Bielik (Haliaeetus albicilla).

3. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

9

Ptaki (Aves)

1. Zachowanie siedlisk.

Zachowanie terenów otwartych

2. Wzbogacenie bazy pokarmowej w okresie zimowym

Wykładanie karmy dla ptaków w okresie mroźnej zimy w ilości do 150 kg

10

1. Nietoperze (Chiroptera).

Zachowanie miejsc rozrodu, miejsc lęgowych i bazy pokarmowej

Pozostawianie drzew z dziuplami i martwych

2. Ptaki (w szczególności dziuplaki).

3. Bezkręgowce

11

1. Bezkręgowce chronione na podstawie dyrektywy 92/43/EWG.

Zachowanie miejsc bytowania i rozrodu

1. Koszenia i odkrzaczania łąk.

2. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód w zbiornikach.

2. Gatunki ptaków chronione na podstawie dyrektywy 2009/147/WE

3. Pozostawiane drzew z dziuplami, próchniejących i martwych – głównie dąb (Quercus)i lipa (Tilia)

 

Załącznik 4. [OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Obszary ochrony ścisłej

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały o numerach – 4–9, 13–17, 18a,b, 70a–n, 71a–j, 72a–m,o,p, 73a–g, 74a–h, 92m, 93f,g, 94b–j, 137b,c, 138c, 142c,f, 143b–d, 144, 145, 151f–h,j, 161c,f, 162, 165d–g, 166, 167a–n, 168, 169, 170a,b, 171, 172a,b, 181k,m, 210, 211, 215a–c, 216a–j,m–o,s, 217, 238–240, 242, 243a,c,d, 244, 245a–c, 246–248, 249a–c,f,g, 250a–c, 251a,c.

4 636

 

 

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały o numerach –3A, 4, 4A, 5l,m,n, 6n,o, 9–12, 14c,d,f, 15a–i,k, 16a–g, 17a–h, 18a–j, 19a, 25a, 26a–c, 27a–c,f, 47c,d, 48a–f, 95, 96, 97a–d, 140j,k, 141d–j, 142d,–j, 143g–k, 144c–i, 145f,g,i,j, 146b,d,g,i, 147, 161f–j, 162d–j, 163f–j, 164j, 182c, 183–186, 193g–n, 194m–p, 195i–o, 196c–k, 197d–j, 198–202, 203a,h,i, 204f, 206b, 208d, 214c, 215a–c, 232–260.

 

 

 

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały o numerach – 10l–t, 11h,k,m,n,p–s, 17f–i, 24b–d, 25a,b,f–p, 27a–j, 28a–i, 29–31, 32a,b,d–g, 33f,h–j, 34c–f, 35, 36, 37a,i–n, 38i–k, 48a–j, 49–57, 58d–l, 59c–j, 67–74, 75g,h, 77b–f,j,k, 92–101, 102a,d,i–n, 114a,d,f, 116a–g, 117–121, 132b, 133a–c, 134a–c, 135a–h,k,m, 136a–i,l,p, 147c–f,i–l, 148a,d,f,g,i–k, 160d–g, 161f,g, 171a–d,g, 172a–h,j–l, 173a–c,j, 232–234, 269, 2701,p–t, 271

 

2

Obszary ochrony czynnej

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały o numerach – 1–3, 10–12, 18c–k, 19–69, 70o–s, 72k–m, 72n,r–w, 73h–j, 74i–o, 75–82, 83, 84–91, 92a–l, 93a–d, 94a, 95–131, 132a–h,j, 133–136, 137a, 138a,b, 139–141, 142a,b,d, 143a, 146–150, 151a–d,i, 152b–f, 153–156, 157a–g,i,j, 158a–y,ax–cx, 159–160, 161a,b, 163, 164, 165a–c, 166, 170c–j, 172Aa,b,l,n,p,s, 173a–d, 174–178, 178Aa–m, 179, 180, 181a–j,l, 182, 183, 184a–t, 185–198, 199b–i, 200, 201a–j,k–p, 202, 203, 204a–o,w–ax, 205a–d,g–h, 207a–d, 212, 214, 215d, 216k,l,p,r,t,w, 218, 219a–d,h–j, 220, 221a–d,g–k, 222b–i, 223–237, 241, 243b,f, 245d,f, 249d,h, 250d–j, 251b,d, 252, 253a–o, 254a–d,g–m, 255, 256a,b,d–i, 257–261, 263–269, 270a–kx, 271a–i,k–s, 272a–p, 273a–j,l–n, 275a–o,r–hx, 276–289, 290a–i,k–s, 291–293, 294a–m,o,p–fx„ 295, 296, 297a–ax,cx–wx, 298a–xx,zx–fy, 299a–t, 300–303, 304a–fx,hx–px, 305, 306, 307a–c,f–cx, 308, 309, 310–314, 315a–gx,ix–px, 316a–z,ax–hx,ix,jx, 317–332, 333a–m, 334a–t,y,z, 335–343, 344a,c–k,m, 345–353, 354a–dx,gx–wx,yx–ay, 355a,b,d–p,s–ix, 356–359, 360a–o,ax–cx,fx–mx, 361a–f,h–n,p–cx, 362a–j,l–w,y–bx,dx,fx,hx–jx, 363a–bx, 364, 365a–d, 366h,m–r, 367a,c–z, 368a–g,i–y, 369, 370, 371, 372a–p,s–x, 373a–p,s–x,z–fx, 374, 375–381, 382a–x, 383–393, 394a–d, 395a–d, 396a–f, 397a, 398a–ay, 399, 400a–d,g–t, 401–405, 406a–s, w–hx, 407–410, 411, 412–414, 415a–z,ax–jx, 416a–hx, 17, 418a–s, 419a–i,k,l, 420–424, 430, 431a, 432b–p, 436, 437f–o, 438, 439, 440a–i,l, 446, 452.

27 775

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały o numerach – 1–3, 5a–k,o, 6a–m,r, 7–8, 13, 14a–c,g–m, 15j,l–o, 16h–j, 17i–l, 18k–m, 19b–f,h,j–r, 20a,f–y, 21–24, 25b–g, 26d–h, 27d,g–i, 28–46, 47a,b,f,g, 48g, 49–66, 67a,c–j, 68–76, 77a–h,j–n,p,r,t–dx,gx–rx, 78–94, 97f, 98–133, 134a–c,g–i, 135–139, 140a–i,l–p, 141a–c, 142a–c, 143a–f, 144a,b, 145a–d,h, 146a,c,f, 148–160, 161a–d, 162a–c, 163a–d, 164a–i,k, 165–179, 180a–d,g,h, 181, 182a,b,d–g, 187–192, 193a–f, 194a–l, 195a–h, 196a,b, 197a–c, 203b–g, 204a–d,g,h,k,m–t, 205, 206a,c–k, 207, 208a–c,f,g, 209–213, 214a,b,d, 215d,f, 216a–c,f–r, 216A, 217, 218, 219a–f, 219A–223, 225–227, 229, 261–265, 266a–c,f,h–k, 267, 268, 269a,d–cx,gx–ix, 270a–j,l–jx, 271, 272, 273a–o,r–z, 274, 275, 276b–s, 277, 279–283, 284a–f,h–m, 285–290, 291a–p,s–y,ax–hx, 292a,b,d–w, 293a,c–h, 294, 295, 296a–h,j ,l–s, 297, 298, 299c–f,h–dx,gx,hx, 300, 301a,c–j, 302a–g,i–j,l, 303, 304a–i,k–n, 305, 306a,b,d–t, 307, 308a–g,i–p, 309–314, 315, 316, 317–320, 321a–i, 322–324, 325a–dx,gx,hx 326, 327–335, 336a–n,p, 337, 338a–h,j–n, 339a–r,t–hx, 340, 341–347, 348a–ax,bx, 349, 350a–gx, 351–364, 365a–f,k–s, 366a–dx,gx, 367a–ix,kx–mx, 368a–hx,jx–px, 369a–f,h–bx, 370a–dx, gx–jx, 371, 372, 373a–c,f–r, 374a–h,l–w, 375, 376, 377a–f,h–fx, 378a–g,i–fx, 379, 380, 381, 382–384, 385a–g,i–ix, 386–403, 407z,ax–dx, 408, 415b, 419a,c,f–j.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały o numerach – 1, 2b–d,g–j,l, 3a–c,f–i, 4–8, 9a–d,g–i,k–o, 10a–d,g–k, 11a–g,i,j,l,o,t, 12, 13a,c–h, 14a,b,d–g, 15, 16, 17a–d, 18–23, 24a, 25c,d, 26a,b,d–g,i–s, 27k, 28j,k, 32c, 33a–d,g, 34a,b, 37b–g,o, 38a–h, 39–47, 48k,l, 58a–c, 59a,b, 60–66, 75a–f, 76, 77a,g–i,l–o, 78–80, 81a,c–l, 82–84, fragment 85a,86a – bez byłej jednostki wojskowej, 85b–c, 86b–d, 87–91, 102b,c,f–h, 103–113, 115a–k, 116h, 122, 123a,c,d, 124–130, 131a–g, 132a,c–g, 133d–g, 134d,f, 134Aa–l,o,s–w, 135i,j,n–r, 136j,k,m–o, 137–146, 147a,b,g,h, 148b,c,h, 149–159, 160a–c, 161a–d, 162–170, 171f,h,i, 172i,m,173d–i, 174–184, 186, 187, 188a–h,j–p, 189–193, 194a–d,h,k,l,o, 195, 196a–c,f–k, 197, 198, 199a–l, 200–204, 205a–d,g, 206a–s, 207, 208a–f,i,j, 209a,c,h–k, 210a,b,d,g–o,r–x, 211a,b,d–i, 212a–d,i,k,l,n, 213–215, 219g–fx, 220, 221a–m, 223–226, 227a,c–n, 228–233, 234a,b,d–f, 235–247, 248b–r, 249–253, 254a,b,f–l, 255–267, 268a–k,m–w,y,z, 270a–k,m–o, 272, 273, 274a,c–f,i–ax, 275a–n,p,r,t–bx, 276–282, 283a–s, 284–289, 290, 291, 292, 293, 294–297, 298a–f, 298Aa–k, 299, 300–302, 303, 304–306, 307a–gx,jx, 308a–px,sx–wx, 309a,c–hx,jx–mx,ox, 310a–dx,gx–kx,mx–zx,by, 311a–m,o,p, 312–314, 315a–f, 16a–x,z,ax, 317–322, 323a–w,y,ax,bx, 324a–hx,jx,lx–nx, 325a–dx,gx–jx,lx,mx,px,rx,tx,xx–ay,cy, 326b–i,k–m,o–x, 327a–c,f,h–t, 328a,b,d–h,j–m, 329–331, 332a–bx, 333a–g,i–lx, 334a–d,g–s, 335a–s, 336a–px, 337–344, 345a,c–f, 346a–g,i–z, 347, 348a,b,d–o, 349, 350, 351a–j,l–n, 352a–i, 353, 354, 355a–g, 357, 363, 364, 367, 368, 369a,d–g

4. Ośrodek Hodowli Żubrów, oddział o numerze – 2

3

Obszary ochrony krajobrazowej

1. Obręb Ochronny Kampinos, oddziały o numerach –132i, 152a, 157h, 158z, 172c–g, 172Ac,f–k,m,o,r,t,w,x, 173f–l, 178An,o, 184w, 199a, 204p–t,w–bx, 205f,j, 207f,g, 219f,g, 221f, 222a, 253p, 254f, 256c, 262, 270lx,mx,nx,ox, 271j, 272r, 273k, 275p, 280a, 290j, 294n, 297bx, 298yx, 304,gx, 307d, 315hx, 333n, 334x, 344b,i,l,n, 354fx,xx, 355c,r, 360dx, 361g,o, 362k,x,cx,gx, 363cx, 365 f–j, 366a–g, i–l, 367b, 368h, 373r,y, 382y, 389Aa, 394f–m, 395f–l, 396g–l, 397b, 398by, 400f, 406ix, 419j, 425–429, 431, 432a,r,s, 433, 434a, 437a–d, 440j–k, 442, 444, 448–450, 451a.

6 133

 

 

2. Obręb Ochronny Kromnów, oddziały o numerach – 6p, 19g,i,h,k 20b–d, 67b, 77i,o,s,fx, 134f, 180f, 204i,l, 216d, 224, 266d,g, 269b,c,dx,fx, 270 k, 273p, 276a, 284g,n, 291r,z, 292c, 293b, 296i,k, 299a,b,g,fx, 301b, 302h,k, 304j, 306c, 308h, 321j, 325fx, 336o, 338i, 339s, 348bx, 350hx–kx, 364a,b, 366fx, 367jx,lx, 368ix,rx, 369g, 370,fx, 373d, 374i–k, 377g, 378h, 385h, 404–406, 407a–y, 412, 414– 418, 419b,d,k,l, 420

 

 

 

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały o numerach – 2a,f,k, 3d, 9f,j, 10f, 13b, 14c, 26a–c,h,j, 37h, 81b, fragment 85a,86a – była jednostka wojskowa, 114b,c, 115l, 123b,f, 134Am,n,p,r, 135l,s,t, 185, 188i,r, 194f,g,i,j,m,n, 196d, 199m, 205f, 206t,w,z,x,y, 208g,h, 209c–g,k–n, 210c,f,p, 211c, 212f–h,j,m, 216–219, 221n, 222a, 227b, 234c, 248a, 254c,d, 268l,x, 274b,g,h, 275o,s, 283t, 298g, 298Al, 307hx,ix, 308rx, 309b,ix,nx, 310fx,lx,ay,cy, 311n, 315g, 316y, 323x,z, 324ix,kx,ox, 325fx,kx,nx,ox,sx,wx,by,dy,fy, 326a,j,n, 327d,g, 328c,i, 332cx, 333h, 334f, 335t–cx, 336rx, 345b, 346h, 347r, 348c, 351k, 352j, 355h, 359, 360–362, 365, 366, 369b,c,h, i, 370–376.

 

 

 

4. Ośrodek Hodowli Żubrów, oddziały o numerach – 1,3

 

Razem

38 544

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Cały obszar Parku

Bez limitu

2

Stanica Naukowa w Famułkach Królewskich, Obręb Ochronny Kromnów, oddział – 370 dx

20

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Polany wypoczynkowe

13 250

2

Centrum Edukacji w Izabelinie, Obręb Ochronny Laski, Oddział 209g

500

3

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy Obrębu Ochronnego Kampinos, Oddział – 172g

1. Ośrodek– 1 000.

2. Muzeum – 50

4

OHZ w Smardzewicach, oddział 2

60

5

Biblioteka – budynek dyrekcji Parku, Izabelin, Obręb Ochronny Laski, oddział 209g

10

6

Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 199a

50

7

Leśny Ogródek Botaniczny w Obrębie Ochronnym Laski, Oddział 205d

50

8

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Zamczysku, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 165g

50

9

Mogiła Powstańców 1863 r., Obręb Ochronny Laski, oddział 234c

Bez limitu

10

Skansen budownictwa puszczańskiego – teren Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172Ar

100

11

Chata Kampinoska, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173j

100

12

Muzeum Puszczy Kampinoskiej, Obręb Ochronny Kampinos, Oddział 172g

50

13

Kapliczki, krzyże przydrożne, tablice pamiątkowe, pomniki i tym podobne obiekty – obszar Parku

Bez limitu

14

Pozostałości cmentarzy kolonistów „olenderskich”:

1) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 367dx, 391m, 388ll,

2) Obręb Ochronny Kampinos, działka nr 2 we wsi Karolinów

 

15

Miejsce Pamięci Palmiry, Obręb Ochronny Laski, oddział 123a

 

16

Cmentarze wojenne z okresu II wojny światowej w:

1) Wierszach, Obręb Ochronny Laski, działka nr 118,

2) Laskach Obręb Ochronny Laski, oddział 210c,

3) Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 173f,

4) Wiktorowie, Obręb Ochronny Laski, oddział 298g

 

17

Cmentarz kolonistów niemieckich, Obręb Ochronny Laski, oddział 2f

 

18

Miejsce straceń Żydów Obręb Ochronny Kampinos, oddział 354ox

 

19

Mogiły żołnierskie – obszar Parku

 

20

Aleja III Tysiąclecia, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172Af

200

21

Współczesne miejsca kultu religijnego:

1) kościół w Górkach, Obręb Ochronny Kromnów, działka nr 255,

2) kościół w Wierszach, Obręb Ochronny Kampinos, działka nr 64

Bez limitu

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Parkingi:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały – 2l, 3d, 9f, 10f, 123a, 135t, 188i, 208h, 209g, 227b, 326n, 360a,

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 152a, 172Aw,x,

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 67b, 84k, 180f

8 000

2

Pola wypoczynkowe:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały – 114b, 115a, 134Am,n, 188i, 194f,g,i,j, 209c,d,f, 227b, 268x, 334f, 360a,b, 268x,

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały – 152a, 172Aw 253p, 366i,

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 67b, 266d,g

13 250

3

Skansen w Obrębie Ochronnym Kampinos, oddział 172Ar

100

4

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy, Obręb Ochronny Kampinos, oddział 172g

1. Ośrodek – 1 000,

2. Muzeum – 50

5

Zagroda pokazowa żubrów w OHZ w Smardzewicach, oddział 2z

60

6

Stacja końcowa turystycznej kolejki wąskotorowej linii Sochaczew – Wilcze Tułowskie

300

7

Stanica Turystyczna Borek Tułowicki, Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 134b, 134f

500

 

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych i sportowych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Boisko w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 345b

500

2

Bunkry Fortu V, Obręb Ochronny Kromnów, oddział 224

20

3

Zbiornik retencyjno – infiltrujący przy oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Obrębie Ochronnym Laski, oddział 222a

10

4

Zbiornik wodny Mariew, Obręb Ochronny Laski, oddział 369b

5

5

Polany wypoczynkowe:

1) Obręb Ochronny Laski, oddziały:

a) 114b i 115a,

b) 134Am,n,

c) 188i,

100

100

500

 

d) 194f,g,ij,

2000

 

e) 209c,d,f,

2500

 

f) 227b,

300

 

g) 268x,

100

 

h) 334f,

3500

 

i) 360a,b.

100

 

2) Obręb Ochronny Kampinos, oddziały:

 

a) 152a,

500

 

b) 157h,

100

 

c) 172Aw,

1000

 

d) 173i,k,l,

2000

 

e) 253p,

100

 

f) 366i.

100

 

3) Obręb Ochronny Kromnów, oddziały:

 

a) 67b,

150

 

b) 266d,g

150

6

Borek Tułowicki, Obręb Kromnów, oddziały –134a,b,c,f

300

7

Bór Kazuński, Obręb Ochronny Kromnów, oddziały – 216–220, 222

200

 

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla Obrębu Ochronnego Laski, Obrębu Ochronnego Kampinos, Obrębu Ochronnego Kromnów sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama