reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt li ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2016–2017.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, turystycznych i rekreacyjnych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia
Ministra Środowiska
z dnia 05.10.15 r. (poz. 70)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Niezgodne z planem ochrony użytkowanie gruntów niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

Wykup gruntów w ramach ustawowego prawa pierwokupu

2

Zabudowa gruntów niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

1. Działanie na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów ograniczających zabudowę w określonych miejscach Parku.

2. Uwzględnienie aspektu zagospodarowania przestrzennego w opracowywanym planie ochrony Parku

3

Niezgodność z siedliskiem składu gatunkowego, struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanów

Regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów:

1) dolesianie luk i przerzedzeń,

2) produkcja sadzonek drzew i krzewów do odnowień i zalesień,

3) poprawki i uzupełnienia,

4) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia,

5) pielęgnacja upraw,

6) wprowadzanie podszytów,

7) utrzymanie odpowiedniej struktury zbiorowiska leśnego,

8) cięcia pielęgnacyjno-hodowlane i ochronne,

9) odnowienie lasu w drodze sadzenia,

10) przebudowa drzewostanów

4

Zagrożenia drzewostanów ze strony owadów

Prognozowanie występowania owadów, w szczególności przez:

1) wykładanie pułapek,

2) wyszukiwanie i usuwanie zasiedlonych drzew stojących,

3) usuwanie części drzew przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych,

4) mechaniczne rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna, z pozostawieniem ich na powierzchni,

5) ograniczanie ilości owadów przez korowanie surowca drzewnego,

6) odłów owadów w pułapki

5

Zagrożenia drzewostanów przez pasożytnicze grzyby

Zwalczanie huby korzeniowej przez usuwanie drzew porażonych

6

Szkody wyrządzane w ekosystemach leśnych i nieleśnych przez zwierzęta

1. Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed zgryzaniem:

1) wykonanie nowych ogrodzeń,

2) naprawianie istniejących ogrodzeń,

3) zastosowanie indywidualnych zabezpieczeń.

2. Zabezpieczanie upraw rolnych przez stosowanie repelentów.

3. Regulacja populacji zwierząt

7

Występowanie pożarów

1. Wykonanie pasów przeciwpożarowych.

2. Utrzymanie dróg pożarowych w stanie przejezdności.

3. Usuwanie drzew i krzewów pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów.

4. Gaszenie pożarów.

5. Oczyszczanie punktów czerpania wody.

6. Usuwanie z terenów zagrożonych materiałów łatwopalnych.

7. Remont i wymiana tablic informacyjnych o zagrożeniach pożarowych oraz utrzymywanie dyżurów przeciwpożarowych

8

Zarastanie zbiorowisk nieleśnych drzewami i krzewami

1. Utrzymanie i koszenie łąk.

2. Usuwanie niepożądanych drzew i krzewów, w celu zachowania nieleśnych zbiorowisk roślinnych.

3. Utrzymanie gruntów uprawnych – zespołów tradycyjnych upraw i związanych z nimi zbiorowisk segetalnych.

4. Odtwarzanie nieleśnych siedlisk przyrodniczych przez usuwanie drzew i krzewów oraz gatunków obcych

9

Opanowywanie siedlisk właściwych dla rodzimych roślin i zwierząt przez ekspansywne gatunki obce

Usuwanie mechaniczne najbardziej inwazyjnych gatunków obcych drzew i krzewów:

1) czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina),

2) klonu jesionolistnego (Acer negundo L.),

3) robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.)

10

Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków zwierząt

1. Zachowanie różnorodności powierzchni i właściwego środowiska życia zwierząt.

2. Sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną grup zwierząt

11

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków zwierząt

Ograniczanie liczebności gatunków pierwotnie nie występujących, a stanowiących zagrożenie dla istnienia gatunków rodzimych:

1) norki amerykańskiej (Neovison vison),

2) jenota (Nyctereutes procyonoides),

3) daniela (Dama dama),

4) muflona (Ovis musimon)

12

Ustępowanie rodzimych gatunków zwierząt z terenu Parku

1. Przywracanie gatunków zwierząt, które dawniej występowały na terenie Parku.

2. Zasilanie grup zwierząt nowymi osobnikami.

3. Ograniczenie liczebności gatunków stanowiących zagrożenie dla zwierząt objętych ochroną.

4. Dokarmianie zwierząt w okresie zalegania wysokiej pokrywy śnieżnej.

5. Pogłębianie i odladzanie wodopojów

13

Obniżenie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych

1. Wspieranie naturalnej retencji na obszarach wodnych, bagiennych i leśnych przez budowę, odbudowę i konserwację zastawek na ciekach wodnych Parku.

2. Rewitalizacja głównych cieków Parku.

3. Ograniczenie ilości ujęć wody powodujących obniżanie poziomu wód w Parku.

4. Badanie poziomu i jakości wód

14

Kolizje pojazdów na drogach z udziałem zwierząt

1. Odpowiednie oznakowanie dróg przecinających korytarze ekologiczne.

2. Budowa przejść dla zwierząt nad lub pod szlakami komunikacyjnymi

15

Zagrożenie wścieklizną

1. Redukcja lisów (Vulpes vulpes) i jenotów (Nyctereutes procyonoides), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.)

2. Szczepienia przeciw wściekliźnie

16

Zużycie techniczne elementów zabytków budownictwa i architektury

Konserwacja i rewaloryzacja

17

Niszczenie znaków granicznych

Odtwarzanie znaków granicznych oraz ich konserwacja – według potrzeb

 

II. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Presja urbanizacyjna na terenie Parku i jego otuliny Parku.

2. Nielegalna zabudowa w obszarze przylegającym do jezior Parku, wpływająca negatywnie na przedmioty ochrony i walory krajobrazowe.

3. Zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód

1. Działanie na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów ograniczających zabudowę w określonych miejscach Parku oraz utrzymanie korytarzy ekologicznych (w granicach Parku i otuliny), zapewniających połączenia z Parkiem.

2. Działania na rzecz eliminacji nielegalnej zabudowy przez dążenie do respektowania obowiązujących przepisów prawa.

3. Działania na rzecz lokalizowania nowej zabudowy w odległości nie mniejszej niż 30 m od granicy Parku oraz nie mniejszej niż 20 m od cieków i zbiorników wodnych na obszarach nieposiadających miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2

Zwiększenie liczebności obcych gatunków inwazyjnych roślin i zwierząt na terenie Parku

1. Wspieranie hodowli gatunków rodzimych roślin i zwierząt w otulinie Parku.

2. Działania na rzecz ograniczenia populacji gatunków obcych

3

Niekontrolowana penetracja terenu Parku

1. Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez budowę, modernizację i konserwację infrastruktury turystycznej.

2. Jednolite i czytelne oznakowanie granicy Parku.

3. Konserwacja szlaków pieszych, ewentualne korekty przebiegu – według potrzeb.

4. Konserwacja szlaków rowerowych oraz tras Nordic walking.

5. Wyznaczenie sieci szlaków rowerowych.

6. Oznakowanie w terenie szlaków turystyki konnej oraz wyznaczenie dodatkowych szlaków – według potrzeb.

7. Konserwacja szlabanów, instalowanie nowych w celu uniemożliwienia wjazdów pojazdów na tereny chronione.

8. Ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów.

9. Monitoring natężenia ruchu na ścieżkach turystycznych, drogach i obszarach uczęszczanych turystycznie

4

Zanieczyszczenie wód

1. Działanie na rzecz rozbudowy systemów oczyszczania ścieków, kanalizowania wsi i zaopatrzenia w wodę.

2. Działanie na rzecz wprowadzenia systemów oczyszczania ścieków burzowych.

3. Działanie na rzecz ograniczenia stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych.

4. Działanie na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków tylko w zabudowie rozproszonej.

5. Działanie na rzecz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, na których odprowadzanie ścieków do gruntu nie zagraża jakości wód podziemnych lub powierzchniowych.

6. Współdziałanie z właściwymi organami na rzecz wprowadzenia zakazu indywidualnego wprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu i wód powierzchniowych, w przypadku możliwości technicznej podłączenia się do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej.

7. Ograniczenie zanieczyszczenia jezior biogenami i innymi zanieczyszczeniami przez odpowiednie kształtowanie ich zlewni (tworzenie stref buforowych, włączanie się w proces planowania przestrzennego)

5

Zanieczyszczenie powietrza

Ocieplanie budynków, modernizacja systemów ogrzewania w kierunku wykorzystania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, w szczególności odnawialnych źródeł energii

6

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych

 

II. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Przerwanie powiązań przyrodniczych Parku z otoczeniem

1. Działanie na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów o przeciwdziałaniu powstawaniu zabudowy w istniejących korytarzach ekologicznych łączących Park z otoczeniem, w korytarzach ekologicznych o znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym, a w szczególności w korytarzach ekologicznych:

1) Góry Dymaczewskie (Park) – Będlewo/Grzybno (Nadleśnictwo Konstantynowo),

2) Góry Puszczykowskie (Park) – Wiórek (Nadleśnictwo Babki),

3) Wypalanki (Park) – Krąplewo/Trzcielin (Park).

2. Wykonanie pod i nad trasami komunikacyjnymi, przepustów i przejść (umożliwiających migrację zwierząt).

3. Poprowadzenie odcinka drogi krajowej S5 w okolicach wsi Krąplewo/Trzcielin oraz budowa odpowiednich przejść dla zwierząt (dużych i małych) na tym odcinku.

2

Modernizacja linii kolejowej E59 relacji Poznań – Wrocław (zwiększenie prędkości pociągów)

Minimalizacja negatywnego oddziaływania – budowa przepustów i przejść dla zwierząt

3

Budowa drogi ekspresowej S5

Minimalizacja negatywnego oddziaływania – budowa przejść dla zwierząt

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej w ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Ochrona przeciwpożarowa –modernizacja oraz bieżące utrzymanie przejezdności dróg pożarowych

Według potrzeb

Drogi pożarowe zlokalizowane przy obszarach ochrony ścisłej

2

Remont urządzeń turystycznych – naprawa, konserwacja i budowa tablic edukacyjno-informacyjnych

Według potrzeb

Szlaki turystyczne zlokalizowane przy obszarach ochrony ścisłej

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Odnowienia halizn i płazowin.

2. Sadzenie drzew i krzewów zgodnie z docelowymi składami gatunkowymi określonymi w oparciu o przyjętą klasyfikację fitosocjologicznej zespołów roślinnych i ich korelacji z potencjalnymi typami siedliskowymi lasu

8,98 ha

Oddziały – 33b, 67b, 124Kc, 182a,

2

1. Podsadzenia pod osłoną przerzedzonych drzewostanów.

2. Sadzenie drzew i krzewów zgodnie z docelowymi składami gatunkowymi określonymi w oparciu o przyjętą klasyfikację fitosocjologiczną zespołów roślinnych i ich korelacji z potencjalnymi typami siedliskowymi lasu

0,30 ha

Oddział – 91Dl

3

Dosadzanie drzew w uprawach leśnych (poprawki i uzupełnienia) – sadzenie odpowiednich gatunków drzew i krzewów w uprawach leśnych w miejsce wypadłych sadzonek oraz w uprawach, na których potrzeba dokonania poprawek wynika z przeprowadzonej oceny udatności

1,46 ha

Oddziały – 2d, 50Ac, 116Aa, 168d, 128Ac miejsca wynikające z oceny upraw

4

1. Pielęgnowanie upraw.

2. Stwarzanie warunków do wzrostu i rozwoju upraw, przez wykaszanie lub motyczenie lub obrywanie chwastów w uprawach na powierzchni

156,53 ha (w jednym roku lub corocznie)

Oddziały – 2d, 8i,k,n,15c,19b, 28Ag,h, 30g, 31a, 33b,d, 36b,f, 39f, 50Ac, 51b, 52a, 57d, 58a, 67b, 71a, 73k, 75k, 78Aj, 78Cd, 82k, 91Dl, 92a, 106f, 112n, 118Ad,g,h,i, 118Dd, 121j, 123Kf, 124Kc, 127c, 128Aa,c, 155h, 165j, 168d,g, 177g, 181f, 182a,c, 185a,f, 187b, 189a, 198d, 210k,l,m,n,p,r

5

1. Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanu (czyszczenia wczesne).

2. Wycięcie drzew niepożądanych, w razie potrzeby ogławianie i obrączkowanie w uprawach i młodnikach w wieku 5–10 lat

16,08 ha

Oddziały - 12j, 91Dl, 118Dd, 132b,c, 142a, 163a, 165d, 192b

6

1. Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej (czyszczenia późne).

2. Wycięcie drzew niepożądanych w młodnikach w wieku 11–20 lat

13,44 ha

Oddziały – 5k,9w,28f, 116Aa, 128Ab,128Ac,147f,174h, 185c

7

1. Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzewostanów (trzebieże wczesne).

2. Wycinanie drzew mających niekorzystny wpływ na prawidłowy rozwój drzewostanu w wieku 21–40 lat

8,95 ha

Oddziały – 41a, 81a, 125m, 144a, 174b, 202s

8

1. Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzewostanów (trzebieże późne).

2. Wycinanie drzew mających niekorzystny wpływ na prawidłowy rozwój drzewostanu w wieku powyżej 40 lat

186,90 ha

Oddziały – 5i,j,s, 12c,d,i, 20d,j, 29g, 31a, 37g, 38b,c, 41b,c,d,f,g,h,i, 47a,b,c,d, 62d, 78h,i, 78Ca, 79c, 89a,b,d,f,h, 91Cc,h, 94f,g, 120a, b, 125i,k,l, 126i, 126Ka, 136l, 142h,l, 154a, b, c, d, g, h, i, k, m, 154Aa, 157d, f, 169a, 187i, 188f, 192Ao, 206a,f,g,h,i

9

Cięcia regulujące strukturę mające na celu regulowanie składu gatunkowego, stopniową eliminację gatunków obcych ekologicznie i geograficznie oraz stworzenie korzystnych warunków dla dalszego wzrostu i rozwoju podrostu

175,11 ha

Oddziały – 9t, 12a,b,o, 30c, 57c, 62c, 64a,b, 67b,c,d,f, 68d, 71c,d, 79d, 117Ka,c, 123Kh, 126a,b,c,d,g,h, 130i, 137c, 150h, 169c, 175a, 177g, 182a, 184a, 191c,d,i,k

10

1. Utrzymanie stanu sanitarnego drzewostanów.

2. Usunięcie z drzewostanu wywrotów i złomów, drzew opanowanych przez kambio i ksylofagi oraz grzyby patogeniczne, które przez liczne występowanie zwiększają zagrożenie dla całego drzewostanu, powodując jego gwałtowny rozpad (zabieg nie dotyczy drzew z dziuplami, drzew leżących i stojących drzew obumarłych – stanowiących drewno martwe/posusz ekologiczny)

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

11

Mechaniczne usuwanie gatunków obcych z podsadzeniem gatunków stanowiących dla nich konkurencję

Według potrzeb

W ramach wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych, wyszczególnionych w lp. 9

12

Likwidacja zagrożeń ze strony owadów:

 

Obszar Parku

1) prognozowanie występowania owadów zagrażających drzewostanom – wyszukiwanie drzew zasiedlonych przez kambiofagi,

1. Około 166 prób.

2) wykładanie pułapek feromonowych,

2. Około 120 sztuk.

3) korowanie surowca drzewnego, rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna,

3. Według potrzeb.

4) wykonanie cięć przygodnych i sanitarnych

4. Według potrzeb

13

Likwidacja zagrożeń ze strony grzybów pasożytniczych – usuwanie drzew opanowanych, zagrażających trwałości drzewostanów

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

14

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez jelenie(Cervus elaphus ) i sarny (Capreolus capreolus ):

 

1. Oddziały – 5s; 33b; 78Ck; 91Dl; 118Ad,g,h,i; 124Kc; 128Ac; 158i; 165i; 182a.

1) wykonanie nowych ogrodzeń upraw leśnych przed zwierzętami,

1. Około 13ha.

2. Oddziały – 2b,c; 15c; 19b; 28f; 57d; 67b; 71a; 73k; 82b; 112a; 116Aa; 160j.

2) naprawa istniejących grodzeń,

2. Do 150 ha (w jednym roku lub corocznie).

3) indywidualne mechaniczne zabezpieczenie sadzonek

3. Około 28 ha (w jednym roku lub corocznie)

3. Istniejące ogrodzenia

15

Ochrona przeciwpożarowa:

 

Obszar ochrony czynnej

1) konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja),

1. Na długości około 1,25 km (w jednym roku lub corocznie).

2) utrzymanie na bieżąco przejezdności dróg pożarowych,

2. Według potrzeb.

3) oczyszczenie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce drewna,

3. Na powierzchni około 26 ha (w jednym roku lub corocznie).

4) usuwanie nalotu drzew i krzewów pod liniami energetycznymi,

4. Według potrzeb.

5) naprawa i wymiana tablic, informujących o zagrożeniach pożarowych oraz oznakowanie dróg pożarowych,

5. Według potrzeb.

6) ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu wynikających ze stanu zagrożenia pożarowego,

6. Według potrzeb.

7) budowa nowych i naprawa starych rogatek, w celu ograniczenia możliwości wjazdu pojazdów do lasu,

7. Około 88 sztuk (w jednym roku lub corocznie).

8) utrzymanie dróg umożliwiających dojazd wozów straży pożarnej do siedlisk naturowych

8. Według potrzeb.

16

Produkcja materiału sadzeniowego

Powierzchnia całkowita 6,89 ha, powierzchnia produkcyjna 3,71 ha

Szkółka w Jarosławcu, oddział 112b

17

Hodowla ex-situ wybranych gatunków roślin:

1) staroduba łąkowego (Angelica palustris (Besser) Hoffm.),

2) mieczyka dachówkowatego (Gladiolus imbricatus L.),

3) kosaćca syberyjskiego (Iris sibirica L.),

4) fiołka mokradłowego (Viola persicifolia Schreb.),

5) wężymorda stepowego (Scorzonera purpurea L.),

6) kostrzewy ametystowej (Festuca amethystina L.)

Powierzchnia 240 m2

Szkółka leśna w Jarosławcu, oddział 112b

 

B. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ograniczenie odpływu wód powierzchniowych i poprawa stosunków wodnych przez regulacje poziomu wód płynących rzeki Trzebawki, Samicy Stęszewskiej oraz rowów melioracyjnych przy wykorzystaniu istniejących urządzeń melioracyjnych, ich modernizacja, budowa nowych, konserwacja koryta oraz retencję wody

Według potrzeb

Cieki występujące na terenie Parku oraz zlokalizowane na nich urządzenia wodne

2

1. Zapobieganie zanieczyszczaniu wód i degradacji ekosystemów wodnych.

2. Utrzymywanie i konserwowanie własnych oczyszczalni ścieków.

3. Monitorowanie stanu ekosystemów wodnych.

4. Wykrywanie ewentualnych zagrożeń oraz podejmowanie kroków zmierzających do ich usunięcia.

5. Analizowanie i opiniowanie inwestycji wpływających na stan środowiska wodnego Parku.

6. Sprzątanie odpadów z brzegów jezior i rzek Parku

Według potrzeb

1. Osady leśne – Wiry, Wypalanki, Jeziory, Górka, Jarosławiec, Łódź, Kątnik i Rusałka.

2. Wszystkie ekosystemy wodne Parku

3

1. Eliminacja z ichtiofauny gatunków obcych.

Według potrzeb Według potrzeb

Jeziora objęte ochroną czynną

2. Bioregulacja ekosystemów wodnych przez ograniczanie sukcesji ryb karpiowatych, w szczególności leszcza (Abramis brama L.), płoci (Rutilus rutilus L.) i krąpia (Blicca bjoerkna L.).

Według potrzeb

 

3. Zarybienia oraz inne działania wpływające na poprawę różnorodności i struktury gatunkowej fauny i flory wodnej.

 

 

4. Odłowy kontrolno-regulacyjne na jeziorach, z zastosowaniem tradycyjnych narzędzi rybackich i technik połowu.

Do 15 ton ryb rocznie

 

5. Zarybianie wód Parku w szczególności gatunkami:

1) szczupakiem pospolitym (Esox Lucius L.),

2) węgorzem (Anguilla Anguilla L.),

3) sumem pospolitym (Silurisglanis L.),

4) sandaczem pospolitym (Sander lucioperca L.),

5) linem (Tincatinca L.),

6) karasiem pospolitym (Carassius carassius L.)

Ilość wprowadzanego materiału zarybieniowego do 3000 kg rocznie

 

 

6. Stosowanie różnych sortymentów materiału zarybieniowego oraz wymiana ryb między jeziorami w obrębie Parku.

 

Według potrzeb

 

7. Połów tarlaków w Parku w celu uzyskania materiału do zarybienia własnych wód, z możliwością przekazania produktów płciowych do podmiotów zewnętrznych w celu wylęgu i dalszego podchowu.

 

Według potrzeb

 

8. Prześwietlanie litoralu (wykaszanie części roślinności szuwarowej) w celu tworzenia siedlisk dla roślinności zanurzonej, miejsc bytowania i rozrodu ryb oraz innych organizmów wodnych.

Fragmenty do 500 m2

Według potrzeb

 

9. Wykonywanie krześlisk dla ryb

 

 

4

1. Ochrona i inwentaryzacja rodzimych gatunków fauny i flory wodnej.

2. Monitorowanie stanu zdrowotnego ryb.

3. Wykonywanie wizji terenowych, obserwacji i połowów inwentaryzacyjno-kontrolnych na wodach Parku.

4. Badanie zdrowotności ryb (corocznie)

Według potrzeb

Ekosystemy wodne Parku

5

1. Rewitalizacja Jeziora Góreckiego.

2. Prowadzenie rekultywacji jeziora z wykorzystaniem aeratora pulweryzacyjnego zasilanego energią wietrzną oraz mobilnego aeratora w celu natleniania wody, ograniczenia ilości substancji biogennych przez wykonanie zabiegów inaktywacji fosforu przy użyciu koagulantu oraz uruchomienia procesów samooczyszczania jeziora w celu poprawy jakości wody.

3. Kształtowanie, odtwarzanie i utrzymanie właściwej struktury gatunkowej fauny i flory wodnej

Według potrzeb

Jezioro Góreckie

6

Monitorowanie i analiza jakości wód powierzchniowych, w tym przy wykorzystaniu automatycznej boi pomiarowej na Jeziorem Góreckim

Według potrzeb

Ekosystemy wodne Parku

7

Monitorowanie i analiza jakości wód podziemnych z wykorzystaniem sieci piezometrów oraz wykonanie laboratoryjnych badań fizykochemicznych pobranych próbek wody podziemnych

Według potrzeb

Wyznaczone punkty obserwacyjne w obszarze Parku

8

1. Monitoring – badanie jakości wody Jeziora Wielkowiejskiego.

2. Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych wpływających na jakość wód oraz stopień zarastania jeziora

Według potrzeb

Jezioro Wielkowiejskie

 

C. Inne, według specyfikacji Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Konserwacja leśnych mogił z okresu Wiosny Ludów i II Wojny Światowej

Według potrzeb

Oddziały – 69, 75, 185

2

1. Budowa i remont urządzeń turystycznych.

2. Naprawa i konserwacja lub budowa nowej infrastruktury turystycznej, w szczególności wiat, zadaszeń, ławostołów, ławek, punktów widokowych, ogrodzeń, oznakowań, drogowskazów na węzłach komunikacyjnych, tablic edukacyjno-informacyjnych(corocznie)

Według potrzeb

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych, polach wypoczynkowych i parkingach

3

1. Utrzymanie siedliska priorytetowego – muraw napiaskowych na terenie Ozu Budzyńskiego.

2. Usuwanie niepożądanej roślinności (krzewiastej i zielnej), w szczególności gatunków obcych inwazyjnych

1,50 ha

Oddział 91Ds

4

Prowadzenie edukacji ekologicznej na ścieżce w koronach drzew w formie „podniebnej Eko-Wioski”

1,2 ha

Oddział 182d

5

Utrzymanie, konserwacja i odtwarzanie znaków granicznych Wielkopolskiego Parku Narodowego

Według potrzeb

Obszar Parku

 

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1. Utrzymanie stanu sanitarnego drzewostanów (spowolnienie rozpadu drzewostanów).

2. Usunięcie z drzewostanu wywrotów i złomów, drzew opanowanych przez kambio i ksylofagi oraz grzyby patogeniczne, które przez liczne pojawienie zwiększają zagrożenie dla całego drzewostanu, z wyjątkiem drzew z dziuplami, leżaniny i stojących drzew obumarłych – stanowiących drewno martwe lub posusz ekologiczny)

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykupy gruntów na terenie Parku niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku, wynikające z potrzeb, w ramach ustawowego prawa pierwokupu

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

2

1. Ograniczenie szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez zwierzęta.

2. Zabezpieczanie upraw rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta – zakup środków odstraszających i grodzenie pól

Według potrzeb

Uprawy rolne w obszarze ochrony krajobrazowej

3

Ochrona przeciwpożarowa:

1) utrzymanie na bieżąco przejezdności dróg pożarowych,

2) porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych,

3) usuwanie młodego pokolenia drzew drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej pod liniami energetycznymi,

4) naprawa i wymiana tablic, informujących o zagrożeniach pożarowych oraz oznakowanie dróg pożarowych,

5) ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu, wynikające ze stanu zagrożenia pożarowego

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

4

1. Ochrona gatunków ptaków wyprowadzających lęgi w ekosystemach półnaturalnych, aktualnie użytkowanych jako łąki.

2. Stosowanie zabiegów agrotechnicznych mających na celu trwałe utrzymanie ekosystemów łąkowych, stanowiących tereny lęgowe ptaków.

3. Wykaszanie ręczne lub mechaniczne z usunięciem siana, zachowanie techniki koszenia od środka łąki do zewnątrz (w przypadku łąk stanowiących tereny lęgowe ptaków, najwyżej jeden pokos rocznie po 15 czerwca, dla pozostałych dwa – pierwszy pokos po 15 maja)

147,79 ha

Obszar ochrony krajobrazowej

5

Zalesienia gruntów użytkowanych rolniczo

54,35 ha

Oddziały – 78Ck, 125A i, j,k,l,m,n, 158i, 165i, 211b,c,j, 212a,b,c,d,f, 213a,f,g,i,j

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielono na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podziału dokonano zgodnie z opisem taksacyjnym i wykonaną na jego podstawie mapą przeglądową Wielkopolskiego Parku Narodowego, według stanu na 01.01.2013 r., sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu, która znajduje się w siedzibie Dyrekcji Parku w Jeziorach.

Załącznik 3. [SPOSOBY OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

SPOSOBY OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach ochrony czynnej

A. Ochrona gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową

Monitorowanie stanowisk gatunków roślin podlegających ochronie oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem

Stosownie do gatunku i stopnia zagrożenia

2

1. Kruszczyk błotny (Epipactis palustris (L.) Crantz).

2. Goździk pyszny (Dianthus superbus L.).

3. Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe L.).

4. Starodub łąkowy (Angelica palustris (Besser) Hoffm.).

5. Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus L.).

6. Storczyki (Orchis L.)

Monitoring występowania

1. Utrzymanie ekosystemu łąkowego w oddziale 208 r,t, celem ochrony wskazanych gatunków roślin.

2. Podcinanie gałęzi drzew sąsiadujących z łąką na powierzchni 1,47 ha

3

1. Wężymord stepowy (Skorzonera purpurea L.).

2. Dzwonek boloński (Campanula bononiensis L.)

Monitoring występowania

1. Utrzymanie zbocza kserotermicznego w oddziale 135g, celem ochrony chronionych gatunków roślin.

2. Wycięcie części krzewów i podrostu z usunięciem biomasy oraz podkrzesanie gałęzi, na powierzchni 1 ha rocznie

 

B. Ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Sarna (Capreolus capreolus).

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Dzik (Sus scrofa)

1. Utrzymanie liczebności populacji zwierząt na ustalonym poziomie:

1) jelenie – 60 osobników,

2) sarny – 400 osobników,

3) dziki – 100 osobników.

2. Monitoring występowania

Odstrzały redukcyjne zwierząt na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zgodnie z planem redukcji

2

1. Daniel (Dama dama).

2. Muflon (Ovis musimon)

Monitoring występowania gatunku obcego, introdukowanego przez obwody

Odstrzały redukcyjne zwierząt na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. planem redukcji

3

Ptaki (Aves)

Zachowanie siedlisk i polepszanie warunków bytowych zwierząt

1. Ochrona drzew dziuplastych.

2. Wywieszanie 350 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków.

3. Wykaszanie łąk.

4. Odstrzały redukcyjne lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes procyonides) i norki amerykańskiej (Neovison vison), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie

4

Nietoperze (Chiroptera)

Zachowanie siedlisk i polepszanie warunków bytowych zwierząt

1. Pozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub ich części dla zachowania środowiska bytowania innych grup organizmów.

2. Wywieszanie 100 sztuk skrzynek dla nietoperzy(Chiroptera)

5

Gatunki dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową

Monitorowanie gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem miejsc ich występowania i rozrodu

Stosownie do biologii gatunku i stopnia zagrożenia populacji

6

Gatunki dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz gatunki zwierząt łownych

Monitoring przejścia dla zwierząt nad drogą krajową nr 5 Poznań-Wrocław

1. Zestaw obserwacyjny, stosownie do biologii gatunku i stopnia zagrożenia populacji.

2. Modernizacja ogrodzenia na przejściu dla zwierząt

7

1. Lis (Vulpes vulpes).

2. Jenot (Nyctereutes procyonides)

Obserwacje zachowania zwierząt dzikich

Dostarczanie lisów (Vulpes vulpes) podejrzanych o wściekliznę do badań do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu po wcześniejszym zgłoszeniu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Poznaniu

8

1. Sarna (Capreolus capreolus).

2. Jeleń (Cervus elaphus)

Wykładanie pokarmu w miejscach bytowania zwierzyny w okresie niedostępności żeru naturalnego, celem odciągnięcia jeleniowatych i minimalizacji nasilających się szkód w uprawach leśnych

Wyłożenie 200 ton karmy w miejscach faktycznego bytowania zwierząt

9

Wszystkie gatunki

Wykonanie lub odtworzenie 5 oczek wodnych pełniących funkcję habitatów, miejsc rozrodu i pojników dla zwierząt, w miejscach ich dawnego występowania

127Ag, 137d, 143d, 145i, 126Kg

II. Sposoby ochrony czynnej roślin i zwierząt na obszarze ochrony krajobrazowej

A. Ochrona gatunków roślin

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową

Monitorowanie stanowisk gatunków roślin podlegających ochronie oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem

Stosownie do gatunku i stopnia zagrożenia

B. Ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt

Ograniczenie liczebności drapieżników w obrębie gatunków stanowiących zagrożenie dla populacji zwierząt rzadkich i zagrożonych

Odstrzały redukcyjne lisa (Vulpes vulpes), jenota (Nyctereutes procyonoides) i norki amerykańskiej (Neovison vison), na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

2

1. Sarna (Capreolus capreolus).

2. Jeleń (Cervus elaphus).

3. Dzik (Sus scrofa)

1. Utrzymanie liczebności populacji zwierząt na ustalonym poziomie:

1) jelenie – 60 osobników,

2) sarny – 400 osobników,

3) dziki – 100 osobników.

2. Monitoring występowania

1. Stosowanie środków odstraszających.

2. Odstrzały redukcyjne zwierząt, na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie, zgodnie z planem redukcji

3

1. Lis (Vulpes vulpes).

2. Jenot (Nyctereutes procyonoides)

Obserwacje zachowania zwierząt dzikich

Dostarczanie lisów (Vulpes vulpes) i jenotów (Nyctereutes procyonoides) podejrzanych o wściekliznę do badań do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu po wcześniejszym zgłoszeniu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Poznaniu

4

1. Daniel (Dama dama).

2. Muflon (Ovis musimon)

Przeciwdziałanie pojawianiu się gatunków obcych na terenie Parku

1. Monitoring występowania.

2. Stosowanie środków odstraszających.

3. Odstrzały redukcyjne zwierząt (eliminacja z ekosystemów), na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zgodnie z planem redukcji

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1),2)

Powierzchnia ogółem w ha

Ochrona ścisła

Działki położone na terenach miejscowości:

1) Trzcielin (działka nr 330),

2) Rosnówko-Walerianowo (działki nr 382, 408),

3) Wiry (działki nr 792, 802),

4) Jeziory (działki nr 126, 129, 136, 141, 147, 148, 154, 164, 165),

5) Trzebaw (działki nr 362, 363, 375, 378, 379, 387, 389, 390, 416, 421, 423, 427, 432),

6) Mosina (działka nr 3171),

7) Puszczykowo (działka nr 2161/2),

8) Puszczykowo Stare (działki nr 757, 778, 791, 798),

9) Stęszew (działki nr 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054)

260 ha

Ochrona czynna

Działki położone na terenach miejscowości:

1) Konarzewo (działki nr 594, 595, 596),

2) Trzcielin (działki nr 330, 332, 334, 337, 338, 342, 64/2, 82/2, 119/10, 119/21),

3) Chomęcice (działka nr 534),

4) Komorniki (działki nr 595, 596, 7511, 594/1),

5) Łęczyca (działki nr 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 214/1, 214/2),

6) Rosnowo Szreniawa (działki nr 49, 50, 52, 53, 51/2),

7) Rosnówko Walerianowo (działki nr 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408),

8) Wiry (działki nr 718, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 793, 795, 796, 797, 799, 800, 801, 804, 806, 807, 808, 809, 811, 819, 820, 624/97, 624/98, 713/10, 715/2, 717/18, 719/4, 743/53, 776/1, 776/2, 776/3, 791/1, 791/2, 791/3, 805/1, 805/2, 805/3,

9) Dymaczewo Nowe (działka nr 318),

10) Dymaczewo Stare (działki nr 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 372),

11) Jeziory (działki nr 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166),

12) Krosinko (działki nr 20, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 331, 332, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 62/3),

13) Dębienko (działki nr 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 418/1, 418/2),

14) Krąplewo (działki nr 90, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 316, 317, 288/4),

15) Łódź (działki nr 229, 50/2, 51/1),

16) Trzebaw (działki nr 101, 118, 121, 123, 204, 206, 212, 216, 218, 220, 222, 224, 225, 250, 251, 252, 260, 268, 269, 270, 276, 278, 290, 292, 295, 316, 319, 320, 349, 350, 351, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 467, 468, 94/2, 112/7, 113/3, 119/1, 119/2, 208/1, 208/2, 227/5, 227/6, 227/7, 245/4, 245/6, 259/1, 262/2, 262/3, 262/4, 264/4, 264/5, 265/2, 266/5, 266/6, 274/1, 277/4, 287/1, 289/1, 321/2, 321/4, 321/5, 414/1, 414/2, 414/3, 428/1, 428/2, 438/1, 438/2, 453/1, 453/2),

17) Witobel (działki nr 343, 344, 345, 346, 347),

18) Mosina (działki nr 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3171, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191), 2155, 2158, 2159, 2163, 2164, 2165, 2166, 2171, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2184, 2185, 2187, 2188, 2156/1, 2156/2, 2157/1, 2157/2, 2160/1, 2160/2, 2160/3, 2161/1, 2161/2, 2162/1, 2162/2, 2186/1, 2186/2, 2189/2, 2189/3, 2190/1, 2190/2),

19) Puszczykowo Stare (działki nr 756, 757, 758, 760, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 71/2, 759/1, 759/2),

20) Stęszew (działki nr 2047, 2055, 2056, 2057)

4 789 ha

Ochrona krajobrazo-wa

1. Tereny w wieczystym użytkowaniu Parku-działki położone na terenach miejscowości:

1) Trzcielin (działki nr 82/4, 82/6, 86/2, 86/3, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15, 119/17, 119/18, 119/19, 119/20, 119/3, 119/5, 119/6, 119/8),

2) Chomęcice (działka nr 533),

3) Łęczyca (działki nr 287, 288, 290, 294, 298, 214/2),

4) Rosnowo

5) Szreniawa (działki nr 42, 36/9, 39/4, 19/1),

6) Rosnówko Walerianowo (działki nr 290, 388),

7) Wiry (działki nr 631, 739, 781, 797, 798, 803, 624/116, 624/124, 624/125, 624/126, 624/127, 624/128, 624/58, 624/75, 624/76, 624/77, 624/89, 719/4, 737/25, 740/2, 743/51, 743/55, 759/3),

8) Dymaczewo Stare (działki nr 345, 355, 367, 370, 371),

9) Jeziory (działki nr 150, 160),

10) Dębienko (działki nr 417, 427, 430),

11) Łódź (działki nr 60/2, 62/1, 62/2),

12) Trzebaw (działki nr 93, 95, 96, 115, 120, 122, 229, 255, 268, 291, 293, 296, 323, 325, 348, 372, 405, 421, 433, 92/1, 92/3, 94/1, 94/3, 112/6, 113/2, 114/2, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 119/3, 207/1, 211/1, 215/1, 227/8, 245/2, 245/3, 245/5, 248/3, 259/1, 262/4, 264/6, 266/6, 272/1, 272/2, 272/3, 274/1, 289/1, 313/1),

13) Mosina (działki nr 3164, 3170, 3174, 3176, 3183),

14) Puszczykowo (działki nr 2170, 2154/1, 2154/2, 2154/3, 2154/4, 2183/1, 2183/2, 2183/3, 2183/6, 2183/7),

15) Stęszew (działka nr 2052)

1 547 ha

2. Tereny niebędące w użytkowaniu wieczystym Parku – działki położone na terenach miejscowości:

1) Konarzewo (działki nr 582, 583, 584/2, 584/3, 584/5, 584/6, 585/1, 585/2, 585/3, 586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/6),

2) Trzcielin (działki nr 84, 110, 82/3, 82/5, 82/7, 119/11, 119/7, 119/9, 125/10, 125/11, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9),

3) Chomęcice (działki nr 509, 510, 532, 242/1, 242/3, 242/4, 269/4, 511/1, 511/2, 514/2, 514/3, 514/4),

4) Komorniki (działki nr 563, 564, 566, 569, 570, 573, 574, 577, 578, 581, 582, 585, 1054/11, 1054/12, 1054/4, 1054/8, 1054/9),

5) Łęczyca (działki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 211, 212, 213, 220, 221, 222, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 262, 438, 17/1, 25/1, 17/2, 25/3, 25/5, 207/6, 208/1, 208/2, 209/1, 209/3, 209/4, 210/2, 210/3, 210/4, 212/1, 212/2, 224/4, 224/5, 225/3, 225/6, 225/7, 225/8, 225/9, 226/1, 226/2, 227/2, 227/3, 227/4, 227/5, 229/2, 247/2, 250/3, 250/4, 251/2, 254/2, 255/2, 258/2, 260/2),

6) Rosnowo Szreniawa (działki nr 38, 41, 43, 36/3, 39/2, 39/3, 40/1, 40/2, 40/3, 19/2, 20/2),

7) Rosnówko Walerianowo (działki nr 193, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 340, 385, 409, 292/1, 292/3, 292/4),

8) Wiry (działki nr 329, 335, 338, 629, 630, 633, 637, 709, 710, 716, 736, 741, 772, 792, 802, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 339/1, 341/3, 523/2, 524/3, 524/4, 525/4, 528/4, 529/4, 531/4, 533/4, 536/1, 536/2, 571/1, 571/2, 575/1, 575/2, 576/2, 578/1, 578/2, 721/2, 738/2, 743/30, 743/32, 743/33, 743/34, 743/35, 743/36, 743/37, 743/38, 743/39, 743/40, 743/41, 743/42, 743/43, 743/47, 743/48, 743/49, 743/54, 759/1, 759/2),

9) Jeziory (działki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 127),

10) Krosinko (działki nr 14, 26, 31, 92, 334, 30/2, 63/5, 63/6, 30/1, 29/3, 29/5, 63/14),

11) Wiórek (działki nr 1,2),

12) Dębienko (działki nr 395, 397, 404, 406),

13) Krąplewo (działki nr 83, 286, 291, 306, 310, 312, 313, 314, 85/2),

14) Łódź (działki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 66, 67, 80, 81, 82, 218, 220, 30/2, 33/2, 33/3, 33/4, 35/1, 35/2, 37/1, 37/3, 37/4, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 50/1, 51/2, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 53/2, 53/3, 53/4, 54/1, 54/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/3, 58/4, 59/2, 59/3, 59/4, 60/1, 61/1, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 68/1, 68/2, 69/2, 69/3, 69/4, 70/2, 70/3, 70/4, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2, 77/2, 77/3, 77/4, 78/1, 78/2, 78/3, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 83/4, 83/5, 83/6, 84/4, 84/6, 84/7, 84/9, 84/11, 84/12, 86/1, 87/1, 13/1, 29/1, 30/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 13/8, 8/14, 8/15, 8/16, 13/9, 13/10, 13/11, 29/2, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 219/1, 234/2, 234/3, 234/4, 85/18),

15) Trzebaw (działki nr 2, 3, 7, 9, 11, 13, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 83, 89, 91, 97, 102, 104, 111, 117, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 164, 177, 178, 184, 219, 228, 232, 254, 256, 263, 267, 273, 294, 300, 301, 302, 304, 306, 308, 311, 322, 324, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 344, 345, 346, 353, 354, 355, 417, XX436, 463, 464, 466, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 58/1, 58/2, 58/3, 60/2, 60/3, 61/2, 61/3, 71/1, 74/3, 74/4, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 77/3, 78/5, 79/1, 79/3, 80/1, 80/2, 80/4, 80/5, 81/2, 81/3, 81/4, 85/1, 86/1, 87/2, 87/3, 87/4, 88/1, 88/2, 90/1, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/8, 90/9, 92/2, 99/2, 99/3, 99/4, 1/1, 1/2, 18/1, 25/1, 25/2, 25/3, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 25/4, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 25/5, 6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 25/6, 25/7, 10/1, 10/2, 12/1, 12/3, 103/1, 103/2, 105/13, 105/14, 105/15, 105/16, 105/18, 105/19, 105/20, 105/21, 105/22, 105/23, 105/28, 105/29, 105/3, 105/30, 105/31, 105/32, 105/33, 105/6, 105/7, 105/8, 112/2, 112/3, 114/1, 124/1, 124/2, 124/4, 124/5, 124/6, 125/1, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 131/1, 131/2, 144/2, 144/3, 144/4, 145/1, 146/1, 146/2, 156/1, 156/2, 156/3, 158/1, 158/2, 160/1, 160/3, 160/4, 165/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171/2, 171/5, 171/6, 171/7, 171/8, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 176/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 182/10, 182/11, 182/12, 182/13, 182/14, 182/3, 182/5, 182/6, 182/9, 185/1, 185/3, 185/4, 186/1, 186/2, 186/2, 209/1, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 264/1, 264/3, 266/1, 266/2, 266/3, 303/1, 303/10, 303/11, 303/12, 303/13, 303/14, 303/15, 303/16, 303/17, 303/2, 303/3, 303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 303/8, 303/9, 305/1, 305/2, 305/3, 307/1, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 307/8, 307/9, 309/1, 309/2, 310/1, 310/2, 328/3, 328/4, 328/5, 332/2, 332/3, 340/1, 340/2, 465/1, 465/2),

16) Witobel (działki nr 244, 245, 248, 249, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 271, 275, 276, 277, 279, 246/1, 246/3, 246/4, 246/5, 246/6, 247/1, 250/1, 250/2, 250/3, 251/1, 251/10, 251/11, 251/12, 251/2, 251/3, 251/5, 251/6, 251/7, 251/9, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 255/6, 255/7, 265/1, 265/2, 270/1, 270/10, 270/12, 270/13, 270/14, 270/16, 270/17, 270/18, 270/19, 270/2, 270/20, 270/21, 270/22, 270/23, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 274/11, 274/12, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 274/7, 274/9, 280/2, 280/3, 280/4, 281/10, 281/11, 281/12, 281/13, 281/14, 281/15, 281/16, 281/17, 281/18, 281/19, 281/20, 281/22, 281/23, 281/25, 281/26, 281/28, 281/29, 281/31, 281/32, 281/33, 281/34, 281/35, 281/36, 281/37, 281/38, 281/39, 281/40, 281/41, 281/42, 281/44, 281/46, 281/48, 281/50, 281/51, 281/6, 281/7, 281/8, 281/9),

17) Lasek (działka nr 99),

18) Mosina (działki nr 63, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 156, 161, 162, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 231, 235, 36/1, 108/1, 108/2, 121/1, 129/1, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 138/1, 138/2, 155/2, 155/3, 155/4, 157/3, 160/10, 160/11, 160/12, 160/13, 160/14, 160/15, 160/16, 160/2, 160/6, 160/7, 160/8, 160/9, 163/2, 163/4, 164/1, 164/4, 165/1, 165/4, 165/5, 165/6, 168/1, 169/2, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 177/6, 178/1, 178/2, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 229/3, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 261/2, 284/1, 287/1),

19) Puszczykowo (działki nr 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 573, 1067, 1111, 1112, 1113, 1652, 1804, 2126, 2134, 2145, 2147, 2148, 2167, 2168, 2169, 2172, 2191, 16/2, 2110/1, 2110/3, 2110/4, 2110/5, 2112/1, 2112/3, 2112/5, 2112/6, 2112/8, 2112/9, 2112/10, 2112/11, 2112/12, 2128/1, 2128/3, 2128/4, 2129/1, 2129/3, 2129/4, 2183/4, 2183/5, 1068/1, 2112/13, 557/3, 721/5),

20) Puszczykowo Stare (działki nr 22, 519/1, 519/2, 519/3, 519/4, 525/2, 752/5

1 001 ha

 

Razem

7 597 ha

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielono na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podziału dokonano zgodnie z opisem taksacyjnym i wykonaną na jego podstawie mapą przeglądową Wielkopolskiego Parku Narodowego, według stanu na 01.01.2013 r., sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu, która znajduje się w siedzibie Dyrekcji Parku w Jeziorach.

2) Według działek ewidencyjnych – stan na maj 2013 r.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH, ZE WSKAZANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH, ZE WSKAZANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Teren całego Parku

Bez limitu

 

II. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Stacja turystyczna w Osowej Górze, oddział 91Cw

200

2

Stacja turystyczna w Jarosławcu, oddział 110c

100

3

Stacja turystyczna w Puszczykowie, oddział 19d

50

4

Parking samochodowy – Obwód Ochronny Puszczykowo, oddział 12i, 19d

100

5

Parking samochodowy – Obwód Ochronny Jeziory, oddział 84b, 75f

300

6

Parking samochodowy – Obwód Ochronny Wiry, oddział 94a

300

7

Parking samochodowy – Obwód Ochronny Wiry oddziały 103a, 104a,c, 116Aa

150

 

III. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Stacja turystyczna z polem biwakowym w Wypalankach, oddział 166 d,f

100

2

Jezioro Łódzko – Dymaczewskie, oddział 135Aa,b

250

3

Jezioro Witobelskie, oddział 193A

150

4

Jezioro Wielkowiejskie, oddział 122K

40

5

Jezioro Chomęcicko-Rosnowskie, oddział 166Aa

120

6

Jezioro Jarosławieckie, oddział 107f

300

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama