reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2, w pkt II „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną”, lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych” otrzymuje brzmienie:

„Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Wypas lub koszenie mechaniczne i ręczne łąk wraz z usunięciem biomasy i włókowanie

533,43 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 2f,g, 3f, 4a, 7c, 8a, 53m, 56b, 78a,i,j,l,n,o, 105g,i,j, 108d,f, 109c,d, 110d, 114a,d, 115a,c,f,g, 116a,b,c, 118b,c, 153c,d, 161b,c,d,f,g,h,i, 165a,b,c,d, 183a,b,c,d,h, 185a,c, 186b,i,j,k,l,n,o,p, 187b,d,f,g, 191b,i, 198a, 199a, 208b, 133/8, 205/1, 283/1, 286/2, 286/4.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 77c,f, 132b,c, 133c, 135a, 141f,n,i, 142d, 161a,b, 169c, 294c,f,g,h, 296c,g,k,m,o

2

Usuwanie siewek drzew i krzewów naturalnego pochodzenia

16,75 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 2f,g, 8a, 183a, 185c, 187f, 198a, 199a, 283/1.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 294c,f

3

Kształtowanie strefy ekotonu na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych

Pas długości 4,17 km i szerokości 10 m

Wzdłuż granicy polno-leśnej w kompleksach łąkowych Żydowskie, Wilsznia”

 

2) w załączniku nr 3:

a) w lit. A „Czynna ochrona gatunków roślin”, w tabeli, lp. 8 otrzymuje brzmienie:

„8

Odmiany drzew owocowych z pierwszej połowy XX wieku

Zabiegi pielęgnacyjne młodych drzewek owocowych i starych sadów

Wykoszenie roślinności zielnej w istniejących nasadzeniach oraz starych sadach na powierzchni 3,8 ha w Obrębach Ochronnych:

1) Krempna – 2i,g, 3d,f, 8b, 31f, 69c, 74a, 78i,o,j 108d,f, 115d, 118b,c,d, 153f,i, 172a,b,c,d, 173h,d 186b, 187a, 191b, 282/5, 283/1,

2) Żmigród – 120a, 134a, 161a, 294c, 296o

 

 

Produkcja i sadzenie z zabezpieczeniem młodych drzewek owocowych

Produkcja drzewek owocowych, sadzenia podkładek, pobieranie materiału ze starych drzew z terenu Parku i otuliny

Wykonanie zabezpieczeń (116 sztuk) młodych drzewek owocowych w Obrębie Ochronnym Krempna – 118c, 153i, 187a

 

 

Zabiegi pielęgnacyjne w starych sadach

Odsłonięcie 30 sztuk i prześwietlenie 40 sztuk starych drzew w Obrębach Ochronnych:

1) Krempna – 78i,j 115d, 186a,b,

2) Żmigród – 124b, 129c,d 130c, 131c,d,f, 132b,c,f, 135a, 136a, 138a, 139a, 294h”

 

b) w lit. B „Czynna ochrona gatunków zwierząt”, w tabeli, po lp. 6 dodaje się lp. 7 w brzmieniu:

 

Poczwarówka zwężona (Vertigo angustior)

Odkrzaczanie i wykaszanie łąk wilgotnych dla zapewnienia odpowiednich warunków siedliska dla populacji gatunku

1. Terminy i metody koszenia będą uwzględniały biologię gatunków.

2. Zadanie realizowane na powierzchni 0,10 ha, w Obrębie Ochronnym Krempna – 8a”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama