| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 9 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie ogólnopolskiego projektu działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie ze środków pochodzących z budżetu państwa na 2013 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) oraz w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Sportu i Turystyki w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej powołuje się Komisję konkursową o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie oceny ofert złożonych na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa na 2013 r.

§ 2.

W skład Komisji konkursowej wchodzą:

1) Ewa Suska – zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, przewodniczący Komisji;

2) Rafał Piechota – naczelnik wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, zastępca przewodniczącego Komisji;

3) Emilia Krawczyk – główny specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, sekretarz Komisji, członek Komisji;

4) Jacek Janowicz – główny specjalista w Departamencie Sportu Wyczynowego, członek Komisji;

5) Maciej Pliszka – specjalista w Departamencie Sportu dla Wszystkich, członek Komisji;

6) Grażyna Rabsztyn – Dyrektor Centrum Edukacji Olimpijskiej w Polskim Komitecie Olimpijskim, członek Komisji;

7) Anna Jaźwińska – główny specjalista w Departamencie Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, członek Komisji.

§ 3.

Komisja konkursowa prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem pracy Komisji konkursowej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

Komisja konkursowa prowadzi postępowanie uwzględniając Protokół oceny oferty stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

Potwierdzenie wykonania i rozliczenia zadania dokonywane jest na Karcie rozliczenia dotacji celowej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, zastosowanie ma Zarządzenie Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1241, oraz z 2012 r. poz. 490.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 9 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, zobowiązana jest traktować na równych prawach wszystkie podmioty biorące udział w konkursie i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności – zastępca przewodniczącego Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.

2. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji dotyczącej ogłoszenia konkursowego oraz protokołów oceny wniosków i przygotowuje protokół zbiorczy z oceny ofert.

3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby spoza Ministerstwa Sportu i Turystyki posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych i zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie, powołane przez przewodniczącego.

4. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych ofert. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji, posiedzenie Komisji zwołuje zastępca przewodniczącego Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.

§ 3. 1. Komisja ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Wartość merytoryczna ofert dopuszczonych po ocenie formalnej do dalszego procedowania oceniana jest na podstawie niżej przyjętych kryteriów i wartości punktowych.

3. Kryteria oceny ofert na dofinansowanie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie finansowanej ze środków pochodzących z budżetu państwa na 2013 r. są następujące:

1) charakterystyka zadania – pkt od 0 do 15;

2) cele i zakładane rezultaty realizacji zadania – pkt od 0 do 15;

3) opis zadań koordynatora krajowego i lokalnych koordynatorów ośrodków projektu – pkt od 0 do 15;

4) spójność kosztów zadania z planowanymi działaniami – pkt od 0 do 15;

5) kalkulacja przewidywanych kosztów zadania uwzględniająca różne źródła ich finansowania – pkt od 0 do 10;

6) opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, opis ich przyczyn oraz skutków – pkt od 0 do 5;

7) opis grup adresatów zadania publicznego – pkt od 0 do 5;

8) zasięg realizacji zadania publicznego – pkt od 0 do 5;

9) harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) – pkt od 0 do 5;

10) zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego – pkt od 0 do 5;

11) dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju – pkt od 0 do 5.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi – 100 pkt.

4. Komisja dokonując oceny oferty, poza kryteriami określonymi w ust. 3, kieruje się również zatwierdzonymi przez Ministra Sportu i Turystyki kryteriami formalnymi i merytorycznymi zawartym w ogłoszeniu konkursowym.

5. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wyniki oceny wg sumy przyznanych punktów.

6. Na podstawie oceny merytorycznej udokumentowanej w protokołach oceny ofert, sekretarz Komisji przygotowuje protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania na 2013 rok.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 4. Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze oferty oraz wysokości przyznanych środków finansowych zatwierdza Minister Sportu i Turystyki.

§ 5. Uczestnictwo w pracach Komisji przez członków Komisji realizowane jest w ramach obowiązków służbowych. Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2013]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 9 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY na rok: 2013

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - KARTA ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 9 kwietnia 2013 r.

WZÓR - KARTA ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »