reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 8 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Sportu”

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 32 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Sportu”, zmienionym zarządzeniem nr 22 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 października 2011 r., załącznik nr 3 Statut instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Sportu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu publikacji.

 

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

Załącznik 1. [STATUT CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU]

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 8 stycznia 2014 r.

STATUT CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Centralny Ośrodek Sportu, zwany dalej „COS”, jest instytucją gospodarki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) utworzoną w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

2. COS działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.1)).

§ 2. Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego COS jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zwany dalej „Ministrem”.

§ 3. Centralny Ośrodek Sportu może posługiwać się nazwą skróconą „COS”.

§ 4. 1. Siedzibą COS jest miasto stołeczne Warszawa.

2. COS prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może prowadzić działalność poza jej granicami.

Rozdział 2.

Przedmiot działalności

§ 5. COS prowadzi działalność podstawową oraz może prowadzić działalność inną niż podstawowa.

§ 6. Przedmiotem działalności podstawowej COS jest tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, w tym realizacja zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, w szczególności poprzez:

1) budowę, przebudowę, montaż, remont i utrzymywanie obiektów sportowych;

2) świadczenie usług w zakresie szkolenia sportowego dla polskich związków sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej przy wykorzystaniu obiektów sportowych;

3) współorganizowanie zawodów sportowych;

4) oddawanie do korzystania obiektów sportowych;

5) tworzenie warunków do promocji zdrowia oraz do udzielania świadczeń zdrowotnych;

6) świadczenie innych usług z zakresu kultury fizycznej.

§ 7. 1. Przedmiotem działalności innej niż podstawowa COS jest w szczególności wykorzystywanie posiadanej bazy organizacyjno-technicznej i noclegowej do świadczenia usług promujących sport i turystykę, organizowanie związanych z tym konferencji edukacyjnych i szkoleń oraz świadczenie usług w zakresie turystyki i rekreacji ruchowej.

2. Prowadzenie działalności innej niż podstawowa uwzględniać będzie następujące zasady:

1) prowadzenie działalności innej niż podstawowa nie może wpływać negatywnie na realizację zadań z zakresu działalności podstawowej;

2) zakres działalności innej niż podstawowa uzależnia się od zapotrzebowania związanego z realizacją działalności podstawowej;

3) przychody z prowadzenia działalności innej niż podstawowa będą w pierwszej kolejności przeznaczane na realizację zadań z zakresu działalności podstawowej.

3. W przypadku stwierdzenia, że prowadzenie działalności innej niż podstawowa, narusza zasady, o których mowa w ust. 1, Minister może ograniczyć zakres lub sposób prowadzenia działalności innej niż podstawowa, wydając w tym zakresie stosowne wytyczne i zalecenia.

§ 8. 1. COS opracowuje półroczne i roczne sprawozdanie z działalności podstawowej i innej niż podstawowa. W sprawozdaniu określa się zakres oraz rodzaj prowadzonej działalności podstawowej i innej niż podstawowa, a także wysokość przychodów uzyskanych z tych działalności.

2. Dyrektor COS przekazuje Ministrowi półroczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 lipca danego roku, a roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do dnia 15 marca następnego roku.

Rozdział 3.

Organizacja

§ 9. 1. COS posiada następujące jednostki organizacyjne (oddziały):

1) Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku;

2) Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale;

3) Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku;

4) Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu;

5) Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie;

6) Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.

2. Wymienione w ust. 1 Ośrodki Przygotowań Olimpijskich, zwane dalej „Ośrodkami”, mogą posługiwać się nazwą skróconą „COS-OPO w ... (nazwa miejscowości).

§ 10. 1. Uprawnionym do zarządzania COS i jego reprezentacji jest Dyrektor COS, powoływany i odwoływany przez Ministra.

2. Do zadań Dyrektora COS należy w szczególności:

1) realizacja zadań kierownika jednostki sektora finansów publicznych wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613);

2) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników COS, w szczególności ustalanie zakresów obowiązków pracowniczych, ustalanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, jak również sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązków pracowniczych;

3) przygotowanie i nadawanie innych dokumentów organizacyjnych COS;

4) organizacja kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej.

§ 11. 1. Dyrektor COS działa przy pomocy jednego albo większej liczby zastępców, głównego księgowego COS, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy w COS, a także dyrektorów Ośrodków.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są odpowiedzialne przed Dyrektorem COS za całość spraw objętych ich zakresem działania.

3. Dyrektora COS, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca lub inny pracownik COS, działający w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 12. Zatrudnianie i zwalnianie zastępców Dyrektora COS, głównego księgowego COS oraz dyrektorów Ośrodków następuje za uprzednią pisemną zgodą Ministra.

§ 13. Organizację wewnętrzną COS określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora COS w uzgodnieniu z Ministrem.

Rozdział 4.

Mienie i gospodarka finansowa

§ 14. 1. COS wyposażony jest w środki obrotowe pozostałe po zlikwidowanym zakładzie budżetowym pod nazwą Centralny Ośrodek Sportu, działającym na podstawie zarządzenia nr 19 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie działania Centralnego Ośrodka Sportu, zmienionego zarządzeniem nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 marca 2009 r. oraz zarządzeniem nr 20 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 kwietnia 2009 r., określone w bilansie sporządzonym na dzień zakończenia likwidacji zakładu budżetowego.

2. Na majątek przekazany COS składają się:

1) nieruchomości, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 32 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Sportu”, zmienionego zarządzeniem nr 22 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 października 2011 r., przekazane COS na własność w trybie i na zasadach określonych w dziale II rozdział 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2));

2) mienie ruchome, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 32 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Sportu”, zmienionego zarządzeniem nr 22 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 października 2011 r. oraz środki pieniężne pozostałe po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Centralny Ośrodek Sportu przekazane COS w trybie i na zasadach określonych w art. 88 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.3)).

§ 15. 1. COS samodzielnie gospodaruje mieniem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 16 i § 17.

2. Wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1224), wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Ministra. O rozstrzygnięciu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, Dyrektor COS powiadamia niezwłocznie Ministra przesyłając kopię tego rozstrzygnięcia.

3. Czynność prawna dotycząca utworzenia lub udziału COS w innej osobie prawnej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ministra.

§ 16. 1. Nieruchomości COS mogą być przedmiotem czynności prawnych, z uwzględnieniem przepisów o gospodarce nieruchomościami. Rozporządzanie nieruchomością COS (w tym zbycie, zamiana, darowizna, obciążenie, oddanie do korzystania na podstawie umów prawa cywilnego), z zastrzeżeniem ust. 2, odbywa się za uprzednią pisemną zgodą Ministra.

2. Nie wymaga zgody Ministra oddanie nieruchomości COS do korzystania na podstawie umów użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia lub innych umów o podobnym charakterze na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata. Oddanie nieruchomości COS do korzystania na czas oznaczony, dłuższy niż rok i nie dłuższy niż 3 lata, wymaga pisemnego powiadomienia Ministra.

3. Nabycie przez COS nieruchomości wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ministra.

§ 17. Mienie ruchome COS, o wartości przekraczającej 100.000 zł (według wartości księgowej na dzień zbywania mienia), zbywane jest za uprzednią pisemną zgodą Ministra.

§ 18. Źródłami uzyskiwania przychodów COS są w szczególności:

1) prowadzona działalność podstawowa oraz inna niż podstawowa;

2) dotacje z budżetu państwa;

3) dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych i krajowych;

5) pozostałe przychody wynikające z realizacji przedmiotu działalności COS.

§ 19. Zysk znajdujący się w dyspozycji COS, w pierwszej kolejności przeznacza się na:

1) budowę, przebudowę, montaż, remont i utrzymywanie obiektów sportowych;

2) świadczenie usług w zakresie szkolenia na rzecz polskich związków sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej przy wykorzystaniu obiektów sportowych.

§ 20. W planie finansowym COS mogą być dokonywane zmiany przychodów i kosztów oraz innych pozycji w trakcie roku budżetowego po uzyskaniu zgody Ministra, z tym że nie mogą one spowodować zwiększenia dotacji z budżetu państwa i pogorszenia planowanego wyniku finansowego. O dokonanych zmianach w planie finansowym Dyrektor COS niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 21. Dyrektor COS przekazuje Ministrowi, w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach, a także każdorazowo na żądanie Ministra, informacje z wykonania rocznego planu finansowego.

Rozdział 5.

Audyt wewnętrzny

§ 22. W COS prowadzi się audyt wewnętrzny na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 6.

Nadzór

§ 23. 1. Minister sprawuje nadzór nad działalnością COS, w tym może dokonywać kontroli i oceny działalności COS oraz pracy Dyrektora COS.

2. Dyrektor COS na żądanie Ministra udostępnia odpisy, kopie lub wyciągi z dokumentów wewnętrznych COS oraz udziela pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności COS.

3. Minister może określić dla Dyrektora COS wiążące wytyczne oraz zalecenia w zakresie realizowanych przez COS zadań.

§ 24. 1. Dyrektor COS przekazuje Ministrowi w terminach do 30 czerwca i 31 grudnia danego roku informacje o przeprowadzanych w COS kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych.

2. Każdorazowo po zakończeniu kontroli zewnętrznych oraz po otrzymaniu dokumentu kończącego kontrolę, Dyrektor COS przekazuje Ministrowi, w terminie 30 dni, kopię wskazanego dokumentu oraz informację o podjętych działaniach, związanych z jego realizacją.

Rozdział 7.

Zmiana statutu

§ 25. Zmian statutu dokonuje Minister z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora COS.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490 oraz z 2013 r. poz. 829.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 829 i poz. 1238.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama