| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Nr 17
Ministra Sportu i Turystyki1)

z dnia 10 lipca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 11 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Minister bezpośrednio nadzoruje zadania samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379).

4. Minister koordynuje realizację spraw parlamentarnych w Ministerstwie.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony i zarządzania kryzysowego przez Ministerstwo oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, osób kierujących centralnymi organami organizacji politycznych i związków zawodowych, zwierzchników kościołów i związków wyznaniowych, ministrów rządów innych państw, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3;”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny podpisują, według właściwości, w szczególności pisma adresowane do niewymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 członków kierownictw Kancelarii Prezydenta, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, członków kierownictw ministerstw i centralnych organów administracji rządowej, marszałków województw, przewodniczących sejmików województw, wojewodów, członków kierownictw organizacji politycznych, członków kierownictw związków zawodowych i stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym, oraz pisma i dokumenty zastrzeżone do ich podpisu na podstawie niniejszego zarządzenia.

2. W imieniu Ministra Dyrektor Generalny może podpisywać pisma w zakresie nadzorowanej problematyki z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w ust. 3.

3. W imieniu Ministra Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu mogą podpisywać pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) pisma przesyłające projekty aktów normatywnych lub innych dokumentów rządowych do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;

2) pisma przekazujące uwagi Ministerstwa do projektów aktów normatywnych lub innych dokumentów rządowych w ramach uzgodnień;

3) odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi i interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty, materiały i opinie komisji sejmowych i senackich, a także informacji dla komisji i podkomisji sejmowych, komisji senackich oraz zespołów parlamentarnych.”;

4) uchyla się § 5;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Katarzyny Sobierajskiej należy w szczególności:

1) koordynowanie spraw wynikających ze współpracy międzynarodowej w sporcie i turystyce, prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w sporcie i turystyce;

2) realizacja działalności analityczno-planistycznej w zakresie zadań Ministra w obszarze sportu;

3) kształtowanie polityki w zakresie rozwoju turystyki oraz spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym kraju i mechanizmów regulujących rynek turystyczny;

4) programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawno-ekonomicznych turystyki;

5) koordynowanie prac nad opracowaniem, wdrożeniem i monitorowaniem strategicznych dokumentów rozwoju sektora turystyki;

6) koordynowanie realizacji zadań ministra właściwego do spraw turystyki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196);

7) koordynowanie spraw związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym kadr turystyki oraz w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania zawodów i działalności w dziedzinie turystyki.

2. Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska:

1) wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

a) Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej,

b) Departamentu Turystyki;

2) wykonuje zadania związane z nadzorowaniem przez Ministra działalności:

a) Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w Warszawie,

b) Instytutu Sportu w Warszawie,

c) Polskiej Organizacji Turystycznej;

3) bierze udział w pracach Komitetu do Spraw Europejskich i Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji oraz podpisuje pisma kierowane do sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich i sekretarza Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach tych Komitetów, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń tych Komitetów.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Bogusława Ulijasza należy w szczególności:

1) koordynowanie spraw związanych z realizacją inwestycji sportowych oraz kreowaniem polityki rozwoju infrastruktury sportowej;

2) koordynowanie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad polskimi związkami sportowymi oraz fundacjami;

3) koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem kontroli działalności jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz jednostek w stosunku do których Minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych;

4) koordynowanie prac związanych z obsługą prawną Ministra i Ministerstwa;

5) koordynowanie spraw z zakresu wypełniania nadzoru właścicielskiego wobec spółek celowych powołanych przez Ministra i bieżącej współpracy z tymi spółkami, a także realizacji przez nie obowiązków wynikających z umów zawartych pomiędzy spółkami celowymi a Ministerstwem;

6) opracowywanie rozwiązań systemowych w zakresie spraw dotyczących upowszechniania sportu i promowania aktywności fizycznej;

7) podejmowanie działań systemowych w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach społecznych i zawodowych, w tym wśród osób niepełnosprawnych;

8) koordynowanie spraw dotyczących uzyskiwania, podnoszenia i uznawania kwalifikacji zawodowych w sporcie;

9) nadzór nad realizacją programów i planów organizacji przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz w zawodach międzynarodowych o podobnej randze;

10) koordynowanie działań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za szczególne osiągnięcia sportowe.

2. Podsekretarz Stanu Bogusław Ulijasz:

1) wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

a) Departamentu Infrastruktury Sportowej,

b) Departamentu Kontroli,

c) Departamentu Prawnego,

d) Departamentu Sportu dla Wszystkich,

e) Departamentu Sportu Wyczynowego;

2) wykonuje zadania związane z nadzorowaniem przez Ministra działalności Centralnego Ośrodka Sportu.”;

7) w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dyrektor Generalny bezpośrednio nadzoruje zadania samodzielnego stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 oraz z 2004 r. Nr 246, poz. 2468).”;

8) § 10 uchyla się ust. 1;

9) w § 11 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 1,

b) pkt 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„2) Podsekretarza Stanu Katarzynę Sobierajską zastępuje w czasie jej nieobecności Podsekretarz Stanu Bogusław Ulijasz;

3) Podsekretarza Stanu Bogusława Ulijasza zastępuje w czasie jego nieobecności Podsekretarz Stanu Katarzyna Sobierajska;

4) Dyrektora Generalnego Monikę Rolnik, w sprawach dotyczących Departamentu Ekonomiczno-Finansowego powierzonych Dyrektorowi Generalnemu niniejszym zarządzeniem, zastępuje w czasie jej nieobecności Podsekretarz Stanu Bogusław Ulijasz.”.

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 3 lipca 2014 r.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2012 r. poz. 1544.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »