reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2015 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.2)) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję oceniającą do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2015 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja opiniuje oferty złożone na podstawie decyzji nr 12 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2015.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Adam Soroko – Przewodniczący;

2) Paweł Słomiński – Zastępca Przewodniczącego;

3) Grażyna Głaz – Sekretarz;

4) Renata Dutkiewicz-Wiśniewska – Członek;

5) Angelika Głowienka – Członek;

6) Agata Murzyn – Członek (przedstawiciel Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej);

7) Anna Mytko – Członek;

8) Jan Pośnik – Członek;

9) Marta Przeździecka – Członek.

§ 3.

Komisja prowadzi prace zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji”, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 5.

Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i nie przysługuje za nie dodatkowe wynagrodzenie.

§ 6.

Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki całości środków przeznaczonych na realizację w 2015 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce lub z końcem tego roku – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i 1146.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 11 marca 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego Członek.

3. Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje jej Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania.

4. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2015 r. z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania zadań, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję w oparciu o pozytywną ocenę oferty pod względem formalnym i merytorycznym, zawartą w protokole oceny oferty podczas posiedzenia Komisji.

3. Wartość merytoryczna ofert oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:

1) znaczenie projektu dla promocji sportu polskiego: popularność i zasięg sportu w kraju oraz poziom reprezentacji Polski w rankingach światowych w danym sporcie (od 0 do 30 pkt);

2) zasoby rzeczowe wskazujące na możliwość realizacji zadania: standard dostępnych obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej oraz uwarunkowania komunikacyjne (od 0 do 20 pkt);

3) różnorodność i wartość źródeł finansowania zadania: udział w finansowaniu zadania ze środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł (od 0 do 10 pkt);

4) różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność a także promocja zawodów w TV, na portalach internetowych i w innych mediach informacyjnych (od 0 do 10 pkt);

5) ilościowy udział wolontariuszy i zakres działań powołanego wolontariatu (od 0 do 10 pkt);

6) program dodatkowych działań promujących sport skierowany do szerokich grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych (od 0 do 10 pkt);

7) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania (od 0 do 10 pkt).

4. Maksymalna suma punktów wynosi 100.

5. Warunkiem pozytywnego zaopiniowania oferty jest uzyskanie w protokole oceny oferty minimum 60 punktów.

6. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

7. Wzór protokołu oceny oferty określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

9. Komisja proponuje wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań

z zakresu wspierania promocji sportu, kierując się ocenami zawartymi w protokołach oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

10. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 3. 1. Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.

2. Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

3. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokości dofinansowania dokonuje Minister Sportu i Turystyki.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20).

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Prac Komisji

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2
do Regulaminu Prac Komisji

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama