reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Zimowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Sztab Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Zimowych przy Ministrze Sportu i Turystyki, zwany dalej „Sztabem”.

2. Sztab stanowi kolegialny organ pomocniczy Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej „Ministrem”, o charakterze opiniodawczo-doradczym.

3. Do zadań Sztabu należy:

1) wymiana doświadczeń ukierunkowanych na rozwój zimowych sportów olimpijskich i paraolimpijskich;

2) wzajemne konsultowanie dokumentów odnoszących się do przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich, w tym do zasad krajowych kwalifikacji na zimowe igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie;

3) wymianę informacji oraz wspólne prowadzenie polityki informacyjnej odnoszącej się do przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich;

4) inicjowanie form współpracy pomiędzy środowiskiem sportowym a partnerami zewnętrznymi na rzecz podnoszenia poziomu przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich w sportach zimowych.

§ 2.

1. W skład Sztabu wchodzą:

1) Przewodniczący Sztabu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

2) Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego;

3) Zastępca Przewodniczącego – Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego;

4) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki;

5) pozostali członkowie Sztabu:

a) przedstawiciel Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

b) przedstawiciel Społecznej Rady Sportu,

c) Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki,

d) Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej,

e) Dyrektor Działu Olimpijskiego i Współpracy Międzynarodowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

f) Szef Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie,

g) przedstawiciel Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego,

h) przedstawiciel Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Członkom Sztabu nie przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach prac Sztabu.

§ 3.

Tryb pracy Sztabu określa Regulamin Prac Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Zimowych stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Obsługę organizacyjną Sztabu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC SZTABU PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH I PARAOLIMPIJSKICH DS. SPORTÓW ZIMOWYCH]

Załącznik do Zarządzenia Nr 4
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 20 stycznia 2017 r.

REGULAMIN PRAC SZTABU PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH I PARAOLIMPIJSKICH DS. SPORTÓW ZIMOWYCH

§ 1. 1. Na czele Sztabu stoi Przewodniczący, który kieruje pracami Sztabu, w tym ustala porządek posiedzeń Sztabu i reprezentuje Sztab w kontaktach zewnętrznych.

2. Posiedzenia Sztabu zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego członek Sztabu.

3. Sekretarza Sztabu zgodnie z § 23 ust. 2 Załącznika do Zarządzenia Ministra Sportu i Turystyki Nr 6 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. z 2016 r., poz. 6 i 18) wyznacza Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadania Sekretarza Sztabu określa § 23 ust. 3 ww. Załącznika.

§ 2. 1. Sztab obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Przewodniczący Sztabu może zaprosić do udziału w posiedzeniu Sztabu przedstawicieli innych organów administracji rządowej, instytucji i organizacji, a także specjalistów, których wiedza i doświadczenie będzie wykorzystywane przy pracach związanych z realizacją zadań.

3. Posiedzenia Sztabu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.

4. Posiedzenie Sztabu może zostać zwołane w każdym czasie celem odbycia posiedzenia również na wniosek Ministra Sportu i Turystyki lub członków Sztabu stanowiących co najmniej połowę jego składu.

§ 3. 1. Posiedzenia Sztabu, w tym również głosowania są protokołowane. Obligatoryjnym załącznikiem protokołu jest lista obecności. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz.

2. Decyzje Sztabu podejmowane są w formie uchwał.

3. Decyzje Sztabu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu Sztabu.

4. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego.

5. Minister Sportu i Turystyki każdorazowo po odbyciu posiedzenia i przyjęciu protokołu otrzymuje jeden odpis protokołu wraz z podjętymi uchwałami, materiałami źródłowymi, listą obecności oraz wszelkimi innymi dokumentami z których korzystał Sztab.

§ 4. 1. Uchwały Sztabu podpisuje Przewodniczący Sztabu oraz jego Zastępcy, lub przewodniczący obrad wyznaczony w trybie § 1 ust. 2, podczas posiedzeń na których uchwała zostanie podjęta.

2. Uchwały podjęte przez Sztab obowiązują wszystkich jej członków.

3. Członek Sztabu głosujący przeciw podjęciu uchwały jest uprawniony do umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama