REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 5

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) oraz art. 25 ust. 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zakres czynności Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej „Ministrem”, Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zwanym dalej „Ministerstwem”.

§ 2.

1. Minister Sportu i Turystyki sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.

2. Minister wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Biura Ministra;

2) Departamentu Sportu Wyczynowego z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 6 pkt 2 i § 7 pkt 1;

3) Departamentu Sportu dla Wszystkich z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 6 pkt 2;

4) Departamentu Igrzysk Europejskich 2023;

5) Departamentu Nowych Technologii w Sporcie i Informatyki;

6) Departamentu Współpracy Międzynarodowej;

7) Departamentu Prawnego;

8) Biura Komunikacji.

3. Minister bezpośrednio nadzoruje działalność:

1) Centralnego Ośrodka Sportu z siedzibą w Warszawie;

2) Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie;

3) Polskiej Agencji Antydopingowej z siedzibą w Warszawie.

4. Minister bezpośrednio nadzoruje zadania samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2)).

5. Minister koordynuje realizację spraw parlamentarnych w Ministerstwie.

6. Minister rozstrzyga spory kompetencyjne związane z realizacją zadań pomiędzy Sekretarzami Stanu, Podsekretarzem Stanu lub Dyrektorem Generalnym.

§ 3.

1. Do właściwości Ministra należy:

1) zatwierdzanie materiałów i opracowań przeznaczonych dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

2) aprobowanie projektów aktów normatywnych wnoszonych do Prezesa Rady Ministrów i pod obrady Rady Ministrów;

3) wydawanie aktów normatywnych i innych dokumentów podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a także w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki;

4) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

5) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

6) zatwierdzanie wniosków urlopowych oraz podróży służbowych Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu, Dyrektora Generalnego oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

7) zatrudnianie osób w Gabinecie Politycznym Ministra oraz doradców i asystentów Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarza Stanu;

8) występowanie o nadanie odznaczeń zgodnie z właściwymi przepisami;

9) wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony i zarządzania kryzysowego przez Ministerstwo oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra;

10) ochrona informacji niejawnych w Ministerstwie.

2. Poza dokumentami w sprawach określonych w ust. 1, do podpisu Ministra należą:

1) pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, osób kierujących centralnymi organami organizacji politycznych i związków zawodowych, zwierzchników kościołów i związków wyznaniowych, ministrów rządów innych państw, z uwzględnieniem § 4 ust. 3;

2) akty powołania i inne dotyczące nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy na stanowiskach w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

3) pisma ustalające wysokość składników wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

4) umowy międzynarodowe - na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz umowy międzyresortowe i umowy o współdziałaniu Ministerstwa ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, w tym międzynarodowymi;

5) inne dokumenty zastrzeżone ustawowo do podpisu Ministra.

§ 4.

1. Sekretarze Stanu, Podsekretarz Stanu oraz Dyrektor Generalny podpisują, według właściwości, w szczególności pisma adresowane do niewymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 członków kierownictw Kancelarii Prezydenta, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, członków kierownictw ministerstw i centralnych organów administracji rządowej, marszałków województw, przewodniczących sejmików województw, wojewodów, członków kierownictw organizacji politycznych, członków kierownictw związków zawodowych i stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym oraz pisma i dokumenty należące do ich podpisu na podstawie niniejszego zarządzenia.

2. W imieniu Ministra Dyrektor Generalny może podpisywać pisma w zakresie nadzorowanej problematyki z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w ust. 3.

3. W imieniu Ministra Sekretarze Stanu oraz Podsekretarz Stanu mogą podpisywać pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) pisma przesyłające projekty aktów normatywnych lub innych dokumentów rządowych do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;

2) pisma przekazujące uwagi Ministra do projektów aktów normatywnych lub innych dokumentów rządowych w ramach uzgodnień;

3) odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia złożone przez senatorów, wnioski, skargi i interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty, materiały i opinie komisji sejmowych i senackich, a także informacje dla komisji i podkomisji sejmowych, komisji senackich oraz zespołów parlamentarnych.

§ 5.

Sekretarz Stanu Piotr Borys:

1) wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Turystyki;

2) wykonuje zadania związane z nadzorowaniem przez Ministra działalności Polskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Warszawie;

3) bierze udział w pracach Komitetu do Spraw Europejskich i podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach tego komitetu, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z tych posiedzeń;

4) jest członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów lub Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach tych komitetów, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń tych komitetów.

§ 6.

Sekretarz Stanu Ireneusz Raś wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Departamentu Infrastruktury Sportowej;

2) Departamentu Sportu Wyczynowego oraz Departamentu Sportu dla Wszystkich w obszarze zadań publicznych Ministra zlecanych do realizacji Ludowym Zespołom Sportowym.

§ 7.

Podsekretarz Stanu Ireneusz Nalazek:

1) wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Sportu Wyczynowego w obszarze sportów nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, paralimpijskich i igrzysk głuchych;

2) bierze udział w pracach Komitetu Społecznego Rady Ministrów i podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Społecznego Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach tego komitetu, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z tych posiedzeń.

§ 8.

1. Dyrektor Generalny Adam Wojtaś wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Biura Dyrektora Generalnego;

2) Departamentu Ekonomiczno-Finansowego;

3) Departamentu Kontroli.

2. Dyrektor Generalny bezpośrednio nadzoruje zadania samodzielnego stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).

§ 9.

W ramach czynności ustalonych w § 5-8, Sekretarze Stanu, Podsekretarz Stanu oraz Dyrektor Generalny:

1) są upoważnieni do rozstrzygania w sprawach z zakresu nadzorowanej problematyki;

2) reprezentują Ministra wobec innych organów i instytucji państwowych oraz organizacji i innych podmiotów;

3) biorą udział w pracach zespołów, komisji, rad oraz komitetów wskazanych przez Ministra;

4) realizują inne zadania na bezpośrednie polecenie Ministra.

§ 10.

1. W czasie nieobecności Ministra zastępuje go w pełnym zakresie Sekretarz Stanu Piotr Borys.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Piotra Borys Ministra zastępuje w pełnym zakresie Sekretarz Stanu Ireneusz Raś.

§ 11.

1. W czasie nieobecności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarza Stanu ustala się następujące zastępstwa:

1) Sekretarza Stanu Piotra Borysa zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu Ireneusz Raś;

2) Sekretarza Stanu Ireneusza Rasia zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu Piotr Borys;

3) Podsekretarza Stanu Ireneusza Nalazka zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu Ireneusz Raś.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących i zastępowanych decyzję o zastępstwie podejmuje Minister.

§ 12.

W przypadku wyłączenia od udziału w postępowaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803) decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra wydaje zastępujący Sekretarz Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w § 11 ust. 1, jeżeli sam nie podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu.

§ 13.

Traci moc zarządzenie nr 4 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. i Tur. poz. 32 oraz z 2023 r. poz. 12 i 17).

§ 14

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki
Sławomir Nitras


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA