REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 11

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Ustala się regulamin organizacyjny Centrum Projektów Europejskich, zwanego dalej „Centrum”, który określa szczegółową organizację, zakres zadań i tryb pracy Centrum.

2. Regulamin organizacyjny Centrum stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
 Traci moc zarządzenie nr 17 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich.
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

§ 1. Centrum Projektów Europejskich, zwane dalej „Centrum”, realizuje zadania określone w Statucie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Europejskich.

§ 2. 1. W skład Centrum wchodzą:

1) Dyrektor;

2) Zastępca Dyrektora do Spraw Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Centralnego Punktu Informacyjnego;

3) Zastępca Dyrektora do Spraw Wspólnych Sekretariatów Technicznych – zwani dalej „Zastępcami Dyrektora”;

4) Główny Księgowy;

5) Radca Prawny;

6) Wydział Finansowy;

7) Wydział Administracji;

8) Wydział Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich;

9) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 z siedzibą w Krakowie (WST PL-SK);

10) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007–2013 z siedzibą w Gdańsku (WST PB);

11) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013 z siedzibą w Zielonej Górze (WST PL-BB);

12) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013 z siedzibą w Warszawie (WST PL-BY-UA);

13) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007–2013 z siedzibą w Warszawie (WST LT-PL-RU);

14) Wydział Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS);

15) Wydział Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (KIW);

16) Centralny Punkt Informacyjny (CPI);

17) Sekretariat.

2. Strukturę organizacyjną Centrum przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.

§ 3. 1. Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6–16.

2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

3. W razie nieobecności Dyrektora pracą Centrum kieruje Zastępca Dyrektora lub kierownik komórki organizacyjnej wyznaczony w trybie określonym w § 16 ust. 1.

4. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Centrum i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum.

5. Dyrektor może powoływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym w celu realizacji określonych zadań.

6. Dyrektor może, w trybie określonym w § 16 ust. 1, upoważnić Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6–16, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

§ 4. Do zadań Dyrektora Centrum należy kierowanie działalnością Centrum, w szczególności:

1) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej wynikających z:

a) przepisów o finansach publicznych,

b) przepisów o rachunkowości;

2) wypełnianie obowiązków ciążących na dysponencie środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległym dysponentowi części budżetowej;

3) bezpośrednie nadzorowanie pracy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Wydziału Administracji, Wydziału Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Sekretariatu.

§ 5. 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora do Spraw KOEFS, KIW i CPI należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą pracą KOEFS, KIW i CPI;

2) bezpośrednie nadzorowanie Naczelników KOEFS, KIW oraz koordynatora CPI;

3) koordynacja zadań związanych z wdrożeniem Strategii Centrum Projektów Europejskich, zwanej dalej „Strategią”, w tym koordynacja zadań związanych z monitorowaniem realizacji Strategii we współpracy z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum;

4) koordynacja zadań związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem w Centrum systemu kontroli zarządczej, w tym systemu zarządzania przez cele;

5) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

2. Do zadań Zastępcy Dyrektora do Spraw Wspólnych Sekretariatów Technicznych, należy w szczególności:

1) bezpośrednie nadzorowanie Kierowników Wspólnych Sekretariatów Technicznych, w zakresie określonym Porozumieniem zawartym w dniu 17 grudnia 2009 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Państwową Jednostką Budżetową – Centrum Projektów Europejskich;

2) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

§ 6. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą pracą Wydziału Finansowego;

2) bezpośrednie nadzorowanie Naczelnika Wydziału Finansowego;

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, oraz zgodnie z przepisami finansowymi programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) obsługiwanych przez Centrum;

4) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

§ 7. Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

1) prowadzenie obsługi legislacyjnej Centrum, w tym opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych;

2) prowadzenie obsługi prawnej Centrum:

a) opiniowanie projektów umów,

b) wydawanie opinii prawnych,

c) reprezentowanie Centrum przed sądami, innymi organami i instytucjami.

§ 8. Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1) prowadzenie bieżącej obsługi finansowo-księgowej;

2) sporządzanie planu finansowego we współpracy z odpowiednią Instytucją zarządzającą, dokonywanie bieżących korekt w planie finansowym;

3) prowadzenie gospodarki środkami finansowymi, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

4) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;

5) dokonywanie analiz finansowych i ocen w zakresie działalności finansowej Centrum;

6) prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą wynagrodzeń pracowników Centrum oraz wynagrodzeń bezosobowych.

§ 9. Do zadań Wydziału Administracji należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu informacji i promocji Centrum;

2) obsługa administracyjna Centrum, w szczególności w zakresie:

a) zaopatrzenia, łączności, transportu,

b) gospodarowania mieniem, prowadzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz gospodarki magazynowej;

3) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) prowadzenie spraw związanych z organizacją Centrum;

5) realizowanie zadań związanych z kontrolą w zakresie działania Centrum;

6) planowanie i realizacja działań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu informatycznego;

7) prowadzenie archiwum zakładowego;

8) organizacja kontroli warunków pracy w Centrum, w tym przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

9) prowadzenie rejestrów umów, pełnomocnictw i upoważnień;

10) publikowanie w formie elektronicznej w intranecie wewnętrznych aktów prawnych Dyrektora Centrum oraz decyzji i zarządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego.

§ 10. Do zadań Wydziału Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich należy w szczególności:

1) prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników Centrum;

2) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych;

3) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie spraw płacowo-kadrowych;

4) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników;

5) koordynowanie prac związanych z procesem ocen okresowych pracowników oraz analizowanie ich wyników;

6) organizowanie w Centrum staży, praktyk oraz wolontariatu;

7) prowadzenie spraw zawiązanych z rozwojem zawodowym pracowników;

8) realizowanie zadań związanych z działalnością zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 11. Do zadań Wspólnych Sekretariatów Technicznych dla programów EWT: Polska – Republika Słowacka, Południowy Bałtyk i Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia, oraz zadań Wspólnych Sekretariatów Technicznych dla programów EISP: Polska – Białoruś – Ukraina i Litwa – Polska – Rosja, należy w szczególności:

1) wspieranie Instytucji Zarządzającej i Komitetu Monitorującego, oraz w stosownych przypadkach, Instytucji Audytowej w realizacji ich obowiązków;

2) promowanie programów i rozpowszechnianie informacji o programach oraz ich celach;

3) udzielanie informacji potencjalnym beneficjentom dotyczących warunków uzyskania dofinasowania ze środków programów oraz przygotowania wniosków o dofinansowanie;

4) przygotowanie zestawu dokumentów dla wnioskodawców oraz zapewnienie dostępności dokumentów dla beneficjentów programów;

5) ogłaszanie i organizacja naboru projektów;

6) rejestrowanie projektów;

7) koordynacja procesu oceny wniosków projektowych;

8) organizacja posiedzeń komitetów i grup roboczych utworzonych w ramach programów oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń komitetów i grup roboczych;

9) wdrażanie decyzji Komitetu Monitorującego;

10) weryfikacja raportów sporządzanych przez beneficjentów programów;

11) przygotowywanie raportów z realizacji programów;

12) organizowanie szkoleń w zakresie programów EWT oraz EISP.

2. W skład Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013 wchodzą następujące zespoły:

1) Zespół do Spraw Programowych;

2) Zespół do Spraw Projektowych;

3) Stanowisko do Spraw Informacji i Promocji;

4) Stanowisko do Spraw Obsługi Administracyjnej.

3. W skład Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007–2013 wchodzą następujące zespoły:

1) Zespół do Spraw Projektowych I;

2) Zespół do Spraw Projektowych II;

3) Stanowisko do Spraw Informacji i Promocji;

4) Stanowisko do Spraw Obsługi Administracyjnej.

§ 12. 1. Do zadań Wydziału KOEFS należą zadania związane z koordynacją funkcjonowania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), koordynacją punktów informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „PO KL”, w Instytucjach Pośredniczących i Instytucjach Pośredniczących II stopnia, wsparciem pracowników w instytucjach realizujących PO KL oraz prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych propagujących ten program, w szczególności:

1) certyfikacja pracowników oraz usług ROEFS, a także monitorowanie działań ROEFS, w tym realizacja badań ewaluacyjnych związanych z realizowanymi przez ROEFS działaniami;

2) kontrola i nadzór nad ROEFS w zakresie tworzenia i wdrażania standardów działania ROEFS;

3) obsługa ogólnopolskiej infolinii Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS); wydawanie publikacji poświęconych EFS; organizacja kampanii i akcji promocyjnych poświęconych EFS;

4) realizacja szkoleń i działań rozwojowych dla pracowników instytucji uczestniczących w realizacji PO KL oraz członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych;

5) organizacja spotkań, warsztatów, seminariów, grup roboczych poświęconych wdrażaniu Programu, w tym organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego PO KL (KM PO KL) oraz pełnienie roli wspólnego Sekretariatu dla 6 grup roboczych funkcjonujących przy KM PO KL w zakresie administracyjno-technicznym;

6) koordynacja punktów informacyjnych PO KL w Instytucjach Pośredniczących oraz w Instytucjach Pośredniczących II stopnia.

2. W skład Wydziału KOEFS wchodzą następujące zespoły:

1) Zespół do Spraw Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) Zespół do Spraw Informacji;

3) Zespół do Spraw Szkoleń i Doradztwa.

§ 13. 1. Do zadań Wydziału KIW należy koordynacja działań związanych z wyborem i realizacją projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej oraz współpracą ponadnarodową, a w szczególności:

1) pełnienie roli szkoleniowo-doradczej, w tym opracowywanie i aktualizowanie dokumentów i materiałów w zakresie projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej;

2) wspieranie i koordynowanie Instytucji Pośredniczących w procesie planowania, wyboru oraz realizacji projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej, w tym informowanie Instytucji Pośredniczących na temat tych projektów realizowanych w ramach PO KL i o ich rezultatach;

3) wspieranie Instytucji Zarządzającej i Grupy Roboczej ds. horyzontalnych w kwestiach dotyczących projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, w tym przy aktualizacji Tematów projektów innowacyjnych oraz przy realizacji Planu Komunikacji PO KL;

4) zarządzanie wypracowanymi rezultatami projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz wspieranie i monitorowanie procesu upowszechniania i włączania rezultatów projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki na poziomie projektów, w tym prowadzenie współpracy z mediami w tym zakresie;

5) koordynowanie i monitorowanie działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej;

6) pełnienie roli sekretariatu oraz koordynowanie i monitorowanie prac Sieci Tematycznych PO KL;

7) wspieranie podmiotów polskich i z innych krajów w poszukiwaniu partnera do współpracy ponadnarodowej.

2. W skład Wydziału KIW wchodzą następujące zespoły:

1) Zespół do Spraw Projektów Współpracy Ponadnarodowej;

2) Zespół do Spraw Projektów Innowacyjnych;

3) Zespół do Spraw Wsparcia Realizacji Projektów.

§ 14. Do zadań CPI należy w szczególności:

1) udzielanie informacji horyzontalnych o możliwościach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych poprzez:

a) udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu operacyjnego lub regionalnego programu operacyjnego poprzez kontakt bezpośredni z potencjalnym beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną,

b) diagnostykę potrzeb informacyjnych potencjalnego beneficjenta i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji,

c) informowanie zainteresowanych o dostępnych, aktualnie realizowanych projektach dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich,

d) organizowanie konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów lub osób zainteresowanych udziałem w projektach, a także udział w tego typu przedsięwzięciach,

e) prowadzenie wstępnego doradztwa przy rozliczaniu projektów dofinansowanych z programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności;

2) organizowanie lub współpraca przy organizacji konferencji, spotkań, wydarzeń tematycznych dotyczących zagadnień związanych z Narodową Strategią Spójności w porozumieniu z Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji;

3) opracowanie i wydawanie w porozumieniu z Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością CPI;

4) dystrybuowanie własnych i otrzymanych od Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji materiałów informacyjno-promocyjnych;

5) wykonywanie innych zadań wynikających z udziału CPI w sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na zlecenie i w porozumieniu z Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji.

§ 15. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:

1) przyjmowanie, wysyłanie oraz rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

2) prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa Centrum;

3) prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych Centrum, w szczególności listy obecności, delegacje;

4) prowadzenie rejestrów zarządzeń i decyzji Dyrektora Centrum oraz gromadzenie zbiorów zarządzeń i decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego mających związek z działalnością Centrum;

5) przygotowywanie na polecenia Dyrektora i Zastępcy Dyrektora pism dotyczących spraw z zakresu działania Centrum;

6) obsługa jednostki w zakresie administracyjno-biurowym, w tym zabezpieczenie materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

7) archiwizacja dokumentów.

§ 16. 1. System zastępstw i upoważnień oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum określa Dyrektor Centrum w drodze decyzji.

2. Strukturę etatową komórek organizacyjnych Centrum i zakresy obowiązków pracowników zatwierdza Dyrektor Centrum.


Załącznik do regulaminu organizacyjnego
Centrum Projektów Europejskich

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-31
  • Data wejścia w życie: 2013-07-29
  • Data obowiązywania: 2013-07-29
  • Z mocą od: 2013-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA