REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 77

ZARZĄDZENIE Nr 57
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 28 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 16, 49, 60 i 71) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 8 uchyla się pkt 5;

2) w § 5:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) bezpieczeństwa ruchu drogowego.”,

b) w ust. 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR).”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-03
  • Data wejścia w życie: 2014-11-28
  • Data obowiązywania: 2014-11-28
  • Dokument traci ważność: 2014-12-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA