reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS)

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)), w celu zapewnienia warunków do wywiązywania się przez Rzeczpospolitą Polską z zobowiązań wynikających z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie planowania i realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza zarządza się, co następuje:

§ 1.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Ministerstwo – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;

2) Minister – Minister Infrastruktury i Rozwoju;

3) HNS (ang. Host Nation Support) – cywilna i wojskowa pomoc udzielana wojskom sojuszniczym i organizacjom, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa-gospodarza przez państwo-gospodarza (państwo przyjmujące) w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny;

4) organy i jednostki organizacyjne – podległe lub nadzorowane przez Ministra organy wymienione w pkt 1 i 4 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257) i jednostki organizacyjne wymienione w pkt 1, 2 i 16–27 załącznika do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 958);

5) przedsiębiorcy – przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym wymienieni w części III pkt 1–3, 5, 7–9, 11 i 13, w części IV pkt 3–6, 7–12, 15, 16 oraz 18–28 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 303 i 657) wykonujący zadania obronne, nałożone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz transportu, w drodze decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571);

6) BZK– Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie;

7) centralne organy administracji rządowej – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia.

§ 2.

1. W Ministerstwie oraz w organach i jednostkach organizacyjnych, a także u przedsiębiorców, w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, tworzy się system na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza, zwany dalej „Systemem HNS".

2. W skład Systemu HNS wchodzą:

1) Punkt Kontaktowy HNS w Ministerstwie działający przy BZK;

2) Punkty Kontaktowe/Informacji HNS w organach i jednostkach organizacyjnych;

3) Punkty Informacji HNS u przedsiębiorców.

3. Punkt Kontaktowy HNS w Ministerstwie zapewnia realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w Ministerstwie oraz koordynację realizacji tych zadań przez organy i jednostki organizacyjne oraz przez przedsiębiorców.

4. Punkty Kontaktowe HNS oraz Punkty Informacji HNS, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, zapewniają realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w organach i jednostkach organizacyjnych oraz u przedsiębiorców.

§ 3.

Do zadań Punktu Kontaktowego HNS w Ministerstwie należy w szczególności:

1) koordynowanie zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w Ministerstwie oraz w organach i jednostkach organizacyjnych, a także u przedsiębiorców;

2) współpraca z Centralnym Punktem Kontaktowym HNS (CPK HNS) funkcjonującym w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz z punktami kontaktowymi pozostałych centralnych organów administracji rządowej;

3) organizowanie i utrzymanie systemu gromadzenia i aktualizacji danych, będących w posiadaniu Ministra, o zasobach obronnych państwa przewidywanych do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza;

4) zapewnienie wymiany informacji z Punktami Kontaktowymi HNS i Punktami Informacji HNS wchodzącymi w skład Systemu HNS;

5) reprezentowanie Ministra w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie HNS, w tym w relacjach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także z zagranicznymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań HNS.

§ 4.

Dyrektorowi BZK powierza się:

1) koordynowanie przedsięwzięć zapewniających realizację zadań w ramach Systemu HNS przez Ministerstwo oraz przez organy i jednostki organizacyjne, a także przez przedsiębiorców;

2) utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS w Ministerstwie;

3) opracowanie Instrukcji Punktu Kontaktowego HNS w Ministerstwie;

4) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu gromadzenia i aktualizacji danych, o których mowa w § 3 pkt 3;

5) obowiązek współdziałania z Dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie planowania i organizacji szkoleń dla osób odpowiedzialnych w Ministerstwie, organach i jednostkach organizacyjnych oraz u przedsiębiorców, za realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza.

§ 5.

Kierownikom organów i jednostek organizacyjnych powierza się koordynowanie przedsięwzięć zapewniających realizację zadań w ramach Systemu HNS u przedsiębiorców, zgodnie z obszarem prowadzonej działalności.

§ 6.

1. System gromadzenia i aktualizacji danych, o których mowa w § 3 pkt 3, obejmuje:

1) informacje o infrastrukturze lotniskowej i środkach transportu lotniczego będące w posiadaniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedsiębiorców z obszaru lotnictwa cywilnego;

2) informacje o infrastrukturze drogowej, których dysponentem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz będące w posiadaniu przedsiębiorców z obszaru drogownictwa;

3) informacje o infrastrukturze portów morskich i środkach transportu morskiego, których dysponentami są Urzędy Morskie w Szczecinie, Słupsku i w Gdyni oraz będące w posiadaniu przedsiębiorców z obszaru gospodarki morskiej;

4) informacje o infrastrukturze kolejowej i środkach transportu kolejowego, których dysponentem są Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz będące w posiadaniu przedsiębiorców z obszaru kolejnictwa;

5) informacje o infrastrukturze portów i przeładowni rzecznych, ilości taboru pływającego i jego charakterystyce technicznej, czynnych przeprawach promowych oraz aktualnych klasach śródlądowych dróg wodnych, których dysponentami są Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu.

2. Wzory zestawień o zasobach obronnych HNS w Ministerstwie, o których mowa w ust. 1 powyżej, przewidywanych do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Zasady zbierania, gromadzenia oraz sposób i terminy przekazywania danych o zasobach obronnych HNS przez Punkty Kontaktowe/Informacji, o których mowa w § 2 ust. 2, będą określane corocznym zarządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykonywania zadań obronnych na dany rok.

§ 7.

Organizację, zasady funkcjonowania oraz zadania Punktu Kontaktowego/Informacji HNS określa wzór Instrukcji Punktu Kontaktowego/Informacji HNS, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8.

Traci moc zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia w Ministerstwie Infrastruktury Punktu Kontaktowego HNS na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza i państwa wysyłającego.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445, z 2013 r. poz. 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 619, 773, 1198 i 1822.

Załącznik 1. [TABELE JEDNOLITEGO SYSTEMU GROMADZENIA I AKTUALIZACJI DANYCH O ZASOBACH OBRONNYCH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU]

Załączniki do zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr 4
z dnia 30 stycznia 2015 r. (poz. 10)

Załącznik nr 1

TABELE JEDNOLITEGO SYSTEMU GROMADZENIA I AKTUALIZACJI DANYCH O ZASOBACH OBRONNYCH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO/INFORMACJI HNS]

Załącznik Nr 2

INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO/INFORMACJI HNS

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama