| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 5 Ministra Transportu w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 8), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 20 marca 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. Ml Nr 6, poz. 32);

2) zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MliR, poz. 46);

3) zarządzeniem nr 56 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MliR, poz. 75).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 26 Ministra Infrastruktury z dnia 20 marca 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. Ml Nr 6, poz. 32), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”;

2) § 2 zarządzenia nr 38 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MliR, poz. 46), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.”;

3) § 2 zarządzenia nr 56 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MliR, poz. 75), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 19 marca 2015 r. (poz. 23)

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA TRANSPORTU
1)

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 lipca 2007 r. państwową jednostkę budżetową „Centrum Unijnych Projektów Transportowych”, zwaną dalej „CUPT”.

2. Przedmiotem działalności CUPT jest:

1)3) wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

2) opracowywanie, wdrażanie i rozwój rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających realizację projektów transportowych.

3. (uchylony)4).

4. CUPT nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

5. (uchylony)5).

§ 2. 1. Minister Transportu przekaże CUPT mienie stanowiące w szczególności wyposażenie biurowe jednostki.

2. Mienie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane CUPT protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia6).

Załącznik do zarządzenia nr 5 Ministra Transportu
z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 8)

STATUT CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH7)

§ 1. 1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.

2. CUPT działa na podstawie:

1) zarządzenia nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 8, Dz. Urz. Ml z 2008 r. Nr 6, poz. 32, Dz. Urz. MliR z 2014 r. poz. 46 oraz Dz. Urz. MliR z 2014 poz. 75);

2) niniejszego statutu.

3. Siedzibą CUPT jest Warszawa.

4. Obszarem działania CUPT jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Przedmiotem działalności CUPT jest:

1) wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

2) opracowywanie, wdrażanie i inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających realizację projektów transportowych.

2. CUPT może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w:

1) ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) jako:

a) instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia),

b) beneficjent;

2) ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) jako:

a) instytucja pośrednicząca,

b) beneficjent.

3. CUPT może uczestniczyć w realizacji projektów instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.), jako:

a) instytucja wdrażająca,

b) beneficjent.

4. W ramach wykonywanych zadań, CUPT w szczególności:

1) wdraża powierzone programy i projekty oraz monitoruje realizację projektów;

2) planuje, rozlicza i kontroluje płatności i gospodarkę środkami finansowymi w ramach tych programów i projektów;

3) zawiera umowy o dofinansowanie projektów;

4) odpowiada za dane zgromadzone na swoim poziomie wdrażania programu i projektów, w szczególności za ich zbieranie, opracowywanie, zmianę, udostępnianie i usuwanie.

5. W trakcie wykonywania zadań, o których mowa w ust. 4, CUPT:

1) stosuje zasady i procedury obowiązujące przy realizacji poszczególnych programów i projektów oraz określone we właściwych dla danego programu i projektu dokumentach;

2) współpracuje z odpowiednimi komórkami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, transportu oraz gospodarki morskiej, a także właściwymi jednostkami, wykonującymi zadania związane z działalnością, o której mowa w § 2.

§ 3. 1. Działalnością CUPT kieruje Dyrektor, który reprezentuje CUPT na zewnątrz.

2. Dyrektor CUPT wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w CUPT.

3. Dyrektora CUPT powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

4. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań komórek wewnętrznych CUPT określa regulamin organizacyjny CUPT, ustalony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 4. 1. Działalność CUPT jest finansowana z części budżetowej 34 – Rozwój regionalny.

2. CUPT, w ramach programów, o których mowa w § 2, realizuje także zadania finansowane z części budżetowej 39 – Transport dotyczące:

1) krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – w ramach rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe;

2) infrastruktury kolejowej – w ramach rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa;

3) pozostałych projektów finansowanych w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, dla których beneficjentem jest PKP PLK S.A.

3. CUPT jest dysponentem drugiego stopnia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Podstawą gospodarki finansowej CUPT jest plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. CUPT prowadzi sprawozdawczość budżetową przewidzianą dla jednostek budżetowych.

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – rozwój regionalny oraz transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia 26 Ministra Infrastruktury z dnia 20 marca 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MI Nr 6, poz. 32), które weszło w życie z dniem 31 marca 2008 r.

4) Przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 56 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MliR, poz. 75), które weszło w życie z dniem 21 listopada 2014 r.

5) Przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 marca 2007 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »