REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 43

ZARZĄDZENIE NR 27
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 17 lipca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Europejskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Europejskich załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik do zarządzenia nr 27 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 43)

STATUT CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

§ 1. 1. Centrum Projektów Europejskich zwane dalej „Centrum” jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.

2. Centrum działa na podstawie:

1) zarządzenia Nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Europejskich;

2) niniejszego statutu.

3. Siedzibą Centrum jest Warszawa.

§ 2. 1. Przedmiotem działalności Centrum jest:

1) wspieranie instytucji realizujących programy operacyjne Współpracy Transgranicznej i Współpracy Międzyregionalnej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) i programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS);

2) wspieranie instytucji realizujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki i podmiotów odpowiedzialnych za upowszechnianie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) w zakresie innowacyjności i współpracy ponadnarodowej oraz realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) zgodnie z postanowieniami porozumienia WER/CPE/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r.;

3) opracowywanie, wdrażanie i inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających realizację programów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) wspieranie innych instytucji oraz beneficjentów w procesie wdrażania programów i projektów europejskich na podstawie zawartych z nimi porozumień.

2. Centrum może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) i ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz 2015 r. poz. 378) oraz programów współpracy transgranicznej EIS jako:

1) instytucja pośrednicząca i wdrażająca;

2) beneficjent.

3. W ramach wykonywanych zadań, Centrum w szczególności:

1) wdraża powierzone programy i monitoruje realizację projektów;

2) prowadzi gospodarkę środkami finansowymi zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

3) zawiera umowy o dofinansowanie projektów lub wydaje decyzje o dofinansowaniu projektów, z wyłączeniem programów EWT;

4) odpowiada za dane zgromadzone na swoim poziomie wdrażania programu, w szczególności za ich zbieranie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

4. W trakcie wykonywania zadań wymienionych w ust. 3, Centrum:

1) stosuje zasady i procedury obowiązujące przy realizacji poszczególnych programów i określone we właściwych dla danego programu dokumentach;

2) współpracuje z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Infrastruktury i Rozwoju.

3. Szczegółową organizację, zakres zadań i tryb pracy Centrum określi regulamin organizacyjny, ustalony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 4. 1. Działalność Centrum finansowana jest z budżetu państwa, z części 34 – Rozwój regionalny.

2. Centrum jest państwową jednostką budżetową, której kierownik jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległym dysponentowi części.

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Centrum sporządza sprawozdawczość przewidzianą dla jednostek budżetowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-21
  • Data wejścia w życie: 2015-07-22
  • Data obowiązywania: 2015-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA