reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 42
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Maszyn Matematycznych

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zatwierdza się statut Instytutu Maszyn Matematycznych, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Anna Streżyńska

MINISTER CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH]

Załącznik do decyzji nr 42 Ministra Cyfryzacji
z dnia 6 czerwca 2017 r.

STATUT INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH

§ 1. Instytut badawczy o nazwie Instytut Maszyn Matematycznych1), zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Maszyn Matematycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 53);

3) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Instytut używa nazwy:

1) w języku polskim: „Instytut Maszyn Matematycznych”;

2) w języku angielskim: „The Institute of Mathematical Machines”.

3. Instytut może używać skróconej nazwy „IMM”.

4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw informatyzacji.

§ 3. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,

2) przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce,

3) wdrażanie oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

– w dziedzinie nauk technicznych (PKD 72.19.Z).

§ 4. Instytut jest organizacją badawczą o charakterze niezarobkowym (non profit).

§ 5. Zakres działania Instytutu obejmuje przede wszystkim następujące obszary:

1) modelowanie i symulacja komputerowa procesów i systemów;

2) podpis elektroniczny i elektroniczne uwierzytelnienie;

3) biometria i systemy bezpieczeństwa;

4) techniki semantyczne;

5) e-learning i kształcenie ustawiczne;

6) zarządzanie obiegiem dokumentów;

7) dostępność informacji dla osób niepełnosprawnych wzrokowo;

8) multimodalne interfejsy człowiek – maszyna;

9) bezpieczeństwo systemów ICT.

§ 6. 1. Do szczegółowego zakresu działania Instytutu należy:

1) zastosowanie technik modelowania i symulacji do budowy komputerowych systemów e-treningu, służących do nabywania przez szkolonych umiejętności operacyjnych, przy użyciu symulacji komputerowej, z wykorzystaniem grafiki 3-wymiarowej oraz technologii gier komputerowych;

2) rozwój różnorodnych form podpisu elektronicznego i metod certyfikacji oraz wykonywanie analiz, opinii i ekspertyz dotyczących usług certyfikacyjnych w zakresie technologii podpisu elektronicznego;

3) opracowywanie i wdrażanie:

a) systemów i urządzeń identyfikacji, w tym biometrycznych, stosowanych w szczególności w kontroli dostępu, kontroli obecności i rejestracji czasu pracy,

b) platform uwierzytelniania biometrycznego, w tym z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,

c) urządzeń wykorzystujących pomiary biometryczne;

4) tworzenie semantycznych modeli otoczenia na podstawie obserwacji z laserowych systemów pomiarowych 3-wymiarowych;

5) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii informatycznych stosowanych w ustawicznym kształceniu oraz zdalnej komunikacji grupowej;

6) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii informatycznych stosowanych w zarządzaniu informacją, w szczególności dokumentami;

7) opracowywanie informatycznych technologii asystujących dla osób niewidomych i słabowidzących;

8) tworzenie inteligentnych mobilnych systemów dla bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i zarządzania kryzysowego;

9) tworzenie oprogramowania przeznaczonego dla administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych;

10) tworzenie internetowych baz wiedzy dotyczących:

a) innowacyjnych technologii, produktów i usług dla przedsiębiorstw,

b) elektronicznych treści szkoleniowych;

11) prowadzenie badań i analiz dotyczących identyfikacji potrzeb przedsiębiorstw i administracji w zakresie zastosowania technik i szkoleń informatycznych oraz dotyczących kierunków rozwoju innowacyjnych technologii informacyjnych i ich standardów;

12) prowadzenie szkoleń specjalistycznych stacjonarnych i zdalnych oraz różnych form kształcenia ustawicznego;

13) prowadzenie innych prac związanych z działalnością podstawową Instytutu, w tym:

a) transfer technologii, w szczególności przez organizację inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych,

b) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności przez prowadzenie działalności wydawniczej,

c) prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi, podmiotami gospodarczymi, biurami projektowymi, organami administracji publicznej oraz jednostkami sektora finansów publicznych, w szczególności w zakresie wynalazczości, unifikacji i normalizacji,

d) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.

§ 7. Instytut może prowadzić działalność inną niż wymieniona w § 5 i § 6, związaną ze świadczeniem usług niemających charakteru badawczego, która obejmuje w szczególności:

1) świadczenie usług projektowych i konstrukcyjnych w zakresie technik komputerowych;

2) badania i analizy techniczne technologii i technik informatycznych;

3) jednostkowe wytwarzanie produktów, zarówno sprzętowych jak i programowych, związanych z zakresem działania Instytutu;

4) doradztwo w obszarach związanych z zakresem działania Instytutu;

5) kompletację, testowanie i dostawę systemów komputerowych w kraju i na eksport;

6) świadczenie usług w zakresie mediów elektronicznych;

7) gospodarkę posiadanymi nieruchomościami.

§ 8. Działalność gospodarcza, o której mowa w § 7, jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w § 5 i 6.

§ 9. Rada Naukowa Instytutu liczy 12 członków. W skład rady naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 6 osób, w tym:

a) pracownicy naukowi w liczbie 5 osób, w tym:

– 1 pracownik posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej,

– 3 pracowników posiadających stopień naukowy doktora,

– 1 pracownik posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

b) 1 pracownik badawczo-techniczny;

2) osoby niebędące pracownikami Instytutu w liczbie 6 osób.

§ 10. 1. Udział w posiedzeniach Rady Naukowej może odbywać się przy użyciu technik telekonferencji.

2. Członkowie biorący udział w posiedzeniu Rady Naukowej przy użyciu technik telekonferencji w przypadku głosowania tajnego upoważniają do oddania głosu w swoim imieniu jednego z członków Rady Naukowej obecnych na posiedzeniu.

3. Decyzją Przewodniczącego Rady Naukowej uchwały w głosowaniu jawnym mogą być podejmowane w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Kierując projekt uchwały do rozpatrzenia w trybie obiegowym, Przewodniczący Rady Naukowej przesyła członkom Rady projekt uchwały i wyznacza termin, nie krótszy niż 3 dni, na zajęcie stanowiska i oddanie głosu przez członka Rady Naukowej.

5. W przypadku podejmowania uchwały w trybie obiegowym, członek Rady Naukowej oddaje głos przez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącego Rady Naukowej i na adresy poczty elektronicznej pozostałych członków Rady Naukowej ze wskazaniem, czy oddaje głos za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosu.

6. Za dzień podjęcia uchwały w trybie obiegowym uważa się dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, a w przypadku gdy członkowie Rady Naukowej oddali głosy przed jego upływem, dzień oddania ostatniego głosu. Brak przekazania głosu przez członka Rady Naukowej traktuje się jako wstrzymanie się od głosu.

7. O wynikach głosowania członkowie Rady są niezwłocznie powiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 11. 1. Zatrudnienie pracownika naukowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, jest poprzedzone konkursem.

2. Pracownikiem naukowym w Instytucie może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1) posiada nieposzlakowaną opinię;

2) nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze badań naukowych, którego dotyczy konkurs;

5) prowadzi aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku;

6) posiada dorobek naukowy w obszarze badań naukowych określonym w ogłoszeniu, w szczególności publikacje naukowe, patenty, wdrożenia.

§ 12. 1. Dyrektor Instytutu ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) nazwę i adres Instytutu;

2) nazwę stanowiska naukowego będącego przedmiotem konkursu;

3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

4) wykaz wymaganych dokumentów, w tym życiorys naukowy i informację o dorobku naukowym i zawodowym, które należy złożyć w celu potwierdzenia wymagań formalnych;

5) termin i miejsce złożenia dokumentów;

6) termin rozstrzygnięcia konkursu.

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Instytutu, na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy dla naukowców.

4. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty ogłoszenia konkursu.

5. Termin do złożenia oferty uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w placówce operatora pocztowego albo złożona w siedzibie Instytutu.

§ 13. 1. Dyrektor Instytutu powołuje komisję do przeprowadzenia konkursu, w tym oceny formalnej ofert złożonych przez kandydatów oraz przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

2. W skład komisji nie może wchodzić Dyrektor Instytutu.

3. Spośród członków komisji Dyrektor Instytutu wyznacza przewodniczącego.

4. Przewodniczącym i członkami komisji mogą być osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.

5. Do składu komisji nie może zostać powołana osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie kandydata, albo pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

6. O zaistniałej przesłance wyłączenia osoba wchodząca w skład komisji zawiadamia Dyrektora Instytutu, który wyłącza tę osobę ze składu komisji oraz wyznacza inną osobę spełniającą wymagania określone w ust. 4.

7. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursu;

2) określenie metod i technik naboru, mierników i wag dotyczących poszczególnych etapów naboru oraz stosowanych narzędzi naboru;

3) ustalenie sposobu oceny kandydatów gwarantującego porównywalność otrzymanych wyników, z uwzględnieniem obowiązku stosowania w odniesieniu do wszystkich kandydatów pytań lub zadań umożliwiających ocenę tych samych kompetencji w oparciu o określone przez komisję metody i techniki naboru oraz z uwzględnieniem określonych przez komisję poszczególnych mierników i wag;

4) dokonanie oceny ofert złożonych przez kandydatów według kryterium spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, w tym sporządzenie listy kandydatów, których oferty wpłynęły w terminie i spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;

5) dokonanie oceny kandydatów i wyłonienie nie więcej niż 1 najlepszego kandydata, spełniającego wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniającego wymagania dodatkowe;

6) sporządzenie protokołu.

8. W pracach Komisji może uczestniczyć dodatkowo kierownik komórki badawczej, w której ma być zatrudniony kandydat, bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał.

§ 14. Osoba wchodząca w skład komisji ma obowiązek zachowania w tajemnicy, uzyskanych w trakcie konkursu, informacji o kandydatach.

§ 15. W przypadku, gdy oferta nie zawiera dokumentów wymaganych w ogłoszeniu o konkursie, potwierdzających spełnianie wymagań formalnych, przewodniczący komisji wzywa kandydata do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie oferta jest odrzucana.

§ 16. 1. Jako podstawową metodę i technikę naboru stosuje się rozmowę kwalifikacyjną.

2. Dopuszcza się stosowanie metod i technik naboru innych niż wymieniona w ust. 1 w celu sprawdzenia spełnienia przez kandydata wymagań określonych w opisie stanowiska, niewymienionych w § 11 ust. 2, w tym kompetencji i umiejętności.

§ 17. 1. Komisja dokonuje oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu w sposób umożliwiający obiektywne sprawdzenie spełnienia tych wymagań, zgodnie z ustalonymi regułami obowiązującymi podczas konkursu oraz ustalonym sposobem oceny kandydatów.

2. Przewodniczący komisji informuje kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, o terminach kolejnych etapów konkursu.

§ 18. 1. Z przeprowadzenia konkursu sporządza się protokół. Protokół jest podpisywany przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

2. W protokole dokumentuje się wszystkie czynności i zdarzenia mające wpływ na przebieg konkursu oraz jego wynik, w tym ustalone szczegółowe reguły obowiązujące podczas konkursu, ustalony szczegółowy sposób oceny kandydatów, treść pytań lub zadań oraz, dokonane w trakcie naboru, oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu.

§ 19. Przewodniczący komisji przekazuje protokół Dyrektorowi Instytutu wraz z wnioskiem o zatrudnienie najlepszego kandydata oraz z ofertą wybranego kandydata.

§ 20. Przewodniczący komisji informuje kandydatów uczestniczących w konkursie o jego wyniku.

§ 21. Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję w sprawie zatrudnienia po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

§ 22. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu dopuszcza się ponowne jego ogłoszenie.

§ 23. 1. Komisja dyscyplinarna Instytutu liczy 5 członków, w tym co najmniej 1 osobę posiadającą stopień naukowy.

2. Czynne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu Instytutu.

3. Bierne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej Instytutu przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej.

4. Dyrektor Instytutu zarządza przeprowadzenie wyborów komisji dyscyplinarnej Instytutu w terminie 30 dni przed upływem kadencji działającej komisji.

5. Wyboru członków komisji dyscyplinarnej Instytutu dokonuje 3-osobowa komisja wyborcza powoływana przez Dyrektora Instytutu spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego do komisji dyscyplinarnej.

6. Kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej Instytutu zgłaszać mogą pracownicy, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej Instytutu w terminie 14 dni od zarządzenia wyborów przez Dyrektora Instytutu.

7. Komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów. Termin wyborów powinien zostać wyznaczony nie później niż po upływie 7 dni od końca kadencji działającej komisji dyscyplinarnej.

8. Głosowanie jest tajne.

9. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

10. Komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje Dyrektorowi Instytutu do zatwierdzenia.

11. Dyrektor Instytutu podaje do wiadomości pracownikom Instytutu wyniki wyborów i powołuje komisję dyscyplinarną w terminie 7 dni od zatwierdzenia protokołu.

12. W przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji dyscyplinarnej, Dyrektor Instytutu zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o tym fakcie. Przepisy od ust. 5 stosuje się odpowiednio.

13. Członek komisji dyscyplinarnej Instytutu wybrany w trakcie kadencji komisji pełni swoją funkcję do jej zakończenia.

§ 24. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 

1) Instytut został utworzony uchwałą nr 149/62 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Aparatów Matematycznych Polskiej Akademii Nauk w Instytut Maszyn Matematycznych Polskiej Akademii Nauk, a następnie podlegał przekształceniom zgodnie z przepisami: uchwały Nr 82/69 Rady Ministrów z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie zmiany podporządkowania Instytutu Maszyn Matematycznych; zarządzenia Nr 30/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 25 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą Instytut Maszyn Matematycznych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionego zarządzeniem Nr 179/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 kwietnia 1992 r.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PwC Studio

Serwis prawno-podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama