reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 56
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 7 lipca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się statut Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Anna Streżyńska

MINISTER CYFRYZACJI

 

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W WARSZAWIE]

Załącznik do decyzji nr 56 Ministra Cyfryzacji
z dnia 7 lipca 2017 r.

STATUT
INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W WARSZAWIE

§ 1. Instytut Łączności2) Państwowy Instytut Badawczy3), zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158), zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie (Dz. U. poz. 2319);

3) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa. Instytut może tworzyć jednostki organizacyjne poza swoją siedzibą.

2. Instytut używa nazwy:

1) w języku polskim: „Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy”;

2) w języku angielskim: „National Institute of Telecommunications”.

3. Instytut może używać skróconej nazwy „IŁ – PIB”.

4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw informatyzacji.

§ 3. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce,

3) wdrażanie oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

– w dziedzinie nauk technicznych.

§ 4. Instytut prowadzi działalność w szczególności w ramach zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia obronności i bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji i kultury oraz poprawy jakości życia obywateli, dotyczących opracowywania i opiniowania standardów w zakresie ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa transportu oraz standardów produktów, procesów i usług, a także warunków przestrzegania tych standardów. Instytut jest organizacją badawczą o charakterze niezarobkowym.

§ 5. Zakres działania Instytutu obejmuje przede wszystkim następujące obszary:

1) telekomunikacja i techniki informacyjne, ukierunkowane na rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy;

2) sieci telekomunikacyjne (w tym także teleinformatyczne);

3) światłowodowe systemy transmisyjne;

4) inżynieria wiedzy;

5) odnawialne źródła energii;

6) kompatybilność elektromagnetyczna;

7) budowa środowisk laboratoryjnych do testowania nowych rozwiązań i badania nowych usług w sieciach telekomunikacyjnych;

8) media elektroniczne i techniki ich dystrybucji;

9) bezpieczne systemy telekomunikacyjne, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i zarządzania kryzysowego;

10) analizy stanu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, rynku telekomunikacyjnego i poczty;

11) metodyki testowania wykorzystywane w miernictwie elektrycznym, elektronicznym i optoelektronicznym.

§ 6. Do szczegółowego zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych stanowiących podstawy teoretyczne do opracowania nowych rozwiązań w dziedzinach nowych generacji szkieletowych i dostępowych sieci telekomunikacyjnych, w tym transmisyjnych systemów światłowodowych;

2) opracowywanie metod zarządzania i projektowania sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci radiowych uwzględniających racjonalną gospodarkę widmem radiowym, bezpiecznych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, efektywnych systemów zasilania;

3) prowadzenie badań stanowiących podstawy nowych usług sieciowych (telekomunikacyjnych i teleinformatycznych) oraz ocena jakości takich usług;

4) tworzenie rozwiązań innowacyjnych oraz ich wdrażanie i upowszechnianie, jak również prowadzenie działalności na rzecz wynalazczości i ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;

5) rozwój i eksploatacja systemów gromadzenia, przetwarzania, analizy, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokacje;

6) walidacja metod badawczych i pomiarowych, wzorcowanie oraz kalibracja przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia jednolitości miar dla potrzeb przedsiębiorstw oraz innych instytucji w ramach systemów spójności pomiarowej z krajowymi lub międzynarodowymi wzorcami pomiarowymi;

7) prowadzenie badań i ocena urządzeń dołączanych do sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń radiowych, w tym w celu umożliwienia oznakowania wyrobów znakiem CE;

8) prowadzenie działalności jednostki notyfikowanej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE;

9) wykonywanie badań i analiz, opracowywanie opinii i ekspertyz naukowo-technicznych, w szczególności dotyczących telekomunikacji, technik informacyjnych i poczty, kompatybilności elektromagnetycznej, gospodarki widmem częstotliwości, w tym dla potrzeb organów regulacyjnych i innych organów administracji państwowej i publicznej;

10) rozwijanie i prowadzenie baz danych oraz związanych z nimi technik analizy danych dotyczących różnych dziedzin działania Instytutu;

11) przeprowadzanie przewodów doktorskich i nadawanie stopni naukowych doktora nauk technicznych według posiadanych uprawnień;

12) prowadzenie studiów podyplomowych, organizacja seminariów, szkoleń i kursów dokształcających;

13) prowadzenie innych prac związanych z działalnością podstawową Instytutu, w tym:

a) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności przez prowadzenie działalności wydawniczej,

b) prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, a także współpracy z organizacjami normalizacyjnymi krajowymi i międzynarodowymi, w tym opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie stanowiącym przedmiot działania Instytutu,

c) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.

§ 7. Instytut może prowadzić działalność inną niż wymieniona w § 5 i § 6, w tym:

1) projektowanie systemów, sieci i infrastruktury teleinformatycznej;

2) wykonywanie usług i robót teleinformatycznych;

3) produkcję urządzeń i wyrobów stosowanych w telekomunikacji;

4) gospodarkę posiadanymi nieruchomościami i urządzeniami służącymi gospodarowaniu tymi nieruchomościami.

§ 8. Działalność, o której mowa w § 7, jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym.

§ 9. Rada Naukowa Instytutu liczy 24 członków. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 12 członków, w tym:

a) 10 osób posiadających stopień naukowy doktora oraz stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, z czego nie więcej niż 8 członków to osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej,

b) 2 osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego;

2) osoby niebędące pracownikami Instytutu w liczbie 12 osób.

§ 10. 1. Członek Rady Naukowej może brać udział w posiedzeniach Rady Naukowej przy użyciu technik wideokonferencji.

2. Uchwały Rady Naukowej podejmuje się na posiedzeniach. Decyzją Przewodniczącego Rady Naukowej uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Kierując projekt uchwały do rozpatrzenia w trybie obiegowym, Przewodniczący Rady Naukowej przesyła członkom Rady Naukowej projekt uchwały i wyznacza termin, nie krótszy niż 5 dni, na zajęcie stanowiska i oddanie głosu przez członka Rady Naukowej.

4. W przypadku głosowania jawnego w trybie obiegowym, członek Rady Naukowej oddaje głos przez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącego Rady Naukowej i na adresy poczty elektronicznej pozostałych członków Rady Naukowej ze wskazaniem, czy oddaje głos za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosu.

5. Za dzień podjęcia uchwały w trybie obiegowym uważa się dzień upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku gdy członkowie Rady Naukowej oddali głos przed jego upływem, dzień oddania ostatniego głosu. Brak przekazania głosu przez członka Rady Naukowej traktuje się jako wstrzymanie się od głosu.

6. Decyzją Przewodniczącego Rady Naukowej uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 11. 1. Zatrudnienie pracownika naukowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, jest poprzedzone konkursem.

2. Pracownikiem naukowym w Instytucie może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania formalne:

1) nie była skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

2) korzysta w pełni z praw publicznych;

3) posiada udokumentowany dorobek naukowy, wiedzę i doświadczenie zawodowe w dziedzinie określonej w ogłoszeniu;

4) spełnia wymagania określone w art. 43 ust. 2–6 ustawy.

§ 12. 1. Dyrektor Instytutu ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres Instytutu;

2) nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy;

3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

4) listę dokumentów, które należy złożyć w celu potwierdzenia wymagań formalnych,

5) termin i miejsce składania ofert;

6) termin rozstrzygnięcia konkursu.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty ogłoszenia konkursu. Termin do złożenia oferty uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w placówce operatora pocztowego albo złożona w siedzibie Instytutu.

§ 13. 1. Dyrektor Instytutu powołuje komisję do przeprowadzenia konkursu, w tym oceny formalnej ofert złożonych przez kandydatów, oraz przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

2. W skład komisji nie może wchodzić dyrektor Instytutu.

3. Spośród członków komisji dyrektor Instytutu wyznacza przewodniczącego.

4. Przewodniczącym i członkami komisji mogą być osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.

5. Do składu komisji nie może zostać powołana osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie kandydata, albo pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

6. O zaistniałej przesłance wyłączenia osoba wchodząca w skład komisji zawiadamia dyrektora Instytutu, który wyłącza tę osobę ze składu komisji oraz wyznacza inną osobę spełniającą wymagania określone w ust. 4.

7. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursu;

2) określenie metod i technik naboru, mierników i wag dotyczących poszczególnych etapów naboru oraz stosowanych narzędzi naboru;

3) ustalenie sposobu oceny kandydatów gwarantującego porównywalność otrzymanych wyników, z uwzględnieniem obowiązku stosowania w odniesieniu do wszystkich kandydatów pytań lub zadań umożliwiających ocenę tych samych kompetencji w oparciu o określone przez komisję metody i techniki naboru oraz z uwzględnieniem określonych przez komisję poszczególnych mierników i wag;

4) dokonanie oceny ofert złożonych przez kandydatów według kryterium spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, w tym sporządzenie listy kandydatów, których oferty wpłynęły w terminie i spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;

5) dokonanie oceny kandydatów i wyłonienie nie więcej niż 1 najlepszego kandydata, spełniającego wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniającego wymagania dodatkowe;

6) sporządzenie protokołu.

8. Osoba niewchodząca w skład komisji nie może uczestniczyć w pracach komisji.

§ 14. Osoba wchodząca w skład komisji ma obowiązek zachowania w tajemnicy, uzyskanych w trakcie konkursu, informacji o kandydatach.

§ 15. W przypadku gdy oferta nie zawiera dokumentów wymaganych w ogłoszeniu o konkursie, potwierdzających spełnianie wymagań formalnych, przewodniczący komisji wzywa kandydata do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie oferta jest odrzucana.

§ 16. 1. Jako podstawową metodę i technikę naboru stosuje się rozmowę kwalifikacyjną.

2. Dopuszcza się stosowanie metod i technik naboru innych niż wymieniona w ust. 1 w celu sprawdzenia spełnienia przez kandydata wymagań określonych w opisie stanowiska, niewymienionych w § 11 ust. 2, w tym kompetencji i umiejętności.

§ 17. 1. Komisja dokonuje oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu w sposób umożliwiający obiektywne sprawdzenie spełnienia tych wymagań, zgodnie z ustalonymi regułami obowiązującymi podczas konkursu oraz ustalonym sposobem oceny kandydatów.

2. Przewodniczący komisji informuje kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, o terminach kolejnych etapów konkursu.

§ 18. 1. Z przeprowadzenia konkursu sporządza się protokół. Protokół jest podpisywany przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

2. W protokole dokumentuje się wszystkie czynności i zdarzenia mające wpływ na przebieg konkursu oraz jego wynik, w tym ustalone szczegółowe reguły obowiązujące podczas konkursu, ustalony szczegółowy sposób oceny kandydatów, treść pytań lub zadań oraz, dokonane w trakcie naboru, oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu.

§ 19. Przewodniczący komisji przekazuje protokół dyrektorowi Instytutu wraz z wnioskiem o zatrudnienie najlepszego kandydata oraz z ofertą wybranego kandydata.

§ 20. Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję w sprawie zatrudnienia po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

§ 21. Przewodniczący komisji informuje kandydatów uczestniczących w konkursie o jego wyniku.

§ 22. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu dopuszcza się ponowne jego ogłoszenie.

§ 23. 1. Komisja dyscyplinarna Instytutu liczy 5 członków, w tym 1 osobę posiadającą tytuł naukowy.

2. Czynne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej Instytutu przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie.

3. Bierne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej Instytutu przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej.

4. Dyrektor Instytutu zarządza przeprowadzenie wyborów komisji dyscyplinarnej Instytutu w terminie 30 dni przed upływem kadencji działającej komisji.

5. Wyboru członków komisji dyscyplinarnej Instytutu dokonuje pięcioosobowa komisja wyborcza powoływana przez dyrektora Instytutu spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego do komisji dyscyplinarnej.

6. Kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej Instytutu mogą zgłaszać pracownicy, którym przysługuje bierne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej Instytutu w terminie 14 dni od zarządzenia wyborów przez dyrektora Instytutu.

7. Komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów. Termin wyborów powinien zostać wyznaczony nie później niż po upływie 7 dni od końca kadencji działającej komisji dyscyplinarnej.

8. Głosowanie jest tajne. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

9. Komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi Instytutu do zatwierdzenia.

10. Dyrektor Instytutu podaje do wiadomości pracownikom Instytutu wyniki wyborów i powołuje komisję dyscyplinarną w terminie 7 dni od zatwierdzenia protokołu.

11. W przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji dyscyplinarnej, dyrektor Instytutu zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o tym fakcie. Przepisy ust. 5–10 stosuje się odpowiednio. Członek komisji dyscyplinarnej Instytutu wybrany w trakcie kadencji komisji pełni swoją funkcję do jej zakończenia.

§ 24. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 

 

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Instytut został utworzony zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 września 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Łączności (M.P. poz. 1261).

3) Status państwowego instytutu badawczego Instytut uzyskał rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. poz. 862).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama