reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zasad rachunkowości Ministerstwa Cyfryzacji

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady (politykę) rachunkowości w Ministerstwie Cyfryzacji.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) dysponencie części budżetu państwa – rozumie się przez to Ministra Cyfryzacji;

2) dysponencie trzeciego stopnia – rozumie się przez to Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji;

3) głównym księgowym – rozumie się przez to Głównego Księgowego w Ministerstwie Cyfryzacji;

4) CEPiK – rozumie się przez to nieposiadający osobowości prawnej fundusz celowy Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;

5) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760);

6) ustawie o finansach publicznych – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.3));

7) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Księgi rachunkowe

§ 3.

Księgi rachunkowe dla części budżetu państwa 27 – Informatyzacja prowadzone są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i rozporządzeniu.

§ 4.

1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji odrębnie dla dysponenta części budżetu państwa i dysponenta trzeciego stopnia.

2. Ewidencja funduszu celowego CEPiK prowadzona jest w księgach dysponenta części budżetu państwa.

3. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej w złotych i w groszach.

4. Księgi rachunkowe prowadzone są w Departamencie Budżetu i Finansów.

5. Księgi rachunkowe prowadzone są na bieżąco z odzwierciedleniem stanu rzeczywistego i zapewnieniem kompletności ujęcia wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

6. Księgi rachunkowe składają się z:

1) dziennika;

2) kont księgi głównej;

3) kont analitycznych (pomocniczych);

4) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont analitycznych.

7. Wykaz kont księgi głównej wraz z opisem kont dysponenta części budżetu państwa stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

8. Wykaz kont księgi głównej wraz z opisem kont dysponenta trzeciego stopnia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Wykaz kont analitycznych (pomocniczych) jest na bieżąco rozbudowywany, zgodnie z zasadami, określonymi w § 8 ust. 2.

9. Główny księgowy zobowiązany jest do aktualizacji wykazu kont księgi głównej i wykazu kont analitycznych (pomocniczych) stosownie do zmian w przepisach lub potrzeb w celu jasnego i rzetelnego przedstawienia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

§ 5.

1. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu komputerowego System Quorum – Zintegrowany System Informatyczny wersja Quorum 2016/2/PS9 opracowanego przez QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-800 ul. Knurowska 198, dalej zwanego „Systemem”.

2. Eksploatacja systemu rozpoczęła się 1 stycznia 2017 r.

3. System zbudowany jest z modułów składających się na księgę główną i księgi pomocnicze. Są to:

1) Moduł Księgowość;

2) Moduł Płace;

3) Moduł Asystent Zarządzania Finansowaniem;

4) Moduł Środki trwałe.

§ 6.

1. W celu zabezpieczenia i ochrony zapisów księgowych zgromadzonych na informatycznym nośniku danych, na koniec każdego okresu sprawozdawczego, dokonuje się przewidzianych ustawą o rachunkowości wydruków z ksiąg rachunkowych za dany okres i narastająco za rok budżetowy.

2. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.

3. Ochrona zapisów księgowych na informatycznym nośniku danych, realizowana jest przez ochronę hasłem, uprawnienia do dokonywania określonych czynności oraz zatwierdzanie operacji i nieodwracalność księgowań.

4. Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się:

1) regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, tzw. backupów – na koniec każdego dnia pracy, tygodnia pracy, miesiąca pracy;

2) profilaktykę antywirusową – programy zabezpieczające, regularnie aktualizowane o nowe sygnatury wirusowe;

3) zabezpieczenia przed atakiem z zewnątrz, tzw. firewalls.

5. System umożliwia prowadzenie kontroli ewidencjonowanych operacji gospodarczych między innymi poprzez:

1) kontrolę z planem finansowym w module Asystent Zarządzania Finansowaniem;

2) zatwierdzanie do wypłaty w module Asystent Zarządzania Finansowaniem;

3) akceptację dokumentu w module Księgowość, co blokuje możliwość dokonywania zmian;

4) zatwierdzanie dokumentu w module Księgowość, tj. trwałe uniemożliwienie dokonywania w nich zmian;

5) blokadę rejestrów w okresach księgowych w module Księgowość.

6. Zapisy w ewidencji księgowej po ich weryfikacji przez osobę upoważnioną, tj. głównego księgowego albo osobą zastępującą albo naczelnika wydziału podlegają akceptacji, o której mowa w ust. 5 pkt 3. Zatwierdzenie zapisów księgowych, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, następuje w momencie przekazania sprawozdań budżetowych za dany okres do Ministerstwa Finansów.

7. System informatyczny zapewnia automatyczną ciągłość zapisów księgowych w dzienniku. Zapisom w księgach rachunkowych system automatycznie nadaje kolejne numery pozycji. Numeracja jest odrębna dla każdego rejestru, który definiowany jest jako zbiór dokumentów posiadających wspólne cechy. Numer dokumentu księgowego w rejestrze ma następującą strukturę: czterocyfrowy numer roku kalendarzowego / dwucyfrowy numer miesiąca / numer kolejny dokumentu.

8. Księgi rachunkowe zamyka się nie wcześniej niż po wprowadzeniu wszystkich zapisów dotyczących danego okresu, w tym w szczególności w zakresie budżetu zadaniowego i kategorii wydatków strukturalnych, i nie później niż do 30 kwietnia roku następującego, po roku budżetowym.

9. Dla zachowania ciągłości w prowadzeniu ewidencji księgowej, uzgodnienie bilansu otwarcia następuje nie wcześniej niż po sporządzeniu łącznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok i nie później niż do 31 maja.

§ 7.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

§ 8.

1. Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym poziomie analityki dla danego konta syntetycznego, we właściwym rejestrze w zależności od rodzaju operacji i dowodu księgowego, ją dokumentującego.

2. Na strukturę konta analitycznego, w zależności od potrzeb składa się:

1) trzycyfrowy symbol konta;

2) jednocyfrowe oznaczenie środków (dotyczy wyłącznie księgi dysponenta części dla rozróżnienia środków budżetu państwa od środków funduszu celowego) – m.in. dla ewidencji planu, zaangażowania, gdzie cyfra 1 oznacza środki budżetu państwa w dyspozycji dysponenta części, a cyfra 2 – środki funduszu celowego CEPiK;

3) jednocyfrowe oznaczenie rodzaju rachunku bankowego, gdzie cyfra 1 oznacza rachunek wydatków, cyfra 2 – rachunek dochodów zaś cyfra 3 – rachunek środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

4) dwucyfrowy symbol części budżetowej, zgodny z klasyfikacją części budżetowych;

5) pięciocyfrowy symbol rozdziału, wynikający z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.4)),

6) czterocyfrowy symbol paragrafu, wynikający z rozporządzenia, o którym mowa w pkt 5,

7) trzycyfrowy symbol dodatkowej analityki paragrafu zdefiniowany w Systemie, z zastrzeżeniem ust. 3.

8) trzycyfrowy symbol analityki drugiej, zdefiniowany w Systemie.

3. Do kont pomocniczych 900 i 901 służących do rozliczenia organów rejestrujących wg typów opłaty analityka dodatkowa budowana jest w oparciu o sprawozdania z opłat ewidencyjnych.

4. Strukturę kont analitycznych wykorzystuje się według bieżących potrzeb w zależności od rodzaju konta.

5. Operacje gospodarcze ujmuje się z dodatkową charakterystyką zawartą w słownikach zbudowanych w Systemie. W systemie zostały zdefiniowane następujące słowniki:

1) Budżet – do określenia rodzaju budżetu, w tym dochodów, wydatków, środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

2) Analityka Wynagr Inwe – do określenia statusu pracownika, rodzaju wypłacanych mu środków oraz kolejnych inwestycji,

3) Obszar_projekt – do określenia rodzaju przedsięwzięcia, którego dotyczy dana operacja, w tym w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków pomocy bezzwrotnej.

4) Umowa – do oznaczenia numeru zawartej umowy.

Dowody księgowe

§ 9.

Do ksiąg rachunkowych danego okresu należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Podstawą dokonania zapisu są dowody księgowe.

§ 10.

1. Przyjmuje się, że do ksiąg rachunkowych danego miesiąca ujmuje się dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych w tym miesiącu, które wpłyną do Departamentu Budżetu i Finansów po opisie merytorycznym do czwartego dnia miesiąca następnego, a jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy (w tym w sobotę) – do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku:

1) jeżeli wpłyną do Departamentu Budżetu i Finansów do 9 dnia roboczego roku następnego – są wykazywane w sprawozdaniach miesięcznych za grudzień;

2) jeżeli wpłyną do Departamentu Budżetu i Finansów po opisie merytorycznym do dnia 20 stycznia roku następnego, a w przypadku CEPiK – do 20 lutego następnego roku – są wykazywane w sprawozdaniach rocznych;

3) jeżeli wpłyną do Departamentu Budżetu i Finansów po opisie merytorycznym do dnia 20 marca roku następnego – są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych.

§ 11.

1. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią następujące dowody księgowe:

1) wewnętrzne, do których zalicza się w szczególności:

a) zawiadomienia o wielkości planu wydatków budżetowych, w tym w układzie zadaniowym,

b) zawiadomienia o zmianach w planie wydatków budżetowych, w tym w układzie zadaniowym,

c) zestawienia zasileń w środki budżetowe,

d) listy płac,

e) rozliczenia delegacji służbowych,

f) dotyczące przyjęcia, przekazania, likwidacji środka trwałego,

g) zatwierdzone rozliczenia i informacje dotyczące realizacji zadań finansowanych z dotacji udzielonych z budżetu państwa lub płatności z budżetu środków europejskich,

h) decyzje administracyjne,

i) raporty kasowe,

2) obce, do których zalicza się w szczególności:

a) umowy, w tym na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych, realizowanych z budżetu środków krajowych i europejskich,

b) faktury,

c) rachunki,

d) sprawozdania z opłat ewidencyjnych,

e) wyciągi bankowe,

f) noty księgowe,

g) wyroki sądowe.

2. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowi dowód księgowy (w tym lista płac), stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym i podpisany przez osoby upoważnione.

3. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych może stanowić zestawienie zbiorcze dowodów księgowych, służące do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które zawiera:

1) nazwę zestawienia;

2) Wskazanie okresu, którego dotyczą dowody objęte zestawieniem;

3) kwoty do ujęcia w księgach rachunkowych;

4) podpis osoby sporządzającej.

4. Zestawienie zbiorcze, o którym mowa w ust. 3, powinno obejmować dowody dokumentujące operacje gospodarcze dokonane wyłącznie w jednym okresie sprawozdawczym lub jego części oraz zapewnić sprawdzalne powiązanie ujętych w nim kwot z dowodami, na podstawie których zostało sporządzone. Zbiór dowodów księgowych stanowi dokumentację księgową.

5. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych mogą stanowić także:

1) dokumenty korygujące – stanowiące podstawę skorygowania poprzednich zapisów w księgach rachunkowych;

2) dokumenty zastępcze – wystawione w dwojakiego rodzaju sytuacjach, tj. do czasu otrzymania obcego dokumentu źródłowego, gdy konieczne jest zaewidencjonowanie operacji gospodarczej w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, lub w przypadku uzasadnionego nieuzyskania obcego dowodu źródłowego, z wyłączeniem operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

6. Oryginały dowodów księgowych przechowywane są w Departamencie Budżetu i Finansów.

§ 12.

1. Dokument będący podstawą dokonania zapisu zawierać winien w szczególności oznaczenie klasyfikacji wydatku, w tym: część, rozdział (nie dotyczy CEPiK), paragraf, działanie z układu zadaniowego budżetu, wskazanie obszaru i projektu oraz kategorii interwencji.

2. Zasady opisu i kontroli dowodów księgowych regulują odrębne przepisy. Potwierdzenie kontroli merytorycznej powinno zawierać odnotowanie istotnych cech dokonanego zakupu. Merytoryczny opis dokumentu zawiera również informację o naliczeniu kar umownych i konieczności ich potrącenia z dokonanej płatności.

3. Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych polega na sprawdzeniu, czy dowód jest wolny od błędów formalnych i rachunkowych.

4. Potwierdzenie dokonania kontroli formalno-rachunkowej dowodu musi być odpowiednio uwidocznione za pomocą daty i podpisu osoby sprawdzającej.

5. Wolny od błędów merytorycznych oraz formalno-rachunkowych dokument opatrzony zostaje oznaczeniem miesiąca ujęcia w księgach rachunkowych.

6. Dekretacja dowodów księgowych ujmowanych w księgach rachunkowych jest umieszczana bezpośrednio na dowodach księgowych lub dołączana do dowodu w formie wydruku lub luźnej karty. Dołączona informacja jest złączona z dowodem księgowym, bądź jest jednoznacznie przypisana do ww. dowodu.

§ 13.

1. W dowodach źródłowych za datę operacji gospodarczej przyjmuje się w szczególności w przypadku:

1) faktur za dostawy, usługi – datę sprzedaży wskazaną na fakturze, jeśli wskazany jest miesiąc – ostatni dzień miesiąca, jeżeli wskazany jest rok – ostatni dzień roku;

2) podróży służbowych – ostatni dzień podróży służbowej;

3) zwrotu kosztów osobom niebędącym pracownikami Ministerstwa Cyfryzacji – data zakończenia podróży;

4) rozliczenia dotacji – ostatni dzień okresu, na jaki udzielona była dotacja;

5) not księgowych – o ile na nocie nie wskazano daty sprzedaży, data wystawienia noty;

6) listy płac z tytułu umów o pracę lub ich korekt – datę sporządzenia listy lub ostatni dzień miesiąca, za które naliczane jest wynagrodzenie;

7) dodatkowych list płac (dokumentających m.in. ekwiwalenty, nagrody, dodatki motywacyjne, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwroty składek ZUS) – ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy lista lub datę sporządzenia listy; koszty pracodawcy ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu sporządzenia listy – nie dotyczy listy płac z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

8) listy wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych – ostatni dzień umowy lub data wypłaty transz określonych w umowie, zaś w przypadku braku możliwości zastosowania tych dat – data dokonania odbioru prac będących przedmiotem umowy;

9) przeksięgowania potrąceń z listy płac – datę listy, której dotyczą potrącenia;

10) sprawozdania z opłat ewidencyjnych – ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

2. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie daty operacji gospodarczej, przyjmuje się datę wystawienia dokumentu.

3. W przypadku ujmowania w księgach zestawień zbiorczych za datę operacji gospodarczej przyjmuje się najpóźniejszą datę operacji wynikającą z tego zestawienia.

4. W przypadku zapisów korygujących za datę operacji przyjmuje się datę operacji, której dotyczy zapis. Jeżeli nie jest to możliwe – datę dokonania zapisu korygującego lub ostatni dzień okresu sprawozdawczego, którego dotyczy zapis.

Stosowane zasady i uproszczenia

§ 14.

1. Ewidencję i rozliczanie kosztów działalności podstawowej Urzędu prowadzi się zgodnie z zasadą ujmowania ponoszonych kosztów na kontach Zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.

2. Zmniejszenie (korekta kosztu) nie jest ewidencjonowana jako przychód, niezależnie od okresu, którego dotyczy.

3. Zagraniczne podróże służbowe rozliczane są w ewidencji księgowej wg kursu, po jakim nastąpił zakup waluty pobranej w formie zaliczki przez delegowanego pracownika, co jest równoznaczne z rozliczeniem zaliczki w walucie jej otrzymania. Dopuszcza się rozliczenie podróży służbowej w walucie polskiej. Zastosowanie ma kurs średni z dnia wypłacenia zaliczki.

4. Operacje gospodarcze wyrażone w walucie obcej ujmuje się w księgach rachunkowych wg kursu średniego z dnia operacji. Jeżeli nie można ustalić daty operacji, albo zastosować kursu z dnia operacji dowody księgowe wystawione w walucie obcej przeliczane są wg kursu z dnia wystawienia dowodu.

§ 15.

1. Dopuszcza się księgowanie bezpośrednio w koszty (bez przypisu na kontach rozrachunkowych) poniesionych wydatków, jeżeli ich wysokość i charakter uzasadniają takie księgowanie i nie ma to istotnego wpływu na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki albo na wynik finansowy. Dotyczy to w szczególności opłat i prowizji bankowych oraz innych wydatków, jeżeli ich wysokość ustalana jest w wyciągu bankowym.

2. Dopuszcza się księgowanie bezpośrednio w przychody (bez przypisu na kontach rozrachunkowych) wpływów, jeżeli ich wysokość i charakter uzasadniają takie księgowanie i nie ma to istotnego wpływu na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki albo wynik finansowy. Dotyczy to w szczególności opłat ewidencyjnych z tytułu udostępniania danych z CEPiK, odsetek bankowych i innych wpływów, jeżeli ich wysokość ustalana jest w wyciągu bankowym.

3. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, ale dotyczący danego roku budżetowego, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te można w całości ująć w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.

4. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku.

§ 16.

1. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych.

2. Podstawą kwartalnego naliczania odsetek od należności związanych z egzekucją kwot dotacji bądź płatności przypisanych do zwrotu jest ostateczna decyzja organu. Nie wystawia się not odsetkowych.

3. Nie tworzy się rezerw na należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.

4. Odsetki od należności cywilno-prawnych, w tym w szczególności z tytułu kar umownych ujmowane są w księgach rachunkowych w dniu ich wpłaty bądź na koniec kwartału.

5. W przypadku braku wpłaty należności w wyznaczonym terminie, Ministerstwo Cyfryzacji wystawia noty odsetkowe. Brak noty odsetkowej nie stanowi przeszkody w kwartalnym naliczaniu odsetek. Noty odsetkowe wystawiane są po zaksięgowaniu wpłaty należności przez bank, jeśli wpłata nastąpiła po terminie.

6.W przypadku opłat za ponowne wykorzystywanie, uiszczanych na podstawie oferty, o której mowa w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), zawierającej informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, opłaty te ujmowane są w księgach rachunkowych jako należność, po dokonaniu przez wnioskodawcę wpłaty na rachunek Ministerstwa Cyfryzacji.

§ 17.

1. Zapasy są księgowane w koszty w miesiącu ich zakupu, o ile nie ma to istotnego wpływu na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki albo na wynik finansowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Ministerstwo Cyfryzacji nie prowadzi magazynu, z wyjątkiem magazynu upominków.

3. Ewidencja księgowa magazynu upominków jest wyłącznie wartościowa.

4. Zasady inwentaryzacji zapasów w magazynie upominków określają odrębne przepisy.

§ 18.

Plan finansowy Ministerstwa Cyfryzacji jest ewidencjonowany w księgach rachunkowych w szczegółowości w klasyfikacji budżetowej. Plan finansowy w układzie zadaniowym ewidencjonuje się w sposób umożliwiający identyfikację źródła finansowania oraz możliwość wyodrębnienia planu wydatków majątkowych.

§ 19.

1. Na dzień bilansowy pasywa i aktywa wycenia się w sposób następujący:

1) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty;

3) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

2. Wartość należności wraz z odsetkami aktualizuje się w zależności od okresu zalegania dłużnika z płatnością. Do należności, których okres zalegania z płatnością jest dłuższy niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym należność powstała można zastosować odpis aktualizujący w wysokości 100 % należności.

3. Odpisy aktualizujące należności zalicza się do pozostałych kosztów finansowych. Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, do których nie dokonano odpisów aktualizujących zalicza się do pozostałych kosztów finansowych.

4. Należności spłacone po dniu bilansowym, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny.

5. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

§ 20.

1. Wszystkie wydatki budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz ze środków CEPiK podlegają ewidencjonowaniu w układzie zadaniowym.

2. Wydatki budżetu państwa, w tym związane z funkcjonowaniem Ministerstwa Cyfryzacji, które mają charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej, które nie dają się wprost oszacować lub przypisać do poszczególnych funkcji państwa, zadań, podzadań i działań budżetowych oraz wynagrodzenia ewidencjonowane są w układzie zadaniowym w ramach wszystkich działań, w ramach których wydatki realizuje Ministerstwo Cyfryzacji, z wyjątkiem działań funkcji 17. Podział wydatków następuje wg klucza podziałowego zatwierdzonego przez kierownika jednostki.

3. Klucz ma charakter osobowy i jest opracowywany w oparciu o zaangażowanie osobowe pracowników Ministerstwa Cyfryzacji w realizację poszczególnych zadań.

4. Wydatki w układzie zadaniowym mogą być księgowane zbiorczo w odrębnym dokumencie. W szczególności dotyczy to wydatków, o których mowa w ust. 2. Z dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, jakiego okresu dotyczy księgowanie.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

§ 21.

1. Wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia. Obejmuje ona cenę należną sprzedającemu i może być powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem do stanu zdatnego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, składowania, a obniżoną o upusty i inne udzielone przez sprzedającego bonifikaty. Wartość początkową dla nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego stanowi wartość wyszczególniona w dokumencie przekazania, tj. cena nabycia i dotychczasowe umorzenie. W pozostałych przypadkach, innych niż ww., wartość początkową środka trwałego stanowi cena sprzedaży, bądź wartość godziwa, o ile w indywidualnych sytuacjach nie określono inaczej.

2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

3. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdatny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.

4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 1 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 3 500 zł).

5. Składniki majątku, inne niż wymienione w ust. 4, o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1 000 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej. Dokonując kwalifikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 1 000 zł do wprowadzenia do ewidencji ilościowej, należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.

6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania.

8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące. Umarzanie można naliczać raz w roku.

9. Aktywa trwałe i inne składniki majątkowe nabyte ze środków CEPiK podlegają wyodrębnieniu w ewidencji.

10. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

11. Datą, pod którą w ewidencji księgowej dokonuje się zmian w stanie i ruchu środków trwałych, jest:

1) dla nieodpłatnego przejęcia lub przekazania – data sporządzenia lub podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego;

2) dla likwidacji – data sporządzenia lub podpisania protokołu likwidacji;

3) dla ujawnienia niedoboru lub nadwyżki – data ujawnienia różnicy inwentaryzacyjnej wynikająca z protokołu komisji, a w przypadku różnic będących wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji – ostatni dzień roku, na który przypadał termin inwentaryzacji;

4) dla sprzedaży – data sporządzenia lub podpisania protokołu przekazania środka trwałego do sprzedaży;

5) dla przyjęcia z zakupu – data faktycznego ujęcia w księdze inwentarzowej, określona przez właściwego pracownika.

12. Podstawę ewidencji środków trwałych w budowie stanowią faktury (rachunki) i własne dokumenty. Datą, pod którą w ewidencji księgowej dokonuje się przyjęcia środka trwałego z inwestycji jest data zakończenia inwestycji, tj. protokolarnego przyjęcia środka do używania.

Kasa

§ 22.

1. Obrót gotówkowy ujmowany jest w raporcie kasowym pod datą rzeczywistego przychodu lub rozchodu gotówki z kasy.

2. Wszystkie obroty gotówkowe muszą być udokumentowane źródłowymi dowodami kasowymi. W przypadku stwierdzenia niedoboru lub nadwyżek gotówki należy ująć je w raporcie kasowym pod datą stwierdzenia różnic.

Przepisy przejściowe

§ 23.

Traci moc zarządzenie nr 18 Ministra Cyfryzacji z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zasad rachunkowości Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 20).

§ 24.

Do zakończenia rozliczeń związanych z zamknięciem 2016 roku i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok stosuje się plany kont określone w zarządzeniu, o którym mowa w § 23.

§ 25.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017 r.

Anna Streżyńska

MINISTER CYFRYZACJI

 

 

 

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. poz. 1546, z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 831, 1470 i 1978, z 2016 r. poz. 242, 524, 1121, 1504 i 2294 oraz z 2017 r. poz. 73, 162 i 580.

Załącznik 1. [WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik nr 1

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ DYSPONENTA CZĘŚCI

dla części 27

Konta bilansowe

Zespół 0 „Majątek trwały”

011 Środki trwałe

013 Pozostałe środki trwałe

020 Wartości niematerialne i prawne

071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 Umorzenie pozostałych środków trwałych (wyposażenia), wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zespół 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe”

Konto 130 Rachunek bieżący

Konto 133 Inne środki – środki pieniężne funduszu celowego CEPiK przekazane w zarządzanie

Konto 136 Rachunek bieżący funduszu celowego CEPiK

Konto 139 Inne rachunki bankowe

Zespół 2 „Rozrachunki i rozliczenia”

Konto 203 Rozrachunki z dostawcami dot. funduszu celowego CEPiK

Konto 204 Należności funduszu celowego CEPiK

Konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

Konto 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Konto 223 Rozliczenie wydatków budżetowych

Konto 224 Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich

Konto 225 Rozrachunki z budżetami

Konto 227 Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich

Konto 228 Rozliczenie dotacji udzielonych ze środków funduszu celowego

Konto 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne

Konto 230 Rozliczenia z tytułu środków europejskich

Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Konto 232 Rozliczenia wydatków z lat ubiegłych z budżetu środków europejskich

Konto 233 Rozliczenia z PARP – IW w ósmej osi PO IG

Konto 235 Należności z tytułu wydatków roku bieżącego

Konto 240 Pozostałe rozrachunki

Konto 290 Odpisy aktualizujące należności

Zespół 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

Konto 400 Amortyzacja

Konto 401 Zużycie materiałów i energii

Zespół 7 „Przychody i koszty ich uzyskania”

Konto 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Konto 750 Przychody finansowe

Konto 751 Koszty finansowe

Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne

Konto 761 Pozostałe koszty operacyjne

Zespół 8 „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

Konto 800 Fundusz jednostki

Konto 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

Konto 860 Wynik finansowy

Konto 853 Fundusz celowy

Konta pozabilansowe

Konto 900 Rozliczenie organów rejestrujących – ilości wg typu opłaty

Konto 901 Rozliczenie organów rejestrujących – wartości wg typu opłaty

Konto 970 Płatności ze środków europejskich

Konto 975 Wydatki strukturalne

Konto 980 Plan finansowy wydatków budżetowych

Konto 982 Plan wydatków środków europejskich

Konto 983 Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego

Konto 984 Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat

Konto 990 Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym

Konto 991 Rozliczenie rezerwy

Konto 992 Zaangażowanie rezerwy

Konto 993 Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa

Konto 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

Konto 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

KOMENTARZ DO KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ MC – dysponenta głównego

Konta bilansowe – zespół 0

Konto 011 – „Środki trwałe”

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych sfinansowanych ze środków przewidzianych na inwestycje lub otrzymanych nieodpłatnie (wartość początkowa wyższa od określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na stronie Wn ujmuje się w szczególności: przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych, nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji wyceny.

Na stronie Ma ujmuje się w szczególności: wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania, ujawnione niedobory środków trwałych, zmniejszenie wartości środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. Do konta 011 prowadzona jest ewidencja szczegółowa umożliwiająca ustalenie wartości początkowej poszczególnych grup środków trwałych, obliczenie umorzenia poszczególnych środków trwałych, ustalenie komórek organizacyjnych, w których znajdują środki trwałe lub osób odpowiedzialnych za ich stan. Szczegółowa ewidencja środków trwałych prowadzona jest w elektronicznych księgach inwentarzowych w systemie informatycznym.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

Typowe zapisy konta 011

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przyjęcie środka trwałego do użytkowania, w tym w wyniku rozliczenia inwestycji

Nieodpłatne przyjęcie środka trwałego, ulepszenie środka trwałego, zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji wyceny

080

800, 071

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wycofanie środka trwałego na skutek likwidacji, sprzedaży, przekazania

Zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego na skutek aktualizacji wyceny

800, 071

800, 071

 

Konto 013 – „Pozostałe środki trwałe”

Na koncie 013 ewidencjonuje się pozostałe środki trwałe (wyposażenie), które umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania i które finansowane są ze środków na wydatki bieżące.

Na stronie Wn ujmuje się w szczególności: pozostałe środki trwałe przejęte do używania z zakupu lub inwestycji, nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych.

Na stronie Ma ujmuje się w szczególności: wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, i ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych.

Do konta prowadzona jest szczegółowa ewidencja ilościowo-wartościowa umożliwiająca ustalenie wartości początkowej i ilości pozostałych środków trwałych oddanych do używania poszczególnym osobom lub komórkom. Ewidencja pozostałych środków trwałych prowadzona jest w elektronicznych księgach inwentarzowych w systemie informatycznym. Dla pozostałych środków trwałych przyjmuje się uproszczony schemat księgowań.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

Typowe zapisy konta 013

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przyjęcie pozostałego środka trwałego do użytkowania

Przychód pozostałego środka trwałego w wyniku rozliczenia inwestycji

072

760

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wycofanie pozostałego środka trwałego na skutek likwidacji, sprzedaży, przekazania

Ujawnione niedobory w pozostałych środkach trwałych

072

 

Konto 020 – „Wartości niematerialne i prawne”

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej, wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych ze środków przewidzianych na inwestycje oraz wydatki bieżące, w szczególności są to autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje na programy komputerowe (oprogramowania użytkowe).

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma – wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia.

Wartości niematerialne i prawne, które ze względu na wartość początkową, nie wyższą od określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są w 100% w miesiącu oddania do używania. Dla wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości przyjmuje się uproszczony schemat księgowań. Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

Typowe zapisy konta 020

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przychód wnip w wyniku zakupu bądź rozliczenia inwestycji

Nieodpłatnie otrzymane wnip

Nieodpłatnie otrzymane pozostałe wnip

080

800, 071

072

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zmniejszenie wnip w wyniku sprzedaży, likwidacji, przekazania

Zmniejszenie pozostałych wnip w wyniku sprzedaży likwidacji, przekazania

800, 071

072

 

Konto 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej z tytułu umorzenia podstawowych środków trwałych i podstawowych wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają stopniowemu umorzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Typowe zapisy konta 071

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wyksięgowanie umorzenia środków trwałych albo wnip wycofanych z eksploatacji

011, 020

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Naliczenie umorzenia środków trwałych i wnip

Księgowanie dotychczasowego umorzenia nieodpłatnie otrzymanych oraz przejętych środków trwałych i wnip

400


011, 020

 

Konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych (wyposażenia), wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej z tytułu umorzenia pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania spisując ich wartość w ciężar kosztów. Na stronie Ma konta ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

Typowe zapisy konta 072

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wyksięgowanie umorzenie pozostałych środków trwałych albo pozostałych wnip wycofanych z eksploatacji

013, 020

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Naliczenie umorzenia środków trwałych i wnip

401

Księgowanie dotychczasowego umorzenia nieodpłatnie otrzymanych oraz przejętych środków trwałych i wnip

013, 020

 

Konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz do rozliczenia tych kosztów na uzyskane efekty. Na koncie tym ewidencjonuje się ogół kosztów dotyczących realizowanych inwestycji poniesionych przez jednostkę na mające powstać nowe podstawowe środki trwałe lub zwiększające wartość już istniejących podstawowych środków trwałych.

Do inwestycji ujmowanych na stronie Wn konta 080 zalicza się w szczególności koszty:

dokumentacji projektowej inwestycji,

ulepszenia już istniejących środków trwałych (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji), które zwiększają dotychczasową wartość początkową danego środka trwałego,

zakupu bądź wytworzenia we własnym zakresie urządzeń i maszyn nieoddanych do eksploatacji z powodu nieukończenia budowy obiektu,

nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy,

ceł i innych opłat związanych z nabyciem środków trwałych.

Na stronie Wn konta ujmuje się wartość uzyskiwanych efektów, w szczególności: środków trwałych w budowie.

Na koncie Ma księguje się rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych, w korespondencji z kontem 011.

Wartość powstałych w wyniku inwestycji składników majątku trwałego ustala się w wysokości kosztów ich wytworzenia lub ceny nabycia, łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty środków trwałych w budowie lub ich ulepszeń.

Typowe zapisy konta 080

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Zakupy związane z budową, przystosowaniem środka trwałego, dokumentacja techniczna, roboty budowlane

800 (finansowane ze środków funduszu celowego)

Przyjęte nieodpłatnie środki trwałe w budowie

800

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przekazanie do użytkowania środków trwałych i wnip

011, 020

 

Konta bilansowe – zespół 1

Konto 130 – „Rachunki bieżące jednostki”

Konto służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunkach bankowych MC jako dysponenta głównego z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych prowadzonych przez NBP O/O Warszawa.

Zapisów na koncie dokonuje się na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między księgowością prowadzoną w Departamencie Budżetu i Finansów, a księgowością banku dla ww. rachunków.

Ewidencja analityczna prowadzona do konta umożliwia identyfikację dysponentów, którym przekazano środki na realizację wydatków oraz wydatków budżetowych ponoszonych przez dysponenta części. Na koncie obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat i korekty niewłaściwych wydatków wprowadza się dodatkowy techniczny zapis ujemny po obu stronach konta. Zapisu czystości obrotów dokonuje się również do zwrotów zasileń otrzymanych od dysponentów podległych i dokonanych na rachunek Ministerstwa Finansów.

Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy środków budżetowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów na realizację wydatków budżetowych bieżącego roku oraz z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, a na stronie Ma rozchody z rachunku.

W ciągu roku budżetowego i na koniec roku konto może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków na rachunku bieżącym wydatków lub dochodów budżetowych.

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu niewykorzystanych do końca środków budżetowych na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów w korespondencji z kontem 223, przelewu pobranych dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 222.

Typowe zapisy konta 130

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wpływy środków budżetowych /zasilenie/ z Ministerstwa Finansów

Zwroty zasileń od dysponentów niższego stopnia

Omyłki w wyciągu bankowym (wpływy do wyjaśnienia)

Zwroty przekazanych dotacji budżetowych

Wpływy na rachunek dochodów (np. z nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych, odsetki, opłaty za udostępnianie danych)

223

223

240

235

221

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przelew środków budżetowych – zasilenia dla podległych dysponentów

Zwrot niewykorzystanych środków budżetowych do Ministerstwa Finansów

Przekazanie dotacji

Omyłki w wyciągu bankowym

Opłaty bankowe

Przelewy na rachunek MF pobranych dochodów budżetowych

Zwroty nadpłat z dochodów budżetowych

223

223

224

240

751

222

221

 

Konto 133 – „Inne środki – środki pieniężne funduszu celowego CEPiK przekazane w zarządzanie”

Służy do ewidencji środków pieniężnych funduszu celowego CEPiK przekazywanych w zarządzanie overnight i w zarządzanie terminowe. Na koncie dokonuje się zapisów na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się przekazanie środków z rachunku bankowego funduszu celowego w zarządzanie overnight i zarządzanie terminowe.

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się zwrot tych środków z zarządzania overnight i zarządzania terminowego. Konto może wykazywać saldo winien, które oznacza stan środków z zarządzania overnight i zarządzania terminowego.

Typowe zapisy konta 133

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przekazanie środków z rachunku bankowego funduszu celowego CEPiK w zarządzanie overnight i zarządzanie terminowe

136

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zwrot środków przekazanych w zarządzanie overnight i zarządzanie terminowe

136

 

Konto 136 – „Rachunek bieżący funduszu celowego CEPiK”

Służy do ewidencji środków pieniężnych pozabudżetowych funduszu celowego. Na koncie ewidencjonowane są środki funduszu celowego pt. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Na koncie dokonuje się zapisów na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Na stronie Wn konta 136 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy funduszu celowego z tytułu uzyskanych przychodów. Na stronie Ma kont 136 ujmuje się rozchody tych środków z tytułu finansowania działalności.

Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym funduszu.

Typowe zapisy konta 136

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wpływy należności za świadczenie usług w ramach działalności finansowanej z funduszu

Wpływy z tytułu udostępniania danych

Zwrot środków z overnight i zarządzania terminowego

204

853

133

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przekazanie środków w zarządzanie overnight i zarządzanie terminowe

Przelewy na pokrycie zobowiązań

133

203, 229, 225

 

Konto 139 – „Inne rachunki bankowe”

Konto służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na rachunku pomocniczym do rozliczenia dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

Środki, które wpłyną na rachunek przekazywane są na właściwy rachunek bieżący dochodów lub wydatków niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpływu na rachunek.

Księgowań dokonuje się wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych. Na stronie Wn ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma – przelewy na właściwe rachunki wydatków lub dochodów budżetowych.

Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku pomocniczym.

Typowe zapisy konta 139

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wpływ (zwrot) niewykorzystanych dotacji budżetowych, zwrot odsetek bankowych od środków dotacji, zwrot naliczonych odsetek od środków dotacji zwróconych po terminie

240

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przelew dotacji na właściwy rachunek wydatków budżetowych, przelew odsetek na właściwy rachunek dochodów budżetowych

240

 

Konta bilansowe – zespół 2

Konto 203 – „Rozrachunki z dostawcami dot. funduszu celowego CEPiK”

Służy do ewidencji wszelkich rozrachunków krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw i usług. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 203 zapewnia możliwość ustalenia zobowiązań wg poszczególnych kontrahentów, a ponadto umożliwia ustalić wartość zobowiązań w podziale wymaganym do sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych. Konto może mieć jedno saldo Ma – stan zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami.

Typowe zapisy konta 203

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Zapłata zobowiązań

136

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zobowiązania z tytułu robót i usług

853

 

Konto 204 – „Należności funduszu celowego CEPiK”

Służy do ewidencji opłaty ewidencyjnej od podmiotów zobowiązanych do zapłaty. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 204 zapewnia możliwość ustalenia należności wg poszczególnych kontrahentów, a ponadto umożliwia ustalić wartość należności w podziale wymaganym do sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych. Konto może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma oznacza stan zobowiązań z tytułu nadpłat w opłacie ewidencyjnej.

Typowe zapisy konta 204

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Należności z opłaty ewidencyjnej i naliczonych odsetek za zwłokę

853

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wpływ należności i naliczonych odsetek za zwłokę

Odpisanie umorzonych

136

853

 

Konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Konto 221 służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych, w których termin płatności przypada na dany rok budżetowy. Na stronie Wn konta ujmuje się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat. Na stronie Ma konta ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki z tytułu nadpłat w tych dochodach. Ewidencję analityczną prowadzi się w układzie części budżetowych, rozdziałów i paragrafów dochodów oraz jednostek (kontrahentów) zobowiązanych do zwrotu należnych dochodów.

Typowe zapisy konta 221

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Należności z tytułu przypisanych do zwrotu dotacji budżetowych

Zwroty nadpłat dochodów budżetowych

Naliczenie odsetek od należności

Wpłaty za udostępnianie danych z rejestrów

224, 235

130

750

720

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wpłata należności z tytułu przypisanych dochodów budżetowych

Odpisanie należności, w tym przedawnionych i umorzonych oraz nieistotnych

130

761

 

Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konto służy do rozliczenia z Ministerstwem Finansów z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się okresowe przelewy na rachunek dochodów budżetu państwa Na stronie Ma ujmuje się roczne przeniesienie, na podstawie sprawozdania zainkasowanych dochodów budżetowych na konto 800 „Fundusz jednostki”.

Typowe zapisy konta 222

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przelew zainkasowanych dochodów budżetowych na rachunek dochodów budżetu państwa

130

 

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na podstawie sprawozdania finansowego kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych

800

 

Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto jest przeznaczone do rozliczenia otrzymanych z Ministerstwa Finansów kwot środków pieniężnych na realizację wydatków budżetowych budżetu państwa. Kwotę zrealizowanych wydatków budżetowych ustala się w oparciu o ewidencję analityczną, która winna odpowiadać ewidencji prowadzonej do konta 130. Na stronie Ma ujmuje się wpływy środków budżetowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów tytułem zasileń oraz zwroty zasileń od podległych dysponentów, na stronie Wn przekazane dysponentom niższego stopnia środki na wydatki budżetowe oraz zwroty do Ministerstwa Finansów niewykorzystanych środków budżetowych. Ponadto na stronie Wn ujmuje się, na koniec roku, przeniesienie zrealizowanych przez dysponenta części wydatków budżetowych na konto 800 „Fundusz jednostki”. Konto może wykazywać saldo Ma oznaczające stan niewykorzystanych środków budżetowych. W okresie przejściowym saldo Ma konta 223 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu pozostałości niewykorzystanych środków budżetowych na rachunek Ministerstwa Finansów.

Typowe zapisy konta 223

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przelew środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia

130

Zwrot niewykorzystanych środków budżetowych otrzymanych z Ministerstwa Finansów

130

Przeniesienie na koniec roku zrealizowanych wydatków budżetowych

800

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wpływy z Ministerstwa Finansów środków budżetowych

130

Zwroty pozostałości niewykorzystanych środków budżetowych przez dysponentów niższego stopnia

130

 

Konto 224 – „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”

Konto służy do ewidencji rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych i płatności z budżetu środków europejskich. Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych i płatności dokonanych na rzecz beneficjentów, a na stronie Ma – wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone oraz wartość płatności uznanych za rozliczone.

Saldo Wn oznacza wartość nierozliczonych dotacji i płatności.

Typowe zapisy konta 224

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przekazanie dotacji na rzecz beneficjentów

130

Przekazanie płatności na rzecz beneficjentów za pośrednictwem

227

BGK

 

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone

810

Przeksięgowanie płatności uznanych za wykorzystane i rozliczone

810

Dotacje przypisane do zwrotu i uznane za dochody budżetowe

221

Płatności z lat poprzednich przypisane do zwrotu

230

Dotacje i płatności przypisane do zwrotu w roku wypłacenia

235

 

Konto 225 – „Rozrachunki z budżetami”

Konto służy w szczególności do ewidencji rozrachunków z tytułu egzekucji należności prowadzonej przez organy egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych oraz z tytułu zobowiązań z tytułu umów zlecenie i o dzieło.

Na stronie Wn konta ujmuje się wysokość należności wyegzekwowanych przez organ egzekucyjny. Na stronie Ma konta ujmuje się wysokość kosztów egzekucyjnych potrącanych przez organ egzekucyjny i kwotę faktycznie wpłacaną przez organ egzekucyjny.

Typowe zapisy konta 225

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wysokość należności zwróconej przez organ egzekucyjny

221

Przelew środków z tytułu umów zlecenie

136

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Koszty egzekucyjne potrącone ze zwracanej należności wraz z odsetkami

761

Wpłata organu egzekucyjnego

130

Naliczenie zobowiązania wobec US

231

 

Konto 227 – „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich”

Konto służy do ewidencji i rozliczeń wydatków z budżetu środków europejskich.

Na stronie Wn konta 227 ujmuje się w szczególności roczne przeniesienie wydatków z budżetu środków europejskich na podstawie sprawozdań budżetowych na konto 800 oraz dokonane w roku przekazania zwroty płatności ze środków europejskich. Na stronie Ma ujmuje się wartość płatności na rzecz beneficjentów.

Typowe zapisy konta 227

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Zwroty przekazanych płatności, dokonane w roku przekazania

235

Przeniesienie na koniec roku zrealizowanych wydatków ze środków europejskich

800

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zrealizowanie płatności

224

 

Konto 228 – „Rozliczenie dotacji udzielonych ze środków funduszu celowego”

Konto służy do ewidencji rozliczenia dotacji udzielonych ze środków funduszu celowego. Na stronie Wn konta 228 ujmuje się wartość dotacji przekazanych na rzecz beneficjentów, a na stronie Ma – wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone. Saldo Wn oznacza wartość nierozliczonych dotacji.

Typowe zapisy konta 228

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przekazanie dotacji na rzecz beneficjentów

136

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone

853

Dotacje przypisane do zwrotu

204

 

Konto 229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”

Konto służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma – zobowiązania i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań.

Typowe zapisy konta 229

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Uregulowanie zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych

136

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zobowiązania z tytułu składek pracownika

231

 

Konto 230 – „Rozliczenia z tytułu środków europejskich”

Konto 230 służy w szczególności do ewidencji operacji związanych z decyzjami instytucji pośredniczącej/wdrażającej zobowiązującymi beneficjentów realizujących projekty z udziałem środków z budżetu UE do zwrotu środków (otrzymanych w latach poprzednich), nie będących dochodami budżetowymi, podlegających zwrotowi na rachunek MF do obsługi płatności, prowadzony przez BGK.

Na stronie Wn konta 230 ujmuje się wartość płatności z budżetu środków europejskich przypisanych do zwrotu, w korespondencji z kontem 224, na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność lub decyzji.

Na stronie Ma konta 230 ujmuje się wpłaty środków europejskich dokonane przez beneficjentów, w korespondencji z kontem 232, na podstawie informacji otrzymanych z BGK.

Typowe zapisy konta 230

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wartość płatności z budżetu środków europejskich przypisanych do zwrotu

224

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zwroty środków europejskich przypisanych do zwrotu, dokonane przez beneficjentów – na podstawie informacji otrzymanych z BGK

232

 

Konto 231 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło płatnych z CEPiKu. Na stronie Wn ujmuje się w szczególności wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń i potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika. Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Typowe zapisy konta 231

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wypłata wynagrodzenia

136

Naliczenie zobowiązania z tytułu podatku i składek

225, 229

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zobowiązania z wynagrodzeń

853

 

Konto 232 – „Rozliczenia wydatków z lat ubiegłych z budżetu środków europejskich” Konto służy do ewidencji i rozliczenia wydatków z budżetu środków europejskich ujętych w planie wydatków europejskich lat poprzednich, których zwrot został dokonany w latach następnych po roku, w którym został dokonany wydatek.

Na stronie Wn konta 232 ujmuje się w szczególności dokonane przez beneficjentów (w tym PARP) zwroty płatności ze środków europejskich otrzymanych w latach poprzedzających dokonanie zwrotu. Na stronie Ma konta 232 ujmuje się roczne przeniesienie wartości dokonanych zwrotów na konto 800.

Typowe zapisy konta 232

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Zwroty przekazanych płatności

230, 233

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na koniec roku zrealizowanych wydatków ze środków europejskich

800

 

Konto 233 – „Rozliczenia z PARP -IW w ósmej osi PO IG”

Konto służy do ewidencji środków podlegających rozliczeniu po zakończeniu perspektywy finansowej 2007–2013. Na koncie tym ujmuje się nierozliczone zwroty środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich dokonane przez PARP w roku następnym po roku, w którym dokonany został wydatek (z uwzględnieniem okresu przejściowego). Są to środki, których nie można było wykazać jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego. Na stronie Wn konta ujmuje się rozliczenie zwrotu w korespondencji z kontem 224. Na stronie Ma konta ujmuje się kwoty wpłacone przez PARP podlegające rozliczeniu. Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wysokość zwróconych środków, które nie zostały rozliczone.

Typowe zapisy konta 233

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Rozliczenie dokonanych zwrotów

224

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wpłacone przez PARP podlegające rozliczeniu środki:

 

z budżetu państwa

221

z budżetu środków europejskich

232

 

Konto 235 – „Należności z tytułu wydatków roku bieżącego”

Konto służy do ewidencji należności z tytułu środków dotacji podlegających zwrotowi, jeżeli udzielenie tej dotacji nastąpiło w roku bieżącym, tj. w tym samym roku, w którym przypisano ją do zwrotu. Na stronie Wn konta ujmuje się, wynikającą z zatwierdzonego przez Ministra rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, przypisaną do zwrotu kwotę w korespondencji z kontem 224. Na stronie Ma konta ujmuje się kwoty wpłacone przez beneficjentów dotacji w roku ich udzielenia. Saldo Wn konta oznacza środki dotacji przypisane do zwrotu w roku udzielenia dotacji, na podstawie zatwierdzonego rozliczenia. Saldo konta w szczegółowości kontrahentów powinno zostać przeniesione na początku roku następnego na konto 221, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

Typowe zapisy konta 235

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Kwota przypisana do zwrotu na podstawie rozliczenia

224

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zwrócone w roku udzielenia środki dotacji

130, 227

Przeksięgowanie w roku następnym po roku udzielenia dotacji nie zwróconych środków

221, 230

 

Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”

Konto służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań i sum do wyjaśnienia nieobjętych ewidencją na kontach 221–232. Na koncie w tym w szczególności ujmuje się wpływy na rachunki wydatków (lub dochodów) środków europejskich dokonane przez beneficjentów realizujących projekty z udziałem środków UE, podlegających przekazaniu na rachunek MF do obsługi płatności prowadzony przez BGK.

Typowe zapisy konta 240

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Omyłkowe zapisy na rachunkach bankowych dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych

130, 139

Przekazanie środków europejskich na rachunek MF do obsługi płatności prowadzony przez BGK

130

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Omyłkowe zapisy na rachunkach bankowych dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w tym wpływy do wyjaśnienia

130, 139

 

Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności”

Konto służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenie odpisów należności (wraz z odpowiadającą kwotą odsetek) w wyniku jej umorzenia, przedawnienia i uznania przez organ egzekucyjny za nieściągalną bądź spłaty należności wraz z odsetkami. Na stronie Ma ujmuje się zwiększanie odpisu w ciężar kosztów zespołu 7.

Typowe zapisy konta 290

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Umorzenie należności, odpisanie w wyniku przedawnienia lub uznania za nieściągalną.

761

Umorzenie odsetek od tych należności

751

Spłata należności wraz z odsetkami

760, 750

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Utworzenie odpisu należności

761

Utworzenie odpisu do odsetek od należności, do których utworzono odpis aktualizujący

751

 

Konta bilansowe – zespół 4

Konto 400 – „Amortyzacja”

Konto 400 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z CEPiKu. Po stronie Wn konta ujmuje się odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Po stronie Ma ujmuje się korekty zmniejszające naliczoną amortyzację i przeniesienie roczne sumy kosztów amortyzacji na wynik finansowy. Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji.

Typowe zapisy konta 400

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Naliczenie amortyzacji

071

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie amortyzacji na wynik finansowy

860

 

Konto 401 – „Zużycie materiałów i energii”

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia wyposażenia materiałów i energii. Po stronie Wn ujmuje się odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych finansowanych z CEPiKu. Po stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz odpisów umorzeniowych pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych finansowanych z wydatków bieżących. Konto 401 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn. Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na wynik finansowy.

Typowe zapisy konta 401

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Naliczenie amortyzacji od pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

072

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na wynik finansowy

860

 

Konto 406 – „Koszty wykonywania zadań na rzecz obronności państwa”

Konto służy do ewidencji kosztów wykonywania zadań na rzecz obronności państwa.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty na podstawie not księgowych otrzymanych od podmiotów realizujących, dla których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności jest Minister.

Na stronie Ma ujmuje się ewentualne zmniejszenia kosztów oraz przeniesienie kosztów na dzień bilansowy na konto 860.

Ewidencja analityczna prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej: część, rozdział, paragraf. W celu wyodrębnienia poszczególnych kosztów i zgodności z zapisami na koncie 130 koszty będą ujmowane wg paragrafów z grupy ekonomicznej – wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Typowe zapisy konta 406

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Koszty zadań obronnych

201

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesieniem kosztów na dzień bilansowy

860

 

Konta bilansowe – zespół 7

Konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”

Konto służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych.

W końcu roku obrotowego przychody z tytułu dochodów budżetowych przenosi się na konto 860.

Typowe zapisy konta 720

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych przychodów z tytułu dochodów budżetowych

860

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przypisanie należności z tytułu dochodów budżetowych

221

 

Konto 750 – „Przychody finansowe”

Konto służy do ewidencji przychodów z tytułu odsetek, w tym za zwłokę w zapłacie należności. W końcu roku obrotowego przychody z tytułu dochodów budżetowych przenosi się na konto 860.

Typowe zapisy konta 750

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych przychodów z tytułu odsetek

860

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Naliczenie odsetek od należności, przypisanie odsetek

221

 

Konto 751 – „Koszty finansowe”

Konto służy do ewidencji kosztów finansowych.

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności opłaty i prowizje bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, odpisy aktualizacyjne wartość należności z tytułu operacji finansowych.

W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860.

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy konta 751

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Koszty finansowe z tytułu prowizji bankowej

130

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie na koniec roku kosztów finansowych

860

 

Konto 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”

Konto służy w szczególności do ewidencji przychodów nie będących dochodami budżetowymi. Na stronie Ma konta ujmuje się środki zwrócone przez beneficjentów dotacji, które na podstawie dostępnych informacji zostały uprzednio zaewidencjonowane na wznowienie wydatków roku poprzedniego, a z rozliczenia dotacji wynika, że środki te stanowią przychody (inne niż odsetki bankowe bądź karne, które wykazuje się na koncie 750). Na koncie tym ujmuje się również zwroty należności, do których wcześniej – w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych – utworzono odpis aktualizujący. W końcu roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Ma konta 860.

Typowe zapisy konta 760

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie przychodów na koniec roku

860

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przychody wynikające z rozliczenia dotacji

224

Spłata należności, do której utworzono odpis aktualizujący

290

 

Konto 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”

Konto służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki. W szczególności po stronie Wn konta ujmuje się pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się kary, grzywny, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, utworzone rezerwy na należności od dłużników, koszty egzekucyjne potrącane przez organy egzekucyjne.

W końcu roku obrotowego pozostałe koszty operacyjne przenosi się na konto 860.

Typowe zapisy konta 761

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Umorzenie (decyzja o odpisaniu przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności budżetowych)

221

Koszty egzekucyjne potrącane ze zwróconej należności wraz z odsetkami

225

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie salda na koniec roku

860

 

Konta bilansowe – zespół 8

Konto 800 – „Fundusz jednostki”

Konto służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych, rozliczonych dotacji z budżetu i rozliczonych płatności ze środków europejskich oraz – w roku następnym – straty bilansowej roku ubiegłego.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetowych i wydatków ze środków europejskich oraz, w roku następnym, zysku bilansowego roku ubiegłego.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta umożliwia ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. Saldo Ma na koniec roku oznacza stan funduszu jednostki.

Typowe zapisy konta 800

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie na podstawie sprawozdania budżetowego zrealizowanych dochodów budżetowych

222

Przeniesienie na koniec roku zrealizowanych zwrotów ze środków europejskich

230

Przeksięgowanie w końcu roku sumy dotacji przekazanych i płatności ze środków europejskich

810

Przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego (księgowanie w księgach roku następnego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego za rok ubiegły)

860

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie na podstawie sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków budżetowych

223

Przeksięgowanie na podstawie sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków ze środków europejskich

227

Przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego (księgowanie w księgach roku następnego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego za rok ubiegły)

860

 

Konto 810 – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”

Konto przeznaczone jest do ewidencji dotacji i płatności przekazanych ze środków europejskich.

Na stronie Wn konta księguje się dotacje i płatności przekazane i uznane za rozliczone. Na stronie Ma konta ujmuje się przeksięgowanie w końcu roku obrotowego salda konta na konto 800 „Fundusz jednostki”.

Na koniec roku konto nie wykazuje salda.

Typowe zapisy konta 810

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie uznanych za rozliczone dotacji budżetowych i płatności ze środków europejskich

224

Strona Ma

Konto przeciwstawne

przeksięgowanie salda w końcu roku obrotowego

800

 

Konto 853 – „Fundusz celowy CEPiK”

Służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszu celowego CEPiK.

Ewidencja analityczna powinna pozwolić na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu funduszu.

Saldo Ma konta 853 wyraża stan funduszu.

Typowe zapisy konta 853

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Poniesione koszty oraz inne zmniejszenia funduszy

136, 203

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszu

136, 204

 

Konto 860 – „Wynik finansowy”

Konto służy ustaleniu wyniku finansowego.

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę poniesionych kosztów, w korespondencji z odpowiednim kontem kosztów.

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki: saldo Wn – stratę netto, saldo Ma – zysk netto.

W roku następnym saldo konta 860 przenosi się na konto 800 „Fundusz jednostki”.

Typowe zapisy konta 860

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie w końcu roku obrotowego kosztów finansowych

751

Przeniesienie pozostałych kosztów operacyjnych

761

Przeksięgowanie zysku z roku ubiegłego

800

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie na koniec roku obrotowego uzyskanych przychodów z tytułu dochodów budżetowych

720

Przeksięgowanie straty bilansowej za rok ubiegły na fundusz jednostki (pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego)

800

 

Konta pozabilansowe – zespół 9

Konto 900 – „Rozliczenie organów rejestrujących – ilości wg typu opłaty”

Konto służy do ilościowej ewidencji poszczególnych tytułów opłaty ewidencyjnej pobieranej na podstawie przepisów ustaw: z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.), z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367, z późn. zm.). Na stronie Wn konta 900 ujmuje się poszczególne tytułu opłaty ewidencyjnej wykazanej w „Sprawozdaniach z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców” przesłanych przez organy rejestrujące lub podmioty zobowiązane w bieżącym roku budżetowym. Salda konta nie przenosi się pomiędzy poszczególnymi latami budżetowymi.

Konto 901 – „Rozliczenie organów rejestrujących – wartości wg typu opłaty”

Konto służy do wartościowej ewidencji poszczególnych tytułów opłaty ewidencyjnej pobieranej na podstawie przepisów ustaw: z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.), z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367, z późn. zm.). Na stronie Wn konta 900 ujmuje się poszczególne tytułu opłaty ewidencyjnej wykazanej w „Sprawozdaniach z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców” przesłanych przez organy rejestrujące lub podmioty zobowiązane w bieżącym roku budżetowym. Salda konta nie przenosi się pomiędzy poszczególnymi latami budżetowymi.

Konto 970 – „Płatności ze środków europejskich”

Konto służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków europejskich. Na stronie Wn ujmuje się wartość zleceń przekazanych, na stronie Ma ujmuje się wartość zleceń zrealizowanych.

Konto 975 – „Wydatki strukturalne”

Konto służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych. Ewidencja prowadzona jest wg klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Konto 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych”

Konto służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się plan finansowy oraz jego zmiany. Na stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków oraz w końcu roku planu niezrealizowanego i wygasłego.

Konto 982 – „Plan wydatków środków europejskich”

Konto służy do ewidencji planu finansowego wydatków środków europejskich. Na stronie Wn ujmuje się plan finansowy oraz jego zmiany. Na stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków oraz w końcu roku planu niezrealizowanego i wygasłego.

Konto 983 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”

Konto służy do ewidencji zaangażowania wydatków środków europejskich. Na stronie Wn ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków środków europejskich, na stronie Ma – zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy.

Konto 984 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”

Konto służy do ewidencji zaangażowania wydatków środków europejskich przyszłych lat. Na stronie Wn ujmujemy wartość wydatków obciążających plan roku bieżącego zaangażowanych w latach poprzednich. Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków lat przyszłych.

Konto 990 – „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”

Konto służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym. Na stronie Wn ujmuje się plan finansowy oraz jego zmiany. Na stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków oraz w końcu roku planu niezrealizowanego i wygasłego.

Konto 991 – „Rozliczenie rezerwy”

Konto służy do ewidencji rezerw uruchomionych. Na stronie Wn ujmuje się kwotę rezerwy oraz jej korekty. Na stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków oraz w końcu roku rezerwy niezrealizowanej.

Konto 992 – „Zaangażowanie rezerwy”

Konto służy do ewidencji zaangażowania wydatków, których źródłem finansowania są środki z uruchomionej rezerwy celowej. Na stronie Wn ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków. Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków przewidzianych do sfinansowania ze środków uruchomionej rezerwy celowej.

Konto 993 – „Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa”

Konto służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania. Na stronie Wn ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia. Na stronie Ma ujmuje się przeniesienie kwot wynikających z zapewnienia na konto 980.

Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”

Konto służy do ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym. Na stronie Wn ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków. Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy.

Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

Konto służy do ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat. Na stronie Wn ujmujemy wartość wydatków obciążających plan roku bieżącego zaangażowanych w latach poprzednich. Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków lat przyszłych.

Załącznik 2. [Wykaz kont księgi głównej dla części 27 – dysponent trzeciego stopnia]

Załącznik nr 2

Wykaz kont księgi głównej dla części 27 – dysponent trzeciego stopnia

Konta bilansowe

Zespół 0 – „Majątek trwały”

011 Środki trwałe

013 Pozostałe środki trwałe

015 Mienie zlikwidowanych jednostek

020 Wartości niematerialne i prawne

071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 Umorzenie pozostałych środków trwałych (wyposażenia), wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”

101 Kasa

102 Kasa walutowa

130 Rachunek bieżący Ministerstwa

135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (ZFŚS)

139 Inne rachunki bankowe – sumy depozytowe oraz sumy na zlecenie

141 Środki pieniężne w drodze

142 Waluta w drodze

Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”

201 Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych

202 Należności z tytułu wydatków budżetowych

203 Zobowiązania walutowe z tytułu wydatków budżetowych

204 Należności walutowe z tytułu wydatków budżetowych

221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

222 Rozliczenie dochodów budżetowych

223 Rozliczenie wydatków budżetowych

225 Rozrachunki z budżetami

227 Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich

229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

230 Należności z tytułu środków europejskich

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

232 Rozliczenia wydatków z lat ubiegłych z budżetu środków europejskich

234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

236 Rozrachunki walutowe z pracownikami

237 Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych – (ZFŚS)

240 Pozostałe rozrachunki

247 Rozrachunki dotyczące depozytów

290 Odpisy aktualizujące należności

Zespół 3 – „Rozliczenie zakupu”

300 Rozliczenie zakupu

330 Towary

Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

400 Amortyzacja

401 Zużycie materiałów i energii

402 Usługi obce

403 Podatki i opłaty

404 Wynagrodzenia

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

409 Pozostałe koszty rodzajowe

Zespół 6 – „Produkty”

640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”

720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych

750 Przychody finansowe

751 Koszty finansowe

760 Pozostałe przychody operacyjne

761 Pozostałe koszty operacyjne

Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

800 Fundusz jednostki

810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

860 Wynik finansowy

Konta pozabilansowe

900 Wydatki niekwalifikowane z lat ubiegłych oraz pozostałe korekty w wydatkach w projektach

970 Płatności ze środków europejskich

975 Wydatki strukturalne

976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami

980 Plan finansowy wydatków budżetowych

981 Plan finansowy wydatków niewygasających

982 Plan wydatków środków europejskich

983 Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego

984 Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat

990 Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym

991 Rozliczenie rezerwy

992 Zaangażowanie rezerwy

993 Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa

994 Zbiorcza ewidencja wydatków w układzie zadaniowym

998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Opis zasad funkcjonowania kont

Konta bilansowe – zespół 0

Konto 011 – „Środki trwałe”

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych sfinansowanych ze środków przewidzianych na inwestycje lub otrzymanych nieodpłatnie (wartość początkowa wyższa od określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych).

Na stronie Wn ujmuje się w szczególności: przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych, nieodpłatne przyjęcie środków trwałych, zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji wyceny.

Na stronie Ma ujmuje się w szczególności: wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania, ujawnione niedobory środków trwałych, zmniejszenie wartości środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. Do konta 011 prowadzona jest ewidencja szczegółowa umożliwiająca ustalenie wartości początkowej poszczególnych grup środków trwałych, obliczenie umorzenia poszczególnych środków trwałych, ustalenie komórek organizacyjnych, w których znajdują środki trwałe lub osób odpowiedzialnych za ich stan. Szczegółowa ewidencja środków trwałych prowadzona jest w elektronicznych księgach inwentarzowych w systemie informatycznym.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

Typowe zapisy konta 011

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przyjęcie środka trwałego do użytkowania, w tym w wyniku rozliczenia inwestycji

080

Nieodpłatne przyjęcie środka trwałego, ulepszenie środka trwałego, zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji wyceny

800, 071

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wycofanie środka trwałego na skutek likwidacji, sprzedaży, przekazania

800, 071

Zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego na skutek aktualizacji wyceny

 

 

Konto 013 – „Pozostałe środki trwałe”

Na koncie 013 ewidencjonuje się pozostałe środki trwałe (wyposażenie), które umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania i które finansowane są ze środków na wydatki bieżące.

Na stronie Wn ujmuje się w szczególności: pozostałe środki trwałe przejęte do używania z zakupu lub inwestycji, nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych.

Na stronie Ma ujmuje się w szczególności: wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, i ujawnione niedobory pozostałych środków trwałych.

Do konta prowadzona jest szczegółowa ewidencja ilościowo-wartościowa umożliwiająca ustalenie wartości początkowej i ilości pozostałych środków trwałych oddanych do używania poszczególnym osobom lub komórkom. Ewidencja pozostałych środków trwałych prowadzona jest w elektronicznych księgach inwentarzowych w systemie informatycznym.

Dla pozostałych środków trwałych przyjmuje się uproszczony schemat księgowań: przyjęcie Wn 013 Ma 072, dowód zakupu Wn 401 Ma 201.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

Typowe zapisy konta 013

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przyjęcie pozostałego środka trwałego do użytkowania

072

Przyjęcie do użytkowania nieodpłatnie otrzymanego nowego pozostałego środka trwałego

760

Przyjęcie do użytkowania nieodpłatnie otrzymanego używanego pozostałego środka trwałego:

 

wg wyceny w protokole od podmiotów innych niż jednostki budżetowe

760

od jednostek budżetowych i ich jednostek organizacyjnych

072

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wycofanie pozostałego środka trwałego na skutek likwidacji, sprzedaży, przekazania

072

Ujawnione niedobory w pozostałych środkach trwałych

 

 

Konto 015 – „Mienie zlikwidowanych jednostek”

Konto 015 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przyjętego przez Ministerstwo po zlikwidowanych podległych jednostkach.

Na stronie Wn konta ujmuje się przyjęcie mienia zlikwidowanych jednostek według wartości wynikającej z bilansu likwidowanej jednostki, w korespondencji z kontem 855.

Na stronie Ma konta 015 księguje się rozchód mienia pozostającego po zlikwidowanej jednostce z tytułu sprzedaży, przekazania nieodpłatnie innym jednostkom na podstawie decyzji właściwego organu, przejętego na własne cele (równoległy zapis Wn konto 011, 013, 020 i konto Ma 800, 760), likwidacji, w korespondencji z kontem 855.

Typowe zapisy konta 015

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wartość mienia przejętego po zlikwidowanej jednostce wg wartości bilansowej

855

Zwiększenie wartości sprzedanego mienia po zlikwidowanej jednostce o nadwyżkę wartości wynikającej z wartości sprzedaży ponad wartość bilansową

855

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zmniejszenie mienia po zlikwidowanej jednostce

855

Zmniejszenie wartości sprzedanego mienia po zlikwidowanej jednostce o różnicę wartości wynikającej z wartości sprzedaży a wartością bilansową

855

 

Konto 020 – „Wartości niematerialne i prawne”

Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej, wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych ze środków przewidzianych na inwestycje oraz wydatki bieżące, w szczególności są to autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje na programy komputerowe (oprogramowania użytkowe).

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma – wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072.

Wartości niematerialne i prawne, które ze względu na wartość początkową, nie wyższą od określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są w 100% w miesiącu oddania do używania. Dla wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości przyjmuje się uproszczony schemat księgowań: przyjęcie Wn 020 Ma 072, dowód zakupu Wn 401 Ma 201.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

Typowe zapisy konta 020

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przychód wnip w wyniku zakupu bądź rozliczenia inwestycji

080

Nieodpłatnie otrzymane wnip

800, 071

Nieodpłatnie otrzymane pozostałe wnip

072

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zmniejszenie wnip w wyniku sprzedaży, likwidacji, przekazania

800, 071

Zmniejszenie pozostałych wnip w wyniku sprzedaży likwidacji, przekazania

072

 

Konto 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej z tytułu umorzenia podstawowych środków trwałych i podstawowych wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają stopniowemu umorzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie księgowane na koncie 071 naliczane jest od wszystkich środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011 (z wyjątkiem gruntów) oraz od tych wartości niematerialnych i prawnych, które są umarzane stopniowo. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Typowe zapisy konta 071

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wyksięgowanie umorzenia środków trwałych albo wnip wycofanych z eksploatacji

011, 020,

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Naliczenie umorzenia środków trwałych i wnip

400

Księgowanie dotychczasowego umorzenia nieodpłatnie otrzymanych oraz przejętych środków trwałych i wnip

011, 020

 

Konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych (wyposażenia), wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej z tytułu umorzenia pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania spisując ich wartość w ciężar kosztów (konto 401).

Na stronie Ma konta ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

Typowe zapisy konta 072

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wyksięgowanie umorzenie pozostałych środków trwałych albo pozostałych wnip wycofanych z eksploatacji

013, 020

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Naliczenie umorzenia środków trwałych i wnip

401

Księgowanie dotychczasowego umorzenia nieodpłatnie otrzymanych oraz przejętych środków trwałych i wnip

013, 020

 

Konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz do rozliczenia tych kosztów na uzyskane efekty. Na koncie tym ewidencjonuje się ogół kosztów dotyczących realizowanych inwestycji poniesionych przez jednostkę na mające powstać nowe podstawowe środki trwałe lub zwiększające wartość już istniejących podstawowych środków trwałych.

Do inwestycji ujmowanych na stronie Wn konta 080 zalicza się w szczególności koszty:

dokumentacji projektowej inwestycji,

ulepszenia już istniejących środków trwałych (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji,

adaptacji, modernizacji), które zwiększają dotychczasową wartość początkową danego środka trwałego,

zakupu bądź wytworzenia we własnym zakresie urządzeń i maszyn nieoddanych do eksploatacji z powodu nieukończenia budowy obiektu,

nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy,

ceł i innych opłat związanych z nabyciem środków trwałych.

Na stronie Wn konta ujmuje się wartość uzyskiwanych efektów, w szczególności: środków trwałych w budowie.

Na koncie Ma księguje się rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych, w korespondencji z kontem 011.

Wartość powstałych w wyniku inwestycji składników majątku trwałego ustala się w wysokości kosztów ich wytworzenia lub ceny nabycia, łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty środków trwałych w budowie lub ich ulepszeń.

Typowe zapisy konta 080

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Zakupy związane z budową, przystosowaniem środka trwałego, dokumentacja techniczna, roboty budowlane

201

Opłaty urzędowe związane z budową środka trwałego

225

Przyjęte nieodpłatnie środki trwałe w budowie

800

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przekazanie do użytkowania środków trwałych i wnip

011, 020

Odpisanie w koszty zaniechanej inwestycji

761

 

Konta bilansowe – zespół 1

Konto 101 – „Kasa”

Konto 101 służy do ewidencji gotówki znajdującej się w kasie jednostki. Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma – rozchody gotówki i niedobory kasowe. Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

Typowe zapisy konta 101

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wpłata gotówki z banku do kasy

141

Zwrot gotówki do kasy w wyniku rozliczenia np. delegacji

234

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przekazanie gotówki do banku na rachunek bankowy

141

Wypłata zaliczki np. z tytułu podróży służbowej

234

Wypłata wynagrodzenia

231

 

Konto 102 – „Kasa walutowa”

Konto 102 służy do ewidencji waluty znajdującej się w kasie jednostki. Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy waluty oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma – rozchody waluty i niedobory kasowe. Konto 102 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan waluty w kasie.

Typowe zapisy konta 101

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Zakup waluty

142

Zwrot waluty do kasy w wyniku rozliczenia np. delegacji

236

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przekazanie waluty do banku

142

Wypłata zaliczki np. z tytułu podróży służbowej

236

 

Konto 130 – „Rachunki bieżące”

Konto służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunkach bankowych z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych prowadzonych przez NBP O/O Warszawa. Zapisów na koncie dokonuje się na podstawie wyciągów bankowych. Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budżetowych otrzymanych od dysponenta części na realizację wydatków budżetowych w korespondencji z kontem 223. Na stronie Ma konta 130 ujmuje się zrealizowane wydatki, w tym również środki pobrane do kasy. Na koncie 130 obowiązuje zasada zachowania czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Zapisów czystości obrotów dokonuje się również do zwrotu zasileń do dysponenta części. Na koniec roku budżetowego konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan niewykorzystanych środków budżetowych. Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu środków niewykorzystanych do końca roku (zwrot na konto dysponenta głównego) w korespondencji z kontem 223.

Typowe zapisy konta 130

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wpłata gotówki z kasy

141, 142

Otrzymanie zasilenia od dysponenta części

223

Wpłaty na rachunek bankowy, w szczególności zwroty wydatków, uregulowanie należności na rachunek dochodów

221, 234, 201, 202, 203, 204

Wpływ nieprzypisanych dochodów

750

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zwrot zasilenia

223

Wypłata gotówki do kasy

141, 142

Realizacja wydatku,

201, 202, 203, 204

Wypłata wynagrodzenia i pochodnych oraz przekazanie potrąceń

231, 240, 225, 229

Zwrot nadpłaty w dochodach

221

Przekazanie dochodów do MF

222

Opłaty bankowe

751

 

Konto 135 – „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (ZFŚS)”

Konto 135 służy do ewidencji środków pieniężnych funduszy specjalnego przeznaczenia. Na koncie ewidencjonowane są środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Typowe zapisy konta 135

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wpłata równowartości odpisu na ZFŚS

141

Wpłaty inne (zwroty pożyczek)

141, 237

Odsetki od środków na rachunku

851

Odsetki od pożyczek

237

Refundacja opłat bankowych z rachunku bieżącego jednostki

141

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wypłata pożyczek

237

Wypłat innych świadczeń

231

Opłaty bankowe

402

Uregulowanie zobowiązań z tytułu zakupów

201

Podatek od świadczeń

225

 

Konto 139 – „Inne rachunki bankowe – sumy depozytowe oraz sumy na zlecenie”

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące. Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych: sum depozytowych, sum na zlecenie, środków obcych na inwestycje. Sumy depozytowe, na podstawie dyspozycji dyrektora komórki merytorycznej zwracane są na konto wpłacającego wraz z odsetkami, po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku bankowego. Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy środków pieniężnych. Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych. Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością banku. Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych. Uzgodnienie zapisów na koncie odbywa się w korespondencji z kontem 247.

Typowe zapisy konta 139

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wpłaty sum depozytowych: wadiów, zabezpieczeń

247

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zwroty sum depozytowych

247

 

Konto 141 – „Środki pieniężne w drodze”

Konto służy do ewidencji przepływów środków pieniężnych (wydatków), do których zalicza się w szczególności środki pieniężne znajdujące się w drodze między kasą jednostki a rachunkiem bankowym lub między rachunkami. Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze a na stronie Ma zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

Typowe zapisy konta 141

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wypłata gotówki z banku

130, 135

Wypłata gotówki z kasy

101

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wpłata gotówki do banku

130, 135

Wpłata gotówki do kasy

101

 

Konto 142 – „Waluta w drodze”

Konto służy do ewidencji przepływów środków pieniężnych (wydatków), do których zalicza się środki walutowe znajdujące się w drodze między kasą jednostki a rachunkiem bankowym.

Na stronie Wn konta 142 ujmuje się zwiększenia stanu środków waluty w drodze a na stronie Ma zmniejszenia stanu waluty w drodze. Konto 142 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan waluty w drodze.

Typowe zapisy konta 141

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Zakup waluty z banku

130,

Wypłata waluty z kasy

102

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wpłata waluty do banku

130

Wpłata waluty do kasy

102

 

Konta bilansowe – zespół 2

Konto 201 – „Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych”

Służy do ewidencji wszelkich zobowiązań krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz zapewnia możliwość ustalenia zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.

Konto może wykazywać saldo Ma – stan zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami.

Typowe zapisy konta 201

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Uregulowanie zobowiązania

130, 135

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Faktura za dostawy, usługi

300, 401, 402, 409

Zwrot poniesionego wydatku

130

Faktura za wydatki inwestycyjne

080

Zakupy z działalności ZFŚS

851

 

Konto 202 – „Należności z tytułu wydatków budżetowych”

Służy do ewidencji wszelkich należności krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 202 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz zapewnia możliwość ustalenia należności według poszczególnych kontrahentów.

Konto może mieć jedno saldo Wn – stan należności występujących na kontach rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami.

Typowe zapisy konta 202

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Realizacja wydatku typu przedpłata, abonament

130

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Faktura za zrealizowane dostawy, usługi

401, 402, 409

Zwrot poniesionego nierozliczonego fakturami wydatku

130

 

Konto 203 – „Zobowiązania walutowe z tytułu wydatków budżetowych”

Służy do ewidencji wszelkich zobowiązań zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług wyrażonych w walucie obcej.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz zapewnia możliwość ustalenia zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.

Konto może wykazywać saldo Ma – stan zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami.

Typowe zapisy konta 203

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Uregulowanie zobowiązania

130,

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Faktura za dostawy, usługi

300, 401, 402, 409

Zwrot poniesionego wydatku

130

Faktura za wydatki inwestycyjne

080

 

Konto 204 – „Należności walutowe z tytułu wydatków budżetowych”

Służy do ewidencjonowania realizowanych w walucie obcej przedpłat z tytułu dostaw, robót i usług.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 204 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz zapewnia możliwość ustalenia należności według poszczególnych kontrahentów.

Konto może mieć jedno saldo Wn – stan należności występujących na kontach rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami.

Typowe zapisy konta 204

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Realizacja wydatku typu przedpłata, abonament

130

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Faktura za zrealizowane dostawy, usługi

401, 402, 409

Zwrot poniesionego nierozliczonego fakturami wydatku

130

 

Konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy oraz salda z lat poprzednich. Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat z tytułu dochodów nienależnie wpłaconych lub orzeczonych do zwrotu. Na stronie Ma konta 221 ujmuje się w szczególności wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych. W ewidencji szczegółowej do konta 221 wyodrębnia się rozrachunki z poszczególnymi dłużnikami według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów.

Typowe zapisy konta 221

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przypisanie należności, w tym naliczenie odsetek

720, 760, 750

Przeksięgowanie należności z tytułu wydatków budżetowych roku poprzedniego

202, 229

Zwrot nadpłaty

130

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Uregulowanie należności

130

Odpis w koszty należności, w tym przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych wraz z odsetkami

761, 751

 

Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 222 księguje się przelewy dochodów budżetowych przekazanych na rachunek budżetu państwa. Na stronie Ma księguje się roczne przeniesienie zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych. Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz nieprzekazanych do budżetu. Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu dochodów budżetowych pobranych, lecz nie przelanych do końca roku.

Typowe zapisy konta 222

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przelew zrealizowanych dochodów budżetowych na centralny rachunek dochodów budżetu państwa

130

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na podstawie sprawozdania kwoty zrealizowanych dochodów

800

 

Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się roczne przeniesienia, na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych, zrealizowanych w ciągu roku wydatków, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800 oraz zwroty na rachunek dysponenta części stopnia niewykorzystanych zasileń w środki budżetowe oraz zwrot niewykorzystanych do końca roku budżetowego środków otrzymanych na wydatki budżetowe w korespondencji z kontem 130. Na stronie Ma księguje się wpływy środków budżetowych otrzymanych od dysponenta części. Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta części środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku w korespondencji z kontem 130.

Typowe zapisy konta 223

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Zwrot niewykorzystanych środków budżetowych otrzymanych od dysponenta części

130

Przeniesienie na koniec roku zrealizowanych wydatków budżetowych

800

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zasilenie w środki budżetowe otrzymane od dysponenta części

130

 

Konto 225 – „Rozrachunki z budżetami”

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetem państwa, w tym z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z funkcji płatnika, podatku od nieruchomości oraz innych opłat zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do konta 225 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków, która zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań wobec budżetu. Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, saldo Ma – stan zobowiązań wobec budżetu. Konto 225 służy również do ewidencji rozrachunków z budżetem państwa z tytułu: zobowiązań podatkowych (wynikających z funkcji płatnika) od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – postawionych do dyspozycji.

Ewidencja szczegółowa do konta 225 zapewnia ustalenie stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.

Typowe zapisy konta 225

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Uregulowanie zobowiązania wobec budżetu, zapłata podatku

130, 135

Należności z tytułu korekt dokonanych rozliczeń

760

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zobowiązania z tytułu zaliczki podatku od osób fizycznych

231

Zobowiązania z tytułu opłat, podatków

403

 

Konto 227 – „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich”

Konto 227 służy do ewidencji i rozliczeń wydatków z budżetu środków europejskich. Na stronie Wn konta 227 ujmuje się w szczególności okresowe lub roczne przeniesienia wydatków z budżetu środków europejskich na podstawie sprawozdań budżetowych na konto 800. Na stronie Ma konta 227 ujmuje się w szczególności, na podstawie informacji otrzymywanych z BGK, wartość zrealizowanych płatności na rzecz kontrahentów z rachunku Ministerstwa Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi płatności.

Typowe zapisy konta 227

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeniesienie zrealizowanych płatności na podstawie sprawozdania

800

Zwrot dokonany przez kontrahenta na rachunek MF prowadzony w BGK do obsługi płatności

201

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Realizacja zlecenia złożonego w BGK

201, 231

Refundacja wydatku poniesionego ze środków budżetowych z tytułu uregulowania zobowiązań w zakresie środków europejskich

141

 

Konto 229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”

Konto służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wpłaty na PFRON. Do konta prowadzona jest ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków, która umożliwia ustalenie stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia. Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma – zobowiązania i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań.

Typowe zapisy konta 229

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Uregulowanie zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych

130

Nadpłata

405

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zobowiązania z tytułu składek pracownika

231

Zobowiązania z tytułu składek pracodawcy

405

 

Konto 230 – „Należności z tytułu środków europejskich”

Konto służy do ewidencji należności z tytułu środków europejskich, w związku z realizacją wydatków w roku poprzednim. Dotyczy w szczególności zrealizowanych wydatków roku poprzedniego, które podlegają zwrotowi od kontrahenta i z uwagi na zakończenie roku budżetowego nie mogą być zaliczone na wznowienie wydatków. Na stronie Wn konta ujmuje się ustalone należności z tytułu środków europejskich orzeczonych do zwrotu. Na stronie Ma ujmuje się uregulowanie należności.

Typowe zapisy konta 230

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przypisanie należności

760

Przeksięgowanie należności z tytułu wydatków budżetu środków europejskich roku poprzedniego

202

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Uregulowanie należności

232

Odpis w koszty należności budżetu środków europejskich, w tym przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych

761

 

Konto 231 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń, a w szczególności: – należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Do konta 231 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz statusu pracownika. Na stronie Wn ujmuje się w szczególności wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń i potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika. Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Typowe zapisy konta 231

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wypłata wynagrodzenia

130, 101

Wypłata innego świadczenia

135

Naliczenie zobowiązania z tytułu podatku i składek

225, 229

Potrącenie z wynagrodzenia

240

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zobowiązania z wynagrodzeń

404

 

Konto 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z wszelkich innych tytułów niż wynagrodzenia i rozliczenia z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności wypłacone pracownikom zaliczki, sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę, należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych, należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, zapłacone zobowiązania wobec pracowników. Na stronie Ma ujmuje się w szczególności wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki, rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych, wpływy należności od pracowników. Do konta 234 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków, która umożliwia ustalenie stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami, według tytułów rozrachunków. Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań wobec pracowników.

Typowe zapisy konta 234

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wypłata zaliczki

130, 101

Ustalenie należności z tytułu szkód

240

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Rozliczenie zaliczki

401, 402, 409

Zwrot środków przez pracownika

101, 130

 

Konto 236 – „Rozrachunki walutowe z pracownikami”

Konto 234 służy w szczególności do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z tytułu zagranicznych podróży służbowych.

Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności wypłacone pracownikom zaliczki. Na stronie Ma ujmuje się w szczególności rozliczone zaliczki i poniesione koszty w delegacjach zagranicznych.

Do konta 236 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków, która umożliwia ustalenie stanu należności i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań wobec pracowników.

Typowe zapisy konta 236

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wypłata zaliczki

130, 102

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Rozliczenie zaliczki

Zwrot środków przez pracownika

409

102

 

Konto 237 – „Rozrachunki z tytułu ZFŚS”

Konto 237 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Na stronie Wn ujmuje się powstałe należności, na stronie Ma spłatę i zmniejszenie należności.

Do konta 237 prowadzona jest ewidencja analityczna zapewniająca możliwość określenia stanu rozliczeń z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych.

Typowe zapisy konta 237

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Udzielenie pożyczki

135

Naliczenie odsetek od pożyczki

851

Wypłata świadczeń

135

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Zwrot pożyczki

135

Przyznanie świadczeń

851

Umorzenie udzielonej pożyczki

851

 

Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”

Konto 240 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201 – 237. Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Na koncie ujmuje się w szczególności ustalenie potrąceń z wynagrodzeń, roszczenia sporne, niedobory i szkody. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 zapewnia ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. Konto 240 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań.

Typowe zapisy konta 240

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Spłata zobowiązań, m.in. z tytułu potrąceń od wynagrodzeń

130

Ujawnione niedobory gotówki, majątku

101, 011, 013

Roszczenia sporne z tytułu dostaw

201

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wpłata należności

130, 101

Rozliczenie niedoborów

761,

Ustalenie odpowiedzialnych za niedobory i szkody

234, 201

 

Konto 247 – „Rozrachunki dotyczące depozytów”.

Ewidencjonuje się na nim rozrachunki z tytułu sum depozytowych (np. wadiów, kaucji, zabezpieczenia należnego wykonania umów i innych) lub sum na zlecenie.

Na stronie Wn konta 247 księguje się w szczególności zwroty sum depozytowych.

Na stronie Ma konta 247 ewidencjonuje się przede wszystkim wpływy sum depozytowych.

Ewidencję analityczną do konta 247 prowadzi się wg tytułów poszczególnych rozrachunków i kontrahentów. Odsetki i prowizje przypisywane są do kontrahenta w momencie przygotowywania wypłaty w wysokości przypadającej na ten dzień.

Typowe zapisy konta 247

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Zwrot sumy depozytowej

139

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wpływ sumy depozytowej

139

 

Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość należności. Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenia wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma zwiększenia wartości odpisów aktualizujących należności. Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.

Do konta prowadzi się analitykę zgodną z analityką konta 221.

Typowe zapisy konta 290

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Umorzenie należności, odpisanie w wyniku przedawnienia lub

 

uznania za nieściągalną wraz z odsetkami (dotyczy należności, do których utworzono odpis)

221

760, 750

Spłata wraz z odsetkami należności odpisanej

 

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Utworzenie odpisu należności i odsetek

761, 751

 

Konta bilansowe – zespół 3

Konto 300 – „Rozliczenie zakupu”

Konto 300 służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów i towarów. Po stronie Wn konta ujmuje się faktury dostawców, po stronie Ma – wartość towarów, koszty zakupu: montażu, dostawy itp. zawarte na fakturze. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze, saldo Ma oznacza dostawy niefakturowane.

Typowe zapisy konta 300

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Wartość faktury

201

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wartość przyjętych towarów,

Koszty zakupu

330

402, 409

 

Konto 330 – „Towary”

Konto 330 służy do ewidencji zapasów towarów. Po stronie Wn ujmuje się zwiększenie wartości towarów na podstawie dokumentów magazynowych, po stronie Ma ujmuje się wartość wydanych towarów na podstawie dokumentów magazynowych. Saldo konta oznacza stan towarów pozostających w magazynie.

Typowe zapisy konta 330

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przyjęcie towarów do magazynu

300

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wydane towarów z magazynu

401

 

Konta bilansowe – zespół 4

Konto 400 – „Amortyzacja”

Konto 400 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Po stronie Wn konta ujmuje się odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Po stronie Ma ujmuje się korekty zmniejszające naliczoną amortyzację i przeniesienie roczne sumy kosztów amortyzacji na wynik finansowy.

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji.

Typowe zapisy konta 400

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Naliczenie amortyzacji

071

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie amortyzacji na wynik finansowy

860

 

Konto 401 – „Zużycie materiałów i energii”

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia wyposażenia materiałów i energii. Po stronie Wn ujmuje się odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych finansowanych z wydatków bieżących, wartość materiałów odnoszonych bezpośrednio po zakupie w koszty, zużycie energii elektrycznej, wody, energii cieplnej. Po stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz odpisów umorzeniowych pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych finansowanych z wydatków bieżących. Konto 401 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii. Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na wynik finansowy.

Typowe zapisy konta 401

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Naliczenie amortyzacji od pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Zakup materiałów, zużycie energii, wydanie towarów

072

201, 202, 330

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na wynik finansowy

860

 

Konto 402 – „Usługi obce”

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych (remontowych, transportowych, projektowych, sprzątania, telekomunikacyjnych, doradztwa, najmu, ogłoszeń prasowych itp.).

Na stronie Wn konta ujmuje się zwiększenie kosztów, a na stronie Ma – zmniejszenia poniesionych kosztów. Konto może wykazywać w końcu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość kosztów usług obcych.

Saldo konta 402 przenosi się w końcu roku obrotowego na wynik finansowy.

Typowe zapisy konta 402

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Zakup usług obcych,

Poniesienie kosztów nieprzypisanych

201, 202

130

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na wynik finansowy

860

 

Konto 403 – „Podatki i opłaty”

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej.

Na koncie po stronie Wn ujmuje się podatki lokalne, w tym podatek od nieruchomości, opłaty urzędowe.

Ewidencję szczegółową do konta 403 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego.

Konto 403 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów z tytułu podatków i opłat. Saldo konta przenosi się w końcu roku obrotowego na konto wynik finansowy.

Typowe zapisy konta 403

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Ustalenie wysokości kosztu

225

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na wynik finansowy

860

 

Konto 404 – „Wynagrodzenia”

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o prace, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Po stronie Wn ujmuje się wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło, świadczenia w naturze na rzecz pracowników zaliczone do wynagrodzeń.

Konto może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów dotyczących wynagrodzeń. Saldo konta 404 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto wynik finansowy.

Typowe zapisy konta 404

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Lista płac brutto

231

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na wynik finansowy

860

 

Konto 405 – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na koncie 405 ujmuje się świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń, obciążające koszty działalności operacyjnej w tym m.in. wydatki na szkolenia, kursy i dokształcanie oraz koszty świadczeń ponoszone na utrzymanie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ewidencję szczegółowa do konta 405 prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 405 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń. Saldo konta 405 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto wynik finansowy.

Typowe zapisy konta 405

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Ubezpieczenie społeczne w związku z naliczeniem wynagrodzeń

Odpisy na ZFŚS

229

851

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na wynik finansowy

860

 

Konto 409 – „Pozostałe koszty rodzajowe”

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400–405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, odprawy z tytułu wypadku przy pracy oraz inne koszty niezaliczane do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.

Na koncie 409 ujmuje się koszty delegacji krajowych i zagranicznych.

Ewidencję szczegółową do konta 409 prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej. Konto 409 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych pozostałych kosztów rodzajowych. Saldo konta 409 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto wynik finansowy.

Typowe zapisy konta 409

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Rozliczenie delegacji

Pozostałe koszty

234

201, 202, 240, 300

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na wynik finansowy

860

 

Konta bilansowe – zespół 6

Konto 640 – „Rozliczenie międzyokresowe kosztów”

Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) Na stronie Wn konta ujmuje się koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów. Na stronie Ma konta 640 ujmuje się zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich. Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów.

Typowe zapisy konta 640

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Koszty do rozliczenia w przyszłych okresach

201, 202, 225, 240

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Odpis kosztów dotyczących danego roku

401, 402, 403, 405, 409

 

Konta bilansowe – zespół 7

Konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością.

Na koncie 720 ujmuje się po stronie Wn odpisy i zmniejszenia przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz przeniesienia na koniec roku osiągniętych przychodów z tytułu dochodów budżetowych na wynik finansowy. Po stronie Ma ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych.

Typowe zapisy konta 720

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na wynik finansowy

860

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Ustalenie przypis dochodów

221

 

Konto 750 – „Przychody finansowe”

Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu operacji finansowych. Na stronie Ma księguje się w szczególności naliczone odsetki, dodatnie różnice kursowe. Na koniec roku saldo konta przenosi się na konto wynik finansowy.

Typowe zapisy konta 750

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na wynik finansowy

860

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Naliczenie odsetek od należności

221

Spłata odsetek od należności, do których utworzono odpis

aktualizujący

290

201, 202, 240, 130

Dodatnie różnice kursowe

130

Nieprzypisane dochody

 

 

Konto 751 – „Koszty finansowe”

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych jednostki. Na stronie Wn księguje się ujemne różnice kursowe, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. W końcu roku obrotowego saldo konta przenosi się na konto wynik finansowy.

Typowe zapisy konta 751

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Naliczenie odsetek od zobowiązań

201

Umorzenie odsetek od należności

751

Odpisy aktualizujące odsetki od należności

290

Ujemne różnice kursowe

201, 202, 240, 130

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na wynik finansowy

860

 

Konto 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. Na stronie Ma ujmuje się w szczególności odszkodowania, przychody ze sprzedaży składników majątkowych po ich uprzedniej likwidacji, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie oraz dzierżawy składników majątkowych w tym najmu lokali, powierzchni, pozostałe przychody operacyjne w tym m.in. odpisane przedawnione zobowiązania, darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe, materiały, nadwyżki inwentaryzacyjne. W końcu roku saldo konto przenosi się na konto wynik finansowy.

Typowe zapisy konta 760

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na wynik finansowy

860

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Ustalenie należności

221

Spłata należności, do której utworzono odpis aktualizujący

290

Nieodpłatnie otrzymane nowe pozostałe środki trwałe

013

 

Konto 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się m.in. kary, naliczone koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące wycenę środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z tytułu trwałej utraty wartości, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, koszty związane z likwidacją środków trwałych oraz ze sprzedażą środków trwałych i inwestycji, utworzone odpisy aktualizujące na należności od dłużników, niezawinione niedobory aktywów obrotowych.

W końcu roku obrotowego saldo konta przenosi się na konto wynik finansowy.

Typowe zapisy konta 761

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Umorzenie należności, odpisanie w koszty należności

 

przedawnionej, nieściągalnej

221, 230

Ujawnione szkody w majątku obrotowym, w pozostałych środkach trwałych lub wnip

240

Odpisy aktualizujące należności

290

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeniesienie na wynik finansowy

860

 

Konta bilansowe – zespół 8

Konto 800 – „Fundusz jednostki”

Konto 800 służy do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki, który stanowi równowartość ujętych w ewidencji składników majątku trwałego i obrotowego w zakresie podstawowej działalności jednostki.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się, w szczególności: przeksięgowanie w roku następnym, straty bilansowej roku ubiegłego, okresowe lub roczne przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222, przeksięgowanie, na koniec roku budżetowego, wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji w korespondencji z kontem 011, wartość środków obrotowych przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia, różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, przeksięgowanie w końcu roku obrotowego środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje, przejęte zobowiązania po jednostkach zlikwidowanych.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się, w szczególności: przeksięgowanie, w roku następnym, zysku roku ubiegłego, okresowe lub roczne przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych, okresowe lub roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków europejskich, nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji oraz przejęte po jednostkach zlikwidowanych na potrzeby własnej działalności środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, środki pieniężne, należności, materiały, wartość środków obrotowych otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia, różnice z aktualizacji środków trwałych, konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

Typowe zapisy konta 800

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie na podstawie sprawozdania zrealizowanych dochodów i zwrotów środków europejskich z lat ubiegłych

222, 232

Przeksięgowanie straty roku poprzedniego

860

Przeksięgowanie równowartości środków budżetowych wydatkowanych na finansowanie inwestycji

810

Wartość sprzedanych, wycofanych, nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

011

Niedobory niezawinione w środkach trwałych

240

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie na podstawie sprawozdania zrealizowanych wydatków budżetowych i wydatków budżetu środków europejskich

223, 227

860

Przeksięgowanie zysku z roku ubiegłego

 

Równowartość środków budżetowych wydatkowanych na finansowanie inwestycji

810

 

 

Konto 810 – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”

Konto 810 służy do ewidencji m.in. wydatków dokonanych przez jednostkę budżetową ze środków budżetowych na finansowanie inwestycji (wyłącznie w zakresie wydatków dokonanych z § 605, o którym mowa w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.)) bez względu na źródło finansowania. Na stronie Wn konta ujmuje się w końcu roku po uzgodnieniu wydatków, równowartość środków budżetowych wykorzystanych na finansowanie inwestycji jednostki budżetowej. Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na konto 800 „Fundusz jednostki”. Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy konta 800

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Równowartość środków budżetowych wydatkowanych na finansowanie inwestycji

800

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie równowartości środków budżetowych wydatkowanych na finansowanie inwestycji

800

 

Konto 851 – „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tworzonego na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki pieniężne tego funduszu gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Do konta 851 prowadzona jest ewidencja analityczna pozwalająca na określenie stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu przewidzianego na cele mieszkaniowe oraz socjalne – zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego Funduszu w Ministerstwie Cyfryzacji, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 26/2016 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego Funduszu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Typowe zapisy konta 851

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Ustalenie świadczenia

231

Umorzenie pożyczek i odsetek od pożyczek

237

Naliczenie podatku

225

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Odpisy na ZFŚS

405

Odsetki bankowe od środków na rachunku

135

Naliczenie odsetek od pożyczek

237

 

Konto 855 – „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”

Konto 855 służy do ewidencji równowartości przejętego mienia zlikwidowanych jednostek. Na stronie Wn konta 855 księguje się zmniejszenie funduszu z tytułu sprzedaży, przekazania nieodpłatnego lub przejęcia mienia zlikwidowanych jednostek na własne potrzeby albo z tytułu jego likwidacji. Na stronie Ma ujmuje się równowartość mienia przejętego na podstawie bilansów likwidowanych jednostek. Konto 855 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych jednostek, które nie zostało jeszcze przekazane innym jednostkom, lub którego jeszcze nie przyjęto na własne potrzeby, a także wartość mienia sprzedanego, ale jeszcze niespłaconego.

Typowe zapisy konta 855

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Zmniejszenie mienia po zlikwidowanej jednostce

015

Zmniejszenie wartości sprzedanego mienia po zlikwidowanej jednostce o różnicę wartości wynikającej z wartości sprzedaży a wartością bilansową

015

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Wartość mienia przejętego po zlikwidowanej jednostce wg wartości bilansowej

015

Zwiększenie wartości sprzedanego mienia po zlikwidowanej jednostce o nadwyżkę wartości wynikającej z wartości sprzedaży ponad wartość bilansową

015

 

Konto 860 – „Wynik finansowy”

Konto 860 służy do ustalania na koniec roku obrotowego wyniku finansowego jednostki.

Na koniec roku obrotowego na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty. Na stronie Ma ujmuje się uzyskane przychody.

Saldo konta wykazuje na koniec roku obrotowego wynik finansowy dodatni (zysk netto – saldo Ma) lub ujemny (strata netto – saldo Wn).

Typowe zapisy konta 860

Strona Wn

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie poniesionych w ciągu roku kosztów

400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 751, 761

Strona Ma

Konto przeciwstawne

Przeksięgowanie uzyskanych w ciągu roku przychodów

Przeksięgowanie straty roku poprzedniego

720, 750, 760

800

 

Konta pozabilansowe

Konto 900 – „Wydatki niekwalifikowane z lat ubiegłych oraz pozostałe korekty w wydatkach w projektach”

Konto 900 służy do ewidencji pozabilansowej wydatków poniesionych w latach poprzednich uznanych za niekwalifikowalne. Na stronie Ma ujmuje się:

ze znakiem plus wysokość wydatków dokonanych w danym roku w oznaczonej klasyfikacji wydatków budżetowych, których dotyczy korekta oraz wydatki, które zostały uznane za kwalifikowalne, a nie były poniesione ze środków na współfinansowanie ani z budżetu środków europejskich;

ze znakiem minus wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne, ze znakiem plus ujmuje się wydatki, które zostały uznane za kwalifikowalne, a nie były poniesione ze środków na współfinansowanie ani z budżetu środków europejskich.

Konto 970 – „Płatności ze środków europejskich”

Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków europejskich dysponenta z rachunku Ministra Finansów.

Na stronie Wn konta 970 ujmuje wartość zleceń płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego celem realizacji wydatków ze środków europejskich. Na stronie Ma konta 970 ujmuje się równowartość zrealizowanych płatności, na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek wykonawcy (odbiorcy).

Konto 975 – „Wydatki strukturalne”

Konto 975 służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych, które ewidencjonowane są na stronie Ma konta.

Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami resortu w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

Ewidencja prowadzona jest oddzielnie dla każdego przedmiotu wyłączeń tj. dla:

a) przychodów i kosztów;

b) należności i zobowiązań;

c) zmian w funduszu jednostki.

Ewidencja może być prowadzona na koniec roku na potrzeby sporządzenia sprawozdania łącznego resortu.

Konto 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych”

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych. Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty. Na stronie Ma konta 980 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych oraz ich korekty.

Konto 981 – „Plan finansowy wydatków niewygasających”

Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego wydatków niewygasających. Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy określony w rozporządzeniu. Na stronie Ma konta 980 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków niewygasających.

Konto 982 – „Plan wydatków środków europejskich”

Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich. Na stronie Wn konta 982 ujmuje się plan wydatków środków europejskich oraz jego zmiany. Na stronie Ma konta 982 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich.

Konto 983 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”

Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków europejskich na dany rok budżetowy. Na stronie Wn konta 983 księguje się w szczególności równowartość sfinansowanych wydatków środków europejskich w danym roku budżetowym.

Na stronie Ma konta 983 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy, wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków tych środków w roku bieżącym.

Konto 984 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”

Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetu środków europejskich przyszłych lat. Na stronie Wn konta 984 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetu środków europejskich w latach poprzednich a obciążających plan wydatków roku bieżącego jednostki (na pierwszy dzień roku budżetowego). Na stronie Ma konta 984 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków środków europejskich lat przyszłych.

Konto 990 – „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”

Konto 990 służy do ewidencji wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym. Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy wydatków w układzie zadaniowym oraz jego zmiany. Na stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków w układzie zadaniowym.

Konto 991 – „Rozliczenie rezerwy”

Konto 991 służy do ewidencji wykorzystania rezerwy. Na stronie Wn konta 991 ujmuje się kwotę rezerwy oraz jej korekty. Na stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków z przyznanej rezerwy.

Konto 992 – „Zaangażowanie rezerwy”

Konto 992 służy do ewidencji zaangażowania wydatków, których źródłem finansowania są środki z uruchomionej rezerwy celowej. Na stronie Wn ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków. Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków przewidzianych do sfinansowania ze środków uruchomionej rezerwy.

Konto 993 – „Zapewnienie finansowania lub dofinansowania”

Konto służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania. Na stronie Wn ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia. Na stronie Ma ujmuje się przeniesienie kwot wynikających z zapewnienia na konto 980.

Konto 994 – „Zbiorcza ewidencja wydatków w układzie zadaniowym”

Konto służy do zbiorczej ewidencji wydatków w układzie zadaniowym, w tym wydatków, które mają charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej, które nie dają się wprost oszacować lub przypisać do poszczególnych funkcji państwa, zadań, podzadań i działań budżetowych oraz wynagrodzenia. Na stronie Ma ujmuje się kwoty wykonania planu wydatków w szczegółowości paragrafu i departamentu. Na stronie Wn ujmuje się zbiorcze przeniesienie tych kwot na konto 990.

Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego.

Na stronie Wn konta 998 księguje się na bieżąco równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym.

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy. Po stronie Ma konta 998 ewidencjonuje się m.in. równowartość zawartych umów o pracę, zlecenia, o dzieło, umowy na zakup usług, materiałów, środków trwałych, wydanie decyzji administracyjnej, decyzji przyznających świadczenia społeczne, zabezpieczenie środków na postępowania, których realizacja spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

Konto służy do ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat. Na stronie Wn ujmujemy wartość wydatków obciążających plan roku bieżącego zaangażowanych w latach poprzednich. Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków lat przyszłych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama