reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 75
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 9 września 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej –
Państwowego Instytutu Badawczego

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1158 i 1452) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się statut Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

– ANNA STREŻYŃSKA

MINISTER CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

Załącznik 1. [STATUT NAUKOWEJ I AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO]

Załącznik do decyzji nr 75 Ministra Cyfryzacji
z dnia 9 września 2017 r.

STATUT NAUKOWEJ I AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

§ 1. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1158 i 1452), zwanej dalej „ustawą”;

2) zarządzenia Nr 5/93 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (Dz. Urz. KBN poz. 33);

3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. poz. 1193);

4) niniejszego Statutu.

§ 2. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa.

§ 3. 1. Instytut używa nazwy:

1) w języku polskim – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy;

2) w języku angielskim – Research and Academic Computer Network – National Research Institute.

2. Instytut może używać skróconej nazwy „NASK-PIB” lub „NASK”.

§ 4. Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

§ 5. Do podstawowej działalności Instytutu, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) oraz w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z).

§ 6. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a) telekomunikacji,

b) teleinformatyki,

c) informatyki,

d) cyberbezpieczeństwa,

e) funkcjonowania polskiego rejestru domen internetowych,

f) społeczeństwa informacyjnego;

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w usługach świadczonych między innymi na potrzeby organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa jednostek infrastruktury krytycznej.

2. Do zadań Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych ze środków finansowych na naukę;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych z innych źródeł, w tym także ze środków Unii Europejskiej i środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

3) opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

4) wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oprogramowania, aparatury, urządzeń i innych wyrobów;

5) prowadzenie badań naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony informacji i systemów informacyjnych;

6) prowadzenie badań naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej administracji publicznej;

7) realizowanie zadań nałożonych na Instytut przez ministra nadzorującego – jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych;

8) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

9) organizowanie kursów i konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

10) prowadzenie innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających;

11) opracowywanie i wdrażanie usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, informatycznych oraz z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych oraz dziedzin pokrewnych;

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra nadzorującego.

3. Do zadań Instytutu, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły należy:

1) zapewnienie cyberbezpieczeństwa podmiotom publicznym w zakresie zlecanym i wskazywanym przez ministra nadzorującego, przez:

a) realizację projektów związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej,

b) tworzenie narzędzi do monitorowania sieci botnet,

c) utrzymanie operacyjnego centrum zarządzania cyberbezpieczeństwem sfery cywilnej,

d) rozwój Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber);

2) wsparcie informatyzacji państwa polegające w szczególności na rozwoju Miejskiej Sieci Komputerowej (WARMAN);

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prowadzenie prac rozwojowych wspomagających:

a) rozwój systemów identyfikacji, w tym biometrii,

b) uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję,

c) modelowanie, symulację i optymalizację w systemach sieciowych,

d) cyberbezpieczeństwo,

e) przetwarzanie dużych, zmiennych i różnorodnych danych, w tym w chmurach obliczeniowych,

f) metody analiz sieci społecznych,

g) rozwój „Internetu Rzeczy” (IoT),

h) technologię „blockchain”;

4) wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym prowadzenie badań nad bezpieczeństwem korzystania z sieci, szczególnie przez dzieci.

§ 7. Instytut może prowadzić działalność inną niż wskazana w § 6, określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zakresie:

1) działalności w telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);

2) działalności w telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);

3) działalności w telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z);

4) działalności w pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);

5) działalności związanej z oprogramowaniem (62.01.Z);

6) działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);

7) działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);

8) pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z);

9) przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalność (63.11.Z);

10) działalności portali internetowych (63.12.Z);

11) zarządzania nieruchomościami wykonywanego na zlecenie (68.32.Z);

12) działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego (69.20.Z);

13) pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);

14) pozostałych badań i analiz technicznych (71.20.B);

15) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej gdzie indziej niesklasyfikowanej (74.90.Z);

16) reprodukcji zapisanych nośników informacji (18.20.Z);

17) robót związanych z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);

18) wykonywania instalacji elektrycznych (43.21.Z);

19) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);

20) naprawy i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego (95.12.Z);

21) pozostałych badań i analiz technicznych (71.20.B);

22) produkcji sprzętu telekomunikacyjnego (26.30.Z);

23) sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z);

24) sprzedaży hurtowej sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z);

25) wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);

26) wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (77.39.Z);

27) dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);

28) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);

29) wydawania książek (58.11.Z);

30) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);

31) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B);

32) organizowania targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);

33) działalności wspomagającej edukację (85.60.Z).

§ 8. 1. Rada Naukowa Instytutu liczy 12 członków.

2. W skład Rady Naukowej Instytutu wchodzą:

1) sześciu pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu, w tym:

a) pracownicy naukowi w liczbie 4 osób, w tym:

– 2 pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy – zatrudnionych w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie nie krótszym niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej,

– 2 pracowników nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,

b) 2 pracowników badawczo-technicznych;

2) osoby niebędące pracownikami Instytutu w liczbie 6 osób.

§ 9. 1. Członek Rady Naukowej może brać udział w posiedzeniach Rady Naukowej przy użyciu technik telekonferencji lub wideokonferencji.

2. Uchwały Rady Naukowej podejmuje się na posiedzeniach. Decyzją Przewodniczącego Rady Naukowej uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Zasady organizacji posiedzeń Rady Naukowej oraz zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym określa regulamin uchwalony przez Radę Naukową.

§ 10. 1. Dyrektor Instytutu powołuje komisję do przeprowadzenia konkursu na pracownika naukowego, w tym oceny formalnej ofert złożonych przez kandydatów, oraz przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

2. W skład komisji nie może wchodzić dyrektor Instytutu.

3. Spośród członków komisji dyrektor Instytutu wyznacza przewodniczącego. Przewodniczącym i członkami komisji mogą być osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.

4. Do składu komisji nie może zostać powołana osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie kandydata, albo pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

5. O zaistniałej przesłance wyłączenia osoba wchodząca w skład komisji zawiadamia dyrektora Instytutu, który wyłącza tę osobę ze składu komisji oraz wyznacza inną osobę spełniającą wymagania określone w ust. 4.

6. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursu;

2) określenie metod i technik naboru, mierników i wag dotyczących poszczególnych etapów naboru oraz stosowanych narzędzi naboru;

3) ustalenie sposobu oceny kandydatów gwarantującego porównywalność otrzymanych wyników, z uwzględnieniem obowiązku stosowania w odniesieniu do wszystkich kandydatów pytań lub zadań umożliwiających ocenę tych samych kompetencji w oparciu o określone przez komisję metody i techniki naboru oraz z uwzględnieniem określonych przez komisję poszczególnych mierników i wag;

4) dokonanie oceny ofert złożonych przez kandydatów według kryterium spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, w tym sporządzenie listy kandydatów, których oferty wpłynęły w terminie i spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;

5) dokonanie oceny kandydatów i wyłonienie nie więcej niż 1 najlepszego kandydata, spełniającego wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniającego wymagania dodatkowe;

6) sporządzenie protokołu.

7. Osoba niewchodząca w skład komisji nie może uczestniczyć w pracach komisji.

8. Osoba wchodząca w skład komisji ma obowiązek zachowania w tajemnicy, uzyskanych w trakcie konkursu, informacji o kandydatach.

9. Dyrektor Instytutu ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego.

10. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres Instytutu;

2) nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy;

3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

4) listę dokumentów, które należy złożyć w celu potwierdzenia wymagań formalnych;

5) termin i miejsce składania ofert;

6) termin rozstrzygnięcia konkursu.

11. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

12. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty ogłoszenia konkursu. Termin do złożenia oferty uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w placówce operatora pocztowego albo złożona w siedzibie Instytutu.

13. W przypadku, gdy oferta nie zawiera dokumentów wymaganych w ogłoszeniu o konkursie, potwierdzających spełnianie wymagań formalnych, przewodniczący komisji wzywa kandydata do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie oferta jest odrzucana.

14. Komisja dokonuje oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu w sposób umożliwiający obiektywne sprawdzenie spełnienia tych wymagań, zgodnie z ustalonymi regułami obowiązującymi podczas konkursu oraz ustalonym sposobem oceny kandydatów.

15. Przewodniczący komisji informuje kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, o terminach kolejnych etapów konkursu.

16. Z przeprowadzenia konkursu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

17. W protokole dokumentuje się wszystkie czynności i zdarzenia mające wpływ na przebieg konkursu oraz jego wynik, w tym ustalone szczegółowe reguły obowiązujące podczas konkursu, ustalony szczegółowy sposób oceny kandydatów, treść pytań lub zadań oraz, dokonane w trakcie naboru, oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu.

18. Przewodniczący komisji przekazuje protokół dyrektorowi Instytutu wraz z wnioskiem o zatrudnienie najlepszego kandydata oraz z ofertą wybranego kandydata lub z wnioskiem o nierozstrzygnięciu konkursu.

19. Przewodniczący komisji informuje kandydatów uczestniczących w konkursie o jego wyniku.

20. Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję w sprawie zatrudnienia pracownika naukowego wyłonionego w drodze konkursu po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

21. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu dyrektor może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

§ 11. 1. Komisja dyscyplinarna Instytutu liczy 5 członków, w tym 1 osobę posiadającą tytuł naukowy.

2. Czynne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej Instytutu przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie.

3. Bierne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej Instytutu przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej.

4. Dyrektor Instytutu zarządza przeprowadzenie wyborów komisji dyscyplinarnej Instytutu w terminie 30 dni przed upływem kadencji działającej komisji.

5. Wyboru członków komisji dyscyplinarnej Instytutu dokonuje pięcioosobowa komisja wyborcza powoływana przez dyrektora Instytutu spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego do komisji dyscyplinarnej.

6. Kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej Instytutu zgłaszać mogą pracownicy, którym przysługuje bierne prawo wyborcze do komisji dyscyplinarnej Instytutu w terminie 14 dni od zarządzenia wyborów przez dyrektora Instytutu.

7. Komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów. Termin wyborów powinien zostać wyznaczony nie później niż po upływie 7 dni od końca kadencji działającej komisji dyscyplinarnej.

8. Głosowanie jest tajne. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

9. Komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi Instytutu do zatwierdzenia.

10. Dyrektor Instytutu podaje do wiadomości pracownikom Instytutu wyniki wyborów i powołuje komisję dyscyplinarną w terminie 7 dni od zatwierdzenia protokołu.

11. W przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji dyscyplinarnej, dyrektor Instytutu zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o tym fakcie. Przepisy ust. 5–10 stosuje się odpowiednio. Członek komisji dyscyplinarnej Instytutu wybrany w trakcie kadencji komisji pełni swoją funkcję do jej zakończenia.

§ 12. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama