reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 36
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 7 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Cyfryzacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 49 Ministra Cyfryzacji z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 55), w załączniku nr 2 „Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Cyfryzacji”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w spisie klas pierwszego i drugiego rzędu dodaje się pozycję 59 „Koordynacja infrastruktury informacji przestrzennej”;

2) w klasie III rzędu 005 „Udział w obcych radach, komisjach, zespołach i grupach roboczych” uchyla się kategorię archiwalną i uszczegółowienie hasła klasyfikacyjnego;

3) w obrębie klasy III rzędu 005 dodaje się klasy końcowe oznaczone symbolami klasyfikacyjnymi 0050 i 0051 w brzmieniu:

 

 

 

0050

Udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, Sejmu i Senatu

A

z wyłączeniem objętych klasami 002, 003, 004 w tym akty powołania, skład, protokoły posiedzeń, referaty, opracowania, sprawozdania, wnioski

 

 

 

0051

Udział w innych radach, komisjach, zespołach i grupach roboczych

A

z wyłączeniem objętych klasami 002, 003, 004 w tym akty powołania, skład, protokoły posiedzeń, referaty, opracowania, sprawozdania, wnioski

 

4) w obrębie klasy IV rzędu hasło klasyfikacyjne oznaczone symbolem 0103 „Pełnomocnictwa i upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne” otrzymuje brzmienie:

 

 

 

0103

Pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra

BE10

 

 

5) w klasie III rzędu 010 dodaje się klasy IV rzędu 0104 i 0105 w brzmieniu:

 

 

 

0104

Pełnomocnictwa i upoważnienia Dyrektora Generalnego

BE10

 

 

 

 

0105

Nadzór nad działalnością jednostek podległych lub nadzorowanych oraz urzędów obsługujących organy podległe lub nadzorowane

A

w tym porozumienia, aneksy do porozumień, regulacje własne w zakresie nadzoru nad działalnością organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych oraz urzędów obsługujących organy podległe lub nadzorowane; nie dotyczy zadań realizowanych w zakresie informatyzacji państwa

 

6) w klasie III rzędu 013 dodaje się klasę IV rzędu 0136 w brzmieniu:

 

 

 

0136

Realizacja umów na usługi pocztowe i kurierskie

B2

sprawy bieżące np. wyjaśnienie niezgodności w fakturach

 

7) w obrębie klasy IV rzędu hasło klasyfikacyjne oznaczone symbolem 0201 „Zbiór aktów prawnych własnych Ministra” otrzymuje brzmienie :

 

 

 

0201

Zbiór aktów prawnych własnych Ministra dotyczących resortu cyfryzacji

A

założenie i prowadzenie sprawy w związku z przygotowaniem danego aktu następuje we właściwych klasach wykazu akt odpowiadających merytorycznie zakresowi danego aktu

 8) w klasie III rzędu 021 dodaje się klasy IV rzędu 0213 oraz 0214 w brzmieniu:

 

 

 

0213

Inicjatywy zewnętrze do podjęcia prac legislacyjnych

A

klasa ta dotyczy wyłącznie komórki właściwej w sprawach legislacji

 

 

 

0214

Wykazy prac legislacyjnych: Ministra Cyfryzacji, Prezesa Rady Ministrów albo Rady Ministrów

A

w tym także materiały sprawozdawcze-statystyczne w sprawach legislacyjnych. Klasa ta dotyczy wyłącznie komórki właściwej w sprawach legislacji

 

9) w obrębie klasy III rzędu hasło klasyfikacyjne oznaczone symbolem 053 „Petycje, postulaty, inicjatywy i inne wystąpienia do Ministerstwa” otrzymuje brzmienie :

 

053

 

Petycje, postulaty, inicjatywy

A

 

 10) w klasie II rzędu 05 dodaje się klasę III rzędu 055 w brzmieniu:

 

 

055

 

Wystąpienia obywatelskie do Ministra

BE5

pozostałe wystąpienia do Ministerstwa gdzie indziej niesklasyfikowane

 11) w klasie II rzędu 08 dodaje się klasę III rzędu 084 w brzmieniu:

 

 

084

 

Kontrola zarządcza

A

w tym oświadczenie Ministra, komórek organizacyjnych Ministerstwa, organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych oraz urzędów obsługujących organy podległe lub nadzorowane przez Ministra o stanie kontroli zarządczej, dokumentacja samooceny. Dokumentacja identyfikacji i oceny ryzyka oraz koordynacji zarządzania ryzykiem, informacje o ryzykach kluczowych, zestawienia wniosków i zadań wynikających z oceny. Plan działalności i sprawozdanie z realizacji planu działalności

 

12) w klasie III rzędu 112 dodaje się klasę IV rzędu 1126 w brzmieniu:

 

 

 

1126

Obsługa zatrudnienia przedstawicieli Ministra za granicą

B5

 

 13) w klasie III rzędu 223 dodaje się klasy IV rzędu 2233 oraz 2234 w brzmieniu:

 

 

 

2233

Eksploatacja nieruchomości własnych

B10

w tym korespondencja i umowy z dostawcami z dostawcami energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej i cieplej wody, rozliczenia zużycia, utrzymanie stanu technicznego budynku

 

 

 

2234

Eksploatacja innych nieruchomości na potrzeby własne

B10

 

 14) w obrębie klas III rzędu hasła klasyfikacyjne oznaczone symbolami 500, 501 oraz 502 otrzymują brzmienie:

 

 

500

 

Proces legislacyjny w zakresie aktów prawnych dotyczących spraw informatyzacji i społeczeństwa informacyjnego

A

projekty aktów prawnych, opinie o projektowanych aktach prawnych, opinie o obowiązujących aktach prawnych wraz z wnioskami legislacyjnymi. W przypadku projektów aktów prawnych zmieniających więcej niż jeden akt prawny sprawę rejestruje się w klasie właściwej dla podstawowego aktu prawnego, który ulega zmianie. W przypadku projektów aktów prawnych regulujących zagadnienia objęte różnymi klasami sprawę rejestruje się

w

klasie właściwej dla głównego przedmiotu regulacji.

 

 

501

 

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie w zakresie regulacji dotyczących spraw informatyzacji i społeczeństwa informacyjnego

A

 

 

 

502

 

Wystąpienia podmiotów zewnętrznych dotyczące konieczności opracowania bądź zmiany przepisów prawnych w sprawach informatyzacji i społeczeństwa informacyjnego

A

 

 

15) w klasie II rzędu 52 dodaje się klasy III rzędu 524 i 525 w brzmieniu:

 

 

524

 

Opracowywanie i upowszechnianie standardów budowy usług cyfrowych

 

 

 

 

 

5240

Inicjatywa „Obywatel”

A

m.in. umowy, aneksy, upoważnienia, protokoły, faktury, raporty

 

 

 

5241

Określanie kierunków i strategii w zakresie rozwoju cyfrowych usług publicznych

A

 

 

 

 

5242

Środki autoryzacji tożsamości użytkownika zapewniane przez administrację publiczną

B10

m.in. Profil Zaufany

 

 

525

 

Funkcjonowanie i rozwój Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej

A

 

 16) w klasie II rzędu 55 dodaje się klasę III rzędu 553 w brzmieniu:

 

 

553

 

Edukacja i szkolenia w obszarze cyberbezpieczeństwa

B10

 

 17) w klasie I rzędu 5 dodaje się klasę II rzędu 59 w brzmieniu:

 

59

 

 

KOORDYNACJA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

 

 

 

 

590

 

Założenia i rozwiązania projektowo-programowe w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej

A

 

 

 

591

 

Organizacja, utrzymanie i współdziałanie systemów geoinformatycznych

A

 

 

 

592

 

Budowa i rozwój zbiorów oraz usług danych przestrzennych

A

 

 

 

593

 

Zapewnienia interoperacyjności i harmonizacji zbiorów oraz usług danych przestrzennych

A

 

 

 

594

 

Promocja infrastruktury informacji przestrzennej

B10

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

MINISTER CYFRYZACJI

– ANNA STREŻYŃSKA

 

 

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej informatyzacja na podstawie § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama