Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 11

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu - Uczniowie"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu - Uczniowie", ogłoszonego w dniu 18 maja 2022 r.

§ 2.

Do zadań komisji konkursowej należy:

1) ocena pod względem formalnym i merytorycznym złożonych ofert, w oparciu o kryteria określone przez Ministra Cyfryzacji w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;

2) wybór najkorzystniejszych ofert, zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert "Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu - Uczniowie";

3) przedłożenie Ministrowi Cyfryzacji list ofert rekomendowanych do przyznania dotacji w latach 2022 i 2023, wraz z proponowaną kwotą dotacji, na podstawie których Minister Cyfryzacji rozstrzyga o przyznaniu dofinansowania.

§ 3

. 1. Za spełnienie poszczególnych kryteriów członkowie komisji konkursowej przyznają punkty. Zdobyta ostatecznie liczba punktów jest średnią punktów przyznanych przez członków komisji konkursowej biorących udział w posiedzeniu.

2. Członkowie komisji konkursowej nie mogą wstrzymać się od głosu.

3. Komisja konkursowa dokonuje wiążącego rozstrzygnięcia w obecności przynajmniej trzech osób ze składu komisji konkursowej.

§ 4

. 1. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przewodniczący komisji - zastępca dyrektora Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2) sekretarz komisji - pracownik Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) pozostali członkowie komisji:

a) pięciu członków komisji - pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciele Ministra Cyfryzacji,

b) przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Listę członków komisji konkursowej przedstawioną przez przewodniczącego komisji, zatwierdza Minister Cyfryzacji.

3. Przed przystąpieniem do prac w komisji konkursowej osoby wchodzące w jej skład podpisują oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia. Oświadczenie może być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 5.

1. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.

2. Posiedzenia odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

3. Przewodniczący komisji zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji konkursowej.

4. Przewodniczącego komisji, w razie jego nieobecności na posiedzeniu, zastępuje wskazany przez niego członek komisji konkursowej.

5. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej zapewnia Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 6.

Do zadań sekretarza komisji należy:

1) powiadamianie członków komisji konkursowej o terminie posiedzeń komisji;

2) sporządzanie protokołu z posiedzeń komisji konkursowej;

3) przechowywanie dokumentacji z prac komisji konkursowej.

§ 7.

Członkowie komisji konkursowej, będący pracownikami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uczestniczą w pracach komisji w ramach obowiązków służbowych. Pozostałym członkom komisji konkursowej, za udział w jej pracach, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 8.

Komisja konkursowa działa do dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: wz. J.Cieszyński


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535 i 2490 oraz z 2022 r. 857, 1079 i 1265.

Załącznik 1. [OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik do zarządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 27 czerwca 2022 r. (poz. 11)

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-29
  • Data wejścia w życie: 2022-06-30
  • Data obowiązywania: 2022-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe