Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 14

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA CYFRYZACJI 1)

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie Zespołu roboczego do przygotowania założeń nowych Krajowych Ram Interoperacyjności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół roboczy do przygotowania założeń nowych Krajowych Ram Interoperacyjności, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - przedstawiciel wyznaczony przez dyrektora Departamentu Architektury Informacyjnej Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2) po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez dyrektora:

- Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

- Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

-- Departamentu Polityki Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

- Departamentu Regulacji Cyfrowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

- Departamentu Tożsamości Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

- Departamentu Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

- Departamentu Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Architektury Informacyjnej Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyznaczony przez dyrektora tego departamentu - bez prawa składania wniosków i brania udziału w głosowaniu lub innych rozstrzygnięciach Zespołu.

§ 3.

Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, a w szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej oraz samorządowej, środowisk naukowych i gospodarczych, a także organizacji społecznych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 4.

1. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie założeń nowego aktu wykonawczego wydawanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), a w szczególności przygotowanie założeń nowych Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

2. Przygotowując założenia, o których mowa w ust. 1, Zespół bierze pod uwagę w szczególności cele i zakres merytoryczny aktu wykonawczego wydawanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, interesariuszy tego aktu oraz zakres upoważnienia ustawowego do wydania tego aktu.

3. Zespół przygotuje i przedstawi Ministrowi Cyfryzacji założenia, o których mowa w ust. 1, a w razie potrzeby również rekomendacje zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w zakresie wynikającym ustaleń Zespołu.

§ 5

. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego Ministra Cyfryzacji chyba, że przewodniczący wskaże inne miejsce.

3. Przewodniczący może zadecydować o odbyciu posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

§ 6.

1. Rozstrzygnięcia Zespołu zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk jego członków.

2. W przypadku, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być - z inicjatywy przewodniczącego - poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów - rozstrzyga głos przewodniczącego.

3. Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 7.

Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący oraz sekretarz Zespołu.

§ 8.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.

2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie obradom;

2) ustalenie projektu porządku obrad;

3) wyznaczanie zadań członkom Zespołu;

4) raz na kwartał - informowanie Ministra Cyfryzacji o bieżącej działalności Zespołu;

5) ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu - z uwzględnieniem wniosków składanych przez osoby biorące udział w pracach Zespołu;

6) reprezentowanie Zespołu, w tym poza Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

§ 9.

Przewodniczący może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, będących pracownikami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub jednostek podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych - jeśli uzna to za celowe dla realizacji zadań Zespołu.

§ 10.

Członkom Zespołu oraz innym osobom biorącym udział w pracach Zespołu, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 11.

1. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia Ministrowi Cyfryzacji założeń, o których mowa w § 4 ust. 3.

2. Zarządzenie traci moc z dniem, o którym mowa w ust. 1.

§ 12.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Architektury Informacyjnej Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 13.

Komórki organizacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Cyfryzacji oraz przez niego nadzorowane udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne do pracy Zespołu informacje i dokumenty.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: wz. J. Cieszyński


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji(Dz. U. poz. 1716).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-17
  • Data wejścia w życie: 2022-08-18
  • Data obowiązywania: 2022-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe