Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 2

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie Zespołu do przygotowania rekomendacji dla metody zdalnej weryfikacji tożsamości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do przygotowania rekomendacji dla metody zdalnej weryfikacji tożsamości, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół przygotuje i przedstawi Ministrowi Cyfryzacji rekomendacje nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 r.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – przedstawiciel Departamentu Tożsamości Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyznaczony przez dyrektora tego departamentu;

2) pozostali członkowie:

a) dwóch przedstawicieli Departamentu Tożsamości Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyznaczonych przez dyrektora tego departamentu,

b) jeden przedstawiciel Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyznaczony przez dyrektora tego departamentu,

c) jeden przedstawiciel Departamentu Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyznaczony przez dyrektora tego departamentu;

3) sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Tożsamości Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyznaczony przez dyrektora tego departamentu – bez prawa składania wniosków i brania udziału w głosowaniu lub innych rozstrzygnięciach Zespołu.

§ 3.

Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej oraz samorządowej, środowisk naukowych i gospodarczych, a także organizacji społecznych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego Ministra Cyfryzacji, chyba że Przewodniczący wskaże inne miejsce.

3. Przewodniczący może zadecydować o odbyciu posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Posiedzenie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 3, mogą wypowiadać się w jego toku, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu.

§ 5.

1. Rozstrzygnięcia Zespołu zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk członków Zespołu.

2. W przypadku, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być – z inicjatywy Przewodniczącego – poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów – rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 6.

Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz sekretarz Zespołu.

§ 7.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie obradom;

2) ustalenie porządku obrad Zespołu;

3) wyznaczanie zadań członkom Zespołu;

4) ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu – z uwzględnieniem wniosków składanych przez członków Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 3;

5) reprezentowanie Zespołu, w tym poza Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

§ 8.

Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu. Dla osób zatrudnionych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczenie w pracach Zespołu jest równoważne z wykonywaniem obowiązków służbowych.

§ 9.

1. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia Ministrowi Cyfryzacji rekomendacji, o których mowa w § 1 ust. 2.

2. Zarządzenie traci moc z dniem, o którym mowa w ust. 1.

§ 10.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Tożsamości Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 11.

Komórki organizacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowane udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne do pracy Zespołu informacje i dokumenty.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: wz. J. Cieszyński


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-31
  • Data wejścia w życie: 2023-02-01
  • Data obowiązywania: 2023-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe