REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 20

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1604) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komitet Sterujący ds. górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Energii, zwany dalej "Komitetem Sterującym".

§ 2.

Do zadań Komitetu Sterującego należy:

1) zapewnienie precyzyjnego i jednoznacznego sformułowania mierników i wskaźników realizacji celów określonych Programem dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce oraz częstotliwości ich pomiaru dla poszczególnych spółek węglowych;

2) zapewnienie spójności programu z dokumentami, do których program się odwołuje (np. strategie spółek), a także określenie osób odpowiedzialnych za weryfikację tej spójności;

3) wskazywanie zagrożeń dla realizowanych procesów;

4) przedkładanie Ministrowi Energii propozycji działań kierunkowych oraz rekomendacji, mających na celu wspieranie procesu rozwoju oraz jego korektę w zależności od uwarunkowań rynkowych i w sytuacji występowania zagrożeń.

§ 3.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

1) Przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski;

2) Członkowie:

a) 2 przedstawicieli Ministerstwa Energii,

b) 2 przedstawicieli strony społecznej;

3) W pracach Komitetu Sterującego, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami tego Komitetu, zaproszone przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu Sterującego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Komitetu Sterującego, w szczególności:

a) przedstawiciele instytutów naukowych i organizacji pozarządowych prowadzących badania naukowe lub działalność w zakresie objętym pracami Komitetu Sterującego,

b) przedstawiciele sektora górniczego.

§ 4.

1. Komitet Sterujący wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Prace Komitetu Sterującego prowadzone będą w oparciu o, sporządzony przez Komitet Sterujący, harmonogram.

§ 5.

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu Sterującego.

§ 6.

Członkowie Komitetu Sterującego nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komitetu Sterującego.

§ 7.

Obsługę prac Komitetu Sterującego zapewnia Ministerstwo Energii.

§ 8.

Posiedzenia Komitetu Sterującego są protokołowane przez wskazanego przez Przewodniczącego członka Komitetu Sterującego, będącego przedstawicielem Ministerstwa Energii.

§ 9.

Komitet Sterujący zakończy działalność po wygaśnięciu Programu dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA