REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 3

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 61 Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 61 i 78), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Nr 91 Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 95);

2) zarządzeniem Nr 3 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2016 r. uchylającym zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 8);

3) zarządzeniem Nr 24 Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 30);

4) zarządzeniem Nr 52 Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 61);

5) zarządzeniem Nr 58 Ministra Finansów z dnia 13 września 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 73).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Nr 91 Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 95), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”;

2) § 2 zarządzenia Nr 3 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2016 r. uchylającego zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 8), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”;

3) § 2 zarządzenia Nr 24 Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 30), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b i c, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.”;

4) § 2 zarządzenia Nr 52 Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 61), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.”;

5) § 2 zarządzenia Nr 58 Ministra Finansów z dnia 13 września 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 73), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a i c, które wchodzą w życie z dniem 15 września 2016 r.”.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 61 Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 21 grudnia 2016 r. (poz. 3)

ZARZĄDZENIE NR 61
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 1948) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Izby celne

§ 1. 1. Izby celne, zwane dalej „izbami”, wykonują zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz w przepisach odrębnych, w szczególności ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948), ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.2)), ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 i 1948), ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1581 i 1948), działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb.

2. Izby prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych dla państwowych jednostek budżetowych w przepisach o finansach publicznych.

§ 2. 1. Izbą kieruje dyrektor izby, który odpowiada przed Szefem Służby Celnej za prawidłową i terminową realizację zadań izby i podległych urzędów celnych, zwanych dalej „urzędami”.

2. Dyrektor izby kieruje izbą przy pomocy zastępców dyrektora izby, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników referatów oraz funkcjonariuszy celnych i pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

3. Główny księgowy może jednocześnie pełnić funkcję zastępcy dyrektora izby, nadzorując komórki realizujące zadania, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 12 i ust. 12 pkt 7.

4.3) Główny księgowy sprawuje nadzór nad komórką finansowo-księgową izby.

§ 3. 1. Liczba stanowisk zastępcy dyrektora w poszczególnych izbach jest uzależniona od liczby funkcjonariuszy celnych oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w izbie oraz podległych jej urzędach.

2. Liczba stanowisk zastępcy dyrektora izby wynosi:

1) jeden zastępca dyrektora izby – jeśli w izbie i podległych jej urzędach pełni służbę oraz jest zatrudnionych mniej niż 350 funkcjonariuszy celnych i pracowników;

2) dwóch zastępców dyrektora izby – jeśli w izbie i podległych jej urzędach pełni służbę oraz jest zatrudnionych od 350 do 700 funkcjonariuszy celnych i pracowników;

3) trzech zastępców dyrektora izby – jeśli w izbie i podległych jej urzędach pełni służbę oraz jest zatrudnionych więcej niż 700 funkcjonariuszy celnych i pracowników.

3. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3, liczba stanowisk zastępcy dyrektora może, za zgodą Szefa Służby Celnej, ulec zwiększeniu.

4. W izbach realizujących zadania na rzecz całej Służby Celnej, zwane dalej „zadaniami centralnymi”, w przypadku gdy do obsługi tych zadań wyznaczono ponad 40 funkcjonariuszy celnych lub pracowników, może, za zgodą Szefa Służby Celnej, zostać utworzone dodatkowe stanowisko zastępcy dyrektora izby nadzorującego wykonywanie tych zadań.

5. W przypadkach uzasadnionych ilością wykonywanych zadań liczba stanowisk zastępcy dyrektora może, za zgodą Szefa Służby Celnej, ulec zwiększeniu.

§ 4. 1. W izbie tworzy się piony merytoryczne, grupujące poszczególne komórki organizacyjne izby, podległe bezpośrednio dyrektorowi izby albo zastępcy dyrektora izby.

2. Szczegółowy zakres kompetencji zastępcy dyrektora izby ustala, przydzielając mu nadzór nad poszczególnymi pionami merytorycznymi, dyrektor izby.

3. Dyrektor izby może upoważnić podległych funkcjonariuszy celnych i pracowników izby do podejmowania w jego imieniu decyzji lub innych rozstrzygnięć w określonych sprawach.

§ 5. 1. Dyrektor izby ustala zakresy czynności osób, o których mowa w § 2 ust. 2, naczelników urzędów oraz w innych przypadkach zastrzeżonych w regulaminie organizacyjnym izby do jego kompetencji.

2. Zakresy czynności funkcjonariuszy celnych i pracowników izby w zakresie nieobjętym ust. 1 ustalają: zastępca dyrektora izby nadzorujący daną komórkę organizacyjną, główny księgowy nadzorujący daną komórkę organizacyjną, naczelnik wydziału, kierownik referatu lub bezpośrednio kierujący daną komórką organizacyjną.

§ 6. 1. W izbach mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

1) wydziały – składające się z co najmniej 10 osób, włącznie z kierującym;

2) referaty – składające się z co najmniej 5 osób, włącznie z kierującym;

3) wieloosobowe stanowiska pracy – składające się z co najmniej 2 osób, włącznie z kierującym;

4) jednoosobowe stanowiska pracy.

1a.4) Komórka kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji ma status wydziału.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład wydziału.

3. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, referatem – kierownik referatu, a wieloosobowym stanowiskiem pracy – osoba wyznaczona przez bezpośredniego przełożonego. W przypadku wydziałów, w których pełni służbę oraz jest zatrudnionych ponad 40 funkcjonariuszy celnych i pracowników, a w przypadku wydziałów realizujących zadania centralne – ponad 30 funkcjonariuszy celnych i pracowników, naczelnik wydziału może kierować pracą wydziału przy pomocy jednego zastępcy naczelnika wydziału.

4. W izbach, w ramach komórki zwalczania przestępczości, mogą zostać wyodrębnione grupy mobilne, graniczne komórki zwalczania przestępczości oraz komórka wykonująca czynności wynikające z art. 75b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, z uwzględnieniem specyfiki obszaru działania oraz faktycznych potrzeb izb i Służby Celnej.

5.5) W izbach, w ramach komórki kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji, mogą zostać wyodrębnione graniczne komórki kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji.

§ 7. 1. W skład Izby Celnej w Białej Podlaskiej wchodzi komórka organizacyjna realizująca zadania centralne z zakresu:

1) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Przetwarzania Danych – Elektroniczna Książka Służby SPD-EKS;

2) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu e-Załączniki.

2. W skład Izby Celnej w Białymstoku wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1)6) obsługi Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w Budzisku;

2) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy SEED;

3) oceny zagrożeń dotyczących dochodów budżetu państwa z tytułu należności od wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego;

4) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Zwrot VAT dla podróżnych;

5) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Infrastruktury Klucza Publicznego PKI oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desku dla tego systemu;

6) utrzymania, administrowania i rozwoju serwisu www.granica.gov.pl;

7) przeprowadzania badań technicznych automatów i urządzeń do gier.

3. W skład Izby Celnej w Gdyni wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem kontroli z wykorzystaniem urządzeń skanujących;

2)7) wydawania pozwoleń na:

a) ustanowienie regularnej linii żeglugowej, o których mowa w art. 120 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.8)), zwanego dalej „rozporządzeniem delegowanym” oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 195 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.9)), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”,

b) wystawianie manifestu „dzień po”, o których mowa w art. 204 rozporządzenia wykonawczego,

c) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą morską, o których mowa w art. 26 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, z późn. zm.10)), zwanego dalej „przejściowym rozporządzeniem delegowanym”,

d) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą morską oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 28 przejściowego rozporządzenia delegowanego

– jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Gdyni, Gdańsku, Władysławowie, Ustce lub Elblągu;

3) przeprowadzania badań technicznych automatów i urządzeń do gier;

4) 11) prowadzenia Muzeum Służby Celnej oraz działalności edukacyjno-promocyjnej z zakresu historii cła;

5)12) zwalczania przestępczości na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym oraz w strefie przyległej – Wydział Morski Zwalczania Przestępczości.

3a.13) Izba Celna w Gdyni wspiera Izbę Celną w Krakowie w realizacji zadania centralnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 12, w zakresie rozliczania należności z tytułu cła, opłat związanych z przywozem i wywozem towarów oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, a także w zakresie dokonywania poleceń przelewu dotyczących zwrotu kwot nadpłaconych lub nienależnie pobranych celem akceptacji przez Izbę Celną w Krakowie.

4. W skład Izby Celnej w Katowicach wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) prowadzenia pierwszej linii wsparcia centrum help-desku dla:

a) Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT,

b) Systemu Kontroli Eksportu ECS i Systemu Kontroli Importu ICS,

c) Systemu Obsługi Deklaracji CELINA-IMPORT,

d) usługi e-ZEFIR dla użytkowników zewnętrznych,

e) usługi e-Klient Służby Celnej – zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi Systemu Informacyjnego Służby Celnej SISC,

f) Podsystemu Danych Referencyjnych PDR PL/UE,

g) Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem ZISAR,

h) Systemu Europejski Informacyjny Portal Celny/Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu ECIP/SEAP,

i) Systemu Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT,

j) Systemu Infrastruktura Klucza Publicznego PKI,

k) Systemu Magistrala Celno-Akcyzowa MCA,

l) Ogólnopolskiego Systemu Obsługi Zabezpieczeń OSOZ2,

m) Systemu Hurtowni Danych ARI@DNA2;

2) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Help Desk oraz prowadzenia pierwszej i drugiej linii wsparcia dla tego systemu;

3) informacji Służby Celnej;

4) obsługi Polsko-Czeskiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Chotebuz;

5) oceny zagrożeń dotyczących dochodów budżetu państwa z tytułu należności od wyrobów energetycznych;

6) publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów węglowych, pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów tytoniowych;

7) zarządzania ryzykiem – Strategiczne Centrum Analiz Służby Celnej.

4a.14) Izba Celna w Katowicach wspiera Izbę Celną w Krakowie w realizacji zadania centralnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 12, w zakresie prowadzenia analizy zaległości podatników/kontrahentów oraz kierowania niezapłaconych należności do postępowania wierzycielskiego.

5. W skład Izby Celnej w Kielcach wchodzi komórka organizacyjna realizująca zadania centralne z zakresu zarządzania systemem wideokonferencyjnym Służby Celnej.

6. W skład Izby Celnej w Krakowie wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) utrzymania, administrowania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR2 oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego i informatycznego help-desku dla tego systemu;

2) utrzymania, administrowania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Obsługi Zabezpieczeń OSOZ2 oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego i informatycznego help-desku dla tego systemu;

3) utrzymania i administrowania Systemu Obsługi Deklaracji CELINA-IMPORT oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desku dla tego systemu;

4) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Kontroli Eksportu ECS/Automatycznego Systemu Eksportu AES oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desku dla tego systemu;

5) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Kontroli Importu ICS/Automatycznego Systemu Importu AIS (AIS/ICS, AIS/IMPORT, AIS/INTRASTAT) oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desku dla tego systemu;

6) utrzymania, administrowania i rozwoju Podsystemu Danych Referencyjnych PDR PL/UE oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego i informatycznego help-desku dla tego systemu;

7) administrowania warstwą merytoryczną Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT i Systemu Statystyki Obrotów Handlowych z krajami trzecimi EXTRASTAT oraz modułami analitycznymi przeznaczonymi dla jednostek organizacyjnych Służby Celnej i organów administracji skarbowej;

8) technicznego administrowania modułem InterDBECS Profil (RAM);

9) utrzymania Centralnego Repozytorium Baz Danych Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowego ZEFIR oraz baz danych Ogólnopolskiego Systemu Obsługi Zabezpieczeń OSOZ;

10) domeny biznesowej i danych rozrachunkowych i księgowo-budżetowych Systemu Informacyjnego Służby Celnej;

11) domeny biznesowej i danych referencyjnych Systemu Informacyjnego Służby Celnej;

12) dokonywania czynności związanych z poborem należności celnych, podatków, opłat i dopłat, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, oraz innych należności, do których poboru uprawniony jest dyrektor izby na podstawie przepisów odrębnych, w tym do przyjmowania ich zapłaty, rozliczania, dokonywania wypłaty z tytułu ich zwrotu oraz rozliczania zabezpieczeń złożonych w formie depozytu w gotówce.

7. W skład Izby Celnej w Łodzi wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1)15) utrzymania i administrowania Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS oraz utrzymania, administrowania i rozwoju Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS2, prowadzenia pierwszej linii wsparcia merytorycznego help-desku oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego i informatycznego dla tych systemów, a także komórka Centralne Biuro Tranzytu realizująca zadania z zakresu tranzytu unijnego/wspólnego i procedury TIR oraz zastosowania karnetu ATA w procedurze odprawy czasowej i procedurze tranzytu;

2) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Informowania o Niedostępnościach Systemów Służby Celnej SIN;

3) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Magistrala Celno-Akcyzowa MCA oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego i informatycznego help-desku dla tego systemu;

4) utrzymania i administrowania Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL 2 oraz prowadzenia pierwszej linii wsparcia merytorycznego help-desku dla tego systemu;

5) technicznego utrzymania i administrowania Systemem Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR;

6) utrzymania platformy sprzętowo-programowej hurtowni danych ARI@DNA2.

8. W skład Izby Celnej w Opolu wchodzi komórka organizacyjna realizująca zadania centralne z zakresu:

1)16) e-kontroli, w tym monitorowania sieci Internet w zakresie naruszeń przepisów prawa w obszarze właściwości zadań realizowanych przez Służbę Celną;

2) utrzymania, administrowania i rozwoju Centrum Technicznego Informatyki Śledczej.

9. W skład Izby Celnej w Poznaniu wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) help-desku merytorycznego i informatycznego dla systemu – Centralny Rejestr Operacyjny CeRO;

2) help-desku merytorycznego i informatycznego dla Wspólnotowego Systemu Szybkiej Wymiany Informacji RAPEX;

3) help-desku informatycznego dla punktu ogólnopolskiego dostępu do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji SIS II;

4) utrzymania bazy użytkowników Służby Celnej dla Systemu Zdalnego Dostępu Użytkowników Ministerstwa Finansów;

5) utrzymania, administrowania i rozwoju systemu hurtowni danych ARI@DNA2 oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego i informatycznego help-desku dla tego systemu;

6) świadczenia usługi e-Klient Służby Celnej – zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi Systemu Informacyjnego Służby Celnej poprzez obsługę wniosków (zgłoszeń/powiadomień) polegającą na przyjmowaniu i weryfikacji danych zawartych we wnioskach o rejestrację w Systemie Informacyjnym Służby Celnej oraz wniosków o aktualizację danych lub dezaktywację danych podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji w Systemie Informacyjnym Służby Celnej i osób fizycznych będących reprezentantami podmiotu, a także przyjmowaniu i weryfikacji wniosków o rejestrację, aktualizację lub dezaktywację danych w zakresie udzielonych pełnomocnictw;

7) prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desku dla usługi e-Klient Służby Celnej – zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi Systemu Informacyjnego Służby Celnej SISC w zakresie wypełniania wniosków rejestracyjnych oraz udzielania informacji w ramach obowiązujących przepisów i procedur;

8) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego i informatycznego help-desku dla tego systemu;

9) Krajowej Jednostki Kontaktowej NCP w ramach systemu – Regionalne Biuro Wymiany Informacji Celnej RILO dla Europy Wschodniej i Środkowej RILO ECE;

10) domeny biznesowej i danych podmiotu Systemu Informacyjnego Służby Celnej.

11)17) rejestracji eksporterów i ponownych nadawców towarów w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX), zmiany i aktualizacji danych rejestracyjnych oraz cofnięcia rejestracji.

10. W skład Izby Celnej w Przemyślu wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) utrzymania, administrowania i rozwoju Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych ESKS;

2) utrzymania, administrowania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Obsługi Granicy CAIFS II oraz prowadzenia pierwszej linii wsparcia help-desku dla tego systemu;

3) obsługi Polsko-Słowackiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku;

4) przeprowadzania badań technicznych automatów i urządzeń do gier.

11. W skład Izby Celnej w Rzepinie wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) administrowania systemami informatycznymi:

a) Systemem Zarządzania Zasobami Technicznymi Administracji Celnej MACHINA,

b) Systemem Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej EBTI-PL,

c) Systemem Ochrony Praw Własności Intelektualnej LEONARDO da VINCI,

d) Systemem Rejestrów Wspólnej Polityki Rolnej RWPR,

e) Komputerowym Rejestrem Automatów do Gier KRAG;

2) utrzymania, administrowania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem ZISAR oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia help-desku dla tego systemu;

3) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Europejski Informacyjny Portal Celny/Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu ECIP/SEAP;

4) analizy ryzyka w Systemie Rejestrów Wspólnej Polityki Rolnej RWPR oraz usługodawcy tego systemu;

5) prowadzenia baz danych w oparciu o moduły funkcjonujące w ramach systemu informatycznego o składach celnych – Systemu Agencji i Rejestru Procedur SARP;

6) obsługi Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku;

7) zarządzania i rozwoju Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami dla jednostek Służby Celnej, przy współpracy reprezentantów jednostek objętych wdrożeniem tego systemu;

8) prowadzenia Centralnego Magazynu Mundurowego;

9) prowadzenia współpracy administracyjnej określonej w rozporządzeniu Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 (Dz. Urz. UE L 121 z 08.05.2012, str. 1, z późn. zm.18));

10) zwalczania nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, środkami zastępczymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi, a także wymiany informacji w tym zakresie;

11) oceny zagrożeń dotyczących dochodów budżetu państwa z tytułu należności od wyrobów alkoholowych;

12) dostawy druków specjalistycznych dla Służby Celnej.

12. W skład Izby Celnej w Szczecinie wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1)19) obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT polegające na przyjmowaniu zgłoszeń, kontroli danych i prowadzeniu postępowań oraz zadania z zakresu prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desku dla Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT i Systemu Statystyki Obrotów Handlowych z krajami trzecimi EXTRASTAT polegające na koordynacji i nadzorze nad procesem korygowania danych ze zgłoszeń celnych Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD oraz przyjmowania i kontroli danych zawartych w deklaracjach statystycznych pozwoleń na odprawę scentralizowaną realizowaną pomiędzy co najmniej dwoma państwami Unii Europejskiej;

2)19) utrzymania i administrowania Centralnego Rejestru Kontroli i Postępowań CRKP oraz utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Opisu i Wartościowania Stanowisk Służbowych w Służbie Celnej SOWA;

3) kontroli gier hazardowych;

4)20) wydawania pozwoleń na:

a) ustanowienie regularnej linii żeglugowej, o których mowa w art. 120 rozporządzenia delegowanego, oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 195 rozporządzenia wykonawczego,

b) wystawianie manifestu „dzień po”, o których mowa w art. 204 rozporządzenia wykonawczego,

c) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą morską, o których mowa w art. 26 przejściowego rozporządzenia delegowanego,

d) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą morską oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 28 przejściowego rozporządzenia delegowanego

– jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Szczecinie, Świnoujściu, Darłowie, Kołobrzegu, Policach, Stepnicy, Trzebieży lub Nowym Warpnie;

5) koordynacji i nadzoru nad utrzymaniem jednolitości, zachowaniem standardów organizacyjnych i technicznych oraz rozwojem stron internetowych ВIР+ izb celnych, wsparcia merytorycznego i technicznego dla zespołów redakcyjnych stron internetowych BIP+ izb celnych;

6) prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzania nieściągalności lub uznawania za nieściągalne tradycyjnych środków własnych Unii Europejskiej z tytułu należności celnych;

7) wykonywania zadań wierzyciela w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu celnego decyzji, postanowień lub mandatów karnych, z przyjętych przez naczelnika urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji, informacji o opłacie paliwowej albo informacji o dopłatach, z wydanych przez dyrektora izby celnej decyzji lub postanowień, z wydanych przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej decyzji w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także z orzeczeń sądowych, których wykonanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228, 1244, 1579 i 1860).

13. W skład Izby Celnej w Toruniu wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) sprawowania kontroli prawidłowości przewozów towarowych transportem kolejowym;

2) help-desku merytorycznego i informatycznego dla Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF;

3) standaryzacji, wsparcia i automatyzacji procesu testowania komponentów Systemu Informacyjnego Służby Celnej;

4)21) utrzymania, administrowania i rozwoju systemu informatycznego służącego do przeprowadzania testów kompetencyjnych funkcjonariuszy celnych w Ministerstwie Finansów i izbach na potrzeby rekrutacji wewnętrznych w Służbie Celnej (NBKI).

14. W skład Izby Celnej w Warszawie wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;

2) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towarów;

3) wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej;

4) prowadzenia listy agentów celnych oraz wydawania decyzji w sprawach wpisu osoby na listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy agentów celnych i zawieszenia działalności agenta celnego;

5)22) prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), wymaganego w przypadku uzależnienia decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności;

6) szkolenia przewodników psów służbowych oraz psów służbowych dla potrzeb Służby Celnej – Ośrodek Szkoleniowy w Kamionie;

7) gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych o handlu międzynarodowym pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajami trzecimi – Centrum Analityczne Administracji Celnej;

8) utrzymania i administrowania modułem statystycznym handlu zagranicznego hurtowni danych ARI@DNA2;

9) prowadzenia Centralnego Laboratorium Celnego oraz koordynacji i nadzoru nad funkcjonowaniem regionalnych laboratoriów celnych;

10)23) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą powietrzną, o których mowa w art. 26 przejściowego rozporządzenia delegowanego;

11)23) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą powietrzną oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 27 przejściowego rozporządzenia delegowanego;

12) wsparcia logistycznego Ministerstwa Finansów w zakresie obsługi transportowej na zlecenie osób, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

13) prowadzenia w drugiej instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji akcyzowej.

15. W skład Izby Celnej we Wrocławiu wchodzą komórki organizacyjne realizujące zadania centralne z zakresu:

1)24) prowadzenia procedury konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 260 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na stosowanie procedur specjalnych, z wyłączeniem procedury tranzytu, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie;

2) (uchylony)25)

3)26) prowadzenia procedury konsultacji i wymiany informacji między organami celnymi, o których mowa w art. 31 rozporządzenia wykonawczego, wymaganych w przypadku postępowania o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy;

4)26) prowadzenia procedury konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 229 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na korzystanie z odprawy scentralizowanej obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie;

4a)27) prowadzenia procedury konsultacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 przejściowego rozporządzenia delegowanego wymaganej w przypadku postępowania o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego obejmującego więcej niż jedno państwo członkowskie;

5) analizy oraz przekazywania potwierdzonych przez polskie organy celne oryginałów kart kontrolnych T5, towarzyszących przy wywozie towarów, wystawionych w krajach Unii Europejskiej oraz innych dokumentów związanych z obiegiem kart kontrolnych T5 do właściwych organów lub instytucji tych krajów;

6) (uchylony) 28)

7) utrzymania oraz wsparcia merytorycznego i technicznego Systemu Centralna Kartoteka Celna CKC;

8) utrzymania, administrowania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2 oraz wspomagania zarządzania kapitałem ludzkim w Służbie Celnej;

9)29) utrzymania, administrowania i rozwoju Krajowego Systemu Upoważniony Przedsiębiorca AEO;

10) utrzymania, administrowania i rozwoju Krajowego Systemu SSO (możliwość jednorazowego zalogowania do Systemu Informacyjnego Służby Celnej dla pracowników i funkcjonariuszy celnych resortu finansów);

11) administrowania Systemem Analizy Zgłoszeń Celnych ALINA;

12) obsługi Polsko-Czeskiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Kudowie Słonem;

13) współpracy z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 31), z wyłączeniem szczególnych form współpracy określonych w Tytule IV Konwencji;

14) udzielania i występowania o pomoc administracyjną w zakresie zadań Służby Celnej;

15)30) wynikającego z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra;

16) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji akcyzowej;

17) domeny biznesowej i danych organizacyjnych i kadrowych Systemu Informacyjnego Służby Celnej;

18)31) utrzymania i rozwoju analizy kryminalnej w Służbie Celnej oraz wsparcia merytorycznego i technicznego Systemu Informacji Geograficznej GIS.

16. W skład Izby Celnej w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Gdyni i Przemyślu wchodzi komórka organizacyjna laboratorium celne.

17. (uchylony)32)

18.33) Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1–3 pkt 1–4, ust. 4 pkt 1, 2 i 4–6, ust. 5–6 pkt 1–11, ust. 7–11 pkt 1–7 i 9–12, ust. 12 pkt 2–6, ust. 13–14 pkt 1, 3–5, 8 i 10–13 oraz w ust. 15 pkt 1–15, 17 i 18, mogą wchodzić w skład innych komórek organizacyjnych izby.

§ 8. 1. Dyrektor izby nadaje, na podstawie statutu, regulamin organizacyjny izby.

2. Regulamin organizacyjny izby powinien określać w szczególności:

1) strukturę organizacyjną izby;

2) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych;

3) zakres stałych uprawnień zastępców dyrektora izby, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych oraz funkcjonariuszy celnych i pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach – do wydawania decyzji, podpisywania pism lub wyrażania stanowiska dyrektora izby w określonych sprawach.

§ 9. 1. Dyrektor izby przesyła regulamin organizacyjny izby Szefowi Służby Celnej.

2. Szef Służby Celnej, w przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu organizacyjnego izby ze statutem lub innymi przepisami prawa, uchyla regulamin w całości albo w części.

3. Regulamin organizacyjny izby wywiesza się w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie izby.

§ 10. Izbom nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

Rozdział 2

Urzędy celne

§ 11. Urzędy celne, zwane dalej „urzędami”, wykonują zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz w przepisach odrębnych, w szczególności ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej, dyrektorów izb i naczelników urzędów.

§ 12. 1. Urzędem kieruje naczelnik urzędu, który odpowiada przed dyrektorem izby za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu.

2. Naczelnik urzędu kieruje urzędem przy pomocy zastępców naczelnika urzędu, kierowników referatów i kierowników oddziałów celnych oraz funkcjonariuszy celnych i pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

3. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu w poszczególnych urzędach jest uzależniona od liczby funkcjonariuszy celnych oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w zewnętrznych i wewnętrznych, w tym terenowych, komórkach organizacyjnych urzędu.

4. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu wynosi:

1) jeden zastępca naczelnika urzędu – jeśli w urzędzie pełni służbę albo jest zatrudnionych mniej niż 90 funkcjonariuszy celnych i pracowników;

2) dwóch zastępców naczelnika urzędu – jeśli w urzędzie pełni służbę oraz jest zatrudnionych od 90 do 250 funkcjonariuszy celnych i pracowników;

3) trzech zastępców naczelnika urzędu – jeśli w urzędzie pełni służbę oraz jest zatrudnionych powyżej 250 funkcjonariuszy celnych i pracowników.

5. W przypadkach uzasadnionych ilością wykonywanych zadań liczba stanowisk zastępcy naczelnika może, za zgodą Szefa Służby Celnej, ulec zwiększeniu.

§ 13. 1. W urzędach tworzy się piony merytoryczne, grupujące poszczególne komórki organizacyjne urzędu, podległe bezpośrednio naczelnikowi urzędu albo właściwemu zastępcy naczelnika urzędu. Podział na poszczególne piony merytoryczne określa statut urzędu.

2. Szczegółowy zakres kompetencji zastępcy naczelnika urzędu ustala, przydzielając im nadzór nad poszczególnymi pionami merytorycznymi, naczelnik urzędu.

3. Naczelnik urzędu może upoważnić podległych funkcjonariuszy celnych i pracowników urzędu do podejmowania w jego imieniu decyzji lub innych rozstrzygnięć w określonych sprawach.

§ 14. 1. Naczelnik urzędu ustala zakresy czynności osób, o których mowa w § 12 ust. 2, oraz w innych przypadkach zastrzeżonych w regulaminie organizacyjnym urzędu do jego kompetencji.

2. Zakresy czynności funkcjonariuszy celnych albo pracowników urzędu w zakresie nieobjętym ust. 1 ustalają: zastępca naczelnika urzędu bezpośrednio nadzorujący daną komórkę organizacyjną, kierownik referatu, kierownik oddziału lub bezpośrednio kierujący daną komórką organizacyjną.

§ 15. 1. W urzędach mogą być tworzone:

1) wewnętrzne komórki organizacyjne:

a) referaty – składające się z co najmniej 5 osób, włącznie z kierującym,

b) sekcje – składające się z co najmniej 2 osób, włącznie z kierującym,

c) jednoosobowe stanowiska pracy;

2) zewnętrzne komórki organizacyjne – oddziały celne;

3) terenowe komórki organizacyjne wyodrębnione z komórek dozoru, z wyłączeniem możliwości ich tworzenia w miejscowościach, w których funkcjonują oddziały celne, komórek kontroli przedsiębiorców oraz komórek dochodzeniowo-śledczych.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład referatu.

3. W oddziałach mogą być tworzone:

1) referaty – składające się z co najmniej 5 osób, włącznie z kierującym;

2) sekcje – składające się z co najmniej 2 osób, włącznie z kierującym;

3) jednoosobowe stanowiska pracy.

4. Referaty mogą być tworzone wyłącznie w oddziałach, w których pełni służbę albo jest zatrudnionych ponad 30 odpowiednio funkcjonariuszy celnych i pracowników.

5. Referatami i oddziałami celnymi kierują wyznaczeni kierownicy, a sekcją kieruje osoba wyznaczona odpowiednio przez naczelnika urzędu albo kierownika oddziału.

6. W przypadku oddziałów, w których pełni służbę albo jest zatrudnionych ponad 60 odpowiednio funkcjonariuszy celnych i pracowników, kierownik oddziału może kierować pracą oddziału przy pomocy jednego zastępcy kierownika oddziału.

§ 16. 1. Naczelnik urzędu nadaje, na podstawie statutu, regulamin organizacyjny urzędu.

2. Regulamin organizacyjny urzędu powinien określać w szczególności:

1) strukturę organizacyjną urzędu;

2) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych urzędu;

3) zakres stałych uprawnień zastępców naczelnika urzędu, kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz funkcjonariuszy celnych i pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska naczelnika urzędu w określonych sprawach.

§ 17. 1. Naczelnik urzędu przesyła regulamin organizacyjny urzędu dyrektorowi izby.

2. Dyrektor izby, w przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu organizacyjnego urzędu ze statutem lub innymi przepisami prawa, uchyla regulamin w całości albo w części.

3. (uchylony)34)

4. (uchylony)34)

5. Regulamin organizacyjny urzędu wywiesza się w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie urzędu.

§ 18. Urzędom nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

Rozdział 3

Struktura organizacyjna izb, urzędów i oddziałów

§ 19. Strukturę organizacyjną izb, urzędów i oddziałów stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 20. Dyrektorzy izb oraz naczelnicy urzędów są obowiązani dostosować odpowiednio regulaminy izb i regulaminy urzędów do treści odpowiednio statutu izby i statutu urzędu, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 21. Traci moc zarządzenie Nr 28 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 56 i 65 oraz z 2015 r. poz. 13, 36 i 50).

§ 22. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Załączniki do zarządzenia Nr 61 Ministra Finansów
z dnia 18 września 2015 r.

Załącznik nr 1

STATUT IZBY CELNEJ

§ 1. 1. W skład izby celnej, zwanej dalej „izbą”, wchodzą następujące komórki organizacyjne pogrupowane w piony merytoryczne i oznaczone jednolitymi skrótami w formie modułów literowych:

1) Pion Wsparcia – podległy bezpośrednio dyrektorowi izby – DIC:

a) komórka organizacyjna – IOS,

b) komórka prawna – IPR,

c) komórka kadr i szkolenia – IKA,

d) komórka kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji – IKW,

e) komórka audytu wewnętrznego – IAW,

f) komórka ochrony – IIN,

g) komórka BHP – IBP,

h) komórka komunikacji społecznej – IKO,

i) komórka finansowo-księgowa – IFK;

2) Pion Kontroli – podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby – DZK:

a) komórka kontroli – IKN,

b) komórka zwalczania przestępczości – IZP,

c) komórka zarządzania ryzykiem – IZR,

d) komórka dochodzeniowo-śledcza – IDS;

3) Pion Postępowania – podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby – DZP:

a) komórka akcyzy i gier – IAG,

b)35) komórka procedur celnych – IPC,

c) komórka obsługi przedsiębiorców – IOP;

4) Pion Logistyki – podległy bezpośrednio zastępcy dyrektora izby – DZL:

a) komórka logistyki – ILG,

b) komórka informatyki – IIT,

c) komórka laboratorium celne – ILC,

d) komórka egzekucji – IEG,

e) komórka likwidacji towarów – ILT.

2. W przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia sprawnej realizacji zadań Służby Celnej komórki, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d i e, mogą być włączone do pionu postępowania.

3. W izbach celnych realizujących zadania centralne, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt 12 lub ust. 12 pkt 7 zarządzenia, nadzór nad komórkami, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d i e, może sprawować główny księgowy.

4.36) Komórką, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. i, kieruje główny księgowy, o ile:

1) nie nadzoruje tej komórki w izbie realizującej zadanie centralne, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 12 albo ust. 12 pkt 7 zarządzenia;

2) dyrektor izby nie powoła naczelnika albo kierownika tej komórki.

5. Dyrektor izby może łączyć piony, o których mowa w ust. 1, uwzględniając liczbę stanowisk zastępcy dyrektora izby.

6. Dyrektor izby, w ramach pionów, o których mowa w ust. 1, może:

1) łączyć komórki organizacyjne,

2) wyodrębniać i dzielić komórki organizacyjne, za zgodą Szefa Służby Celnej

– uwzględniając zakres ich zadań oraz wymagania dotyczące minimalnej obsady kadrowej określone w § 6 ust. 1 zarządzenia.

6a.37) Dyrektor izby może łączyć komórki organizacyjne znajdujące się w różnych pionach merytorycznych, za zgodą Szefa Służby Celnej.

7. W przypadku połączenia komórek organizacyjnych, dyrektor izby może wyodrębnić komórkę organizacyjną wchodzącą w skład nowo powstałej komórki. W przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej.

§ 2. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych izby należy:

1) przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki;

2) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością urzędów celnych, zwanych dalej „urzędami”, w zakresie właściwości komórki;

3) udzielanie informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną.

§ 3. 1. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Wsparcia izby należy w szczególności:

1) komórki organizacyjnej:

a) wspomaganie dyrektora izby w kształtowaniu procesów zarządczych w podległych jednostkach organizacyjnych, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania jakością,

b) prowadzenie spraw z zakresu struktury organizacyjnej izby i podległych urzędów,

c) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz współpracy międzynarodowej, z wyłączeniem spraw należących do zakresu właściwości innych komórek,

d)38) prowadzenie postępowania z zakresu skarg, wniosków i petycji dotyczących działania izby i podległych urzędów,

e) prowadzenie statystyki, sprawozdawczości i analiz dotyczących strategicznych obszarów działania izby,

f) współpraca z komórką organizacyjną właściwą w zakresie obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT z Izby Celnej w Szczecinie oraz z osobami zobowiązanymi do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców,

g) nadzór nad stosowaniem Ceremoniału Służby Celnej,

h) organizacja obiegu informacji i dokumentacji w izbie,

i) prowadzenie kancelarii izby,

j) prowadzenie archiwum zakładowego;

2) komórki prawnej:

a) obsługa prawna izby,

b) opracowywanie wytycznych i opinii dla potrzeb izby i podległych urzędów oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,

c) analizowanie i wdrażanie orzecznictwa sądów administracyjnych w toku postępowań prowadzonych w izbie i podległych urzędach,

d) sporządzanie skarg kasacyjnych i reprezentowanie dyrektora izby przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

e) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym oraz sporządzanie apelacji i skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego,

f) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,

g) sporządzanie skarg i reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących orzeczeń wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą działającą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;

3) komórki kadr i szkolenia:

a) prowadzenie spraw osobowych, w tym spraw dotyczących opisu i wartościowania stanowisk służbowych,

b) prowadzenie spraw socjalnych,

c) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

d) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki;

4) komórki kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji:

a) monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji i nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej,

b) sporządzanie okresowych analiz przyczyn i skali zagrożenia przestępczością korupcyjną w środowisku funkcjonariuszy celnych i pracowników na obszarze właściwości izby oraz wypracowywanie kierunków przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej i inicjowanie na tej podstawie działań organizacyjnych,

c) podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia zachowań korupcyjnych,

d) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ujawniania w Służbie Celnej przestępstw korupcyjnych,

e) prowadzenie kontroli działalności naczelników podległych urzędów oraz podległych urzędów,

f) prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych,

g)39) koordynacja działań granicznych komórek kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji,

h) współdziałanie z zewnętrznymi organami nadzoru i innymi instytucjami kontrolnymi w zakresie określonym przez dyrektora izby;

5) komórki audytu wewnętrznego:

a) wspieranie dyrektora izby w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej,

b) ocena adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w izbie oraz podległych urzędach,

c) realizacja zadań zapewniających oraz świadczenie usług doradczych na rzecz dyrektora izby,

d) współpraca z komitetem audytu i komórką audytu wewnętrznego utworzoną w Ministerstwie Finansów;

6) komórki ochrony:

a) ochrona informacji niejawnych,

b) prowadzenie postępowań sprawdzających,

c) szkolenie funkcjonariuszy celnych i pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych

– realizuje Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

d) prowadzenie kancelarii tajnej i kancelarii materiałów niejawnych,

e) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych,

f) prowadzenie spraw z zakresu ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów izby, podległych urzędów i oddziałów celnych, zwanych dalej „oddziałami” oraz ochrony przeciwpożarowej, a także spraw obronnych i obrony cywilnej,

g) szkolenie funkcjonariuszy celnych i pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych,

h) realizacja polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, zapobieganie naruszeniom oraz nadzór nad archiwizowaniem i bezpieczeństwem gromadzonych i przesyłanych danych;

7) komórki BHP:

a) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w izbie i podległych urzędach,

b) prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych,

c) koordynacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

d) prowadzenie spraw z zakresu ochrony radiologicznej;

8) komórki komunikacji społecznej:

a) obsługa prasowa i medialna izby i podległych urzędów,

b) kreowanie i realizowanie polityki promocyjnej i informacyjnej w izbie i podległych urzędach,

c) monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu,

d) budowanie pozytywnego wizerunku Służby Celnej,

e) redagowanie informacji i materiałów zamieszczanych na portalach informacyjnych izby,

f) redagowanie artykułów do wydawnictw informacyjno-promocyjnych dotyczących Służby Celnej,

g) realizacja wewnętrznej polityki informacyjnej w izbie,

h) tworzenie, utrzymywanie i bieżąca aktualizacja portali internetowych i intranetowych izby, baz danych Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz Zintegrowanego Systemu Informacji Celnej Corintia w zakresie wyznaczonym dla izby,

i) projektowanie materiałów graficznych oraz innych materiałów promocyjnych na potrzeby izby,

j) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie działań związanych z kształtowaniem wizerunku izby,

k) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji prasowej, fotograficznej i materiałów filmowych;

9) komórki finansowo-księgowej:

a) projektowanie, organizowanie i wykonanie pod względem finansowym budżetu izby,

b) prowadzenie rachunkowości wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz funduszy,

c) prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów budżetowych dotyczących funkcjonowania izby,

d) prowadzenie rachunkowości sum depozytowych dotyczących funkcjonowania izby,

e) prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej w zakresie wydatków,

f) prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej w zakresie dochodów budżetowych dotyczących funkcjonowania izby,

g) obsługa i sprawozdawczość w zakresie OWNRES – bazy danych, za pośrednictwem której przekazywane są informacje dotyczące przypadków nadużyć finansowych i nieprawidłowości, w przypadku gdy kwoty należności przekraczają 10.000 euro,

h) rozkładanie na raty, umarzanie oraz odraczanie należności mających charakter cywilnoprawny,

i) rozliczanie dochodów budżetowych i sum depozytowych dotyczących funkcjonowania izby,

j) rozliczanie finansowych środków unijnych i sprawozdawczość w tym zakresie,

k) finansowe rozliczanie poniesionych wydatków inwestycyjnych,

l) inwentaryzacja, rozliczanie i wycena aktywów i pasywów składników majątkowych,

m) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

n) prowadzenie kasy izby i rozliczanie komórek kasowych podległych urzędów,

o) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

p) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki.

2. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Kontroli izby należy w szczególności:

1) komórki kontroli:

a) wdrażanie i nadzór nad stosowaniem jednolitych standardów w zakresie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną oraz urzędowego sprawdzenia,

b) koordynacja i nadzór nad prawidłowością kontroli i urzędowego sprawdzenia, o których mowa w lit. a oraz monitorowanie działań związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli lub urzędowego sprawdzenia,

c) koordynacja i nadzór nad prawidłowością wykonywania przez podległe urzędy kontroli w zakresie przestrzegania środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

d) wykonywanie kontroli producentów towarów objętych Wspólną Polityką Rolną, w tym kontroli autoryzacyjnych i weryfikacyjnych oraz kontroli zgodności deklaracji zużycia lub zawartości surowców refundowanych,

e) nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej,

f) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej,

g) wykonywanie kontroli wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.40)), zwanego dalej „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1306/2013”, zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Komisję Europejską oraz w ramach pomocy wzajemnej między państwami członkowskimi,

h) monitorowanie działań związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli wykonywanych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013,

i) koordynacja działań podejmowanych w ramach współpracy z organami administracji rządowej lub na rzecz zagranicznych administracji celnych,

j) zatwierdzanie uznanych miejsc załadunku, wydawanie pozwoleń na prowadzenie magazynów żywnościowych oraz na stosowanie procedury planowej,

k) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie urzędowego sprawdzenia,

l) badanie sytuacji finansowej przedsiębiorcy w przypadkach określonych przepisami prawa,

m) kształtowanie, wdrażanie i nadzór nad jednolitymi standardami poboru próbek,

n) nadzór nad wykorzystaniem sprzętu służącego do przeprowadzania kontroli,

o) ocena możliwości wykonywania kontroli w miejscach, w których towary są składowane lub przetwarzane przed wywozem z refundacją,

p) prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania sprzeciwu składanego w trybie art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 i 1948), w tym rozpatrywanie zażaleń na postanowienia, o których mowa w art. 84c ust. 9 tej ustawy;

2) komórki zwalczania przestępczości:

a) wykonywanie kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 i 7–10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

b) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

c) realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,

d) wykonywanie czynności procesowych w sprawach o przestępstwa w przypadkach konieczności udzielenia wsparcia komórkom dochodzeniowo-śledczym w podległych urzędach lub komórce dochodzeniowo-śledczej w izbie,

e) realizowanie czynności zatrzymania osoby w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749) i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

f) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 75b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

g) prowadzenie postępowania mandatowego,

h) obsługa urządzeń RTG do prześwietlenia środków transportu, wagonów i kontenerów,

i) prowadzenie czynności analitycznych z zastosowaniem analizy kryminalnej do rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępczości w zakresie właściwości Służby Celnej,

j) współpraca z innymi służbami i organami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, w tym w zakresie, o którym mowa w art. 75c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

k)41) wykonywanie podstawowych zadań z zakresu informatyki śledczej, niewymagających zastosowania złożonych narzędzi informatycznych, w tym pozyskiwanie i zabezpieczanie dowodów cyfrowych;

3) komórki zarządzania ryzykiem:

a) ocena i prognozowanie potencjalnych zagrożeń ekonomicznych i pozaekonomicznych w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną,

b) prowadzenie analizy ryzyka, w tym analizy stanu zagrożenia przestępczością w obszarach zadań wykonywanych przez Służbę Celną, ze szczególnym uwzględnieniem określenia metod reakcji na ryzyko i ukierunkowanie kontroli w profilach ryzyka,

c) ustalanie procedur działania przy zarządzaniu ryzykiem oraz obiegu i trybu wymiany informacji,

d) pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem, gromadzonych w izbie i podległych urzędach oraz w innych instytucjach krajowych i zagranicznych,

e) wdrażanie jednolitych standardów zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad ich realizacją przez podległe urzędy,

f) koordynacja działań w zakresie e-kontroli,

g) zarządzanie ryzykami regionalnymi,

h) współdziałanie z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania ryzykiem,

i) koordynacja realizacji strategicznego planu kontroli we współpracy z innymi komórkami izby i podległymi urzędami oraz monitorowanie jego wykonania w zakresie celów wyznaczonych izbie do realizacji,

j) koordynacja działań z zakresu zarządzania ryzykiem w izbie i podległych urzędach,

k) tworzenie, modyfikacja i monitorowanie zastrzeżeń w systemach informatycznych Służby Celnej,

l)42) analiza, w celu wykonywania kontroli, sytuacji majątkowej podmiotów podlegających tej kontroli;

4) komórki dochodzeniowo-śledczej:

a) koordynacja i nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez podległe urzędy jako finansowe organy postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

b) rozpatrywanie środków zaskarżenia w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.43)) dla organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego,

c) zatwierdzanie postanowień o odmowie wszczęcia, umorzeniu albo zawieszeniu dochodzenia, wydanych przez urząd jako finansowy organ postępowania przygotowawczego,

d) przedłużanie dochodzeń prowadzonych przez podległe urzędy w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

e) koordynacja prowadzonych przez podległe urzędy postępowań w sprawach o przestępstwa,

f) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa w zakresie określonym w przepisach odrębnych, ujawnione przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w izbie, w przypadkach gdy nie występuje zbieg idealny przestępstwa z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym,

g) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa w zakresie określonym w przepisach odrębnych, ujawnione przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w podległych urzędach, w przypadkach gdy nie występuje zbieg idealny przestępstwa z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym, przejętych do prowadzenia od podległych urzędów ze względu na wagę i skomplikowany charakter sprawy,

h) przekazywanie do podległych urzędów spraw o przestępstwa w zakresie określonym w przepisach odrębnych, ujawnione przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w izbie, w przypadkach gdy ze względu na wagę i charakter sprawy nie zachodzi potrzeba prowadzenia postępowania przez izbę,

i) koordynacja i nadzór nad prowadzeniem przez podległe urzędy postępowań w sprawach o wykroczenia,

j) występowanie do sądów z wnioskami o ukaranie oraz występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

k) współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami.

3. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Postępowania izby należy w szczególności:

1) komórki akcyzy i gier:

a)44) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie spraw uregulowanych ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, dotyczących obrotu krajowego i wewnątrzwspólnotowego, ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.45)) w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901 oraz z 2016 r. poz. 615, 770, 1020 i 1250) w zakresie opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer,

b)46) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań w zakresie podatku od gier, podatku akcyzowego w obrocie krajowym i nabyciu wewnątrzwspólnotowym, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,

c) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier oraz dopłatami, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłatą paliwową,

d)47) wydawanie, zmiana i cofanie zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej,

e)47) zatwierdzanie regulaminu i zmian w regulaminie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej,

f) (uchylona)48)

g) przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, złożonych w innej formie niż depozytu w gotówce,

h) koordynacja i nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez podległe urzędy w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku akcyzowego, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,

i) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

j) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki;

2) komórki procedur celnych:49)

a)50) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie obejmowania towarów procedurą celną, zniszczenia, zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, przewozów drogowych, dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika w trybie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.51)), elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, a także spraw dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym,

b) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania wynikające z prawa celnego i podatkowego,

c) 52) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybie nadzwyczajnym w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej, na prowadzenie magazynu czasowego składowania lub składu celnego,

d) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie ulg w spłacie zobowiązań w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

e)53) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na odroczenie płatności wymaganych należności celnych, o których mowa w art. 110 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.54)), zwanego dalej „unijnym kodeksem celnym”,

f) rozkładanie na raty, umarzanie oraz odraczanie kary grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego,

g) występowanie z wnioskiem o weryfikację dowodów pochodzenia,

h) realizacja wniosków o weryfikację dowodów pochodzenia otrzymanych z zagranicy,

i) występowanie z wnioskiem o weryfikację dokumentów handlowych dotyczących wartości celnej,

j)55) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu obejmowania towarów procedurą celną, zniszczenia, zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, przewozów drogowych, klasyfikacji taryfowej i pochodzenia towarów, wartości celnej, a także podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym,

k) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu dodatkowych opłat celnych oraz środków ustanowionych w wyniku postępowania ochronnego i antydumpingowego,

l) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

m) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

n) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki;

3) komórki obsługi przedsiębiorców:

a)56) prowadzenie postępowań celnych w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego oraz na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO),

b)56) realizacja czynności audytowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, na potrzeby postępowania prowadzonego w zakresie wydawania pozwoleń,

c)56) prowadzenie postępowań celnych dotyczących ponownej oceny pozwoleń, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego, pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w tranzycie unijnym/wspólnym i TIR – występowanie jako upoważniony nadawca, występowanie jako upoważniony odbiorca, pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego,

d)55) realizacja czynności audytowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, na potrzeby postępowania dotyczącego ponownej oceny pozwoleń,

e)55) prowadzenie procedury konsultacji i wymiany informacji między organami celnymi, wymaganych w przypadku postępowania o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO),

f)55) prowadzenie procedury konsultacji między organami celnymi wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na korzystanie z odprawy scentralizowanej,

g)55) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń dla upoważnionego wystawcy potwierdzającego unijny status towarów,

h)55) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej w tranzycie unijnym/wspólnym i TIR – występowanie jako upoważniony nadawca, występowanie jako upoważniony odbiorca,

i)55) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na odroczenie płatności wymaganych należności celnych, o których mowa w art. 110 lit. c unijnego kodeksu celnego,

j)55) prowadzenie postępowań w zakresie wolnych obszarów celnych,

k)55) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na złożenie zabezpieczenia generalnego,

I)55) wyznaczanie albo uznawanie miejsc do przedstawienia towarów organom celnym, w tym czasowego składowania,

m)55) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie zadań, o których mowa w lit. g–i,

n)55) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie ułatwień, o których mowa wart. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego oraz na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO),

o)55) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych od decyzji wydanych w zakresie miejsc uznanych do przedstawienia towarów organom celnym, w tym czasowego składowania oraz wolnych obszarów celnych,

p) (uchylona)57)

q)56) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego oraz pozwoleń na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO),

r)56) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

s)56) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki.

t) (uchylona)58)

4. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Logistyki izby należy w szczególności:

1) komórki logistyki:

a) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,

b) administrowanie składnikami majątkowymi izby i podległych urzędów,

c) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych izby i podległych urzędów,

d) prowadzenie spraw eksploatacyjno-remontowych izby i podległych urzędów,

e) realizacja inwestycji na rzecz izby i podległych urzędów,

f) prowadzenie spraw z zakresu planowania i wykonywania inwestycji dotyczących przejść granicznych, ich modernizacji i remontów,

g) współdziałanie z zainteresowanymi instytucjami w zakresie rozwiązań infrastruktury przejść granicznych,

h) administrowanie flotą pojazdów służbowych;

2) komórki informatyki:

a) administrowanie siecią komputerową w izbie i nadzór nad sieciami w podległych urzędach,

b) wdrażanie i doskonalenie systemów informatycznych oraz nadzór nad ich eksploatacją w izbie oraz podległych urzędach,

c) zapewnienie poprawności funkcjonowania eksploatowanych systemów informatycznych,

d) opiniowanie i wnioskowanie o modernizację infrastruktury teleinformatycznej w izbie i podległych urzędach,

e) administrowanie systemami łączności;

3) komórki laboratorium celne:

a) wykonywanie badań przesłanych próbek towarów, zgodnie ze specjalizacją danego laboratorium celnego, dla potrzeb jednostek organizacyjnych Służby Celnej, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

b) udzielanie opinii i składanie propozycji dotyczących klasyfikacji taryfowej próbek towarów będących przedmiotem przeprowadzonych badań i analiz fizykochemicznych,

c) doradztwo techniczne i chemiczne na rzecz Służby Celnej, prowadzenie ekspertyz i wykonywanie badań specjalistycznych, zgodnie z wykonywanym zakresem badań,

d) prowadzenie działań z zakresu utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz akredytacji metod badawczych,

e) współpraca z innymi laboratoriami celnymi oraz innymi komórkami w zakresie koordynacji i sprawowania kontroli związanej z prowadzonymi badaniami,

f) współpraca z laboratoriami innych służb, instytucjami, organami administracji państwowej w ramach zawartych porozumień.

4) komórki egzekucji:

a) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie organu egzekucyjnego,

b) prowadzenie postępowań w zakresie współpracy międzynarodowej wynikającej z ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289 oraz z 2015 r. poz. 211),

c) przygotowywanie wniosków o wyjawienie majątku, o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,

d) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

e) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym i sądami cywilnymi w zakresie właściwości komórki;

5) komórki likwidacji towarów:

a) prowadzenie spraw związanych z likwidacją towarów zajętych i przejętych przez organy celne w postępowaniu celnym, karnym skarbowym i sądowym,

b) dopuszczanie do swobodnego obrotu towarów likwidowanych w drodze sprzedaży,

c) wymiar i pobór należności celnych, podatkowych oraz innych opłat związanych z likwidacją towarów,

d) prowadzenie postępowań w I i II instancji oraz w trybach nadzwyczajnych w zakresie kosztów likwidacji,

e) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

f) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki.

Załącznik nr 2

STATUT URZĘDU CELNEGO

§ 1. 1. W skład urzędu celnego, zwanego dalej „urzędem”, wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne pogrupowane w piony merytoryczne i oznaczone jednolitymi skrótami w formie modułów literowych:

1) Pion Wsparcia – podległy bezpośrednio naczelnikowi urzędu – NUC:

a) komórka ogólna – UOG,

b) stanowisko radcy prawnego – URP,

c) (uchylona)59)

d) komórka informatyki – UIT;

2) Pion Kontroli – podległy bezpośrednio zastępcy naczelnika urzędu – NZK:

a) komórka dozoru – UDZ,

b) komórka kontroli przedsiębiorców – UKP,

c) komórka dochodzeniowo-śledcza – UDS,

d) komórka oceny ryzyka – UOR;

3) Pion Postępowania – podległy bezpośrednio zastępcy naczelnika urzędu – NZP:

a) komórka akcyzy i gier – UAG,

b)60) komórka procedur celnych i obsługi przedsiębiorców – UPC.

2. W skład urzędu wchodzą zewnętrzne komórki organizacyjne – oddziały celne, zwane dalej „oddziałami”.

3. Nadzór nad oddziałami wykonuje naczelnik urzędu lub wyznaczony przez niego zastępca naczelnika urzędu.

4. W przypadku powołania trzeciego zastępcy naczelnika, wykonuje on nadzór nad oddziałami oraz komórką, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d.

5. Naczelnik urzędu może łączyć piony, o których mowa w ust. 1, uwzględniając liczbę stanowisk zastępcy naczelnika urzędu.

6. Naczelnik urzędu, w ramach pionów, o których mowa w ust. 1, może:

1) łączyć komórki organizacyjne,

2) wyodrębniać komórki organizacyjne, za zgodą dyrektora izby,

3) dzielić komórki organizacyjne, za zgodą Szefa Służby Celnej

– uwzględniając zakres ich zadań oraz wymagania dotyczące minimalnej obsady kadrowej określone w § 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 zarządzenia. W przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej.

6a.61) Naczelnik urzędu może łączyć komórki organizacyjne znajdujące się w różnych pionach merytorycznych, za zgodą dyrektora izby.

7. Naczelnik urzędu, w ramach komórki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub oddziałów, wyodrębnia jednoosobowe stanowiska pracy bądź sekcje stałych kontroli wyrobów akcyzowych na terenie podmiotów podlegających kontroli.

§ 2. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych urzędu należy:

1) przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki;

2) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością oddziałów w zakresie właściwości komórki;

3) udzielanie informacji w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną.

§ 3. 1. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Wsparcia urzędu należy w szczególności:

1) komórki ogólnej:

a) prowadzenie spraw z zakresu struktury organizacyjnej urzędu i podległych oddziałów,

b)62) prowadzenie postępowania z zakresu skarg, wniosków i petycji dotyczących działania urzędu i podległych oddziałów,

c) prowadzenie statystyki, sprawozdawczości i analiz dotyczących strategicznych obszarów działania urzędu,

d) organizacja obiegu informacji i dokumentacji w urzędzie,

e) prowadzenie kancelarii urzędu,

f) prowadzenie składnicy akt,

g) prowadzenie kasy urzędu,

h) prowadzenie magazynu depozytowego i nadzór nad towarami przechowywanymi w tym magazynie,

i)63) wspomaganie naczelnika urzędu w realizowaniu procesów zarządczych w urzędzie i podległych komórkach organizacyjnych;

2) stanowiska radcy prawnego:

a) obsługa prawna urzędu,

b) opracowywanie wytycznych i opinii dla potrzeb urzędu oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,

c) reprezentowanie naczelnika urzędu przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi;

3) (uchylony)64)

4) komórki informatyki:

a) wykonywanie zadań zleconych w zakresie administrowania siecią komputerową w urzędzie,

b) wdrażanie systemów informatycznych w urzędzie i podległych oddziałach,

c) zapewnienie poprawności funkcjonowania eksploatowanych systemów informatycznych,

d) realizowanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych,

e) kontrola poprawności eksploatowania systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego,

f) wnioskowanie o modernizację infrastruktury teleinformatycznej w urzędzie i podległych oddziałach.

2. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Kontroli urzędu należy w szczególności:

1) komórki dozoru:

a) kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego przez bezpośrednie uczestnictwo funkcjonariusza celnego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą,

b) kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie oznaczania i stosowania znaków akcyzy oraz prawidłowości oznaczania znakami akcyzy wyrobów będących przedmiotem obrotu handlowego,

c) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zamierzonej produkcji, przemieszczania i obrotu niektórymi wyrobami akcyzowymi oraz innych informacji wynikających z przepisów o kontroli niektórych wyrobów akcyzowych,

d) dokonywanie urzędowych adnotacji związanych z powstaniem i wykonaniem zobowiązań podatkowych na dokumentach potwierdzających złożenie zabezpieczenia akcyzowego,

e) kontrola wyrobów energetycznych w zakresie zawartości substancji stosowanych do ich znakowania i barwienia,

f) uczestniczenie w czynnościach niszczenia wyrobów akcyzowych,

g) uczestniczenie w czynnościach kasowania, zdjęcia oraz niszczenia znaków akcyzy,

h) sprawowanie stałej kontroli na podstawie przepisów o kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, w tym wykonywanie kontroli prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od niektórych wyrobów akcyzowych oraz wykonywanie okresowych lub doraźnych kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi,

i) prowadzenie działań patrolowo-kontrolnych na wyznaczonych targowiskach i bazarach,

j) kontrola urządzania i prowadzenia gier hazardowych, w tym urządzanych bez wymaganej koncesji, zezwolenia, zgłoszenia, poza monopolem państwa, a także z wykorzystaniem sieci Internet,

k) uczestniczenie przy niszczeniu losów, kartonów lub innych dowodów udziału w grze,

l)65) kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,

m) kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i koordynacja prawidłowego ich stosowania w podległych oddziałach celnych,

n) kontrola magazynów żywnościowych, procedury planowej oraz miejsc, w których towary są składowane lub przetwarzane przed wywozem z refundacją,

o) prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania sprzeciwu składanego w trybie art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w odniesieniu do kontroli określonych w lit. m,

p) kontrola w zakresie przestrzegania środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

q)66) opiniowanie wniosków dotyczących utworzenia składu podatkowego oraz prowadzenie oględzin miejsc i opiniowanie wniosków dotyczących utworzenia składu celnego, magazynu czasowego składowania oraz miejsca wyznaczonego lub uznanego,

r) przeprowadzanie urzędowego sprawdzenia w podmiotach podlegających temu sprawdzeniu,

s)67) obsługa zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej poza godzinami pracy w urzędzie w systemie dedykowanym do obsługi wywozowych zgłoszeń celnych w oparciu o krajowe i unijne kryteria ryzyka,

t) obsługa zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej poza godzinami pracy w urzędzie w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS w zakresie dotyczącym potwierdzania wywozu, w związku z zadaniem określonym w lit. s,

u) wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,

v) nakładanie, sprawdzanie i zdejmowanie zamknięć urzędowych,

y) pobieranie próbek wyrobów w celu ich zbadania,

z) współpraca w zakresie realizowanych zadań z organami skarbowymi, organami ścigania oraz innymi organami państwa;

2) komórki kontroli przedsiębiorców:

a)68) wykonywanie kontroli w trybie art. 48 unijnego kodeksu celnego,

b) wykonywanie kontroli wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej oraz realizacja czynności sprawdzających,

c) kontrola prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od niektórych wyrobów, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin,

d) dokonywanie okresowych lub doraźnych kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi,

e) (uchylona)69)

f)70) kontrola stosowania procedury specjalnej oraz ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego,

g) kontrola upoważnionego eksportera, nadawcy, odbiorcy,

h)71) kontrola wolnych obszarów celnych, składów celnych oraz magazynów czasowego składowania,

i) badanie sytuacji finansowej przedsiębiorcy w przypadkach określonych przepisami prawa,

j) wykonywanie działań na rzecz zagranicznych administracji celnych,

k) współpraca w zakresie realizowanych zadań z organami skarbowymi, organami ścigania oraz innymi organami państwa,

l) prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania sprzeciwu składanego w trybie art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

3) komórki dochodzeniowo-śledczej:

a) prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, ujawnione przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w izbie, w których występuje zbieg idealny przestępstwa z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

b) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa w zakresie określonym w przepisach odrębnych, ujawnione przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w urzędzie,

c) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa w zakresie określonym w przepisach odrębnych, ujawnione przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w izbie, w przypadkach przekazania sprawy przez izbę do prowadzenia,

d) wnoszenie do sądów aktów oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe oraz wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,

e) występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia,

f) wnoszenie do sądów środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia,

g) wnoszenie do sądów wniosków o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,

h) prowadzenie postępowania mandatowego,

i) współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami;

4) komórki oceny ryzyka:

a) ocena potencjalnych zagrożeń, ich analiza oraz formułowanie prognoz na potrzeby urzędu, w szczególności pod względem ułatwień i uproszczeń dla przedsiębiorców oraz ukierunkowania kontroli w profilach ryzyka,

b) pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem, gromadzonych w urzędzie oraz w innych instytucjach krajowych,

c) zarządzanie ryzykami lokalnymi,

d) koordynacja działań z zakresu zarządzania ryzykiem na poziomie urzędu,

e) tworzenie, modyfikacja i monitorowanie zastrzeżeń w systemach informatycznych na poziomie urzędu,

f) współpraca w zakresie realizowanych zadań z innymi komórkami organizacyjnymi, organami i instytucjami.

3. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych w Pionie Postępowania urzędu należy w szczególności:

1) komórki akcyzy i gier:

a)72) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w obrocie krajowym i transakcjach wewnątrzwspólnotowych, ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w zakresie opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer,

b) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier oraz dopłatami, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłatą paliwową,

c) prowadzenie postępowań w zakresie stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego,

d) prowadzenie postępowań dotyczących podatkowych znaków akcyzy oraz legalizacyjnych znaków akcyzy,

e) prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego,

f) udzielanie ulg w spłacie zobowiązań w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,

g)73) przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, a także informacji wymaganych ustawą o podatku akcyzowym oraz informacji w sprawie opłaty paliwowej,

h) dokonywanie rejestracji oraz prowadzenie rejestru podmiotów zobowiązanych do rejestracji w podatku akcyzowym oraz prowadzenie rejestru podatników podatku od wydobycia niektórych kopalin,

i) dokonywanie rejestracji oraz prowadzenie ewidencji podatników podatku od gier,

j) rejestracja automatów i urządzeń do gier oraz rejestracja przemieszczeń, zawieszeń oraz wycofań z eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier,

k)74) wydawanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, a także wydawanie decyzji o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, o zmianie wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz o wykreśleniu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych,

l)75) prowadzenie postępowań w sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy, pokrycia należności, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.76));

2) komórki procedur celnych i obsługi przedsiębiorców:77)

a)78) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie obejmowania towarów procedurą celną, zniszczenia, zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, przewozów drogowych, elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, a także spraw dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym,

b)78) unieważnianie zgłoszeń celnych i powiadomień o powrotnym wywozie po zwolnieniu towarów,

c) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie ułatwień płatniczych innych niż odroczenie terminu płatności należności celnych,

d) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie ulg w spłacie zobowiązań w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

e) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania wynikające z prawa celnego i podatkowego,

f) prowadzenie postępowań w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika, w trybie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

g)79) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, o której mowa w art. 210 lit. b-d unijnego kodeksu celnego,

h)79) weryfikacja rozliczeń pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej,

i)79 )prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów,

j) weryfikacja dowodów pochodzenia prowadzona na wniosek zagranicznych administracji,

k) wykonywanie zadań związanych ze stosowaniem regulacji prawnych z zakresu środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

l) (uchylona)80)

m) (uchylona)80)

n)81) prowadzenie postępowań w zakresie dysponowania towarami,

o) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania oraz zatwierdzanie ewidencji prowadzonych w magazynie czasowego składowania,

p) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na prowadzenie składu celnego oraz zatwierdzanie ewidencji prowadzonych w składzie celnym,

q)82) prowadzenie postępowań w zakresie uznawania miejsc w celu jednorazowego przedstawienia towarów organom celnym i czasowego składowania,

r)82) nadzór nad realizacją przepisów dotyczących procedur celnych w oddziałach celnych,

s)83) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej.

4.84) Zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. 1 i pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3 pkt 1 lit. a, b i f-h, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, dotyczące wydobycia miedzi i srebra, realizują komórki organizacyjne wchodzące w skład Urzędu Celnego w Legnicy.

§ 4. 1. W skład oddziału mogą wchodzić następujące komórki organizacyjne:

1) ogólna – OOG;

2) obsługi zgłoszeń celnych – OOZ;

3) przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych – ODA.

2.85) Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do oddziałów obsługujących przejścia graniczne drogowe, kolejowe i lotnicze, z wyłączeniem oddziałów obsługujących przejścia graniczne lotnicze za pośrednictwem miejsc wyznaczonych.

3. W skład oddziałów obsługujących przejścia graniczne, w których wielkość obrotu towarowego lub osobowego to uzasadnia, mogą wchodzić komórki organizacyjne oceny ryzyka – OOR.

4. W przypadku występowania szczególnych potrzeb, wynikających ze specyfiki obszaru działania, naczelnik urzędu, w ramach oddziałów, może wyodrębnić komórki organizacyjne do obsługi miejsc wyznaczonych.

5. Naczelnik urzędu może w uzasadnionych przypadkach przesunąć niektóre zadania w zakresie czynności materialno-technicznych realizowane przez wewnętrzne komórki organizacyjne do oddziałów.

6.86) Oddziały, z wyłączeniem oddziałów obsługujących przejścia graniczne drogowe oraz oddziałów obsługujących wyłącznie obrót pocztowy, mogą realizować zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1. Do realizacji tych zadań naczelnik urzędu, w ramach oddziałów, może wyodrębnić komórki organizacyjne. W takim przypadku w urzędzie nie musi być powoływana komórka dozoru.

7. Oddziały mogą prowadzić magazyny depozytowe i nadzorować towary w nich przechowywane. Zadanie to jest realizowane przez komórkę ogólną.

8. Oddziały obsługujące lotnicze przejścia graniczne mogą prowadzić dla podróżnych punkt informacji Służby Celnej. Zadanie to jest realizowane przez komórkę ogólną albo komórkę obsługi zgłoszeń celnych.

9. Uwzględniając zakres zadań poszczególnych oddziałów, naczelnik urzędu może łączyć komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 3.

§ 5. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych oddziału należy w szczególności:

1) komórki ogólnej:

a) prowadzenie spraw z zakresu organizacji oddziału i podległych mu miejsc wyznaczonych i uznanych,

b) przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działania oddziału oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia,

c) monitorowanie kontroli bezpośrednich, w tym zatwierdzanie wykonanych kontroli na potrzeby wymaganych progów,

d) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych przez oddział,

e) obsługa ewidencyjno-kancelaryjna oddziału,

f) wykonywanie zadań zleconych w zakresie administrowania siecią komputerową w oddziale oraz zapewnienie poprawności funkcjonowania eksploatowanych systemów informatycznych;

2) komórki obsługi zgłoszeń celnych:

a)87) obsługa zgłoszeń celnych, zgłoszeń do powrotnego wywozu, powiadomień o powrotnym wywozie i deklaracji skróconych,

b)87) obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą celną oraz określanie kwoty długu celnego,

c) potwierdzanie dokumentów zamykających procedurę tranzytu,

d) legalizacja świadectw pochodzenia i dokumentów potwierdzających status celny,

e) kontrola warunków i wymogów określonych w przepisach odrębnych dotyczących przywozu i wywozu towarów,

f) kontrola towarów i środków przewozowych,

g) wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,

h) nakładanie, sprawdzanie i zdejmowanie zamknięć urzędowych,

i) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy, czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców,

j) obsługa powiadomień w procedurze uproszczonej,

k) kontrola zgłoszeń celnych uzupełniających,

l) prowadzenie postępowania celnego i podatkowego oraz wydawanie rozstrzygnięć w sprawach wszczętych przed zwolnieniem towaru,

m) prowadzenie postępowania celnego i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach wszczętych po zwolnieniu towaru, z wyłączeniem spraw mających wpływ na zmianę procedury celnej, długu celnego i należności podatkowych oraz związanych ze zmianą strony postępowania,

n)88) wydawanie i zmiana pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, w przypadku gdy wniosek o pozwolenie na procedurę specjalną jest składany w formie zgłoszenia celnego,

o) wykonywanie czynności związanych ze stosowaniem środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

p)89) prowadzenie postępowań w zakresie uznawania miejsc w celu jednorazowego przedstawienia towarów organom celnym i czasowego składowania,

q) prowadzenie postępowania mandatowego,

r) prowadzenie kasy oddziału,

s) kontrola podróżnych,

t) kontrola dewizowa,

u) realizowanie czynności zatrzymania osoby w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

v) zlecanie przez urząd nadzoru i wykonywanie przez urząd przedstawienia czynności kontrolnych, w przypadku odprawy scentralizowanej;

3) komórki oceny ryzyka:

a) pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do oceny ryzyka,

b) prowadzenie analizy ryzyka, w szczególności pod względem bezpieczeństwa i ochrony,

c) współtworzenie regionalnego rejestru ryzyka,

d) przygotowywanie opracowań i statystyk w zakresie właściwości komórki;

4) komórki przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych:

a) przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz ewidencjonowanie składanych deklaracji podatku akcyzowego w zakresie przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,

b) wydawanie dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,

c) wydawanie zaświadczeń stwierdzających zwolnienie od akcyzy w zakresie przyjmowanych deklaracji podatku akcyzowego,

d) wykonywanie czynności sprawdzających wynikających z art. 272, art. 274 § 1 i 2 oraz art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

e) prowadzenie postępowania mandatowego.

§ 6. W przypadku gdy w komórkach organizacyjnych oddziału służba lub praca jest wykonywana w systemie zmianowym, dyrektor izby na wniosek naczelnika urzędu powołuje kierownika zmiany.

Załącznik nr 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZB, URZĘDÓW I ODDZIAŁÓW CELNYCH

Lp.

Izba
Urząd
Oddział

Kod identyfikacyjny

Oddziały graniczne

I.

IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

300000

 

1.

Urząd Celny w Białej Podlaskiej

301000

 

a)

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

 

b)

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Terespolu

301050

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

301060

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Sławatyczach

301070

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Lublinie

302000

 

a)

Oddział Celny w Lublinie

302010

 

b)

Oddział Celny w Puławach

302020

 

c)

Oddział Celny w Chełmie

302040

 

d)

Oddział Celny w Dorohusku

302050

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

przejście graniczne

f)90)

Oddział Celny Port Lotniczy Lublin

302070

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Zamościu

303000

 

a)

Oddział Celny w Zamościu

303010

 

b)

Oddział Celny w Hrebennem

303020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Hrubieszowie

303030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Zosinie

303040

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

 

f)

Oddział Celny w Dołhobyczowie

303091

przejście graniczne

II.

IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU

310000

 

1.

Urząd Celny w Białymstoku

311000

 

a)

Oddział Celny w Białymstoku

311010

 

b)

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Siemianówce

311050

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Połowcach

311060

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Bobrownikach

311070

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Łomży

312000

 

a)

Oddział Celny w Łomży

312010

 

3.

Urząd Celny w Suwałkach

313000

 

a)

Oddział Celny w Suwałkach

313010

 

b)91)

Oddział Celny w Augustowie

313020

przejście graniczne

III.

IZBA CELNA W GDYNI

320000

 

1.

Urząd Celny w Gdyni

321000

 

a)

Oddział Celny „Basen V” w Gdyni

321010

przejście graniczne

b)

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

321030

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

321050

 

d)

Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni

321070

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Gdańsku

322000

 

a)

Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku

322010

 

b)

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku

322020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

322030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

322050

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Tczewie

322060

 

f)

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

 

g)

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

przejście graniczne

h)

Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim

322090

 

3.

Urząd Celny w Słupsku

323000

 

a)

Oddział Celny w Słupsku

323010

 

b)

Oddział Celny w Chojnicach

323020

 

IV.

IZBA CELNA W KATOWICACH

330000

 

1.

Urząd Celny w Katowicach

331000

 

a)

Oddział Celny w Chorzowie

331010

 

b)

Oddział Celny w Tychach

331020

 

c)

Oddział Celny w Sławkowie

331030

 

d)92)

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331040

przejście graniczne

e)93)

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331050

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Rybniku

332000

 

a)

Oddział Celny w Gliwicach

332010

 

b)

Oddział Celny w Raciborzu

332030

 

c)

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu

332040

 

3.

Urząd Celny w Częstochowie

333000

 

a)

Oddział Celny w Częstochowie

333010

 

4.

Urząd Celny w Bielsku-Białej

335000

 

a)

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

335010

 

b)

Oddział Celny w Żywcu

335020

 

V.

IZBA CELNA W KIELCACH

340000

 

1.

Urząd Celny w Kielcach

341000

 

a)

Oddział Celny w Kielcach

341010

 

b)

Oddział Celny w Starachowicach

341020

 

c)

Oddział Celny w Sandomierzu

341030

 

VI.

IZBA CELNA W KRAKOWIE

350000

 

1.

Urząd Celny w Krakowie

351000

 

a)

Oddział Celny II w Krakowie

351020

 

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

331030

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Chyżnem

351050

 

d)

Oddział Celny w Andrychowie

351060

 

2.

Urząd Celny w Nowym Sączu

353000

 

a)

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

 

b)

Oddział Celny w Tarnowie

353030

 

VII.

IZBA CELNA W ŁODZI

360000

 

1.

Urząd Celny I w Łodzi

361000

 

a)

Oddział Celny I w Łodzi

361010

 

b)

Oddział Celny w Sieradzu

361030

 

2.

Urząd Celny II w Łodzi

362000

 

a)

Oddział Celny II w Łodzi

362010

 

b)

Oddział Celny w Kutnie

362030

 

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek

362040

przejście graniczne

3.

Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363000

 

a)

Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363010

 

VIII.

IZBA CELNA W OLSZTYNIE

370000

 

1.

Urząd Celny w Olsztynie

371000

 

a)94)

Oddział Celny w Olsztynie

371010

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Korszach

371020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Bezledach

371030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Bartoszycach

371040

 

e)

Oddział Celny w Ełku

371050

 

f)

Oddział Celny w Gołdapi

371060

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Elblągu

372000

 

a)

Oddział Celny w Elblągu

372010

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Braniewie

372020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Gronowie

372030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Iławie

372040

 

e)

Oddział Celny w Grzechotkach

372050

przejście graniczne

IX.

IZBA CELNA W OPOLU

380000

 

1.

Urząd Celny w Opolu

381000

 

a)

Oddział Celny w Opolu

381010

 

b)

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

381030

 

c)

Oddział Celny w Nysie

381040

 

X.

IZBA CELNA W POZNANIU

390000

 

1.

Urząd Celny w Poznaniu

391000

 

a)

Oddział Celny w Poznaniu

391010

 

b)

Oddział Celny „MTP" w Poznaniu

391020

 

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

391030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Gądkach

391040

 

2.

Urząd Celny w Pile

392000

 

a)

Oddział Celny w Pile

392010

 

3.

Urząd Celny w Lesznie

393000

 

a)

Oddział Celny w Lesznie

393010

 

b)

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

393020

 

4.

Urząd Celny w Kaliszu

394000

 

a)

Oddział Celny w Kaliszu

394010

 

b)

Oddział Celny w Koninie

394020

 

XL

IZBA CELNA W PRZEMYŚLU

400000

 

1.

Urząd Celny w Przemyślu

401000

 

a)

Oddział Celny w Przemyślu

401010

 

b)

Oddział Celny w Medyce

401030

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Kolejowy Przemyśl -Medyka

401040

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Jarosławiu

401050

 

e)

Oddział Celny w Korczowej

401060

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Budomierzu

401080

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Rzeszowie

402000

 

a)

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

 

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

402020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Dębicy

402040

 

d)

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

 

e)

Oddział Celny w Mielcu

402060

 

3.

Urząd Celny w Krośnie

404000

 

a)

Oddział Celny w Krośnie

404010

 

b)

Oddział Celny w Krościenku

404030

przejście graniczne

XII.

IZBA CELNA W RZEPINIE

410000

 

1.

Urząd Celny w Zielonej Górze

411000

 

a)95)

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Olszynie

411020

 

2.

Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412000

 

a)

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

 

b)

Oddział Celny w Świecku

412020

 

XIII.

IZBA CELNA W SZCZECINIE

420000

 

1.

Urząd Celny w Szczecinie

421000

 

a)

Oddział Celny w Szczecinie

421010

 

b)

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie

421030

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

421050

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim

421060

 

e)

Oddział Celny w Świnoujściu

421080

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Koszalinie

422000

 

a)

Oddział Celny w Koszalinie

422010

 

b)

Oddział Celny w Kołobrzegu

422020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Szczecinku

422030

 

XIV.

IZBA CELNA W TORUNIU

430000

 

1.

Urząd Celny w Bydgoszczy

431000

 

a)96)

Oddział Celny II w Bydgoszczy

431020

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Inowrocławiu

431030

 

2.

Urząd Celny w Toruniu

432000

 

a)

Oddział Celny w Toruniu

432010

 

b)

Oddział Celny we Włocławku

432030

 

c)

Oddział Celny w Grudziądzu

432040

 

XV.

IZBA CELNA W WARSZAWIE

440000

 

1.

Urząd Celny I w Warszawie

441000

 

a)

Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie

441010

 

b)

Oddział Celny IV w Warszawie

441040

 

2.

Urząd Celny II w Warszawie

442000

 

a)

Oddział Celny V w Warszawie

442010

 

b)

Oddział Celny VI w Warszawie

442020

 

3.

Urząd Celny III „Port Lotniczy" w Warszawie

443000

 

a)

Oddział Celny Osobowy w Warszawie

443010

przejście graniczne

b)

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

443020

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin

443050

przejście graniczne

4.

Urząd Celny w Radomiu

444000

 

a)

Oddział Celny w Radomiu

444010

 

b)

Oddział Celny w Grójcu

444020

 

5.

Urząd Celny w Pruszkowie

445000

 

a)

Oddział Celny I w Pruszkowie

445010

 

b)

Oddział Celny w Płocku

445050

 

6.

Urząd Celny w Siedlcach

446000

 

a)

Oddział Celny w Siedlcach

446010

 

b)

Oddział Celny w Garwolinie

446020

 

7.

Urząd Celny w Ciechanowie

447000

 

a)

Oddział Celny w Ciechanowie

447010

 

b)

Oddział Celny w Ostrołęce

447020

 

XVI.

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

450000

 

1.

Urząd Celny we Wrocławiu

451000

 

a)

Oddział Celny I we Wrocławiu

451010

 

b)

Oddział Celny II we Wrocławiu

451020

 

c)

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451030

przejście graniczne

d)

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451040

przejście graniczne

2.

Urząd Celny w Legnicy

452000

 

a)

Oddział Celny w Legnicy

452010

 

b)

Oddział Celny w Polkowicach

452020

 

c)

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

452030

 

3.

Urząd Celny w Wałbrzychu

454000

 

a)

Oddział Celny w Wałbrzychu

454010

 

 

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877, z 2015 r. poz. 18, 211, 978, 1269, 1479, 1649, 1844, 1893, 1932 oraz z 2016 r. poz. 859, 925, 1052, 1228 i 1948.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 24 Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 30), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze zarządzenia Nr 52 Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 61), które weszło w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 111 z 27.04.2016, str. 1.

9) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35.

10) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 33 oraz Dz. Urz. UE L 121 z 11.05.2016, str. 1.

11) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia Nr 91 Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 95), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

12) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

13) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

14) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

17) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

18) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

21) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

25) Przez § 1 pkt 1 lit. f tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

27) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. f tiret czwarte zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

28) Przez § 1 pkt 1 lit. f tiret piąte zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f tiret szóste zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f tiret siódme zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

31) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. f tiret ósme zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

32) Przez § 1 pkt 1 lit. g zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. h zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

34) Przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

35) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

37) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

40) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 256 z 1.10.2015, str. 9, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11 oraz Dz. Urz. UEL 242 z 9.09.2016, str. 22.

41) Dodana przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

42) Dodana przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

43) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036, 1149, 1247 i 1304, z 2014 r. poz. 312, 1215 i 1328, z 2015 r. poz. 396, 1269, 1479, 1649, 1712, 1855 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 178, 437, 1052, i 1228.

44) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia Nr 58 Ministra Finansów z dnia 13 września 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 73), które weszło w życie z dniem 13 września 2016 r.

45) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 1206, 1228 i 1579.

46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

47) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

48) Przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

49) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie podwójne tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

50) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

51) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195, 615, 846, 1228, 1579, 1933 i 1948.

52) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie podwójne tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

53) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie podwójne tiret czwarte zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

54) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90 oraz w Dz. Urz. UEL 267 z 30.09.2016, str. 2.

55) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie podwójne tiret piąte zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

56) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret trzecie podwójne tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

57) Przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 44.

58) Przez § 1 pkt 3 lit. b tiret trzecie podwójne tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

59) Przez § 1 pkt 5 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

60) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

61) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

62) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

63) Dodana przez § 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze podwójne tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

64) Przez § 1 pkt 5 lit. b tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

65) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

66) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze potrójne tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

67) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze potrójne tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

68) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze podwójne tiret drugie potrójne tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

69) Przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze podwójne tiret drugie potrójne tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

70) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze podwójne tiret drugie potrójne tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

71) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze podwójne tiret drugie potrójne tiret czwarte zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

72) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 44.

73) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 44.

74) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie podwójne tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

75) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 44.

76) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052 i 1165.

77) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

78) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

79) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

80) Przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret czwarte zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

81) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret piąte zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

82) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret szóste zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

83) Dodana przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie potrójne tiret siódme zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

84) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

85) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 44.

86) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

87) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

88) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

89) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c tiret trzecie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

90) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 44; wszedł w życie z dniem 15 września 2016 r.

91) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 44.

92) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 44; wszedł w życie z dniem 15 września 2016 r.

93) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. c tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 44; wszedł w życie z dniem 15 września 2016 r.

94) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 44.

95) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. e zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 44.

96) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. f zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 44.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-03
  • Data wejścia w życie: 2017-01-03
  • Data obowiązywania: 2017-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA