REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 4

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 21 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostek odpowiedzialnych za nadzór i wymianę informacji o VAT oraz sposobu realizacji wymiany informacji o VAT

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 10 Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostek odpowiedzialnych za nadzór i wymianę informacji o VAT oraz sposobu realizacji wymiany informacji o VAT (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) treść § 3 oznacza się jako ust. 1,

b) w ust. 1:

– w pkt 2 wyrazy „Izby Skarbowej w Poznaniu" zastępuje się wyrazami „Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu",

– dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) Izbę Administracji Skarbowej:

a) we Wrocławiu,

b) w Opolu,

c) w Katowicach

– jako łącznikowe organy administracyjne, o których mowa w art. 4 ust. 2 Rozporządzenia 904/2010, zwane dalej „łącznikowymi organami administracyjnymi", do bezpośredniej współpracy w zakresie swojej właściwości z Urzędem Skarbowym dla Regionu Moravian-Silesian, Urzędem Skarbowym dla Regionu Olomouc, Urzędem Skarbowym dla Regionu Pardubice, Urzędem Skarbowym dla Regionu Hradec Kralove, Urzędem Skarbowym dla Regionu Liberec, w zakresie ich właściwości;

4) pracowników Izby Administracji we Wrocławiu, Izby Administracji w Opolu, Izby Administracji w Katowicach, jako właściwych urzędników do bezpośredniej wymiany informacji, o których mowa w art. 4 ust. 3 Rozporządzenia, zwanych dalej „właściwymi urzędnikami do bezpośredniej wymiany informacji" lista właściwych urzędników do bezpośredniej wymiany informacji stanowi załącznik do zarządzenia.",

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do właściwych urzędników do bezpośredniej wymiany informacji, stosuje się odpowiednio przepisy o łącznikowych organach administracyjnych."

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Do zadań łącznikowych organów administracyjnych należy w szczególności:

1) współpraca z urzędami, o których mowa w § 3 pkt 3, w zakresie, o którym mowa w art. 28 Rozporządzenia 904/2010 oraz wymiany informacji na podstawie art. 7 i 15 Rozporządzenia 904/2010, w tym:

a) koordynacja wymiany informacji w podległych urzędach skarbowych,

b) tłumaczenie wniosków oraz pozostałej korespondencji,

c) przetwarzanie i przesyłanie wniosków oraz pozostałej korespondencji w tym zakresie,

2) co tygodniowe przesyłanie do BWIP wniosków oraz pozostałej korespondencji w zakresie współpracy, o której mowa w pkt 1;

3) opracowywanie i przekazywanie sprawozdań na zlecenie BWIP."

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. CLO sprawuje nadzór nad wymianą informacji o VAT prowadzoną przez BWIP, łącznikowe organy administracyjne oraz osoby kontaktowe."

4) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Korespondencja między osobami kontaktowymi, łącznikowymi organami administracyjnymi, BWIP oraz CLO jest prowadzona w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 i 6.",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Osoba kontaktowa w IS lub UKS może zwrócić się odpowiednio do BWIP lub łącznikowego organu administracyjnego, a osoba kontaktowa w US do osoby kontaktowej w IS.

4. Pytania osoby kontaktowej w IS lub UKS oraz odpowiedzi udzielone przez BWIP albo łącznikowy organ administracyjny, są przekazywane do wiadomości CLO.",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Korespondencję z administracjami podatkowymi państwa członkowskich UE prowadzi:

1) CLO i BWIP przy wykorzystaniu poczty CCN/CSI;

2) łącznikowy organ administracyjny przy wykorzystaniu szyfrowanej poczty elektronicznej."

5) w § 9 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Osoby kontaktowe pracują na formularzach w języku polskim, dopuszczalne jest jednak tłumaczenie wniosków przez osoby kontaktowe w IS lub UKS, po uprzednim uzgodnieniu odpowiednio z BWIP albo łącznikowym organem administracyjnym."

6) w §10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin realizacji wniosku o informację liczony jest od dnia jego wpływu z państwa członkowskiego UE do dnia wysłania przez BWIP lub łącznikowy organ administracyjny odpowiedzi na ten wniosek.",

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W przypadku braku możliwości realizacji wniosku o wymianę informacji w terminie podstawowym lub skróconym, osoby kontaktowe w US, za pośrednictwem osoby kontaktowej w IS, lub osoby kontaktowe w UKS informują o tym odpowiednio BWIP albo łącznikowy organ administracyjny, podając powód opóźnienia oraz przewidywany termin realizacji wniosku o informację.

5. W przypadku przekroczenia podstawowego terminu na realizację wniosku o informację, BWIP lub łącznikowy organ administracji informuje o tym państwo członkowskie UE."

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. W przypadku otrzymania do realizacji wniosku niezgodnie z właściwością miejscową:

1) łącznikowy organ administracyjny zwraca wniosek państwu członkowskiemu UE,

2) osoba kontaktowa w US odsyła wniosek odpowiednio do IS albo łącznikowego organu administracyjnego,

3) osoba kontaktowa w UKS odsyła wniosek odpowiednio do BWIP albo łącznikowego organu administracyjnego

– z odpowiednim wyjaśnieniem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, osoba kontaktowa w IS albo łącznikowy organ administracyjny przesyła wniosek do właściwego US.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, osoba kontaktowa w IS informuje BWIP o przesłaniu wniosku do właściwego US, a jeżeli właściwy miejscowo jest US poza obrębem danego województwa, osoba kontaktowa w IS odsyła wniosek do BWIP, które przesyła wniosek osobie kontaktowej we właściwej IS.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, odpowiednio BWIP lub łącznikowy organ administracyjny przesyła wniosek osobie kontaktowej we właściwym UKS, z odpowiednim wyjaśnieniem."

8) w § 12:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„BWIP lub łącznikowy organ administracyjny mogą odmówić realizacji wniosku o informację pochodzącego z państwa członkowskiego UE w szczególności w przypadku gdy:",

b) w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– BWIP, łącznikowy organ administracyjny, a w przypadku osób kontaktowych z US –osoba kontaktowa w IS, odsyłają wniosek o informację do uzupełnienia, skorygowania lub odrzucają go w całości."

9) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. BWIP lub łącznikowy organ administracji może odmówić realizacji wniosku spontanicznego pochodzącego z państwa członkowskiego UE w szczególności, w przypadku o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, 6 lub 8.",

b) w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– BWIP lub łącznikowy organ administracyjny, a w przypadku osób kontaktowych z US –osoba kontaktowa w IS, odsyłają wniosek spontaniczny do uzupełnienia, skorygowania lub odrzucają go w całości."

10) w § 17 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„BWIP oraz łącznikowe ograny administracyjne przechowują korespondencję związaną z wymianą informacji, a w szczególności:".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA