REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 41

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa organizację oraz nadaje statuty:

1) Krajowej Informacji Skarbowej;

2) izby administracji skarbowej;

3) urzędu skarbowego;

4) urzędu celno-skarbowego;

5) Krajowej Szkoły Skarbowości.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1) ustawa o KAS – ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

2) Ministerstwo – urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) KAS – Krajowa Administracja Skarbowa;

4) KIS – Krajowa Informacja Skarbowa;

5) Szkoła – Krajowa Szkoła Skarbowości;

6) izba – izba administracji skarbowej;

7) podległe urzędy – urząd skarbowy i urząd celno-skarbowy;

8) Minister – minister właściwy do spraw finansów publicznych;

9) Szef KAS – Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

10) dyrektor KIS – dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

11) dyrektor izby – dyrektor izby administracji skarbowej;

12) zadanie scentralizowane – zadanie wykonywane przez wyznaczony organ KAS do wykonywania niektórych zadań KAS albo wyznaczoną jednostkę organizacyjną KAS do wykonywania niektórych zadań KAS na rzecz innych organów i jednostek KAS;

13) funkcjonariusz – funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej;

14) pracownik – funkcjonariusz lub pracownik KAS;

15) zatrudnienie – zatrudnienie albo pełnienie służby w KAS.

§ 3.

Kody identyfikacyjne:

1) KIS określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) izb, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych wraz z oddziałami urzędów celno-skarbowych oraz delegatur urzędów celno-skarbowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) kody identyfikacyjne Szkoły filii Szkoły określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 2

Krajowa Informacja Skarbowa

§ 4.

Dyrektor KIS wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami oraz pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach.

§ 5.

1. Ustala się liczbę stanowisk zastępcy dyrektora KIS na nie większą niż 8.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra, dyrektor KIS może utworzyć dodatkowe stanowiska zastępcy dyrektora.

§ 6.

W KIS tworzy się:

1) pion wsparcia;

2) pion logistyki;

3) pion finansowo-księgowy;

4) pion informacji skarbowej;

5) pion nadzoru nad jednolitością informacji skarbowej.

§ 7.

1. W KIS mogą być tworzone:

1) wydziały – składające się z co najmniej 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału;

2) działy – składające się z co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu;

3) referaty – składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu;

4) wieloosobowe stanowiska – składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;

5) jednoosobowe stanowiska.

2. Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2–5, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 8.

1. W delegaturach KIS mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w § 7 ust. 1. Przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Nadzór nad delegaturami KIS sprawuje zastępca dyrektora KIS.

§ 9.

Statut KIS określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

Rozdział 3

Izba administracji skarbowej

§ 10.

Dyrektor izby wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora izby, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami, pracowników zatrudnionych w jednoosobowych stanowiskach.

§ 11.

1. Liczba stanowisk zastępcy dyrektora izby jest uzależniona od liczby pracowników zatrudnionych w izbie oraz w podległych urzędach.

2. Liczba stanowisk zastępcy dyrektora izby wynosi nie więcej niż:

1) dwóch zastępców dyrektora izby – jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników nie przekracza 2000;

2) trzech zastępców dyrektora izby – jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 2000 i nie przekracza 3000;

3) czterech zastępców dyrektora izby – jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 3000 i nie przekracza 4500 pracowników;

4) pięciu zastępców dyrektora izby – jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 4500 i nie przekracza 6000;

5) sześciu zastępców dyrektora izby – jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 6000.

3. W przypadkach uzasadnionych liczbą lub zakresem wykonywanych zadań, w szczególności w izbach, którym podlegają urzędy celno-skarbowe obsługujące granicę zewnętrzną Unii Europejskiej (UE) oraz w izbach, w których funkcjonują komórki realizujące zadania scentralizowane, dyrektor izby może, za zgodą Ministra, utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy dyrektora.

§ 12.

1. W izbie tworzy się:

1) pion wsparcia;

2) pion zarządzania;

3) pion orzecznictwa;

4) pion poboru i egzekucji;

5) pion kontroli, cła i audytu;

6) pion finansowo-księgowy;

7) pion logistyki i usług;

8) pion informatyki.

2. W izbach nadzorujących pracę urzędów celno-skarbowych obsługujących zewnętrzną granicę UE może być utworzony pion celno-graniczny.

3. Piony, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają bezpośrednio dyrektorowi albo zastępcy dyrektora.

§ 13.

1. W izbie mogą być tworzone:

1) wydziały – składające się z co najmniej 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału;

2) działy – składające się z co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu;

3) referaty składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu;

4) wieloosobowe stanowiska – składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;

5) jednoosobowe stanowiska.

2. Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2–5, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 14.

W izbach, których dyrektorzy zostali wyznaczeni do wykonywania niektórych zadań KAS albo które zostały wyznaczone do wykonywania niektórych zadań KAS na rzecz innych organów i jednostek KAS, mogą być tworzone komórki organizacyjne realizujące zadania scentralizowane.

§ 15.

Statut izby określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

Rozdział 4

Urząd skarbowy

§ 16.

1. Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje zadania przy pomocy zastępców naczelnika urzędu, kierowników działów i referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami i pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach.

2. Naczelnik urzędu skarbowego odpowiada przed dyrektorem izby za prawidłową i terminową realizację zadań wykonywanych przez urząd skarbowy.

§ 17.

Naczelnik urzędu skarbowego może regulować sposób realizacji należących do niego zadań oraz związany z tym obieg dokumentów w urzędzie.

§ 18.

1. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu skarbowego jest uzależniona od liczby pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym.

2. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu skarbowego nie wynosi więcej niż:

1) jeden zastępca naczelnika urzędu skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym nie przekracza 100;

2) dwóch zastępców naczelnika urzędu skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym przekracza 100 i nie przekracza 200;

3) trzech zastępców naczelnika urzędu skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym przekracza 200.

3. W przypadkach uzasadnionych liczbą lub zakresem wykonywanych zadań, w szczególności w urzędach skarbowych, w których realizowane są zadania scentralizowane, na wniosek naczelnika urzędu skarbowego dyrektor izby za zgodą Ministra, może utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego.

§ 19.

1. W urzędach skarbowych tworzy się:

1) pion obsługi podatnika;

2) pion orzecznictwa;

3) pion poboru i egzekucji;

4) pion kontroli.

2. Piony, o których mowa w ust. 1, podlegają bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego albo właściwemu zastępcy naczelnika urzędu skarbowego.

§ 20.

1. W urzędach skarbowych mogą być tworzone:

1) działy – składające się z co najmniej 10 pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym, włącznie z kierownikiem działu;

2) referaty – składające się z co najmniej 5 pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym, włącznie z kierownikiem referatu;

3) wieloosobowe stanowiska – składające się z co najmniej 2 pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym, włącznie z kierującym stanowiskiem;

4) jednoosobowe stanowiska.

2. Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Komórka egzekucji administracyjnej działa jako samodzielna komórka i bez podziałów wewnętrznych.

5. Działami i referatami kierują kierownicy, a wieloosobowym stanowiskiem osoba wyznaczona przez naczelnika urzędu skarbowego.

§ 21.

1. W wyznaczonych urzędach skarbowych funkcjonują centra obsługi.

2. Wykaz urzędów skarbowych, w których funkcjonują centra obsługi stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 22.

W urzędach skarbowych, których naczelnicy zostali wyznaczeni do wykonywania niektórych zadań KAS albo które zostały wyznaczone do wykonywania niektórych zadań KAS na rzecz innych organów i jednostek KAS, mogą być tworzone komórki organizacyjne realizujące zadania scentralizowane.

§ 23.

1. W miejscowościach będących siedzibami władz powiatu, a niebędących siedzibami urzędów skarbowych, funkcjonują stałe punkty obsługi podatników poza siedzibą urzędu.

2. Wykaz siedzib stałych punktów obsługi podatników urzędów skarbowych stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 24.

Statut urzędu skarbowego określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

Rozdział 5

Urząd celno-skarbowy

§ 25.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonuje zadania przy pomocy zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego, kierowników oddziałów celnych, działów i referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

§ 26.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego może regulować sposób realizacji należących do niego zadań oraz związany z tym obieg dokumentów w urzędzie.

§ 27.

1. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego jest uzależniona od liczby pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym.

2. Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego nie wynosi więcej niż:

1) jeden zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym nie przekracza 500;

2) dwóch zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym przekracza 500 i nie przekracza 1000;

3) rzech zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego – jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym przekracza 1000.

3. W urzędach celno-skarbowych mogą być tworzone dodatkowe stanowiska zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego w liczbie odpowiadającej liczbie delegatur.

4. W przypadkach uzasadnionych liczbą lub zakresem wykonywanych zadań, w szczególności w urzędach celno-skarbowych obsługujących granicę zewnętrzną UE oraz w urzędach celno-skarbowych, w których funkcjonują komórki realizujące zadania scentralizowane, na wniosek naczelnika urzędu celno-skarbowego dyrektor izby za zgodą Ministra, może utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego.

§ 28.

1. W urzędzie celno-skarbowym tworzy się:

1) pion wsparcia;

2) pion orzecznictwa;

3) pion kontroli;

4) pion zwalczania przestępczości ekonomicznej;

5) pion obsługi zgłoszeń celnych.

2. Piony, o których mowa w ust. 1, podlegają bezpośrednio naczelnikowi urzędu celno-skarbowego albo zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego.

§ 29.

1. W urzędzie celno-skarbowym mogą być tworzone:

1) wewnętrzne komórki organizacyjne:

a) działy – składające się co najmniej z 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu,

b) referaty – składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu,

c) wieloosobowe stanowiska – składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem,

d) jednoosobowe stanowiska;

2) zewnętrzne komórki organizacyjne – oddziały celne;

3) terenowe komórki kontroli wyodrębnione z komórek kontroli celno-skarbowej rynku.

2. Komórek, o których mowa w pkt 3, nie tworzy się w miejscowościach, w których funkcjonują oddziały celne oraz komórki kontroli celno-skarbowej i komórki dochodzeniowo-śledcze.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–d, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do delegatur urzędów celno-skarbowych.

§ 30.

1. W oddziałach celnych mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–d.

2. Referaty mogą być tworzone w oddziałach celnych, w których liczba pracowników wynosi więcej niż 30 pracowników.

§ 31.

1. Delegaturą urzędu celno-skarbowego kieruje zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego.

2. Działami, referatem i oddziałem celnym kieruje kierownik, a wieloosobowym stanowiskiem osoba wyznaczona odpowiednio przez naczelnika urzędu albo kierownika oddziału celnego.

3. W przypadku oddziałów celnych, w których jest zatrudnionych więcej niż 60 pracowników, kierownik oddziału celnego może kierować pracą oddziału przy pomocy jednego zastępcy kierownika oddziału celnego.

§ 32.

W urzędach celno-skarbowych, których naczelnicy zostali wyznaczeni do wykonywania niektórych zadań KAS albo które zostały wyznaczone do wykonywania niektórych zadań KAS na rzecz innych organów i jednostek KAS, mogą być tworzone komórki organizacyjne realizujące zadania scentralizowane.

§ 33.

Statut urzędu celno-skarbowego określa załącznik nr 9 do zarządzenia.

Rozdział 6

Krajowa Szkoła Skarbowości

§ 34.

Siedzibą Szkoły jest Warszawa.

§ 35.

W ramach struktury organizacyjnej Szkoły funkcjonują filie w Białobrzegach, Jastrzębiej Górze, Krakowie, Muszynie, Otwocku i Przemyślu.

§ 36.

Dyrektor Szkoły realizuje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora Szkoły.

§ 37.

1. W Szkole mogą być tworzone:

1) działy – składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem działu;

2) zespoły – składające się z co najmniej 3 pracowników, włącznie z kierującym zespołem;

3) wieloosobowe stanowiska – składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;

4) jednoosobowe stanowiska.

2. W filiach Szkoły mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4.

3. Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.

4. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 38.

Powołuje się Radę Szkoły, zwaną dalej „Radą”, która jest organem opiniującym i doradczym Szkoły.

§ 39.

1. Rada składa się z nie więcej niż 7 członków.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Minister.

3. Członkiem Rady może zostać wyłącznie osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

4. W uzasadnionych przypadkach członkiem Rady może zostać osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 3.

§ 40.

1. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.

2. Członkiem Rady można być nie więcej niż dwie kadencje.

3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci członka Rady albo jego odwołania.

4. W razie odwołania członka Rady albo jego śmierci, jego następca pełni obowiązki do końca kadencji zastępowanego członka Rady.

§ 41.

1. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady i zastępcę Przewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i kieruje jej pracami.

§ 42.

Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu.

2. Głosowania są jawne, chyba że Rada postanowi inaczej.

3. W posiedzeniach Rady z prawem głosu uczestniczy dyrektor Szkoły.

4. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.

§ 43.

Statut Szkoły określa załącznik nr 10 do zarządzenia.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 44.

Nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia:

1) dyrektorzy izb, dyrektor KIS i dyrektor Szkoły przedłożą Ministrowi do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych odpowiednio izb, KIS i Szkoły zgodne ze statutem nadanym niniejszym zarządzeniem;

2) naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych przedłożą dyrektorom izb do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych odpowiednio urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych zgodne ze statutem nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 45.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem § 2 ust. 4 pkt 4 lit. f w załączniku nr 5 i § 2 ust. 6 pkt 1 lit. e i f w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r .

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

Załącznik 1. [KODY IDENTYFIKACYJNE KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ]

Załączniki do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 1 marca 2017 r. (poz. 41)

Załącznik nr 1

KODY IDENTYFIKACYJNE KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ

Lp.

Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej Wydział Krajowej Informacji Skarbowej

Kod identyfikacyjny

1

2

3

 

Krajowa Informacja Skarbowa

0110

1)

Delegatura w Bielsku-Białej

0111

2)

Delegatura w Lesznie

0112

3)

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

0113

4)

Delegatura w Płocku

0114

5)

Delegatura w Toruniu

0115

6)

Wydział KIS w Będzinie

0116

7)

Wydział KIS w Cieszynie

0117

 

Załącznik 2. [KODY IDENTYFIKACYJNE IZB, URZĘDÓW SKARBOWYCH, URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH WRAZ Z ODDZIAŁAMI URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ DELEGATUR URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH]

Załącznik nr 2

KODY IDENTYFIKACYJNE IZB, URZĘDÓW SKARBOWYCH, URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH WRAZ Z ODDZIAŁAMI URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ DELEGATUR URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH

Lp.

Izba administracji skarbowej
Urząd skarbowy
Urząd celno-skarbowy
Delegatura urzędu celno-skarbowego Oddział celny

Kod identyfika-cyjny

Inne dopuszczalne kody jednostki na potrzeby systemów IT

Oddziały graniczne

I

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE

0601

300000

 

1

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

0602

060230

 

2

Urząd Skarbowy w Biłgoraju

0603

060330

 

3

Urząd Skarbowy w Chełmie

0604

060430

 

4

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie

0605

060530

 

5

Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim

0606

060630

 

6

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie

0607

060730

 

7

Urząd Skarbowy w Kraśniku

0608

060830

 

8

Urząd Skarbowy w Lubartowie

0609

060930

 

9

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

0610

061030

 

10

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie

0611

061130

 

11

Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

0612

061230

 

12

Urząd Skarbowy w Łukowie

0613

061330

 

13

Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim

0614

061430

 

14

Urząd Skarbowy w Parczewie

0615

061530

 

15

Urząd Skarbowy w Puławach

0616

061630

 

16

Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim

0617

061730

 

17

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

0618

061830

 

18

Urząd Skarbowy we Włodawie

0619

061930

 

19

Urząd Skarbowy w Zamościu

0620

062030

 

20

Urząd Skarbowy w Łęcznej

0621

062130

 

21

Urząd Skarbowy w Rykach

0622

062230

 

22

Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie

0671

067130

 

23

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej

308000

 

 

1)

Delegatura UCS w Białej Podlaskiej

301000

 

 

a)

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

 

 

b)

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Terespolu

301050

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

301060

 

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Sławatyczach

301070

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Lublinie

302000

 

 

a)

Oddział Celny w Lublinie

302010

 

 

b)

Oddział Celny w Puławach

302020

 

 

c)

Oddział Celny w Chełmie

302040

 

 

d)

Oddział Celny w Dorohusku

302050

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

 

przejście graniczne

f)

Oddział Celny Port Lotniczy w Lublinie

302070

 

przejście graniczne

3)

Delegatura UCS w Zamościu

303000

 

 

a)

Oddział Celny w Zamościu

303010

 

 

b)

Oddział Celny w Hrebennem

303020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Hrubieszowie

303030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Zosinie

303040

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

 

 

f)

Oddział Celny w Dołhobyczowie

303091

 

przejście graniczne

II

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU

2001

310000

 

1

Urząd Skarbowy w Augustowie

2002

200231

 

2

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku

2003

200331

 

3

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

2004

200431

 

4

Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim

2005

200531

 

5

Urząd Skarbowy w Grajewie

2006

200631

 

6

Urząd Skarbowy w Kolnie

2007

200731

 

7

Urząd Skarbowy w Łomży

2008

200831

 

8

Urząd Skarbowy w Mońkach

2009

200931

 

9

Urząd Skarbowy w Siemiatyczach

2010

201031

 

10

Urząd Skarbowy w Sokółce

2011

201131

 

11

Urząd Skarbowy w Suwałkach

2012

201231

 

12

Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem

2013

201331

 

13

Urząd Skarbowy w Zambrowie

2014

201431

 

14

Urząd Skarbowy w Hajnówce

2015

201531

 

15

Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku

2071

207131

 

16

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku

318000

 

 

1)

Delegatura UCS w Białymstoku

311000

 

 

a)

Oddział Celny w Białymstoku

311010

 

 

b)

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Siemianówce

311050

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Połowcach

311060

 

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Bobrownikach

311070

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Łomży

312000

 

 

a)

Oddział Celny w Łomży

312010

 

 

3)

Delegatura UCS w Suwałkach

313000

 

 

a)

Oddział Celny w Suwałkach

313010

 

 

b)

Oddział Celny w Augustowie

313020

 

przejście graniczne

III

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU

2201

320000

 

1

Urząd Skarbowy w Bytowie

2202

220232

 

2

Urząd Skarbowy w Chojnicach

2203

220332

 

3

Urząd Skarbowy w Człuchowie

2204

220432

 

4

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

2205

220532

 

5

Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku

2206

220632

 

6

Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku

2207

220732

 

7

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni

2208

220832

 

8

Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni

2209

220932

 

9

Urząd Skarbowy w Kartuzach

2210

221032

 

10

Urząd Skarbowy w Kościerzynie

2211

221132

 

11

Urząd Skarbowy w Kwidzynie

2212

221232

 

12

Urząd Skarbowy w Lęborku

2213

221332

 

13

Urząd Skarbowy w Malborku

2214

221432

 

14

Urząd Skarbowy w Pucku

2215

221532

 

15

Urząd Skarbowy w Słupsku

2216

221632

 

16

Urząd Skarbowy w Sopocie

2217

221732

 

17

Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim

2218

221832

 

18

Urząd Skarbowy w Tczewie

2219

221932

 

19

Urząd Skarbowy w Wejherowie

2220

222032

 

20

Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim

2221

222132

 

21

Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku

2271

227132

 

22

Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

328000

 

 

1)

Delegatura UCS w Gdyni

321000

 

 

a)

Oddział Celny „Basen V” w Gdyni

321010

 

przejście graniczne

b)

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

321030

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

321050

 

 

d)

Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni

321070

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Gdańsku

322000

 

 

a)

Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku

322010

 

 

b)

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku

322020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

322030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

322050

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny w Tczewie

322060

 

 

f)

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

 

 

g)

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

 

przejście graniczne

h)

Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim

322090

 

 

3)

Delegatura UCS w Słupsku

323000

 

 

a)

Oddział Celny w Słupsku

323010

 

 

b)

Oddział Celny w Chojnicach

323020

 

 

IV

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

2401

330000

 

1

Urząd Skarbowy w Będzinie

2402

240233

 

2

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

2403

240333

 

3

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

2404

240433

 

4

Urząd Skarbowy w Bytomiu

2405

240533

 

5

Urząd Skarbowy w Chorzowie

2406

240633

 

6

Urząd Skarbowy w Cieszynie

2407

240733

 

7

Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach

2408

240833

 

8

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

2409

240933

 

9

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie

2410

241033

 

10

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej

2411

241133

 

11

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach

2412

241233

 

12

Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach

2413

241333

 

13

Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju

2414

241433

 

14

Urząd Skarbowy w Jaworznie

2415

241533

 

15

Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach

2416

241633

 

16

Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

2417

241733

 

17

Urząd Skarbowy w Kłobucku

2418

241833

 

18

Urząd Skarbowy w Lublińcu

2419

241933

 

19

Urząd Skarbowy w Mikołowie

2420

242033

 

20

Urząd Skarbowy w Mysłowicach

2421

242133

 

21

Urząd Skarbowy w Myszkowie

2422

242233

 

22

Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich

2423

242333

 

23

Urząd Skarbowy w Pszczynie

2424

242433

 

24

Urząd Skarbowy w Raciborzu

2425

242533

 

25

Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej

2426

242633

 

26

Urząd Skarbowy w Rybniku

2427

242733

 

27

Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich

2428

242833

 

28

Urząd Skarbowy w Sosnowcu

2429

242933

 

29

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

2430

243033

 

30

Urząd Skarbowy w Tychach

2431

243133

 

31

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim

2432

243233

 

32

Urząd Skarbowy w Zabrzu

2433

243333

 

33

Urząd Skarbowy w Zawierciu

2434

243433

 

34

Urząd Skarbowy w Żorach

2435

243533

 

35

Urząd Skarbowy w Żywcu

2436

243633

 

36

Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu

2471

247133

 

37

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

2472

247233

 

38

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach

338000

 

 

1)

Delegatura UCS w Katowicach

331000

 

 

a)

Oddział Celny w Chorzowie

331010

 

 

b)

Oddział Celny w Tychach

331020

 

 

c)

Oddział Celny w Sławkowie

331030

 

 

d)

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331040

 

przejście graniczne

e)

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331050

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Rybniku

332000

 

 

a)

Oddział Celny w Gliwicach

332010

 

 

b)

Oddział Celny w Raciborzu

332030

 

 

c)

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu

332040

 

 

3)

Delegatura UCS w Częstochowie

333000

 

 

a)

Oddział Celny w Częstochowie

333010

 

 

4)

Delegatura UCS w Bielsku-Białej

335000

 

 

a)

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

335010

 

 

b)

Oddział Celny w Żywcu

335020

 

 

V

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH

2601

340000

 

1

Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju

2602

260234

 

2

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie

2603

260334

 

3

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

2604

260434

 

4

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

2605

260534

 

5

Urząd Skarbowy w Końskich

2606

260634

 

6

Urząd Skarbowy w Opatowie

2607

260734

 

7

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

2608

260834

 

8

Urząd Skarbowy w Pińczowie

2609

260934

 

9

Urząd Skarbowy w Sandomierzu

2610

261034

 

10

Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej

2611

261134

 

11

Urząd Skarbowy w Starachowicach

2612

261234

 

12

Urząd Skarbowy w Staszowie

2613

261334

 

13

Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej

2614

261434

 

14

Urząd Skarbowy we Włoszczowie

2615

261534

 

15

Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach

2671

267134

 

16

Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach

348000

 

 

1)

Delegatura UCS w Kielcach

341000

 

 

a)

Oddział Celny w Kielcach

341010

 

 

b)

Oddział Celny w Starachowicach

341020

 

 

c)

Oddział Celny w Sandomierzu

341030

 

 

VI

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE

1201

350000

 

1

Urząd Skarbowy w Bochni

1202

120235

 

2

Urząd Skarbowy w Brzesku

1203

120335

 

3

Urząd Skarbowy w Chrzanowie

1204

120435

 

4

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej

1205

120535

 

5

Urząd Skarbowy w Gorlicach

1206

120635

 

6

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków

1207

120735

 

7

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza

1208

120835

 

8

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta

1209

120935

 

9

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

1210

121035

 

10

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

1211

121135

 

11

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

1212

121235

 

12

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście

1213

121335

 

13

Urząd Skarbowy w Limanowej

1214

121435

 

14

Urząd Skarbowy w Miechowie

1215

121535

 

15

Urząd Skarbowy w Myślenicach

1216

121635

 

16

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu

1217

121735

 

17

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

1218

121835

 

18

Urząd Skarbowy w Olkuszu

1219

121935

 

19

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu

1220

122035

 

20

Urząd Skarbowy w Proszowicach

1221

122135

 

21

Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej

1222

122235

 

22

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

1223

122335

 

23

Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie

1224

122435

 

24

Urząd Skarbowy w Wadowicach

1225

122535

 

25

Urząd Skarbowy w Wieliczce

1226

122635

 

26

Urząd Skarbowy w Zakopanem

1227

122735

 

27

Drugi Urząd Skarbowy Kraków

1228

122835

 

28

Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie

1271

127135

 

29

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie

358000

 

 

1)

Delegatura UCS w Krakowie

351000

 

 

a)

Oddział Celny II w Krakowie

351020

 

 

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

351030

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Chyżnem

351050

 

 

d)

Oddział Celny w Andrychowie

351060

 

 

2)

Delegatura UCS w Nowym Sączu

353000

 

 

a)

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

 

 

b)

Oddział Celny w Tarnowie

353030

 

 

VII

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

1001

360000

 

1

Urząd Skarbowy w Bełchatowie

1002

100236

 

2

Urząd Skarbowy w Brzezinach

1003

100336

 

3

Urząd Skarbowy w Głownie

1004

100436

 

4

Urząd Skarbowy w Kutnie

1005

100536

 

5

Urząd Skarbowy w Łasku

1006

100636

 

6

Urząd Skarbowy w Łowiczu

1007

100736

 

7

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

1008

100836

 

8

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

1009

100936

 

9

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna

1010

101036

 

10

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna

1011

101136

 

11

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie

1012

101236

 

12

Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

1013

101336

 

13

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew

1014

101436

 

14

Urząd Skarbowy w Opocznie

1015

101536

 

15

Urząd Skarbowy w Pabianicach

1016

101636

 

16

Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim

1017

101736

 

17

Urząd Skarbowy w Poddębicach

1018

101836

 

18

Urząd Skarbowy w Radomsku

1019

101936

 

19

Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej

1020

102036

 

20

Urząd Skarbowy w Sieradzu

1021

102136

 

21

Urząd Skarbowy w Skierniewicach

1022

102236

 

22

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

1023

102336

 

23

Urząd Skarbowy w Wieluniu

1024

102436

 

24

Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli

1025

102536

 

25

Urząd Skarbowy w Zgierzu

1026

102636

 

26

Urząd Skarbowy w Wieruszowie

1027

102736

 

27

Urząd Skarbowy w Łęczycy

1028

102836

 

28

Urząd Skarbowy w Pajęcznie

1029

102936

 

29

Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi

1071

107136

 

30

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

368000

 

 

1)

Delegatura UCS I w Łodzi

361000

 

 

a)

Oddział Celny I w Łodzi

361010

 

 

b)

Oddział Celny w Sieradzu

361030

 

 

2)

Delegatura UCS II w Łodzi

362000

 

 

a)

Oddział Celny II w Łodzi

362010

 

 

b)

Oddział Celny w Kutnie

362030

 

 

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek

362040

 

przejście graniczne

3)

Delegatura UCS w Piotrkowie Trybunalskim

363000

 

 

a)

Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363010

 

 

VIII

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE

2801

370000

 

1

Urząd Skarbowy w Bartoszycach

2802

280237

 

2

Urząd Skarbowy w Braniewie

2803

280337

 

3

Urząd Skarbowy w Działdowie

2804

280437

 

4

Urząd Skarbowy w Elblągu

2805

280537

 

5

Urząd Skarbowy w Ełku

2806

280637

 

6

Urząd Skarbowy w Giżycku

2807

280737

 

7

Urząd Skarbowy w Iławie

2808

280837

 

8

Urząd Skarbowy w Kętrzynie

2809

280937

 

9

Urząd Skarbowy w Nidzicy

2810

281037

 

10

Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim

2811

281137

 

11

Urząd Skarbowy w Olecku

2812

281237

 

12

Urząd Skarbowy w Olsztynie

2813

281337

 

13

Urząd Skarbowy w Ostródzie

2814

281437

 

14

Urząd Skarbowy w Piszu

2815

281537

 

15

Urząd Skarbowy w Szczytnie

2816

281637

 

16

Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie

2871

287137

 

17

Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie

378000

 

 

1)

Delegatura UCS w Olsztynie

371000

 

 

a)

Oddział Celny w Olsztynie

371010

 

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Korszach

371020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Bezledach

371030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Bartoszycach

371040

 

 

e)

Oddział Celny w Ełku

371050

 

 

f)

Oddział Celny w Gołdapi

371060

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Elblągu

372000

 

 

a)

Oddział Celny w Elblągu

372010

 

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Braniewie

372020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Gronowie

372030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Iławie

372040

 

 

e)

Oddział Celny w Grzechotkach

372050

 

przejście graniczne

IX

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU

1601

380000

 

1

Urząd Skarbowy w Brzegu

1602

160238

 

2

Urząd Skarbowy w Głubczycach

1603

160338

 

3

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu

1604

160438

 

4

Urząd Skarbowy w Kluczborku

1605

160538

 

5

Urząd Skarbowy w Namysłowie

1606

160638

 

6

Urząd Skarbowy w Nysie

1607

160738

 

7

Urząd Skarbowy w Oleśnie

1608

160838

 

8

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

1609

160938

 

9

Drugi Urząd Skarbowy w Opolu

1610

161038

 

10

Urząd Skarbowy w Prudniku

1611

161138

 

11

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich

1612

161238

 

12

Urząd Skarbowy w Krapkowicach

1613

161338

 

13

Opolski Urząd Skarbowy w Opolu

1671

167138

 

14

Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu

388000

 

 

1)

Delegatura UCS w Opolu

381000

 

 

a)

Oddział Celny w Opolu

381010

 

 

b)

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

381030

 

 

c)

Oddział Celny w Nysie

381040

 

 

X

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

3001

390000

 

1

Urząd Skarbowy w Czarnkowie

3002

300239

 

2

Urząd Skarbowy w Gnieźnie

3003

300339

 

3

Urząd Skarbowy w Gostyniu

3004

300439

 

4

Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim

3005

300539

 

5

Urząd Skarbowy w Jarocinie

3006

300639

 

6

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu

3007

300739

 

7

Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu

3008

300839

 

8

Urząd Skarbowy w Kępnie

3009

300939

 

9

Urząd Skarbowy w Kole

3010

301039

 

10

Urząd Skarbowy w Koninie

3011

302239

 

11

Urząd Skarbowy w Kościanie

3012

301239

 

12

Urząd Skarbowy w Krotoszynie

3013

301339

 

13

Urząd Skarbowy w Lesznie

3014

301439

 

14

Urząd Skarbowy w Międzychodzie

3015

301539

 

15

Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu

3016

301639

 

16

Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim

3017

301739

 

17

Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie

3018

301839

 

18

Urząd Skarbowy w Pile

3019

301939

 

19

Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald

3020

302039

 

20

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

3021

302139

 

21

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto

3022

302239

 

22

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

3023

302339

 

23

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady

3025

302539

 

24

Urząd Skarbowy Poznań-Wilda

3026

302639

 

25

Urząd Skarbowy w Rawiczu

3027

302739

 

26

Urząd Skarbowy w Słupcy

3028

302839

 

27

Urząd Skarbowy w Szamotułach

3029

302939

 

28

Urząd Skarbowy w Śremie

3030

303039

 

29

Urząd Skarbowy w Środzie Wielkopolskiej

3031

303139

 

30

Urząd Skarbowy w Turku

3032

303239

 

31

Urząd Skarbowy w Wągrowcu

3033

303339

 

32

Urząd Skarbowy w Wolsztynie

3034

303439

 

33

Urząd Skarbowy we Wrześni

3035

303539

 

34

Urząd Skarbowy w Złotowie

3036

303639

 

35

Urząd Skarbowy w Chodzieży

3037

303739

 

36

Urząd Skarbowy w Obornikach

3038

303839

 

37

Urząd Skarbowy w Pleszewie

3039

303939

 

38

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

3071

307139

 

39

Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu

3072

307239

 

40

Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu

398000

 

 

1)

Delegatura UCS w Poznaniu

391000

 

 

a)

Oddział Celny w Poznaniu

391010

 

 

b)

Oddział Celny „MTP” w Poznaniu

391020

 

 

c)

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

391030

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Gądkach

391040

 

 

2)

Delegatura UCS w Pile

392000

 

 

a)

Oddział Celny w Pile

392010

 

 

3)

Delegatura UCS w Lesznie

393000

 

 

a)

Oddział Celny w Lesznie

393010

 

 

b)

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

393020

 

 

4)

Delegatura UCS w Kaliszu

394000

 

 

a)

Oddział Celny w Kaliszu

394010

 

 

b)

Oddział Celny w Koninie

394020

 

 

XI

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

1801

400000

 

1

Urząd Skarbowy w Brzozowie

1802

180240

 

2

Urząd Skarbowy w Dębicy

1803

180340

 

3

Urząd Skarbowy w Jarosławiu

1804

180440

 

4

Urząd Skarbowy w Jaśle

1805

180540

 

5

Urząd Skarbowy w Kolbuszowej

1806

180640

 

6

Urząd Skarbowy w Krośnie

1807

180740

 

7

Urząd Skarbowy w Lesku

1808

180840

 

8

Urząd Skarbowy w Leżajsku

1809

180940

 

9

Urząd Skarbowy w Lubaczowie

1810

181040

 

10

Urząd Skarbowy w Łańcucie

1811

181140

 

11

Urząd Skarbowy w Mielcu

1812

181240

 

12

Urząd Skarbowy w Przemyślu

1813

181340

 

13

Urząd Skarbowy w Przeworsku

1814

181440

 

14

Urząd Skarbowy w Ropczycach

1815

181540

 

15

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

1816

181640

 

16

Urząd Skarbowy w Sanoku

1817

181740

 

17

Urząd Skarbowy w Stalowej Woli

1818

181840

 

18

Urząd Skarbowy w Strzyżowie

1819

181940

 

19

Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu

1820

182040

 

20

Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych

1821

182140

 

21

Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie

1822

182240

 

22

Urząd Skarbowy w Nisku

1823

182340

 

23

Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie

1871

187140

 

24

Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

408000

 

 

1)

Delegatura UCS w Przemyślu

401000

 

 

a)

Oddział Celny w Przemyślu

401010

 

 

b)

Oddział Celny w Medyce

401030

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka

401040

 

przejście graniczne

d)

Oddział Celny w Jarosławiu

401050

 

 

e)

Oddział Celny w Korczowej

401060

 

przejście graniczne

f)

Oddział Celny w Budomierzu

401080

 

przejście graniczne

2)

Delegatura UCS w Rzeszowie

402000

 

 

a)

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

 

 

b)

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

402020

 

przejście graniczne

c)

Oddział Celny w Dębicy

402040

 

 

d)

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

 

 

e)

Oddział Celny w Mielcu

402060

 

 

3)

Delegatura UCS w Krośnie

404000

 

 

a)

Oddział Celny w Krośnie

404010

 

 

b)

Oddział Celny w Krościenku

404030

 

przejście graniczne

XII

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

0801

410000

 

1

Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim

0802

080241

 

2

Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim

0803

080341

 

3

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu

0804

080441

 

4

Urząd Skarbowy w Nowej Soli

0805

080541

 

5

Urząd Skarbowy w Słubicach

0806

080641

 

6

Urząd Skarbowy w Świebodzinie

0807

080741

 

7

Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

0808

080841

 

8

Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

0809

080941

 

9

Urząd Skarbowy w Żaganiu

0810

081041

 

10

Urząd Skarbowy w Żarach

0811

081141

 

11

Urząd Skarbowy w Drezdenku

0812

081241

 

12

Urząd Skarbowy w Sulęcinie

0813

081341

 

13

Urząd Skarbowy we Wschowie

0814

081441

 

14

Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

0871

087141

 

15

Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim

418000

 

 

1)

Delegatura UCS w Zielonej Górze

411000

 

 

a)

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

 

przejście graniczne

b)

Oddział Celny w Olszynie

411020

 

 

2)

Delegatura UCS w Rzepinie

412000

 

 

a)

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

 

 

b)

Oddział Celny w Świecku

412020

 

 

XIII

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE

3201

420000

 

1

Urząd Skarbowy w Białogardzie

3202

320242

 

2

Urząd Skarbowy w Choszcznie

3203

320342

 

3

Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim

3204

320442

 

4

Urząd Skarbowy w Goleniowie

3205

320542

 

5

Urząd Skarbowy w Gryficach

3206

320642

 

6