REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 261

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 6 w pkt 15 po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:

„fa) Centrum Obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu,”;

2) w załączniku nr 8:

a) w § 1:

– w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) łączyć komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 5; w przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej;”,

– po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Naczelnik urzędu skarbowego w obrębie pionu kontroli może łączyć komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 5; w przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej.”,

b) w § 2 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2–5 i ust. 6 pkt 2–5, w przypadkach uzasadnionych potrzebami urzędu, realizują zadanie dokonywania czynności sprawdzających.”;

3) w załączniku nr 9 w § 5 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) kontrola celna towarów i środków przewozowych, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych,”,

b) lit. u otrzymuje brzmienie:

„u) obsługa urządzeń RTG,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086 i 1321.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-27
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
  • Dokument traci ważność: 2019-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA