REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 43

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2e pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się do stosowania:

1) instrukcję kancelaryjną izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w izbach administracji skarbowej, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

 Zadania realizowane przed dniem 1 marca 2017 r. przez izby celne, urzędy celne oraz urzędy kontroli skarbowej z wykorzystaniem dziedzinowych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do realizacji niektórych zadań prowadzi się w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych w dotychczasowych systemach dziedzinowych, które będą używane w tych jednostkach od dnia 1 marca 2017 r.

§ 3.

 1. Sprawy niezakończone prowadzone w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, izbach celnych, urzędach celnych i urzędach kontroli skarbowej przed dniem 1 marca 2017 r. rejestruje się ponownie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Jeżeli w sprawach, o których mowa w ust. 1, wpłynie lub zostanie utworzony nowy dokument sprawę należy dokonać niezwłocznie ponownego zarejestrowania.

§ 4.

 1. Dokumentacja spraw zakończonych do 28 lutego 2017 r. wytworzona przez izby skarbowe i izby administracji skarbowej oraz urzędy skarbowe, przekazywana do archiwum zakładowego izby administracji skarbowej po dniu wejścia w życie zarządzenia, jest rejestrowana w ewidencji prowadzonej w archiwum zakładowym izby skarbowej.

2. Środki ewidencyjne prowadzone przed dniem 1 grudnia 2016 r. w archiwach zakładowych izb skarbowych oraz przed dniem 1 marca 2017 r. w archiwach zakładowych izb celnych i urzędów kontroli skarbowej oraz w składnicach akt urzędów celnych zachowują ważność w archiwum zakładowym izby administracji skarbowej.

§ 5.

 Organizację, wyposażenie i zabezpieczenie archiwum zakładowego funkcjonującego w izbie administracji skarbowej dyrektor izby administracji skarbowej jest obowiązany dostosować do wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 6.

 Traci moc:

1) zarządzenie Nr 65 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w izbach celnych i urzędach celnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 59);

2) zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, zmienione zarządzeniem Nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003 r., zarządzeniem Nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r., zarządzeniem Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych oraz zarządzeniem Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r.

3) zarządzenie Nr 85 Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w urzędach kontroli skarbowej w zakresie instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w urzędach kontroli skarbowej, stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 7.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U. poz. 1595).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA IZB ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, URZĘDÓW SKARBOWYCH I URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH]

Załączniki do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 28 lutego 2017 r. (poz. 43)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA IZB ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, URZĘDÓW SKARBOWYCH I URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W IZBACH ADMINISTRACJI SKARBOWEJ]

Załącznik nr 2

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W IZBACH ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA