REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 56

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie projektu „Transformacja służb informatycznych resortu finansów”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się projekt „Transformacja służb informatycznych resortu finansów”, zwany dalej „Projektem”, w celu dostosowania służb informatycznych resortu finansów do zmian organizacyjnych wynikających z utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 2.

Odpowiedzialność za realizację Projektu ponosi Zespół Projektowy, zwany dalej „Zespołem”.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Kierownik Projektu – Wiesław Szala, Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Finansów;

2) Kierownik Zespołu do spraw organizacyjno-prawnych i kompetencyjnych – Anna Woźnica, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Finansów;

3) Kierownik Zespołu do spraw strategiczno-architektonicznych – Andrzej Wilczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Finansów;

4) Kierownik Zespołu do spraw zapewnienia ciągłości operacyjnej – Robert Kietliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Finansów;

5) Członkowie Zespołu:

a) Tomasz Strąk, Dyrektor Departamentu Poboru Podatków Ministerstwa Finansów,

b) Szymon Wiśniewski, Dyrektor Biura Zarządzania Programami i Kontroli Wewnętrznej Ministerstwa Finansów;

6) Sekretarz Zespołu – Małgorzata Langier, Naczelnik Wydziału w Departamencie Informatyzacji Ministerstwa Finansów.

§ 4.

1. Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów w razie potrzeby może włączać do prac Zespołu pracowników podległych mu komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zapraszane przez Kierownika Projektu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne przy realizacji projektu.

§ 5.

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie harmonogramu realizacji zadań i dostarczania produktów wypracowanych przez Zespół;

2) opracowanie propozycji nowej struktury organizacyjnej służb informatycznych resortu finansów;

3) opracowanie modelu zarządzania służbami informatycznymi resortu finansów oraz modelu docelowego zasobów osobowych służb informatycznych resortu finansów;

4) aktualizacja strategii IT pn. Zintegrowany System Informacyjny Resortu Finansów – Strategia 2020;

5) aktualizacja architektury IT w zakresie aplikacji i infrastruktury;

6) opracowanie planu działań zaradczych dla zapewnienia ciągłości operacyjnej na dzień 1 stycznia 2018 r.;

7) opracowanie mapy powiązań inicjatyw informatycznych resortu finansów z działaniami informatycznymi innych resortów;

8) identyfikacja, aktualizacja oraz optymalizacja procedur i procesów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania służb informatycznych resortu finansów;

9) realizacja innych zadań zleconych przez Komitet Sterujący projektu „Transformacja służb informatycznych resortu finansów”, zwany dalej „Komitetem Sterującym”.

§ 6.

Kierownik Projektu kieruje Zespołem, w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu;

2) dokonuje podziału prac między Kierowników Zespołów oraz członków Zespołu;

3) reprezentuje Zespół, w szczególności w kontaktach z Komitetem Sterującym;

4) przedstawia Komitetowi Sterującemu do akceptacji bądź rozstrzygnięcia dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1–8;

5) informuje Komitet Sterujący o postępie w realizacji zadań raz w tygodniu.

§ 7.

Członkowie Zespołu mogą powoływać wewnętrzne zespoły robocze celem realizacji zadań Zespołu.

§ 8.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów są zobowiązani do współpracy z Zespołem, w szczególności poprzez przedstawianie informacji, analiz oraz opracowań i materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Zespołu.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Informatyzacji Ministerstwa Finansów.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działania administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA