REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 270

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu wypracowania rozwiązań w zakresie wsparcia przedsiębiorców, w tym poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym, w kontaktach z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej, powołuje się Zespół Roboczy do spraw Wsparcia Przedsiębiorców, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) wypracowanie możliwych instrumentów wsparcia przedsiębiorców;

2) monitorowanie negatywnych zjawisk występujących w relacjach: przedsiębiorcy a organy Krajowej Administracji Skarbowej i rekomendowanie instrumentów oraz inicjatyw w celu zapobieżenia występowaniu tych zjawisk;

3) tworzenie warunków dla dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi;

4) opracowywanie propozycji dobrych praktyk mających na celu utrzymywanie właściwych relacji pomiędzy organami Krajowej Administracji Skarbowej a przedsiębiorcami.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu – wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu pracownik Ministerstwa Finansów;

3) członkowie:

a) [1] (uchylona)

aa) [2] Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny,

c) przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

d) Rzecznik Praw Przedsiębiorców,

e) czterech przedstawicieli przedsiębiorców;

4) sekretarz Zespołu – wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu pracownik Ministerstwa Finansów.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez innych upoważnionych przedstawicieli.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, oraz przedstawicieli innych podmiotów niż wymienione w ust. 1 pkt 3, w szczególności przedstawicieli organów administracji publicznej, organów samorządu gospodarczego i zawodowego.

§ 4.

Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

§ 5.

1. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach, w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. [3] Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Finansów cyklicznie lub doraźnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.

3. [4] Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu.

§ 6.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 7.

Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

[1] § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a) uchylona przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców (Dz.U.M.F. poz. 11). Zmiana weszła w życie 1 lutego 2019 r.

[2] § 3 ust. 1 pkt 3 lit. aa) dodana przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców (Dz.U.M.F. poz. 11).  Zmiana weszła w życie 1 lutego 2019 r.

[3] § 5 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców (Dz.U.M.F. poz. 11). Zmiana weszła w życie 1 lutego 2019 r.

[4] § 5 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców (Dz.U.M.F. poz. 11). Zmiana weszła w życie 1 lutego 2019 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA