Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 14

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 19 maja 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 3, 7 i 22, Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2021 r. poz. 134, Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. z 2021 r. poz. 4 oraz z 2022 r. poz. 3) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Pełnomocnik Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich,";

2) w § 28 w ust. 1 uchyla się pkt 5;

3) w § 35 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) realizację zadań związanych z obsługą Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich, ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich (Dz. U. poz. 829).";

4) w § 40 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) koordynację opracowania planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania.";

5) w § 48 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) realizację zadań związanych z obsługą Pełnomocnika Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do spraw wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS), o którym mowa w art. 23f ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110 oraz z 2022 r. poz. 655).".

§ 2.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych, których zakres zadań uległ zmianie, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia, opracują projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-20
  • Data wejścia w życie: 2022-05-21
  • Data obowiązywania: 2022-05-21

Dzienniki Urzędowe