REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 3

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 19 stycznia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 21 i 32 oraz z 2023 r. poz. 11, 18, 20 i 38) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2293), jest urzędem administracji rządowej zapewniającym wykonywanie przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zadań wynikających z zakresu działania określonego w § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711), którego struktura została określona zarządzeniem nr 226 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 749, z 2023 r. poz. 545 oraz z 2024 r. poz. 18).”;

2) w § 4 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Departament Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy DKK;”;

3) w § 26:

a) w pkt 4 wyrazy „Departamentem Strategii” zastępuje się wyrazami „Departamentem Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy”,

b) w pkt 5 uchyla się lit. b;

4) w § 28 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu A: Odporność i konkurencyjność gospodarki (edukacja i rynek pracy) i komponentu G: REPowerEU dla reformy dotyczącej Umiejętności dla zielonej transformacji;”;

5) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

„Departament Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy (DKK)

§ 31a. Departament Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy odpowiada za:

1) wykonywanie zadań w zakresie koordynacji wdrażania KPO, i w tym zakresie realizuje zadania związane z obsługą Ministra odpowiadającego za koordynację realizacji KPO;

2) prowadzenie dialogu z KE w zakresie zmian KPO, ustaleń operacyjnych, umowy finansowej i pożyczkowej, monitorowania i raportowania realizacji KPO oraz wnioskowania o płatności;

3) monitorowanie realizacji reform i inwestycji w ramach KPO oraz wydawanie zaleceń dotyczących osiągania kamieni milowych i wskaźników w ramach poszczególnych reform i inwestycji oraz występowanie do PFR i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wstrzymanie wypłat instytucjom odpowiedzialnym za realizację inwestycji w przypadku braku realizacji lub niepełnej realizacji zaleceń;

4) koordynację zadań związanych z zawieraniem lub zmianą porozumień o realizacji reform i porozumień o realizacji inwestycji z instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację;

5) monitorowanie płynności finansowej w KPO;

6) ustalanie limitów wypłat dla środków z pożyczki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności instytucjom odpowiedzialnym za inwestycje;

7) realizację zadań związanych z realizacją reformy KPO dotyczącej poprawy warunków realizacji KPO w zakresie wytycznych dotyczących zasady partnerstwa.”;

6) w § 32 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) realizację zadań związanych z realizacją reformy KPO dotyczącej poprawy warunków realizacji KPO w zakresie audytu CST2021 wspierającego realizację KPO oraz w zakresie analizy obciążenia pracą i efektywności wykorzystywania etatów w instytucjach realizujących KPO.”;

7) w § 34 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przygotowywanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek komórki organizacyjnej, wyjaśnień dotyczących zagadnień prawnych o charakterze systemowym lub mającym istotne znaczenie dla realizacji zadań należących do właściwości Ministra, w tym pełniącego funkcję instytucji zarządzającej programem operacyjnym lub programem oraz odpowiadającego za koordynację realizacji KPO;”;

8) w § 35 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, z zastrzeżeniem § 33 pkt 5, komponentu E: Zielona, inteligentna mobilność oraz komponentu G: REPowerEU, z zastrzeżeniem z § 28 pkt 6 i § 36 pkt 2a.”;

9) w § 36 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) realizację zadań związanych z wdrażaniem KPO w zakresie inwestycji dotyczącej Wsparcia instytucji realizujących reformy i inwestycje REPowerEU w komponencie G: REPowerEU;”;

10) w § 38 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu D: Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, a także realizację zadań związanych z wdrażaniem KPO w zakresie inwestycji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności;”;

11) w § 42:

a) uchyla się pkt 9,

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) realizację zadań związanych z realizacją reformy KPO dotyczącej zrównoważonego rozwoju miast;”,

c) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) koordynację współpracy Ministerstwa z Głównym Urzędem Statystycznym;

15) pełnienie funkcji Jednostki Monitorowania Projektów portfela projektów strategicznych Ministerstwa.”.

§ 2.

1. Do czasu ustalenia wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórki organizacyjne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, o których mowa w § 28, § 32, § 35, § 36 i § 42 zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, działają na podstawie dotychczasowych wewnętrznych regulaminów organizacyjnych - w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 28, § 31a, § 32, § 35, § 36 i § 42 zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.

MINISTER FUNDUSZY I
POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-01-22
  • Data wejścia w życie: 2024-02-01
  • Data obowiązywania: 2024-02-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA