REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 10

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 26 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 36) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3:

a) w pkt 2:

- po lit. g dodaje się lit. ga w brzmieniu:

„ga) minister właściwy do spraw informatyzacji,”,

- uchyla się lit. j,

b) w pkt 3 uchyla się lit. k;

2) w ust. 4:

a) w pkt 1:

- lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) Centrum Łukasiewicz,”,

- po lit. g dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) Rzecznik Funduszy Europejskich;”,

b) w pkt 2 uchyla się lit f.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY
POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-26
  • Data wejścia w życie: 2024-02-27
  • Data obowiązywania: 2024-02-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA