REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 13

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 29 marca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki ochrony danych osobowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie Polityki ochrony danych osobowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 1 oraz z 2023 r. poz. 6) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor komórki organizacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem BPB może ograniczyć liczbę użytkowników posiadających dostęp do danych osobowych do użytkowników posiadających imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli czynność przetwarzania, której dostęp dotyczy została ujęta w rejestrze czynności przetwarzania, Dyrektor komórki przesyła informacje do BPB o konieczności umieszczenia w stosownym wykazie czynności, do których wydaje się imienne upoważnienia, o którym mowa w zdaniu piątym. Jeżeli czynność nie widnieje w wykazie czynności przetwarzania ministerstwa, należy postępować zgodnie z § 16 niniejszej Polityki. Dyrektor BPB z ważnych powodów może ograniczyć liczbę użytkowników posiadających dostęp do danych osobowych bez uzgodnienia z dyrektorem komórki organizacyjnej. Dyrektor BPB opracowuje i udostępnia w intranecie Ministerstwa wykaz czynności przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie wymaga posiadania imiennego upoważnienia.”;

2) w § 32 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Wyznaczenie pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych jest obowiązkowe w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługę Ministra w sprawach, które dotyczą działu rozwój regionalny, o którym mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512 oraz z 2023 r. poz. 2029) oraz w komórkach organizacyjnych prowadzących sprawy nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi. Funkcji pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych nie może pełnić dyrektor komórki organizacyjnej.”;

3) w § 34 dodaje się ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu:

„5. Dyrektor BPB zleca pełnomocnikowi do spraw ochrony danych osobowych w BPB dokonanie przeglądu upoważnień do przetwarzania danych osobowych w celu weryfikacji ich aktualności. Czynności wykonuje się przy udziale pozostałych pełnomocników i koordynatorów do spraw ochrony danych osobowych w komórkach organizacyjnych. Przegląd jest przeprowadzany raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego. Dyrektor BPB udostępnia w EZD wyniki przeglądu do wiadomości IOD. Dyrektor BPB udostępnia w intranecie Ministerstwa zakres dokonywanych przeglądów w formie formularza raportu.

6. Czynności, o których mowa w ust. 5 mogą być wspierane przez dedykowany system teleinformatyczny.”;

4) w § 37 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dokonanie przy udziale pozostałych pełnomocników i koordynatorów do spraw ochrony danych osobowych przeglądu upoważnień do przetwarzania danych osobowych na polecenie dyrektora BPB zgodnie z § 34 ust. 5 w zakresie wszystkich upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie”;

5) w § 38 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) udział, w zakresie swojej właściwości, w rocznym przeglądzie upoważnień inicjowanym przez dyrektora BPB”;

6) w § 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Administrator zapewnia wszystkim przetwarzającym dane osobowe obowiązkowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych nie rzadziej niż co dwa lata.”;

b) dodaje się ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:

„4. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla nowych użytkowników jest obowiązkowe i organizuje je BZL w ramach szkolenia adaptacyjnego.

5. W przypadku osób wykonujących pracę albo świadczących usługi na rzecz Ministra lub Ministerstwa, albo powołanych przez członka kierownictwa Ministerstwa do wykonywania określonych czynności, w tym członków zespołu lub komisji zgłoszenia na obowiązkowe szkolenie do BZL dokonuje dyrektor komórki organizacyjnej nadzorującej pracę lub obsługującej zespół lub komisję.”.

7) w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. IOD prowadzi działania zwiększające świadomość użytkowników uczestniczących w operacjach przetwarzania, w tym w szczególności prowadzi szkolenia dla nowych pracowników Ministerstwa.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY I
POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-02
  • Data wejścia w życie: 2024-04-17
  • Data obowiązywania: 2024-04-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA