REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 15

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 21, z późn. zm.2)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 38 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z dotacji celowych budżetu państwa na podstawie art. 20a lub art. 20b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w szczególności przygotowywanie opinii Ministra, o której mowa w art. 20a ust. 2 pkt 2 tej ustawy, oraz realizacja zadań Ministra w ramach programów wieloletnich:

a) Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026,

b) Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030,

c) Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów,

d) Rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030

- w których Minister został wskazany jako podmiot odpowiedzialny za realizację programu, w zakresie wynikającym z danego programu;”;

2) w § 39 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) nadzorowanej przez Ministra Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;”;

3) w § 46 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków na rachunku utworzonym na potrzeby wydatkowania pomocy technicznej z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej oraz na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczonym na wydatki związane z realizacją inwestycji i przedsięwzięć objętych wsparciem z KPO oraz Funduszu Cyberbezpieczeństwa;”;

4) w § 47 w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) realizację zadań Ministra jako Fundatora Fundacji Fundusz Współpracy.”;

5) § 48a otrzymuje brzmienie:

„§ 48a. Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej odpowiada za:

1) prowadzenie spraw określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej (Dz. U. poz. 911), a w szczególności za obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej w zakresie zadań realizowanych na podstawie tego rozporządzenia;

2) koordynację wdrażania Instrumentu na rzecz Ukrainy.”.

§ 2.

1. Do czasu ustalenia wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórki organizacyjne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, o których mowa w § 38, § 39, § 46, § 47 i § 48a zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, działają na podstawie dotychczasowych wewnętrznych regulaminów organizacyjnych - w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 38, § 39, § 46, § 47 i § 48a zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY I POLITYKI
REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. z 2022 r. poz. 32, z 2023 r. poz. 11, 18, 20 i 38 oraz z 2024 r. poz. 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-17
  • Data wejścia w życie: 2024-04-18
  • Data obowiązywania: 2024-04-18

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA