REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 16

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 7 i 12) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) koordynacji i nadzoru nad Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Sekretarz Stanu Jan Szyszko nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

2) Departament Programów Infrastrukturalnych;

3) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;

4) Departament Promocji Funduszy Europejskich;

5) Biuro Komunikacji.”,

c) w ust. 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) realizacją zadań Centrum Projektów Europejskich w zakresie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.”;

2) w § 8 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) realizacją zadań Centrum Projektów Europejskich, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 4a.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY I POLITYKI
REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-24
  • Data wejścia w życie: 2024-04-24
  • Data obowiązywania: 2024-04-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA