REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 22

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie utworzenia systemu stałego dyżuru

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa organizację i zadania w zakresie tworzenia systemu stałego dyżuru Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "systemem stałego dyżuru Ministra" oraz zadania w zakresie tworzenia stałego dyżuru w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz stałego dyżuru w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 5.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

2) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;

3) komórce organizacyjnej Ministerstwa - należy przez to rozumieć wydzieloną organizacyjnie część Ministerstwa powołaną do wykonywania określonych zadań, wymienioną w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa (departament, biuro);

4) kierującym komórką organizacyjną Ministerstwa - należy przez to rozumieć dyrektora, zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa lub kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa;

5) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi lub przez niego nadzorowaną, z wyłączeniem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli;

6) kierowniku jednostki organizacyjnej - należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej, zastępcę kierownika jednostki organizacyjnej lub kierującego jednostką organizacyjną;

7) stałym dyżurze - należy przez to rozumieć całodobowy dyżur pełniony w celu przekazywania decyzji, zadań i informacji w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 1;

8) głównych stanowiskach kierowania - należy przez to rozumieć główne stanowisko kierowania Ministra w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy;

9) Plan operacyjny - należy przez to rozumieć "Plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej - rozwój regionalny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny";

10) organie współdziałającym - należy przez to rozumieć organ współdziałający z Ministrem w realizacji zadań operacyjnych określonych w Planie operacyjnym.

§ 3.

1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w stanie stałej gotowości obronnej państwa, tworzy się system stałego dyżuru Ministra.

2. System stałego dyżuru Ministra organizowany jest do realizacji zadań, o których mowa w § 5 ust. 1, w stałej siedzibie Ministra oraz na głównych stanowiskach kierowania.

3. Z chwilą rozwinięcia głównych stanowisk kierowania, stały dyżur staje się ich elementem.

§ 4.

System stałego dyżuru Ministra obejmuje:

1) stały dyżur w Ministerstwie;

2) stałe dyżury w jednostkach organizacyjnych.

§ 5.

1. Do zadań wykonywanych w ramach systemu stałego dyżuru Ministra należy:

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

2) przekazywanie decyzji upoważnionych organów do uruchomienia określonych zadań, wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa;

3) przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił i środków uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;

4) przekazywanie właściwym organom informacji o stopniu realizacji zadań wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa;

5) przekazywanie decyzji w sprawie uruchomienia przedsięwzięć i procedur wynikających z Planu Zarządzania Kryzysowego Ministra oraz wprowadzonych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92).

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, osoby pełniące dyżur w ramach systemu stałego dyżuru Ministra realizują przez:

1) przyjmowanie decyzji upoważnionych organów do uruchomienia zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z podwyższania gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie wykonawcom decyzji Ministra lub osoby przez niego upoważnionej przez o uruchamianych zadaniach operacyjnych, określonych w Planie operacyjnym;

2) przekazywanie informacji dotyczących przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, w tym zagrożenia terrorystycznego;

3) utrzymywanie łączności ze stałym dyżurem Prezesa Rady Ministrów, stałymi dyżurami wchodzącymi w skład systemu stałego dyżuru Ministra oraz organów współdziałających;

4) przyjmowanie i przekazywanie informacji o wydarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa i funkcjonowanie Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych;

5) monitorowanie stanu realizacji zadań operacyjnych;

6) monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa państwa, w szczególności dotyczących wprowadzania sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz sporządzanie informacji w tym zakresie dla potrzeb decyzyjnych;

7) współdziałanie z instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za informowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa;

8) ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa;

9) powiadamianie wyznaczonych pracowników o obowiązku niezwłocznego stawiennictwa w miejscu pracy;

10) prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru;

11) wykonywanie innych zadań, zleconych przez Ministra lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 6.

1. Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach obronnych, odpowiada za utworzenie i funkcjonowanie systemu stałego dyżuru Ministra oraz stałego dyżuru w Ministerstwie.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają za utworzenie i funkcjonowanie stałego dyżuru w jednostkach organizacyjnych, w zakresie swojej właściwości.

3. Utworzenie stałego dyżuru w Ministerstwie oraz stałego dyżuru w jednostkach organizacyjnych obejmuje w szczególności:

1) określenie:

a) składu osobowego zespołu stałego dyżuru,

b) zadań i obowiązków osób pełniących stały dyżur,

c) zasad pełnienia stałego dyżuru;

2) wskazanie i wyposażenie pomieszczenia, w którym pełniony będzie stały dyżur w:

a) sprzęt komputerowy, łączność i środki łączności,

b) meble, urządzenia i artykuły biurowe, sprzęt kwaterunkowy,

c) artykuły gospodarstwa domowego na potrzeby zabezpieczenia pracy stałego dyżuru,

d) zapasowe źródło energii elektrycznej,

e) odbiornik radiowy/TV,

f) apteczkę pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem;

3) zapewnienie obsługi transportowej na potrzeby stałego dyżuru;

4) wyznaczenie osób upoważnionych do uruchomienia stałego dyżuru;

5) zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania;

6) opracowanie dokumentacji stałego dyżuru;

7) zapewnienie wyżywienia i ochrony pomieszczeń i dokumentów podczas pełnienia stałego dyżuru;

8) zorganizowanie, nie rzadziej niż jeden raz w roku, szkolenia teoretycznego i praktycznego dla osób wchodzących w skład stałego dyżuru.

4. Dokumentacją stałego dyżuru jest Instrukcja stałego dyżuru, stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 7.

1. W Ministerstwie zadania stałego dyżuru realizowane są przez Zespół Stałego Dyżuru, zwany dalej "Zespołem" oraz przez pracowników sekretariatów komórek organizacyjnych Ministerstwa, stanowiących element przekazywania informacji pomiędzy Zespołem a kierującym komórką organizacyjną Ministerstwa.

2. W skład Zespołu wchodzą pracownicy wyznaczeni przez kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 2, powinni posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej oraz odbyć szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

4. Do Zespołu nie mogą być wyznaczeni pracownicy posiadający przydziały mobilizacyjne, przydziały organizacyjno-mobilizacyjne lub osoby planowane do realizacji zadań operacyjnych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa.

5. W sytuacji wyznaczenia pracownika nieposiadającego upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, niezbędnym jest skierowanie do Ministra przez kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa lub osobę przez niego upoważnioną wniosku o wydanie upoważnienia lub wszczęcie procedury postępowania sprawdzającego, mającego na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa.

6. Kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, stosownie do potrzeb, wyznaczają pracownika lub pracowników do realizacji zadań Zespołu poprzez przesłanie pisemnej informacji do kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach obronnych.

§ 8.

1. Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach obronnych:

1) ustala sposób funkcjonowania stałego dyżuru w Ministerstwie i wyznaczenia składu Zespołu;

2) opracowuje i na bieżąco aktualizuje Instrukcję stałego dyżuru w Ministerstwie, o której mowa w § 6 ust. 4;

3) uzgadnia Instrukcje stałego dyżuru jednostek organizacyjnych;

4) sprawuje bezpośredni nadzór i koordynuje prace związane z utworzeniem, uruchamianiem i sprawnym funkcjonowaniem stałego dyżuru w Ministerstwie;

5) zapewnia ochronę pomieszczeń i dokumentów podczas pełnienia stałego dyżuru w Ministerstwie;

6) ustala sposób powiadamiania osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w Ministerstwie;

7) organizuje, nie rzadziej niż jeden raz w roku, szkolenie teoretyczne i praktyczne dla Zespołu;

8) udziela instruktażu pracownikom pełniącym stały dyżur w Ministerstwie.

2. Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach administracyjno-logistycznych zapewnia na potrzeby stałego dyżuru w Ministerstwie pomieszczenie umożliwiające całodobową pracę wyposażone w meble, urządzenia i artykuły biurowe, sprzęt kwaterunkowy, artykuły gospodarstwa domowego niezbędne do zabezpieczenia pracy Zespołu, odbiornik radiowy/TV, latarkę akumulatorową, apteczkę do udzielania pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem, wyżywienie, obsługę transportową oraz zapasowe źródło energii elektrycznej.

3. Szczegółowe warunki i sposób obsługi transportowej w Ministerstwie określają przepisy odrębne.

4. Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach informatyki zapewnia na potrzeby stałego dyżuru w Ministerstwie łączność oraz środki łączności, w tym urządzenia do łączności telefonicznej oraz sprzęt komputerowy z drukarką.

5. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych przygotowuje i zapewnia całodobową obsługę stałego dyżuru w Ministerstwie, w tym ochronę dokumentów niejawnych.

6. Kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa odpowiadają za zapewnienie obsady stanowisk w sekretariatach komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w § 7 ust. 1.

§ 9.

1. W przypadku podwyższania gotowości obronnej państwa, system stałego dyżuru Ministra uruchamiany jest obligatoryjnie, w celu realizacji zadań określonych w § 5 ust. 1 pkt 1-4.

2. Stały dyżur uruchamiają na polecenie Ministra lub osoby przez niego upoważnionej:

1) w Ministerstwie - kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach obronnych,

2) w jednostce organizacyjnej - kierownik tej jednostki organizacyjnej.

3. System stałego dyżuru Ministra może być uruchomiony w stanie stałej gotowości obronnej państwa, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, Ministra lub osoby przez niego upoważnionej:

1) w celu realizacji zadań szkoleniowych lub kontrolnych;

2) w sytuacjach kryzysowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

3) na potrzeby uruchamiania i realizacji przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;

4. Minister informuje Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o uruchomieniu systemu stałego dyżuru Ministra, za pośrednictwem kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach obronnych.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, w jednostkach organizacyjnych stały dyżur może być uruchomiony przez kierowników tych jednostek organizacyjnych, po uprzednim poinformowaniu kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach obronnych.

6. Decyzję o zakończeniu funkcjonowania stałego dyżuru wydaje podmiot, który wydał decyzję o jego uruchomieniu.

§ 10.

1. W sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 1, stały dyżury pełniony jest w sposób ciągły - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, od momentu uruchomienia.

2. W sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 3, stały dyżur może być uruchomiony w pełnym lub w ograniczonym zakresie.

3. Stały dyżur pełniony jest zmianowo. Skład jednej zmiany stanowi dwóch pracowników, w tym kierownik zmiany i dyżurny zmiany.

4. Dyrektor Generalny Ministerstwa zatwierdza harmonogram pracy stałego dyżuru w Ministerstwie, opracowany przez kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach obronnych.

5. Kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza harmonogram pracy stałego dyżuru w jednostce organizacyjnej, opracowany przez kierującego komórką organizacyjną w jednostce organizacyjnej właściwą w sprawach obronnych.

6. Pracownicy sekretariatów komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w § 7 ust. 1, wykonują zadania w godzinach pracy.

7. Decyzję o wprowadzeniu wydłużonego czasu pracy sekretariatów komórek organizacyjnych Ministerstwa, na potrzeby stałego dyżuru, podejmuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.

8. Wzór harmonogramu pracy stałego dyżuru stanowi załącznik nr 9 do Instrukcji stałego dyżuru.

§ 11.

Nadzór nad realizacją zadań systemu stałego dyżuru Ministra sprawuje Minister za pośrednictwem:

1) Dyrektora Generalnego Ministerstwa - w odniesieniu do stałego dyżuru w Ministerstwie;

2) kierownika jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do stałego dyżuru w jednostce organizacyjnej.

§ 12.

Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach obronnych opracuje Instrukcję stałego dyżuru w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 13.

Kierownicy jednostek organizacyjnych, nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, opracują z uwzględnieniem swoich kompetencji Instrukcję stałego dyżuru i przedstawią ją do uzgodnienia kierującemu komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach obronnych.

§ 14.

Traci moc zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 5).

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

 

1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Załącznik 1. [Wzór instrukcji stałego dyżuru]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 21 maja 2024 r. (poz. 22)

Wzór instrukcji stałego dyżuru

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-22
  • Data wejścia w życie: 2024-05-23
  • Data obowiązywania: 2024-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA