REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 23

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 12 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 21, z późn. zm.2)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) członkach kierownictwa Ministerstwa - należy przez to rozumieć Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego;”;

2) w § 5 uchyla się pkt 2;

3) w § 23 w ust. 2 w pkt 5 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) związane z przygotowaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r. we współpracy z Departamentem Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej;”;

4) w § 31 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania korupcji;”;

5) w § 39 uchyla się pkt 5;

6) w § 41 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) koordynację zadań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r.”;

7) w § 51 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) realizację zadań z zakresu etyki, antymobbingu i równego traktowania.”.

§ 2.

1. Do czasu ustalenia wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórki organizacyjne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, o których mowa w § 31, § 39 i § 51 zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, działają na podstawie dotychczasowych wewnętrznych regulaminów organizacyjnych - w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 31, § 39 i § 51 zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. z 2022 r. poz. 32, z 2023 r. poz. 11, 18, 20 i 38 oraz z 2024 r. poz. 3, 15 i 19.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-13
  • Data wejścia w życie: 2024-06-14
  • Data obowiązywania: 2024-06-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA