REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 24

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania grup roboczych zapewniających udział interesariuszy w tworzeniu rozwiązań systemowych w zakresie polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dla zapewnienia udziału interesariuszy w tworzeniu rozwiązań systemowych w zakresie polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej powołuje się:

1) Grupę roboczą do spraw należytej staranności, w celu wsparcia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej „Ministrem”, w zakresie realizacji zadań dotyczących należytej staranności, w tym prac nad międzynarodowymi standardami i regulacjami w zakresie należytej staranności;

2) Grupę roboczą do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni, w celu wsparcia Ministra w zakresie zagadnień społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej, w szczególności upowszechniania tych zagadnień oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

§ 2.

Do zadań grup roboczych, o których mowa w § 1, należy:

1) przygotowywanie projektów materiałów, opracowań, analiz, w zakresie zagadnień społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej, w szczególności dotyczących należytej staranności i społecznej odpowiedzialności uczelni;

2) wsparcie Ministra w pracach dotyczących wdrażania w Polsce międzynarodowych standardów i regulacji w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej, w szczególności należytej staranności;

3) upowszechnianie problematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej, w tym organizowanie konferencji, spotkań i webinariów.

§ 3.

1. Pracom Grupy roboczej do spraw należytej staranności przewodniczy dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiedzialnej za prowadzenie spraw w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej.

2. Pracom Grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni przewodniczy członek Grupy wskazany przez Grupę.

3. Organizację i obsługę prac grup roboczych zapewnia komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1.

4. Tryb oraz harmonogram prac grup roboczych ustalają Przewodniczący grup.

§ 4.

W skład Grupy roboczej do spraw należytej staranności wchodzą: Przewodniczący grupy oraz przedstawiciele:

1) organów administracji rządowej;

2) instytucji publicznych;

3) organizacji pracodawców;

4) organizacji branżowych;

5) samorządu gospodarczego;

6) związków zawodowych;

7) organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

8) organizacji pozarządowych;

9) środowiska naukowego i akademickiego;

10) organizacji zrzeszających administrację samorządową;

11) środowiska biznesowego.

§ 5.

1. W skład Grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni wchodzą: Przewodniczący grupy oraz przedstawiciele:

1) organów administracji rządowej;

2) instytucji publicznych;

3) środowiska naukowego i akademickiego.

§ 6.

Do udziału w pracach grup roboczych mogą być także zapraszane inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań grup roboczych.

§ 7.

Traci moc zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 4, Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2021 r. poz. 18, Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. z 2021 r. poz. 8 oraz Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. z 2023 r. poz. 37).

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-17
  • Data wejścia w życie: 2024-06-18
  • Data obowiązywania: 2024-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA