REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 26

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 19 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. U. z 2023 r. poz. 489 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie nadania statutu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 12 oraz z 2024 r. poz. 8 i 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 pozostałych członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.”,

b) uchyla się ust. 3-8a;

2) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

„2a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:

1) pozbawienia praw publicznych;

2) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2b. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku śmierci albo rezygnacji z członkostwa. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

2c. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego uzupełnia skład Rady, powołując nowego członka Rady na okres do końca kadencji.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-20
  • Data wejścia w życie: 2024-06-20
  • Data obowiązywania: 2024-06-20

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA