Kategorie

DECYZJA
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw oraz ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny, na rok 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53 ust. 2 i art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 i 2338) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Wysokość wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw na rok 2021, z których finansowane są koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, określa się na kwotę 284 000 tys. zł.

§ 2.

Odpis podstawowy na fundusz leśny obciążający koszty działalności nadleśnictw na rok 2021 ustala się w wysokości 12,0% przychodów ze sprzedaży drewna.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej -środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.