Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zwanym dalej "Ministerstwem", tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem", w celu realizacji zadań określonych w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), zwanej dalej "ustawą":

§ 2.

W zakresie wykonywania zadań Zespół współdziała z:

1) Rządowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, o którym mowa w art. 8 ustawy;

2) zespołami zarządzania kryzysowego utworzonymi przez innych ministrów i kierowników urzędów centralnych;

3) innymi organami wymienionymi w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - członek Kierownictwa Ministerstwa, do którego zadań - stosownie do postanowień regulacji wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie, dotyczących podziału kompetencji w kierownictwie Ministerstwa - należy podejmowanie decyzji i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań zarządzania kryzysowego;

2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Ministerstwa;

3) członkowie - dyrektorzy wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa;

4) Sekretarz - dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw zarządzania kryzysowego.

2. W posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niewchodzące w skład Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy albo na wniosek Zastępcy Przewodniczącego lub członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

3. Członkowie Zespołu uczestniczą w pracach Zespołu osobiście.

4. Za zgodą Przewodniczącego członek Zespołu oraz Sekretarz mogą wyznaczyć zastępstwo na posiedzenie Zespołu.

5. Osobom wchodzącym w skład Zespołu oraz osobom, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 4

. 1. Do zadań Przewodniczącego należy kierowanie pracami Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz, a w szczególności zwoływanie posiedzeń Zespołu.

2. Przewodniczący może zlecać osobom wchodzącym w skład Zespołu opracowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Zastępca Przewodniczącego Zespołu przekazuje Przewodniczącemu do akceptacji dokumenty opracowane przez Zespół podczas nieobecności Przewodniczącego oraz informuje go o aktualnych zagrożeniach.

5. W przypadku braku akceptacji Przewodniczącego Zespołu, o której mowa w ust. 4, dokumenty są poprawiane na najbliższym posiedzeniu Zespołu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

Do zadań Sekretarza należy przygotowanie i prowadzenie dokumentacji Zespołu, w tym prowadzenie "Dziennika działań Zespołu", w którym odnotowywane są:

1) informacje od osób wchodzących w skład Zespołu o potencjalnych zagrożeniach;

2) zaistniałe sytuacje kryzysowe;

3) działania podejmowane przez Zespół;

4) daty i godziny zdarzeń i działań, o których mowa w pkt 1-3.

§ 6.

1. Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach albo w trybie całodobowych dyżurów.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego, działającego w porozumieniu z Zastępcą Przewodniczącego.

3. Przewodniczący może zdecydować, że posiedzenie Zespołu odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które powinny zapewnić:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym udział w posiedzeniu Zespołu wypowiadanie się w toku obrad.

4. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu, z inicjatywy własnej albo na wniosek Zastępcy Przewodniczącego, członka Zespołu lub Sekretarza, w szczególności w przypadku:

1) podwyższania gotowości obronnej państwa lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;

2) zaistnienia sytuacji kryzysowej w zakresie właściwości Ministra Klimatu i Środowiska;

3) zaistnienia sytuacji kryzysowej w funkcjonowaniu Ministerstwa;

4) zorganizowania przez uprawniony organ ćwiczeń, treningów lub szkoleń, w których uczestniczy Ministerstwo.

5. Przewodniczący może zarządzić wprowadzenie całodobowych dyżurów pełnionych przez wyznaczonych przez Przewodniczącego członków Zespołu w siedzibie Ministerstwa albo w formie telefonicznych dyżurów domowych, w przypadku podwyższania gotowości obronnej państwa, zaistnienia sytuacji kryzysowej lub w innym uzasadnionym przypadku. Podczas całodobowych dyżurów członkowie zbierają informacje służące realizacji zadań Zespołu.

§ 7.

1. Zespół może określać sposoby i terminy wykonania zadań mających na celu wypracowywanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz wskazywać komórki organizacyjne Ministerstwa odpowiedzialne za ich wykonanie.

2. Z posiedzeń Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego - Zastępca Przewodniczącego.

§ 8.

Obsługę prac Zespołu zapewniają:

1) pod względem merytorycznym - komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw zarządzania kryzysowego;

2) pod względem organizacyjnym, logistycznym oraz obsługi teleinformatycznej - komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw logistycznych w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa;

3) w zakresie obiegu dokumentów i materiałów niejawnych - Kancelaria Tajna Ministerstwa.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z części pozostającej w dyspozycji Ministra Klimatu i Środowiska przeznaczanej na realizację zadań obronnych i zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10.

1. Znosi się Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany zarządzeniem Nr 7 Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 1, poz. 7 oraz Dz. Urz. Min. Środ. z 2015 r. poz. 10).

2. Traci moc zarządzenie Nr 7 Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-13
  • Data wejścia w życie: 2021-09-14
  • Data obowiązywania: 2021-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe