Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 117) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 56 oraz Dz. Urz. Min. Klim. poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Anna Rusiecka - przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dr Anna Passini - przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;",

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) prof. dr hab. Arkadiusz Stanisław Miążek - przedstawiciel nauki;";

2) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sekretarza Komisji - Annę Rusiecką.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA

Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-13
  • Data wejścia w życie: 2021-09-14
  • Data obowiązywania: 2021-09-14

Dzienniki Urzędowe