Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 33

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem "Current 2022"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655 i 974) oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 2259) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W celu sprawdzenia wybranych elementów systemu kierowania Ministra Klimatu i Środowiska w sytuacji wprowadzenia stanu wojennego oraz doskonalenia współdziałania w realizacji zadań na rzecz obronności z siłami zbrojnymi i organami administracji rządowej organizuje się ćwiczenie kompleksowe, zwane dalej "ćwiczeniem".

2. Ćwiczenie, któremu nadaje się kryptonim "Current 2022", zostanie przeprowadzone w dniach od 17 do 18 października 2022 r.

3. Miejscem przeprowadzenia ćwiczenia będą:

1) ośrodek szkoleniowy wskazany przez kierownika ćwiczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) stałe siedziby jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2 załącznika do zarządzenia - stanowiska kierowania tych jednostek.

§ 2.

W ćwiczeniu będą uczestniczyć:

1) kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, o których mowa w pkt 1 załącznika do zarządzenia, oraz wskazani przez nich pracownicy tych komórek;

2) kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2 załącznika do zarządzenia, oraz wskazani przez nich pracownicy tych jednostek;

3) członkowie zespołu stałego dyżuru Ministra oraz członkowie stałych dyżurów jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2 załącznika do zarządzenia;

4) zaproszeni przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wojsk Obrony Terytorialnej, Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej.

§ 3.

1. Na kierownika ćwiczenia wyznacza się Pana Tomasza Kończyło - Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, zwanego dalej "DSO".

2. Do zadań kierownika ćwiczenia należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych do przeprowadzenia ćwiczenia;

2) zgłoszenie Ministrowi Obrony Narodowej zamiaru przeprowadzenia ćwiczenia oraz przedstawienie planu jego przeprowadzenia;

3) zapewnienie środków finansowych na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia, w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych na 2022 rok;

4) przedstawienie Ministrowi do zatwierdzenia planu ćwiczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2;

5) przeprowadzenie ćwiczenia;

6) przeprowadzenie omówienia ćwiczenia;

7) przedstawienie Ministrowi sprawozdania z ćwiczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia.

3. Do przygotowania omówienia i dokonania oceny ćwiczenia powołuje się zespół badawczy w składzie:

1) Marcin Kondratowicz - Wydział Zarządzania Kryzysowego w DSO jako kierownik zespołu badawczego;

2) Wojciech Mogielnicki - Wydział do spraw Obronnych w DSO.

4. Kierownik ćwiczenia może zaprosić do składu zespołu badawczego niezależnych ekspertów, niebędących pracownikami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zwanego dalej "Ministerstwem", których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w dokonaniu oceny ćwiczenia.

§ 4.

1. Do przygotowania ćwiczenia powołuje się zespół autorski w składzie:

1) Piotr Szadkowski - Wydział do spraw Obronnych w DSO jako kierownik zespołu autorskiego;

2) Roman Piotr Bohdanowicz - Wydział do spraw Obronnych w DSO;

3) Waldemar Masztalerz - Wydział do spraw Obronnych w DSO;

4) Sławomir Gola - Wydział Zarządzania Kryzysowego w DSO;

5) Janusz Mazgaj - Wydział Zarządzania Kryzysowego w DSO.

2. Kierownik ćwiczenia może zaprosić do składu zespołu autorskiego osoby niebędące pracownikami Ministerstwa, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w przygotowaniu ćwiczenia.

3. Do zadań zespołu autorskiego należy w szczególności:

1) przygotowanie uczestników, o których mowa w § 2, do udziału w ćwiczeniu;

2) opracowanie planu ćwiczenia obejmującego w szczególności: tło operacyjne, szczegółowe sytuacje wyjściowe na każdy dzień ćwiczenia i plan podawania wiadomości;

3) opracowanie sprawozdania z ćwiczenia.

§ 5.

1. Zobowiązuje się:

1) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

2) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,

3) Dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku

- do współpracy z zespołem autorskim w zakresie przygotowania ćwiczenia, w tym opracowania planu ćwiczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2.

2. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, o których mowa w pkt 1 załącznika do zarządzenia, do osobistego udziału w ćwiczeniu oraz do wyznaczenia w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych Ministerstwa:

1) pracowników do składu zespołu analizy i oceny stanowiska kierowania Ministra pracującego w systemie dwuzmianowym;

2) pracowników do utworzenia w komórkach organizacyjnych Ministerstwa zespołów wspierających działanie zespołu analizy i oceny stanowiska kierowania, o którym mowa w pkt 1;

oraz do zapewnienia udziału tych pracowników w ćwiczeniu.

§ 6.

1. Organizację pracy stanowiska kierowania Ministra w czasie ćwiczenia, w tym realizację przedsięwzięć wynikających z planu ćwiczenia, zapewni DSO.

2. Łączność pomiędzy stanowiskiem kierowania Ministra i stanowiskami kierowania kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2 załącznika do zarządzenia, należy zorganizować w oparciu o dostępne środki łączności przewodowej, bezprzewodowej lub alternatywnej łączności satelitarnej oraz w systemach informatycznych.

§ 7. Dokumenty

opracowane do ćwiczenia oraz wytworzone w jego trakcie będą opatrywane kryptonimem "Current 2022".

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Anna Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-27
  • Data wejścia w życie: 2022-06-28
  • Data obowiązywania: 2022-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe