| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Santok

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. l i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Wawrów

Rada Gminy SANTOK uchwala: STATUT SOŁECTWA WAWRÓW

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Santok,

2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Wawrów,

3) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Santok,

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Santok

5) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Santok,

6) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Santok,

7) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Wawrów

§ 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy.

2. Sołectwo obejmuje miejscowość Wawrów o powierzchni 1144 ha.

3. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi wspólnotę samorządową tego Sołectwa.

4. Mieszkańcy Sołectwa Wawrów wspólnie z mieszkańcami pozostałych Sołectw na terenie Gminy tworzą wspólnotę samorządową Gminy.

5. Granice samodzielności i samorządowych kompetencji mieszkańców Sołectwa wyznaczają przepisy prawa, a w szczególności:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) Statut Gminy,

3) niniejszy Statut.

§ 3. 1. Sołectwo organizuje i wspiera przedsięwzięcia swoich mieszkańców, zmierzające do:

1) poprawy warunków życia,

2) zachowania porządku i bezpieczeństwa,

3) rozwoju oświaty, kultury, sportu i wypoczynku,

4) poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury,

5) poprawy warunków sanitarnych, ochrony środowiska i przyrody,

6) poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

7) pobudzania społeczności lokalnej do samodzielnego rozwiązywania problemów Sołectwa (wyzwalania inicjatyw społecznych),

8) tworzenia więzi lokalnych,

9) kształtowania postaw patriotyzmu lokalnego,

10) tworzenia pomocy sąsiedzkiej,

11) zarządzania mieniem przysługującym Sołectwu.

2. W realizacji przedsięwzięć określonych w ust. l Sołectwo współdziała z organami Gminy.

Dział II.
Organizacja i zadania Sołectwa.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie - organ stanowiący, ogół stałych , pełnoletnich mieszkańców gminy.

2) Sołtys - organ wykonawczy, którego działalność wspomaga Rada Sołecka.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział 2.
Zebranie Wiejskie

§ 5. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego, w szczególności należy:

1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

2) występowanie do Rady Gminy z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza zakres kompetencji Zebrania Wiejskiego,

3) uchwalanie rocznego planu działania i gospodarowania środkami przeznaczonymi dla Sołectwa w ramach budżetu Gminy,

4) dokonywanie oceny działalności Sołtysa i udzielanie absolutorium,

5) w przypadkach określonych odrębnymi przepisami opiniowanie projektów zezwoleń na uciążliwe dla środowiska rodzaje działalności gospodarczej,

6) stanowienie w innych sprawach dotyczących Sołectwa w granicach obowiązującego prawa,

7) konsultowanie projektów uchwał przedstawionych przez Radę Gminy.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze do rad gmin,

2) Rady Sołeckiej,

3) Wójta.

2. Zebranie Wiejskie może być zwoływane przez Wójta, gdy Sołtys tego nie czyni, §9 ust.1 pkt 4 lit. a-c stosuje się odpowiednio.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

4. Zebranie Wiejskie na wniosek uprawnionych, o których mowa w ust. l powinno być zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 7. 1. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim powinno określać dzień, godzinę i miejsce jego odbycia oraz zasadnicze punkty proponowanego porządku obrad. W zawiadomieniu podaje się informację o dwóch terminach (godzinach) odbycia Zebrania Wiejskiego z zaznaczeniem, że jeżeli w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć co najmniej 5 % uprawnionych, to Zebranie Wiejskie odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę. Drugi termin zebrania wyznacza się w 30 minut po terminie pierwszym.

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty i poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w Sołectwie.

3. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały w pierwszym terminie, w obecności co najmniej 5 % uprawnionych, a w drugim terminie bez względu na liczbę osób uczestniczących w Zebraniu.

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa lub statut stanowi inaczej.

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, z zastrzeżeniem ust.2.

2. W przypadku gdy Zebranie Wiejskie zwoływane jest w trybie § 6 ust. 2, otwiera je Wójt lub upoważniona przez niego osoba a przewodniczy mu osoba wybrana spośród uczestników zebrania .

3. Sołtys nie mogąc uczestniczyć w Zebraniu Wiejskim wyznacza przewodniczącego Zebrania Wiejskiego spośród członków Rady Sołeckiej.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

5. Projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego powinien być skonsultowany z Radą Sołecką, a sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim powinny być należycie przygotowane.

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu Wiejskim. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez protokolanta, którym powinien być członek Rady Sołeckiej lub osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.

7. Protokół podpisuje osoba, która przewodniczy obradom i protokolant.

8. Do protokołu załącza się listę obecności, uchwały i opinie.

9. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi protokołu i uchwał Zebrania Wiejskiego w terminie 7 dni od odbycia Zebrania Wiejskiego. Nie dotyczy to sytuacji, o których mowa w § 6 ust.2.

10. W przypadkach, o których mowa w §6 ust.2 obowiązki sołtysa określone w niniejszym paragrafie wykonuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

11. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka na najbliższej sesji Rada Gminy na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy lub Wójta.

12. Wójt wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały może wstrzymać jej wykonanie.

Rozdział 3.
Sołtys

§ 9. 1. Do kompetencji i obowiązków Sołtysa, w szczególności należy:

1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

2) prowadzenie dokumentacji związanej ze swoją działalnością,

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej,

4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego i w tym celu:

a) rozwieszanie ogłoszenia o Zebraniu Wiejskim w miejscach zwyczajowo przyjętych, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem Zebrania Wiejskiego, aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców,

b) zapraszanie na Zebranie Wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla referowania spraw,

c) przygotowywanie projektów uchwał i opinii Zebrania Wiejskiego, opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektu rocznego planu działania i gospodarowania środkami z budżetu Gminy,

5) realizowanie uchwał Rady Gminy dotyczących Sołectwa, a także współpracowanie z organami Gminy w zakresie publikacji przepisów gminnych i informacji urzędowych w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z nimi,

6) organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego, kontrola ich realizacji, informowanie mieszkańców o wynikach na Zebraniu Wiejskim,

7) składanie sprawozdania ze swojej działalności w pierwszym półroczu każdego roku, na zebraniu wiejskim,

8) odpowiadanie za właściwe gospodarowanie mieniem gminnym przysługującym Sołectwu,

9) współdziałanie z organami Gminy i radnymi z okręgu wyborczego w zakresie realizacji zadań publicznych,

10) współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Sołectwa,

11) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu,

12) możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Komisji stałych i doraźnych Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu,

13) możliwość zabierania głosu w każdej sprawie dotyczącej Gminy oraz reprezentowanego Sołectwa na zasadach ustalonych dla radnych,

14) Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Gminy,

15) w zakresie ustalonym przez Radę Gminy dokonywanie poboru podatków,

16) w ramach posiadanych środków finansowych na potrzeby Sołectwa, zabezpieczanie potrzeb kancelaryjnych swego biura,

17) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów.

Rozdział 4.
Rada Sołecka

§ 10. 1. Rada Sołecka składa się z 3 - 7 członków

2. Ilość członków Rady Sołeckiej ustala zebranie wiejskie przed przystąpieniem do aktu wyboru jej członków.

3. Rada Sołecka ma za zadanie wspomaganie działalności Sołtysa jako organu wykonawczego Sołectwa

4. Obradom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.

§ 11. Do kompetencji Rady Sołeckiej, w szczególności należy:

1) wspomaganie działalności Sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,

2) podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego Sołectwa,

3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

4) współdziałanie w organizowaniu różnych form pomocy dla mieszkańców dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

5) przedkładanie Sołtysowi opinii w sprawach gospodarowania mieniem gminnym przysługującym Sołectwu.

§ 12. 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą brać udział przedstawiciele Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz organizacji społecznych działających na terenie Sołectwa.

3. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków.

Dział III.
Tryb wyboru, odwołania sołtysa i rady sołeckiej.

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne

§ 13. 1. Zebranie wiejskie po wyborach do Rad Gmin nowej kadencji, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Obwieszczenie Wójta w powyższej sprawie, podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 14. 1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory w drugim terminie w tym samym dniu, mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, uprawnieni do głosowania, podpisują listę obecności.

4. Prawo do wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej mają wyłącznie stali mieszkańcy sołectwa, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-5 osobowym, wybrana w głosowaniu jawnym, spośród uprawnionych uczestniczących w zebraniu mieszkańców sołectwa.

2. Komisję Skrutacyjną powołuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

4. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:

a) wybór przewodniczącego komisji,

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

c) przygotowanie kart do głosowania, opieczętowanych pieczęcią sołectwa,

d) przeprowadzenie wyborów,

e) obliczenie głosów,

f) sporządzenie protokołu,

g) ogłoszenie wyników wyborów.

5. Protokół z dokonanych czynności komisji skrutacyjnej powinien zawierać:

h) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji,

i) liczbę uprawnionych mieszkańców sołectwa,

j) liczbę uprawnionych biorących udział w głosowaniu,

k) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów,

l) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,

m) liczby głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,

n) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani.

6. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

Rozdział 2.
Tryb wyboru sołtysa i rady Sołeckiej

§ 16. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

2. Jeżeli w sołectwie w wyborach na sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowania nie przeprowadza się a za wybranego uważa się zarejestrowanego kandydata.

3. Jeżeli w sołectwie w wyborach na członków rady sołeckiej zostało zarejestrowanych tylu kandydatów jaką ilość ustalono zgodnie z § 10 ust.2 statutu sołectwa, głosowania nie przeprowadza się a za wybranych uważa się zarejestrowanych kandydatów.

§ 17. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

2. Prawo zgłaszania kandydatów mają wyłącznie stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania bezpośrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego albo przed zebraniem na piśmie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10 osób uprawnionych do głosowania.

3. Kandydatury przyjmuje przewodniczący zebrania i przekazuje je powołanej następnie Komisji Skrutacyjnej.

4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie, w przypadku swej nieobecności.

5. Nazwiska kandydatów komisja umieszcza na oznakowanych pieczęcią sołectwa kartach do głosowania według kolejności zgłoszeń.

6. Karty do głosowania wrzucane są przez uprawnione osoby do urny.

7. Głosujący oddaje głos na kandydata (kandydatów) umieszczając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska.

8. Głos jest nieważny jeżeli:

a) karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,

b) zawiera większą ilość wybranych kandydatów niż miejsc w organach sołeckich,

c) karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję skrutacyjną. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie zapisów, nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

9. Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.

10. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy żaden kandydat nie uzyskał wymaganej większości, wybory przeprowadza się ponownie spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, aż do skutku.

11. Członkami rady sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość ważnie oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów, przeprowadza się wybory dodatkowe, aż do skutku.

§ 18. 1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec sołectwa w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wyborów.

2. Organem przyjmującym i rozpatrującym protest jest Wójt.

3. Wójt w terminie 7 dni rozpatruje protest i zawiadamia wnoszącego protest.

4. Odwołanie od rozstrzygnięcia Wójta o którym mowa w ust. 3 przysługuje do Rady Gminy, w terminie 3 dni, od otrzymania rozstrzygnięcia.

5. Rada Gminy rozpatruje wniosek na najbliższej sesji.

6. Rada Gminy może:

a) protest odrzucić,

b) protest przyjąć i zarządzić ponowne wybory,

c) protest uznać za zasadny ale nie mający wpływu na wynik wyborów.

Rozdział 3.
Tryb odwołania sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 19. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:

- nie wykonują swoich obowiązków,

- naruszają postanowienia Statutu i uchwał zebrania,

- stracili zaufanie mieszkańców.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego

§ 20. 1. Wnioski o odwołanie Sołtysa, Rady lub poszczególnych jej członków winny być kierowane do Wójta.

2. Wniosek o odwołanie może złożyć:

a) 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, popierając stanowisko w formie podpisu na liście z podaniem adresu i nr PESEL

b) Wójt z przyczyn określonych w § 19 ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

§ 21. Dla dokonania ważnego odwołania sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym terminie.

§ 22. 1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

a) śmierci,

b) zrzeczenia się,

c) odwołania przed upływem kadencji,

d) utraty prawa wybieralności.

2. Wybory uzupełniające zarządza Wójt i przeprowadza się w/g zasad określonych w niniejszym rozdziale.

Dział IV.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy nad działalnością Sołectwa

§ 23. 1. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są Rada Gminy i Wójt, zaś organem kontroli jest Komisja Rewizyjna Rady Gminy.

2. Nadzór nad działalnością sprawowany jest na podstawie kryterium: zgodności z prawem,

3. Kontrola dokonywana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości i gospodarności.

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołectwa sprawuje Wójt.

Dział V.
Zakres zarządzania i korzystania z mienia komunalnego

§ 24. 1. Rada Gminy na wniosek lub za zgodą Zebrania Wiejskiego może przekazać Sołectwu w drodze uchwały, wydzieloną część mienia gminnego do zarządzania i korzystania.

2. W przypadku przekazania Sołectwu mienia gminnego, do wyłącznej właściwości Sołectwa należy podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do przekazanego mienia.

3. Zakres zwykłego zarządu mieniem obejmuje w szczególności:

1) utrzymywanie mienia w stanie niepogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia i prowadzenie działalności gospodarczej z użyciem mienia w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej,

3) oddawanie w najem, dzierżawę lub do innego korzystania, przekazanego mienia.

4. Umowy cywilnoprawne w zakresie zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do korzystania, zawiera Wójt po uzyskaniu zgody Zebrania Wiejskiego.

5. Sołectwo rozporządza dochodami z przekazanego mu mienia komunalnego, przeznaczając je na cele Sołectwa.

Dział VI.
Postanowienia końcowe

§ 25. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.

2. W sprawach spornych, wiążącej interpretacji Statutu dokonuje Rada Gminy

§ 26. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 27. Traci moc uchwała Nr VII/34/90 z 11.12.1990 w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw Gminy Santok.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Honorata Brzytwa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »