| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XLIX/351/10 z dnia 28 października 2010 r. (Dz. Urz.Woj.Lubuskiego z 2011 r. Nr 1, poz.6, zmienionej rostrzygnięciem nadzorczym Nr Nk.I.IWIT.0911-63/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 grudnia 2010 (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2011 r. Nr 60, poz.1172),uchwałą Nr IV/23/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego z 2011 r. Nr 29, poz.575) i uchwała Nr XXVI/253/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego poz.1581)- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.Załącznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej w Jasieniuz dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/351/10
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 4, art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rada Miejska w Jasieniu uchwala, co następuje:

Część I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Jasieniu,

2. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Jasienia

3. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Jasień,

4. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

5. nieruchomościach stanowiących własność Gminy - należy przez to rozumieć także nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym Gminy,

6. nabywaniu nieruchomości - należy przez to rozumieć także nabywanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 2. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy oraz nabywanie nieruchomości przez Gminę odbywa się na zasadach określonych w ustawie oraz niniejszej uchwale.

Część II.
Zasady gospodarowania nieruchomościami

§ 3. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, a także mogą zostać oddane w najem, dzierżawę, użyczenie oraz w trwały zarząd, lub obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

§ 4. Nabywanie przez Gminę nieruchomości może następować w szczególności w celu realizacji zadań związanych z rozwojem Gminy, organizowaniem działalności inwestycyjnej, zwłaszcza na realizację budownictwa mieszkalnego oraz związanych z nim urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizacji celów publicznych.

§ 5. Burmistrz uprawniony jest do nabywania nieruchomości, bez konieczności wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Radę, w granicach określonych w uchwale budżetowej Gminy, w następujących przypadkach:

1) na cele publiczne,

2) na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy,

3) w następstwie wykonania prawa pierwokupu,

4) na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy,

5) w formie darowizny lub nieodpłatnego przekazania od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

6) w wyniku zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy na nieruchomość stanowiącą własność lub będącą w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu,

7) komunalizacji mienia Skarbu Państwa,

8) przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy przez podatnika w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku stanowiącego dochód budżetu Gminy.

§ 6. 1. Burmistrz uprawniony jest do zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy, bez konieczności wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Radę:

1) w drodze przetargu,

2) w drodze bezprzetargowej - w przypadkach, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, a także, gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuje się, w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.

2. (1)(stwierdzono nieważność).

§ 7. (2)(stwierdzono nieważność).

§ 7a. (3)Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pod zabudowę garażową lub zabudowanego garażami ustala się w wysokości 6% wartości nieruchomości gruntowej.

§ 8. 1. Pierwszeństwo nabycia lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych, które w całości są przedmiotem najmu, przysługuje ich dotychczasowym najemcom, bez względu na czas trwania umowy najmu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

2. (4)Sprzedaż lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywa się z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej.

3. (5)Rada upoważnia Burmistrza, przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, do udzielenia następującej bonifikaty:

1) przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach wybudowanych przed 1945 r. na rzecz ich dotychczasowych najemców - do 70% w przypadku jednorazowej zapłaty ceny,

2) przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach wybudowanych po 1945 r. na rzecz ich dotychczasowych najemców - do 60% w przypadku jednorazowej zapłaty ceny,

3) w przypadkach zapłaty ceny w ratach, wysokość bonifikaty, o której mowa w pkt 1 i 2 ulega zmniejszeniu o 5%.

4. (6)(stwierdzono nieważność).

4a. (7)Wyraża się zgodę na stosowanie przez Burmistrza, stopy procentowej w wysokości 6% do rozłożonej na raty ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych, o których mowa w ust. 1.

5. Lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny nie może zostać zbyty na zasadach wynikających z niniejszej uchwały najemcy, który zalega z opłatami na rzecz Gminy lub gdy zbycie nieruchomości na rzecz najemcy jest sprzeczne z interesem Gminy. Opinię w przedmiocie sprzeczności zbycia z interesem Gminy wyraża Rada w drodze uchwały.

§ 9. 1. (8)(stwierdzono nieważność).

2. Stawkę czynszu dzierżawnego, najmu lub opłaty z tytułu użytkowania określa zarządzenie Burmistrza.

§ 10. Traci moc: uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXIII/175/05 z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości oraz uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr IX/41/2007 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/175/05 z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Przypisy:

1) 1) Wojewoda Lubuski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I.IWIT.0911-1-63/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. (Lubus.2011.60.1172) stwierdził nieważność § 6 ust. 2.

2) 2) Wojewoda Lubuski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I.IWIT.0911-1-63/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. (Lubus.2011.60.1172) stwierdził nieważność § 7.

3) 3) § 7a dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr IV/23/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. (Lubus.2011.29.575) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 marca 2011 r.

4) 4) Wojewoda Lubuski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I.IWIT.0911-1-63/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. (Lubus.2011.60.1172) stwierdził nieważność § 8 ust. 2 we fragmencie "Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wynosi 15% wartości ułamkowej części nieruchomości gruntowej".

5) 5) § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 uchwały nr XXVI/253/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. (Lubus.2013.1581) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 lipca 2013 r.

6) 6) Wojewoda Lubuski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I.IWIT.0911-1-63/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. (Lubus.2011.60.1172) stwierdził nieważność § 8 ust. 4.

7) 7) § 8 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr IV/23/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. (Lubus.2011.29.575) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 marca 2011 r.

8) 8) Wojewoda Lubuski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I.IWIT.0911-1-63/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. (Lubus.2011.60.1172) stwierdził nieważność § 9 ust. 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »