| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 poz.1399 z późn.zm.) Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych do oczyszczalni - od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie: na obszarze miasta i gminy Ośno Lubuskie - 5,78 PLN/m3,

2. Do stawek wymienionych w ust. 1 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/229/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do opłat naliczanych od 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Łapko


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.

W związku z tym, iż koszty wywozu nieczystości płynnych są znacząco wyższe od kosztów związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków (regulowanych przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi do wymienionej ustawy) a mieszkańcy terenów nie posiadających wyposażenia w odpowiednie urządzenia do odprowadzania ścieków - nie posiadają ich nie z własnej winy - istnieje uzasadnienie określenia górnych stawek na poziomie 5,78 /1m3 (netto) - a więc nie wyższym niż stawka za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Podjęcie uchwały w projektowanym brzmieniu ma na celu:

1. równe traktowanie mieszkańców stanowiących wspólnotę samorządową;

2. właściwą realizację obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3. ochronę interesów mieszkańców terenów nie wyposażonych w urządzenia odprowadzające nieczystości przed drastycznym wzrostem opłat za usługi;

4. ochronę środowiska naturalnego.

Poziom dochodów przy tak ustalonej stawce nie pokryje całości kosztów tego rodzaju działalności przedsiębiorstwa wodno- kanalizacyjnego. Będzie istniała konieczność dopłat z budżetu gminy do wydatków nie mających pokrycia w uzyskiwanych przychodach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »